GlobeNewswire by notified

Serstech AB (publ) meddelar sista dag för handel i BTA

Dela

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Serstech AB (publ) meddelar sista dag för handel i BTA
Serstech AB (publ) (”Serstech” eller “Bolaget”) meddelar idag att företrädesemissionen av aktier som offentliggjordes den 9 december 2022 och vars teckningsperiod avslutades den 4 januari 2023 (”Företrädesemissionen”) samt genomförd övertilldelningsemission har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer därmed ersättas med stamaktier. Sista dag för handel med BTA är den 26 januari 2023. Stoppdag hos Euroclear är den 30 januari 2023 och de nya aktierna beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 1 februari 2023.

Finansiella rådgivare, legala rådgivare och emissionsinstitut
Västra Hamnen Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Vinge är legal rådgivare åt Serstech i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information:
Stefan Sandor, VD Serstech AB
Telefon: 0739-60 60 67
E-post: ss@serstech.com

eller

Thomas Pileby, Styrelseordförande Serstech AB
Telefon: 0702-07 26 43
E-post: tp@serstech.com

eller besök: www.serstech.com

Certified advisor åt Serstech är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG).

Om Serstech
Serstech utvecklare och säljer utrustning för identifiering av farliga kemikalier, såsom narkotika, bomber och kemiska stridsmedel. Bolagets kunder är huvudsakligen rättsvårdande myndigheter och inkluderar FN, Världstullorganisationen (WCO) och tull- och polismyndigheter över hela världen. Serstech har återförsäljare i 63 länder. Bolaget har huvudkontor i Lund och all tillverkning sker i Sverige.

Serstech är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på www.serstech.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Serstech AB (publ) i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det Prospekt som Bolaget kommer att offentliggöra i samband med Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

NNIT A/S: The Danish Business Authority has issued a decision requiring NNIT to update its accounting treatment of earn-out payments in the annual reports for 2020 and 202128.1.2023 17:18:54 CET | Press release

The Danish Business Authority has conducted a compliance review of NNIT A/S’ annual reports as stated in company announcement 12/2022. Following dialogue with NNIT, the Danish Business Authority has made a final decision affirming that the earn out payment related to the acquisition of Excellis Health Solutions should not be included in capitalized acquisition costs and goodwill, but instead expensed as remuneration as the earn out is in part subject to the selling shareholders’ continued employment during the accrual period. In consequence, NNIT is required to update its accounting treatment of earn-out payment in the annual reports from goodwill to special items as outlined below. A similar approach will be applied to the recognition of earn out payments for other acquisitions, including SCALES, Valiance Partner, HGP Group, SL Controls and prime4services. The technical changes to historical accounting policies will have no impact on total cash flow or the planned divestment of NNIT’s

Inside information: Digitalist Group’s subsidiary Digitalist Finland Oy has signed a term sheet for acquiring Walker & Handson Oy28.1.2023 13:00:00 CET | Press release

Digitalist Group Plc Inside information January 28nd, 2023 at 14:00 Inside information: Digitalist Group’s subsidiary Digitalist Finland Oy has signed a term sheet for acquiring Walker & Handson Oy Digitalist Group Plc (“Digitalist Group”) and its fully-owned subsidiary Digitalist Finland Oy have signed a term sheet (“LOI”) to an agreement (“Transaction”) in which Digitalist Finland Oy would acquire Walker & Handson Oy (“W&H”) to strengthen the management and tech & design business in Digitalist Finland Oy. In the intended Transaction Digitalist Finland Oy would acquire all shares in W&H through share exchange by issuing new Digitalist Finland Oy’s shares in a direct share issue to W&H representing approximately 10% of all shares in Digitalist Finland Oy after completion of the Transaction. The owner of W&H Jussi Hermunen will at the same time take over the position of Managing Director of Digitalist Finland Oy. Mr Jussi Hermunen would bring in solid experience of leading teams and bus

Hexagon Agility launches next generation Mobile Pipeline® modules with deliveries to Certarus28.1.2023 10:20:00 CET | Press release

28 January 2023: As previously disclosed, Hexagon Agility®, a business of Hexagon Composites, signed a multi-year agreement in March 2021 with Certarus, a leading full-service provider of bulk gas transport, to supply newly designed TITAN 450 Mobile Pipeline® modules. Hexagon Agility’s TITAN 450 modules represent the next generation of gas distribution modules and will be used to transport compressed and renewable natural gas (CNG/RNG) throughout North America. Under this agreement, Hexagon Agility has received a new USD 25.6 million (approx. NOK 253 million) order representing the inaugural order of Hexagon Agility’s new TITAN 450 modules. “We are proud to receive our first order for TITAN 450 from Certarus,” said Miguel Raimao, Vice President of Mobile Pipeline at Hexagon Agility. “Over 90% of the TITAN platform has been redesigned. The new TITAN 450 delivers 25% greater gas capacity, while being 20% lighter in the same 40-foot length. We appreciate our long-standing relationship wit

Brasilianska konkurrensmyndigheten godkänner försäljningen av Maha Energy Brasil27.1.2023 21:20:00 CET | Pressemelding

Maha Energy AB (publ) meddelar att brasilianska konkurrensmyndigheten (CADE) har, utan förbehåll, godkänt försäljningen av Maha Energy Brasil Ltda. till PetroRecôncavo S.A. Överlåtelseavtalet för försäljning av hela Mahas andel i Bolagets brasilianska dotterbolag offentliggjordes den 28 december och försäljningens genomförande villkorades av sedvanliga förbehåll, varav ett var godkännande av den brasilianska konkurrensmyndigheten. Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari, 2023 kl.21:20 CET För ytterligare information, kontakta: Paulo Thiago Mendonça, VD Telefon: +46 8 611 05 11 E-post: info@mahaenergy.ca Bernardo Guterres, CFO Telefon: +46 8 611 05 11 E-post: info@mahaenergy.ca Kort om Maha Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet

Brazilian antitrust authority approves the sale of Maha Energy Brasil27.1.2023 21:20:00 CET | Press release

Maha Energy AB is pleased to announce that the Brazilian antitrust authority (CADE) has approved, without restrictions, the sale of Maha Energy Brasil Ltda. to PetroRecôncavo S.A. The quota purchase agreement for the sale of the entirety of Maha’s stake in its Brazilian subsidiary was announced on December 28, 2022, with its closing subject to other customary precedent conditions, the approval by the Brazilian antitrust authority being one of them. This information is such information as Maha Energy AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 21:20 CET, 27 January 2023 For more information, please contact: Paulo Thiago Mendonça, CEO Phone: +46 8 611 05 11 E-mail: info@mahaenergy.ca Bernardo Guterres, CFO Phone: +46 8 611 05 11 E-mail: info@mahaenergy.ca About Maha Maha Energy AB (publ) is a listed, international upstream oil and gas company whose