GlobeNewswire by notified

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet (juli – september) 2021

Dela

Pressmeddelande
26 oktober 2021, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet (juli – september) 2021

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.se

HÖJT FÖRVÄRVSMÅL, NYA MARKNADER OCH GOD FÖRSÄLJNINGSÖKNING TROTS FLERA OSÄKERHETER I OMVÄRLDEN

TREDJE KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 25,3% till 646,2 Mkr (515,9). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten 3,6%, exkl valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 28,6% till 119,3 Mkr (92,8), motsvarande en EBITA*-marginal om 18,5% (18,0). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var -13,5%, exkl valutaeffekter.

 • Rörelseresultat, EBIT, ökade med 18,4% och uppgick till 102,5 Mkr (86,6).

 • Periodens resultat efter skatt för koncernen uppgick till 77,0 Mkr (87,1), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 76,8 Mkr (86,5). Föregående års resultat inkluderade en reavinst om 27 Mkr från tidigare avyttring.

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 75,4 Mkr (74,6), motsvarande en kassagenerering om 77% (59).
 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 2,07 Kr (2,47). Efter utspädning uppgick resultat till 2,05 Kr (2,44) per stamaktie. Föregående års resultat inkluderade en reavinst om 0,79 Kr per aktie från tidigare avyttring.
 • Den 3 september förvärvade Sdiptech samtliga aktier i Wake Power Distribution Ltd (IDE Systems).

 • Den 14 september publicerade Sdiptech en uppdatering av sitt årliga förvärvsmål som uppgår till en årlig förvärvad vinst, EBIT, om 120–150 Mkr (90).

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Den 13 oktober förvärvade Sdiptech 85 procent av aktierna i Certus Technologies Holding B.V. Förvärvet är koncernens första affärsenhet i Nederländerna.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 32,8% till 1 969,8 Mkr (1 483,7). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten 8,4%, exkl valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 44,4% till 355,9 Mkr (246,4), motsvarande en EBITA*-marginal om 18,1% (16,6). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var -4,5%, exkl valutaeffekter.
 • Rörelseresultat, EBIT, ökade med 20,7% och uppgick till 281,7 Mkr (233,4). Inkluderat i årets resultat är höga förvärvskostnader för större förvärv i Storbritannien med tillhörande stämpelskatt. Avyttringar i perioden ledde dessutom till en redovisad reaförlust om 20 Mkr.

 • Periodens resultat efter skatt för koncernen uppgick till 199,9 Mkr (177,3), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 199,2 Mkr (175,4).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 141,9 Mkr (296,5), motsvarande en kassagenerering om 50% (99). På grund av höga vinster och uppskjuten skatt under 2020 betalades mer skatt än normalt under perioden samt att kundfordringar ökade p.g.a. god försäljning. Därtill byggdes lager upp i förebyggande syfte för att möta eventuella komponentbrister.
 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 5,40 Kr (5,20). Efter utspädning uppgick resultat till 5,35 Kr (5,16) per stamaktie. Föregående års resultat inkluderade en reavinst om 0,84 Kr per aktie från tidigare avyttring.
 • Under perioden januari till september slutfördes förvärv av samtliga aktier i Rolec Services Ltd och One Stop Europe Ltd (Rolec), Ficon Oy samt Wake Power Distribution Ltd (IDE Systems).

 • Under det första nio månaderna har avyttring av Tello Service Partner, samt de svenska och de österrikiska hissverksamheterna slutförts. Samtliga enheter tillhörde affärsområdet Property Technical Services.

 • Sdiptech genomförde den 9 mars en riktad nyemission som tillförde ca 464 Mkr till eget kapital, efter emissionskostnader.

VD-KOMMENTAR

Sdiptechs övergripande mål är att öka vinsten genom såväl organisk tillväxt som förvärv. Under årets första nio månader har vi ökat takten och trots tuffa jämförelsetal steg EBITA* totalt med 44,4 procent. Den fleråriga trenden med ökad lönsamhet fortsätter och vår EBITA*-marginal har stigit från 16,6 till 18,1 procent.

KVARTALET – Stark försäljningsökning i ett kvartal med höga jämförelsetal
Vi kan med stolthet presentera ytterligare ett bra kvartal för Sdiptech. Under det tredje kvartalet upplevde våra affärsenheter en fortsatt god efterfrågan, motsvarande en omsättningstillväxt om 25,3 procent, varav 3,6 procent organiskt exklusive valutaeffekter. Till viss del har intäkter påverkats av framskjutna leveranser efter störningar i leverantörskedjor och läget är fortfarande något besvärligt, även om våra affärsenheter jobbar fantastiskt med att få fram leveranser till kund. Problematiken är i viss mån bredare än enbart vår egen varuförsörjning, då våra kunder ibland pausar sina lagda ordrar för att de i sin tur saknar andra leveranser.

Sett till vinstutvecklingen vill vi börja med att påminna om några centrala effekter från pandemin i fjol. Förra året uppvisade Sdiptech en extraordinärt hög lönsamhet under det tredje kvartalet 2020, vilket ledde till en organisk vinstökning om exceptionella 18,6 procent, jämfört med -13,5 procent i år. Bakgrunden till den höga lönsamheten 2020 var dels extra intäktsvolymer när vi levererade ikapp ordrar som hade pausats under de första månaderna av pandemin, dels extra låga kostnader som kvarstod från åtgärder i början av pandemin. Särskilt tydligt syns detta fenomen med exceptionella jämförelsetal för bolagen i affärsområdet Special Infrastructure Solutions.

Med stora pendlingar från ett extremläge till ett annat är det motiverat att se hur utvecklingen sett ut från en tidpunkt innan pandemin slog till, fram till idag. Under perioden från 1 januari 2020 till 30 september 2021 har den organiska omsättningstillväxten i genomsnitt varit cirka 6 procent och den organiska vinsttillväxten i genomsnitt cirka 7 procent, vilket är helt i linje med våra finansiella mål.

FÖRVÄRV – Hög kvalitet och koncernkompletteringar
I början av september förvärvades IDE Systems, som är specialiserade på tillfällig el och övervakningssystem av elanvändning i Storbritannien. IDE har över 20 års erfarenhet av att designa och tillverka eldistributionslösningar och fokuserar på att leverera utrustning för tillfällig eldistribution, bland annat laddstationer med tillfällig ström för elfordon. IDE utvecklar dessutom en viktig mjukvara för energiövervaknings- och hanteringsverktyg som möjliggör minskad energianvändning och därmed minskat koldioxidutsläpp. IDE bidrar till FN:s globala mål 7.1 och 7.2.

I mitten av oktober, efter periodens utgång, förvärvades Certus Automation, vilket är vår första affärsenhet i Nederländerna. Bolaget är en global leverantör av automationslösningar för hamn- och terminallogistik. Kärnan i produkterna är en egenutvecklad mjukvara och system för bildigenkänning. Produkterna automatiserar identifiering, registrering och positionering av containrar och fordon för ökad effektivitet, säkerhet och minskade utsläpp. Certus bidrar till FN:s globala mål 8.8 och 9.4.

UTSIKTER – Redo för höjt förvärvsmål
Med nya geografiska marknader, ett flertal växande segment inom infrastruktur, samt en stark och erfaren organisation har vi i kvartalet kunnat höja vårt förvärvsmål från 90 Mkr i förvärvad vinsttillväxt till 120–150 Mkr. Målet gäller från och med innevarande år och vi kan med glädje konstatera att vi nått vårt nya mål, inkluderat de avyttringar som genomfördes i våras.

Vi har det senaste året genomfört pilotarbeten i nya geografier för att utvärdera hur vår metodik och arbetssätt effektivt kan fungera på nya marknader. Efter analyser av tusentals bolag och samtal med hundratals entreprenörer och rådgivare har vi nu etablerat oss i Italien samt genomfört vårt första förvärv i Nederländerna. Vår geografiska expansion görs kontrollerat och med eftertanke i enlighet med hur vi jobbar i alla viktiga frågor som rör vår utveckling och tillväxt.

Vi konkluderar även avyttringarna inom Property Technical Services genom att flytta över de två kvarvarande affärsenheter till Special Infrastructure Solutions. Detta innebär att vi nu har två affärsområden i stället för som tidigare tre i koncernen.

Vår förvärvsmetodik bygger på ett välutvecklat strukturkapital och noggranna analyser och tack vare detta har vi de senaste åren kunnat välkomna några av de bästa bolagen inom sina nischer. Efter ett flerårigt fokus på infrastruktur upplever vi i ökande utsträckning att förvärven adderar kompletterande teknik och kundsegment till befintliga affärsenheter och gruppen opererar alltmer som en sammanhållen koncern. Redan två kvartal efter förvärvet av Rolec distribuerar vi exempelvis ut våra egna laddstationer för elbilar via flera andra affärsenheter och når därmed ut till nya kundsegment.

Avslutningsvis är läget i världen fortsatt svårbedömt. Vi ser dock en god och oförändrad efterfrågan på våra produkter och tjänster, där behovet på lösningar som bidrar till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen är starkt. Vår marginalguidning om 19–20 procent för helåret kvarstår.

Jakob Holm
VD och Koncernchef
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 26 oktober 2021 kl 08.00.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 2 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

CONDITIONS FOR SALE OF RIKSBANK CERTIFICATES30.11.2021 09:30:00 CET | Press release

Bid date, 2021-11-30Auction date2021-11-30Settlement date2021-12-01Maturity Date2021-12-08Nominal amount570 billion SEKInterest rate, %0.00Bid times09.30-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateConfirmation of bids to e-mailrbcert@riksbank.seThe lowest accepted bid volume1 million SEKThe highest accepted bid volume570 billion SEKAllocation Time10.15 (CET/CEST) on the Bid dateProjected minimum liquidity surplus during the term1140 billion SEKExpected excess liquidity at full allotment570 billion SEK Stockholm, 2021-11-30

Stratio raises $12M Series A to Scale AI-based Predictive Fleet Maintenance Platform using Real-time Augmented Intelligence30.11.2021 09:02:00 CET | Press release

Investment led by Forestay with participation from existing investor Crane Venture Partners to be used to further accelerate global expansion, increase R&D, boost product development, and double headcount by the end of 2022 LISBON, Portugal and LONDON, Nov. 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stratio, the world’s leading real-time predictive fleet maintenance platform, today announced a $12M Series A funding round to further accelerate its growth. The investment, led by Forestay Capital, the Deep Tech and SaaS Venture Capital arm of Waypoint Capital, with participation from existing investor Crane Venture Partners, will be used to further accelerate the company’s global expansion, increase its R&D, speed up overall time-to-market, and double its headcount by the end of 2022. Stratio already has its technology deployed in 5 of the top 10 transportation companies in the world and has enabled transportation for 1.3 billion people so far. The company’s Annual Recurring Revenue (ARR) has grown 270

Not intended for U.S. Media – Solvay announces results of its tender offer to purchase bonds for cash30.11.2021 08:32:08 CET | Press release

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE DISTRICT OF COLUMBIA OR TO ANY U.S. PERSON OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO RELEASE, PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT. Solvay SA continues its deleveraging through the early redemption of bonds due in 2022 Brussels, 30 November 2021 --- Solvay SA (the “Issuer”) today successfully closed the tender offer on its outstanding EUR 750 million 1.625% bonds due 2022, by acquiring €372.5 million of senior debt, marking another step in the strong deleveraging that commenced in 2019. As part of its G.R.O.W. strategy, Solvay has prioritised cash generation and, since January 2019, has generated €2.3 billion operationally, both from improving

Sampo plc’s share buybacks 29/11/202130.11.2021 08:30:00 CET | Press release

SAMPO PLC STOCK EXCHANGE RELEASE 30/11/2021 at 08:30 am Sampo plc’s share buybacks 29/11/2021 On 29/11/2021 Sampo plc (business code 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) has acquired its own A shares (ISIN code FI0009003305) as follows: Sampo plc’s share buybacksAggregated daily volume (in number of shares)Daily weighted average price of the purchased shares*Market (MIC Code)33,86443.34AQEU34,08143.27CEUX4,67243.25TQEX109,28243.26XHELTOTAL181,89943.28 *rounded to two decimals On 1 October 2021, Sampo announced a share buyback programme of up to a maximum of EUR 750 million in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR) and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052. The programme, which started on 4 October 2021, is based on the authorization granted by Sampo's Annual General Meeting on 19 May 2021. After the disclosed transactions, the company owns in total 5,631,827 Sampo A shares representing 1.01 per cent of the total number of shares in Sampo plc. Detai

Aino Health AB (publ): Världsledande tillverkare väljer Aino Healths SaaS-lösning HealthManager30.11.2021 08:30:00 CET | Pressemelding

Stockholm 30 November, 2021. Ett världsledande tillverkningsföretag och global marknadsledare inom aggregat-, mineralbearbetnings- och metallraffineringsindustrin har valt att utöka användningen av Aino Healths SaaS-lösning HealthManager. Avtalet innehåller totalt 2 400 licenser, varav 1 300 är nya licenser. "Vi är mycket glada och stolta över att fortsätta och utöka en nyckelaktör inom tillverkningsindustrin som kund. Vi ser fram emot att tillsammans öka personalens välbefinnande och engagemang", säger Jyrki Eklund, VD Aino Health. HealthManager är Ainos egen SaaS-lösning som stödjer chefer med interna hälsorelaterade processer och frånvarohantering. Det erbjuder också rapporterings- och analysverktyg för att följa viktiga mätvärden relaterade till företagets hälsohantering. Målet med lösningen är att digitalisera arbetsförmågasprocesser och öka medarbetarnas engagemang. Om Aino Health (publ) Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Corporate Hea

Aino Health AB (publ): World leading manufacturer chooses Aino Health's SaaS-solution HealthManager30.11.2021 08:30:00 CET | Press release

Stockholm 30 November, 2021. A world leading manufacturing company and global market leader for sustainable technologies in the aggregates, minerals processing and metals refining industries, has chosen to extend the usage of Aino Health’s SaaS-solution HealthManager. The agreement contains a total of 2 400 licenses, out of which 1 300 are new licenses. ”We are very happy and proud to continue and extend a key player in the manufacturing industry as a customer. We look forward to together increase their personnel’s’ wellbeing and engagement”, says Jyrki Eklund, CEO Aino Health. HealthManager is Ainos own SaaS solution that supports managers with internal health-related processes and absence management. It also offers reporting and analytic tools to follow key metrics related to corporate health management. The goal of the solution is to digitalize working ability processes and to increase employee engagement. About Aino Health (publ) Aino Health is the leading supplier of Software as a