GlobeNewswire by notified

Sdiptech AB (publ) offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission

Dela

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET

Pressmeddelande
16 november 2022, 17:31

Sdiptech AB (publ) offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission

Sdiptech AB (publ) (”Sdiptech” eller ”Bolaget”)offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad kontant nyemission om cirka500miljonerkronor(den ”Riktade Nyemissionen”).Bolaget har uppdragit åt ABG Sundal Collier AB och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (”Joint Bookrunners”) att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Nyemissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som inleds omedelbart. Bolaget avser att använda den potentiella emissionslikviden till att ge Sdiptech ökad flexibilitet fören fortsatt aktiv förvärvsagenda baserat på Bolagets starka pipeline på kort till medellång sikt.

Bolagets avsikt är att genomföra den Riktade Nyemissionen om cirka 500 miljoner kronor riktad till institutionella investerare i Sverige och internationellt med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2022. Teckningskursen och det totala antalet nyemitterade aktier i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Den Riktade Nyemissionen förutsätter att styrelsen beslutar härom, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning beräknas ske innan handeln på Nasdaq Stockholm påbörjas den 17 november 2022. Styrelsen kan när som helst besluta att avbryta, förkorta eller förlänga bookbuilding-förfarandet samt helt eller delvis avstå från att genomföra den Riktade Nyemissionen.

Syftet med den Riktade Nyemissionen är att stödja Sdiptechs möjlighet att leverera på Bolagets pågående tillväxtstrategi. Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen till att ge Sdiptech ökad flexibilitet för en fortsatt aktiv förvärvsagenda baserat på Bolagets starka pipeline på kort till medellång sikt.

Sdiptech har en stark pipeline av 12 potentiella förvärvskandidater, där samtliga diskussioner befinner sig i slutfasen. Dessa bolag har en total årsomsättning om cirka 1 miljard kronor och en EBITA-marginal om minst >15%. Hittills under 2022 har Sdiptech förvärvat sex bolag, vilket tillfört 135 miljoner kronor i EBITA för 2022 och 185 miljoner kronor sedan 1 oktober 2021, vilket kan jämföras med Sdiptechs finansiella mål om förvärvad resultattillväxt om 120-150 miljoner kronor i EBITA per år. Med de nyligen genomförda förvärven av Patol Ltd och Linesesne Fire Detection Ltd bygger Bolaget vidare på sin starka förvärvshistorik. Styrelsen anser att det finns en tydlig möjlighet för Sdiptech att dra nytta av sin marknadsposition och fortsätta sin förvärvsstrategi med inriktning på högkvalitativa bolag som bidrar till ökad skalbarhet, tjänsteerbjudande och kompetens, samt accelererad tillväxt.

Styrelsen bedömer att emissionslikviden skulle bidra till en bra balans mellan olika finansieringskällor och att den Riktade Nyemissionen därför skulle vara positiv för Sdiptechs kapitalstruktur och allmänna risknivå. Sdiptech har övervägt möjligheterna att istället anskaffa nödvändigt kapital genom en företrädesemission. I samband med detta har styrelsen för Bolaget gjort bedömningen att en företrädesemission skulle vara väsentligt mer tidskrävande samt medföra betydligt högre kostnader och ökad exponering mot potentiell volatilitet på marknaden jämfört med den Riktade Nyemissionen. Till skillnad från en företrädesemission förväntas dessutom den Riktade Nyemissionen att bredda aktieägarbasen och tillföra Bolaget nya välrenommerade institutionella investerare, vilket styrelsen bedömer är positivt för Sdiptech och den allmänna likviditeten i aktien. Med beaktande av det ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en Riktad Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Sdiptech och i Bolagets aktieägares bästa intresse. Eftersom teckningskursen i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett bookbuilding-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursen kommer att återspegla aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om 180 kalenderdagar efter slutförandet av den Riktade Nyemissionen. Styrelseledamöter samt personer från bolagsledningen som äger aktier och/eller teckningsoptioner har åtagit sig att inte sälja några aktier i Bolaget under en period om 60 kalenderdagar efter slutförandet av den Riktade Nyemissionen, med sedvanliga undantag.

Rådgivare
ABG Sundal Collier AB och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG har utsetts till Joint Bookrunners i samband med den Riktade Nyemissionen. Baker McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Sdiptech och White & Case är legal rådgivare till Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på Bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 200 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Detta är information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 november 2022 kl. 17:31.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Sdiptech i någon jurisdiktion, varken från Sdiptech eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("SecuritiesAct"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Sdiptech har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i något av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att upprättas i samband med den riktade nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den riktade nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Joint Bookrunners. Joint Bookrunners agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Joint Bookrunners är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den riktade nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Sdiptechs aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Sdiptechs aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Sdiptechs aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den riktade nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Joint Bookrunners endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Sdiptechs aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Sdiptechs aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Robex: Strong Q2 Operational Results and Closing of the Transaction With Sycamore29.11.2022 01:47:16 CET | Press release

QUÉBEC CITY, Nov. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. ("Robex", "the Group" or "the Company") (TSXV: RBX) is pleased to publish their financial results for the second quarter ended June 30, 2022. All amounts are in Canadian dollars (CAD). Quarterly Corporate Summary Operations: The number of ounces produced was 11,124 ounces, down by 1.7% compared to the same quarter in the previous year, specifically due to a much heavier rainy season in September that the start-up of the trommel as well as a higher feeding grade (0.82 g/t compared to 0.79 g/t for the same period in 2021) have not allowed to compensate. As a matter of fact, the unprecedented rainfall caused hopper procurement issues, loader cycle timing and availability issues, as well as clogging of the primary grizzly. At the beginning of October, the situation was back to normal. Exploration: During the third quarter of 2022, Robex continued significant exploration work completed by remote sensing on all its licences

Brookfield to Present at the Goldman Sachs 2022 US Financial Services Conference28.11.2022 22:01:00 CET | Press release

BROOKFIELD, NEWS, Nov. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brookfield Asset Management Inc. (NYSE: BAM, TSX: BAM.A) today announced that Bruce Flatt, Chief Executive Officer, is scheduled to present at the Goldman Sachs US Financial Services Conference on Wednesday, December 7, 2022, at 1:40pm ET. A live webcast will be available on the Brookfield website at https://bam.brookfield.com/news-events/events. For those unable to join the live webcast, a recording will be available on Brookfield’s website shortly after the event. About Brookfield Brookfield (NYSE: BAM, TSX: BAM.A) is a leading global alternative asset manager with over $750 billion of assets under management across real estate, infrastructure, renewable power and transition, private equity and credit. Brookfield owns and operates long-life assets and businesses, many of which form the backbone of the global economy. Utilizing its global reach, access to large-scale capital and operational expertise, Brookfield offers a range of alt

Inventiva secures a new patent expanding the IP protection of its lead product candidate lanifibranor in the US28.11.2022 22:00:00 CET | Press release

New patent granted in the United States by the USPTO covers the use of lanifibranor for the potential treatment of cirrhotic patients at risk of progressing from compensated stage to decompensated stage This patent strengthens and expands the intellectual property protection of lanifibranor in the United States particularly for use for patients with cirrhotic NASH Daix (France), Long Island City (New York, United States), November 28, 2022 – Inventiva (Euronext Paris and Nasdaq: IVA) (the “Company”), a clinical-stage biopharmaceutical company focused on the development of oral small molecule therapies for the treatment of patients with non-alcoholic steatohepatitis (“NASH”) and other diseases with significant unmet medical needs, today announced that the United States Patent and Trademark Office (“USPTO”) granted a patent (U.S. Patent No. 11,504,380) that protects the use of lanifibranor for the treatment of cirrhotic patients at risk of progressing from compensated stage to decompensa

EYES ON IRAN ART ACTIVATION FACES THE U.N. IN NEW YORK28.11.2022 21:04:15 CET | Press release

AN EVENT MARKED THE OPENING FEATURING HILLARY RODHAM CLINTON, GISSOU NIA,SHEIDA SOLEIMANI, SHIRIN NESHAT with SPECIAL PERFORMANCE BY JON BATISTE NEW YORK, Nov. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Iranian artists Sheida Soleimani, Aphrodite Désirée Navab, Z, Icy and Sot, Shirin Neshat, Mahvash Mostala, Sepideh Mehraban, and Shirin Towfiq, alongside artists Hank Willis Thomas and JR, activate New York’s FDR Four Freedoms State Park with a provocative multi-day and multi-media art installation facing the United Nations entitled Eyes on Iran, November 28, 2022 - January 1, 2023. Timed for the U.N. initiative, 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, the installations are focused on the power of collective sight, with eyes facing the U.N., signifying the world’s eyes on Iran. 'Eyes in the Sky' flying billboards featuring artworks by Thomas and Mostala will fly on December 3 in New York City and on November 28 and 30 in Miami. An interactive installation by artist JR will take place on