Kystverket

Selger for å gi lokalsamfunn nye mulighet

Del

Statlige fiskerihavnene der det ikke lenger drives aktiv fiskerivirksomhet selges. Målet er å gi anleggene annen bruksverdi og dermed ny aktivitet som kan komme lokalsamfunnet til gode.

Drøyt 500 fiskerihavn-anlegg (*) er i dag i Statens og Kystverkets eie. I 323 av disse drives aktiv fiskerinæringsvirksomhet. Hva med alle de andre? I noen drives annen næringsvirksomhet, men i svært mange er det per i dag ingen aktivitet. Målet er at flest mulig ikke-næringsaktive fiskerihavner skal ut av Kystverkets eie og forvaltning.

Samferdselsdepartementet har gitt Kystverket i oppdrag om å sørge for:
1) Avhending (salg) 2) Avlesing (Kystverket tilbakefører rettigheter til grunneier) og 3) Kassasjoner (Anlegget blir sanert og Kystverket tilbakefører rettigheter til grunneier.)

Nye muligheter
Det har vært stor interesse for å kjøpe ikke-aktive fiskerihavner i 2019. Fiskerihavn-statusen gir begrensninger på hva havna kan brukes til. Ved å selges, kan havnene endre status, og dermed utvide bruksmulighetene. Det er opp til nye eiere å bestemme hva havnene skal brukes til, men tidligere frigjorte fiskerihavne-anlegg brukes nå til annen næringsvirksomhet, for eksempel fiskeoppdrett, turisme, småbåthavner og fritids-/rekreasjonsområde for lokalbefolkningen.  

Fra januar til utgangen av august i år ble 39 anlegg solgt og 16 ble avlest. Det vil si at i alt 55 ikke-næringsaktive fiskerihavner er overlatt til andre. Målet for 2019 er at Kystverket skal eie under 500 fiskerihavner.

Skal komme fellesskapet til gode
Kystverkets oppdrag utføres etter Stortingets føringer, som sier at de statlige fiskerihavnene som avhendes skal følge samme fortrinnsrekkefølge som tidligere ble vedtatt for fyreiendommer. De skal først søkes overført til andre statlige etater, deretter gis fortrinnsrett (ikke forkjøpsrett) til kommuner og fylkeskommuner til takst. Om disse ikke benytter sin fortrinnsrett til kjøp til takst, kunngjøres de til takst overfor foreninger med allmennyttige formål.  Om ingen av de nevnte har benyttet den fortrinnsretten Stortinget har gitt dem, selges fiskerihavnene på det åpne markedet. Da selges de til høyeste bud. Alle kan da melde interesse, også kommuner/fylker og foreninger i tillegg til private. 

Flere til salgs nå
Når Kystverket skal selge fiskerihavner på det åpne markedet har vi knyttet til oss ekstern bistand fra Forsvarsbygg. Akkurat nå er det flere ute for salg.(lenke og bilder)

Ikke-næringsaktive fiskerihavner som ikke selges i år, vil fylkeskommunene få tilbud om å overta fra 1. januar 2020. (jfr Regionreformen) 

Oversikt over ikke-aktive fiskerihavner solgt i år

Oversikt over fiskerihavner som akkurat nå ligger ute for salg

Nøkkelord

Kontakter

Vigdis T. Bye
avdelingsdirektør
91162550

Bilder

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

Kystverket vil øke satsingen på satellittbasert sjøovervåkning9.11.2020 14:10:20 CETPressemelding

Til enhver tid seiler det rundt 1000 fartøy langs norskekysten og i norske havområder. Noe av denne trafikken representerer en sikkerhetsrisiko. For å forhindre ulykker som kan resultere i tap av liv eller miljøskade, overvåker Kystverket risikotrafikk i norske farvann. Her brukes det satellitt-teknologi. Nå har disse satellittene passert sin planlagte levetid. Det haster med å fornye dem.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom