GlobeNewswire

Scandinavian Tobacco Group A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Del

Selskabsmeddelelse 14/2021

København, 22. marts 2021

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S

I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Scandinavian Tobacco Group A/S ("Selskabet") til afholdelse

Onsdag den 14. april 2021 kl. 16.30
på Selskabets adresse, Sandtoften 9, 2820 Gentofte

FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED CORONAVIRUS (COVID-19)

Selskabet forventer at gennemføre den ordinære generalforsamling som planlagt, mens vi efterlever myndighedernes krav og retningslinjer i forhold til coronavirus.

For at mindske risikoen for spredning af coronavirus og for at opfylde lovkravet om at højst 5 personer må forsamles i samme rum, har vi truffet beslutning om at implementere en række tiltag i forbindelse med generalforsamlingen. Vi tager disse forholdsregler af hensyn til alles sikkerhed, og vi håber på din forståelse.

Følg generalforsamlingen via livestreaming
Vi opfordrer vores aktionærer til ikke at møde personligt op til generalforsamlingen.

Som alternativ til at møde op fysisk på generalforsamlingen har vores aktionærer mulighed for at følge generalforsamlingen via livestreaming på Investorportalen (adgangen findes på http://investor.st-group.com). Generalforsamlingen og livestreamingen begynder den 14. april 2021 kl. 16.30.

Send spørgsmål inden generalforsamlingen
Vi beklager, at vi ikke kan holde generalforsamlingen som sædvanlig, men vi opfordrer interesserede aktionærer til at deltage ved at sende spørgsmål på forhånd.

Aktionærer anmodes om at sende ethvert spørgsmål skriftligt til Selskabets ledelse mindst én uge før generalforsamlingen, dvs. senest den 7. april 2021. Vi vil bestræbe os på at besvare indkomne spørgsmål i løbet af generalforsamlingen. Spørgsmål kan sendes på dansk eller engelsk til Torben Sand, Head of Investor Relations, Sandtoften 9, 2820 Gentofte, e-mail torben.sand@st-group.com.

Læs bestyrelsens beretning online
Bestyrelsens beretning om Selskabets aktiviteter i det forløbne regnskabsår (dagsordenens punkt 1) vil være tilgængelig på Selskabets hjemmeside (http://investor.st-group.com/corporate-governance/annual-meeting-2021) fra den 12. april 2021. Samtidig vil beretningen blive sendt pr. e-mail til de aktionærer, som har oplyst deres e-mailadresse.

Den korte præsentation med dagsorden mv., som vil blive brugt på generalforsamlingen, vil også være tilgængelig på hjemmesiden (http://investor.st-group.com/corporate-governance/annual-meeting-2021) på dagen for afholdelse af generalforsamlingen.

Ingen forplejning og kun få repræsentanter fra Selskabet
De aktionærer, som – på trods af vores anbefaling – ønsker at deltage fysisk på generalforsamlingen, anmodes om at komme uden ledsager. Fremmøde skal ske senest kl. 16.15, og de fremmødte aktionærer bedes tage opstilling udenfor bygningen med 2 meters afstand til hinanden.

Vi gør i øvrigt opmærksom på, at der i år ikke vil blive serveret drikkevarer eller mad til generalforsamlingen.

For bedst muligt at mindske risikoen for virusspredning vil Selskabets bestyrelse og direktion alene være repræsenteret ved bestyrelsens formand Nigel Northridge, næstformand Henrik Brandt og administrerende direktør Niels Frederiksen. Nigel Northridge vil deltage virtuelt i generalforsamlingen fra England.

For at sikre at højst 5 personer forsamles i samme rum, vil aktionærer kunne opleve at blive henvist til separate rum, hvorfra man kan følge generalforsamlingen via video. Derudover kan aktionærerne blive anmodet om at ankomme på bestemte tidspunkter – med henblik på at undgå, at forsamlingsforbuddet brydes.

Alle aktionærer, som deltager på generalforsamlingen, bedes følge hygiejneanbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen (se www.sst.dk) og WHO: Hold venligst god håndhygiejne (dvs. vask hænder/sprit hænder ved ankomst) og husk at hoste/nyse i papirservietter eller i albuen.

Vi følger fortsat myndighedernes anbefalinger tæt
Vi følger fortsat myndighedernes anbefalinger tæt og henstiller til, at alle aktionærer følger anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen (se www.sst.dk) og WHO, herunder kravet om at blive testet og efterfølgende blive hjemme i 10 dage, hvis man er kommet hjem fra en udlandsrejse (se www.um.dk), hvis man har været i kontakt med smittede personer, eller hvis man oplever nogle af de beskrevne symptomer (feber, hoste eller åndenød). Såfremt du er syg, har det dårligt eller i øvrigt har mistanke om, at du kan være smittet med COVID-19, bedes du blive hjemme.

Dagsorden
I henhold til vedtægternes § 8.2 er dagsordenen som følger:

 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
 2. Godkendelse af den reviderede årsrapport

  Den reviderede årsrapport findes påwww.st-group.com.
 3. Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at Selskabet udbetaler et udbytte for regnskabsåret 2020 på DKK 6,50 pr. aktie à DKK 1.

            4.    Fremlæggelse af Selskabets vederlagsrapport til vejledende afstemning om godkendelse

Vederlagsrapporten findes påwww.st-group.com.

            5.    Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2021 fastsættes som følger:

 • Bestyrelsen foreslår, at basisvederlaget til bestyrelsen, som har været uændret siden 2016, forhøjes med 10 %, således at ordinære bestyrelsesmedlemmer vil modtage et årligt basisvederlag på DKK 440.000
 • Formanden vil modtage et vederlag svarende til tre gange det årlige basisvederlag
 • Næstformanden vil modtage et vederlag svarende til to gange det årlige basisvederlag
 • Formanden for revisionsudvalget vil modtage et vederlag svarende til 75 % af det årlige basisvederlag
 • Øvrige medlemmer af revisionsudvalget vil modtage et vederlag svarende til 37,5 % af det årlige basisvederlag
 • Formanden for hhv. vederlagsudvalget og nomineringsudvalget vil modtage et vederlag svarende til 25 % af det årlige basisvederlag
 • Medlemmer af hhv. vederlagsudvalget og nomineringsudvalget vil modtage et vederlag svarende til 12,5 % af det årlige basisvederlag


Vederlaget til formændene for og medlemmerne af udvalgene er i tillæg til deres vederlag som formand, næstformand eller medlem af bestyrelsen. I tillæg til ovenstående kan Selskabet, i overensstemmelse med Selskabets vederlagspolitik, betale sociale afgifter og lignende pligtige afgifter, der opkræves Selskabet af udenlandske myndigheder i relation til bestyrelsesmed­lemmernes honorar. Selskabet kan endvidere betale eventuelle udlæg og rejseomkostninger, der måtte være forbundet med bestyrelsesmedlemmernes arbejde i bestyrelsen.

            6.    Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag fra aktionærerne.

            6A. Nedsættelse af Selskabets aktiekapital

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets aktiekapital nedsættes.

Den 28. august 2020 informerede Selskabet om et aktietilbagekøbsprogram med det formål at justere Selskabets kapitalstruktur og opfylde forpligtelserne i forhold til koncernens aktiebaserede incitamentsprogram. Programmet blev afsluttet den 26. februar 2021.

En del af de erhvervede egne aktier foreslås annulleret, således at aktiekapitalen nedsættes med nominelt DKK 2.500.000 fordelt på nominelt DKK 2.500.000 egne aktier á nominelt DKK 1. Selskabets aktiekapital vil efter nedsættelsen udgøre nominelt DKK 97.500.000.

I medfør af selskabslovens § 188 oplyses det, at formålet med kapitalnedsættelsen er at annullere en del af Selskabets beholdning af egne aktier. Dette formål er efter Erhvervsstyrelsens praksis at sidestille med en kapitalnedsættelse til udbetaling til Selskabets aktionærer, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2.Selskabet har i 2020 og 2021 tilbagekøbt egne aktier til en gennemsnitskurs på DKK 101,43 pr. aktie á nominelt DKK 1. Det betyder, at der i tillæg til det nominelle kapitalnedsættelsesbeløb er udbetalt DKK 300.000.000 til Selskabets aktionærer.

Forinden gennemførelsen af kapitalnedsættelsen vil Selskabets kreditorer blive opfordret til inden for en frist på 4 uger at anmelde deres eventuelle krav til Selskabet.Opfordringen vil blive offentliggjort i Erhvervsstyrelsens IT-system. Kapitalnedsættelsen vil blive gennemført efter udløbet af den nævnte 4 ugers frist.

Vedtagelse af forslaget indebærer den følgende ændring af vedtægternes § 3.1 med virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse:

“3.1                    Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 97.500.000 fordelt på aktier á DKK 1 eller multipla heraf.”

Derudover foreslås det at ændre bemyndigelsen til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen i vedtægternes § 5.1, således at bestemmelsen afspejler beslutningen om kapitalnedsættelse. Begrænsningen på nominelt DKK 10.000.000 (svarende til 10 % af aktiekapitalen før gennemførelsen af kapitalnedsættelse) udskiftes med en procentuel begrænsning på 10 %. Bortset herfra er der ikke andre foreslåede ændringer til bestemmelsen. Den ændrede ordlyd til § 5.1, første afsnit er som følger:

“5.1                    Bestyrelsen er i perioden indtil den 26. marts 2025 bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen ved kontant indskud, apportindskud og/eller gældskonvertering ad en eller flere gange ved tegning af nye aktier op til 10 % af den samlede aktiekapital. Forhøjelsen skal ske til markedskurs.”

Tilsvarende foreslås det at ændre bemyndigelsen til bestyrelsen til at lade Selskabet erhverve egne aktier i vedtægternes § 6.1, således at bestemmelsen afspejler forslaget om kapitalnedsættelse. Begrænsningen på nominelt DKK 10.000.000 egne aktier (svarende til 10 % af aktiekapitalen før gennemførelsen af kapitalnedsættelse) udskiftes med en procentuel begrænsning på 10 %. Bortset herfra er der ikke andre foreslåede ændringer til bestemmelsen. Den ændrede ordlyd til § 6.1 er som følger:

“6.1                    Bestyrelsen er i perioden indtil den 26. marts 2025 autoriseret til at lade selskabet erhverve egne aktier op til 10 % af den samlede aktiekapital til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10 %.”

            6B. Bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte, at Selskabets generalforsamlinger afholdes som fuldstændigt elektroniske generalforsamlinger

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets bestyrelse bemyndiges til at beslutte, at Selskabets generalforsamlinger afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde, dvs. som fuldstændigt elektroniske generalforsamlinger i overensstemmelse med selskabslovens § 77, stk. 2.

Vedtagelse af forslaget indebærer, at der vil blive indsat en ny § 7.4 i Selskabets vedtægter, som får følgende ordlyd:

“7.4                    Selskabets generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning afholdes som fuldstændigt elektroniske generalforsamlinger uden adgang til fysisk fremmøde. Deltagelse i fuldstændigt elektroniske generalforsamlinger sker via elektroniske medier, som giver selskabets aktionærer mulighed for at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen, og som sikrer, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis og i overensstemmelse med selskabsloven.”

Med forslaget ønsker bestyrelsen at skabe fleksibilitet for Selskabet ved afholdelse af generalforsamlinger, hvilket både kan vise sig relevant som en konsekvens af den stigende digitalisering af samfundet og i helt særlige situationer som eksempelvis en pandemi.

Som følge af indsættelsen af en ny § 7.4 i Selskabets vedtægter ændres nummereringen af de følgende paragraffer tilsvarende.

            6C. Sprog for selskabsmeddelelser m.v.

Bestyrelsen foreslår, at information offentliggjort i henhold til gældende børslovgivning, herunder selskabsmeddelelser, fremover udelukkende offentliggøres på engelsk.

Vedtagelse af forslaget indebærer, at der vil blive indsat en ny § 11.7 i Selskabets vedtægter, som får følgende ordlyd:

“11.7                  Selskabets offentliggørelse af information i henhold til gældende børslovgivning, herunder selskabsmeddelelser, sker udelukkende på engelsk.”

            7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

I henhold til vedtægternes § 11.1 er alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer valgt for en periode på ét år.
Bestyrelsen foreslår genvalg af samtlige bestyrelsesmedlemmer:
Nigel Northridge (formand), Henrik Brandt (næstformand), Dianne Blixt, Marlene Forsell, Claus Gregersen, Luc Missorten og Anders Obel. Bestyrelsen foreslår, at Henrik Amsinck vælges som nyt bestyrelsesmedlem.
Oplysninger om kandidaterne er vedlagt denne meddelelse og findes også på Selskabets hjemmeside (www.st-group.com).

            8.    Valg af revisor(er)

I henhold til vedtægternes § 15.1 er den generalforsamlingsvalgte revisor på valg årligt. Bestyrelsen foreslår, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som Selskabets revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets anbefaling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af nogen tredjepart, og udvalget har ikke været underlagt nogen kontraktlige klausuler med tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

VEDTAGELSESKRAV

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 6A og 6B kræver, at mindst 2/3 af både de afgivne stemmer og af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital stemmer for forslaget. Øvrige forslag på dagsordenen kan vedtages ved simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes § 10.2.


REGISTRERING, ADGANG OG FULDMAGT

Registreringsdato
I henhold til vedtægternes § 9.4 fastsættes en aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og det antal stemmer, som aktionæren kan afgive, i forhold til antallet af aktier, som aktionæren besidder den 7. april 2021 kl. 23.59 (registreringsdatoen). De aktier, som den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens aktiebeholdning som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført på registreringsdatoen.


Tilmeldingsfrist
En aktionær eller dennes fuldmægtig, som – på trods af vores anbefaling – ønsker at deltage fysisk på generalforsamlingen, skal tilmelde sig og bestille adgangskort på Investorportalen på Selskabets hjemmeside (www.st-group.com) eller ved at printe tilmeldingsblanketten på hjemmesiden og sende den til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 2800 Kongens Lyngby, e-mail gf@computershare.dk, så den er Computershare i hænde senest den 9. april 2021 kl. 23.59.

Adgangskort
Adgangskort vil udelukkende være elektroniske, og de vil derfor ikke blive udsendt med almindelig post. Aktionærer, der – på trods af vores anbefaling – ønsker at deltage fysisk på generalforsamlingen, bedes derfor registrere den e-mailadresse, som adgangskortet skal sendes til, på Investorportalen på Selskabets hjemmeside (www.st-group.com).

Aktionærer, der har bestilt adgangskort til generalforsamlingen, har følgende muligheder:

 • print adgangskortet og medbring det til generalforsamlingen,
 • medbring adgangskortet elektronisk på en smartphone eller tablet, eller
 • få adgangskortet udleveret på generalforsamlingen ved at fremvise ID.

Fuldmagt og brevstemmer
Vi opfordrer vores aktionærer til at stemme uden at deltage fysisk i generalforsamlingen ved enten at brevstemme eller give fuldmagt til bestyrelsen.

Du kan give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til dine aktier. Fuldmagt kan afgives direkte på Investorportalen på Selskabets hjemmeside (www.st-group.com), eller du kan printe en fuldmagtsblanket fra hjemmesiden og sende den i underskrevet og dateret stand til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 2800 Kongens Lyngby, e-mail gf@computershare.dk. Fuldmagten skal være modtaget af Computershare senest den 9. april 2021 kl. 23.59.

Aktionærer har mulighed for at afgive brevstemme direkte på Investorportalen på Selskabets hjemmeside (www.st-group.com). Stemmesedlen kan også printes fra Selskabets hjemmeside og sendes i underskrevet og dateret stand til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 2800 Kongens Lyngby, e-mail gf@computershare.dk. Brevstemmesedlen skal være Computershare A/S i hænde senest den 13. april 2021 kl. 23.59. Når brevstemmen er modtaget, kan aktionæren ikke trække den tilbage.

SPROG

I henhold til vedtægternes § 9.7 vil sproget på generalforsamlingen være engelsk. Aktionærer til stede på mødet kan vælge at tale på dansk eller engelsk.


AKTIEKAPITALENS STØRRELSE OG STEMMERET

Selskabets aktiekapital udgør DKK 100.000.000 fordelt på 100.000.000 aktier à DKK 1. I henhold til vedtægternes § 9.1 giver hver aktie à nominelt DKK 1 én stemme på generalforsamlingen.

DAGSORDEN M.V.

Den komplette, uforkortede tekst til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på tidspunktet for indkaldelsen, dagsordenen, de fuldstændige forslag, fuldmagtsblanketter og stemmesedler samt den reviderede årsrapport og vederlagsrapporten findes på Selskabets hjemmeside (www.st-group.com).


SPØRGERET

I henhold til vedtægternes § 9.6 har aktionærerne ret til at stille skriftlige spørgsmål til Selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og Selskabets stilling eller af betydning for andre forhold, der er til behandling på generalforsamlingen. Aktionærerne kan også stille spørgsmål til Selskabets ledelse på generalforsamlingen.

Som beskrevet ovenfor kan aktionærer stille spørgsmål til Selskabets ledelse uden at deltage fysisk i generalforsamlingen ved at sende skriftlige spørgsmål forud for generalforsamlingen til Torben Sand, Head of Investor Relations, Sandtoften 9, 2820 Gentofte, e-mail torben.sand@st-group.com.

PERSONDATA

I forbindelse med generalforsamlingen indsamler, behandler og opbevarer Selskabet visse personoplysninger. I den forbindelse henvises til Selskabets Privacy Policy og Cookie Policy, som er tilgængelige på Selskabets hjemmeside (www.st-group.com).

Scandinavian Tobacco Group A/S

Bestyrelsen

For yderligere information kontakt venligst:

Forespørgsler fra investorer:
Torben Sand, Head of Investor Relations
telefon: +45 5084 7222 eller torben.sand@st-group.com

Forespørgsler fra medier:
Simon Mehl Augustesen, Director of Group Communications
telefon: +1 484-379-8725 eller simon.augustesen@st-group.com

BESTYRELSESKANDIDATER

Nigel Northridge (Formand)
Uafhængig
Født 1956, irsk statsborger
Medlem af bestyrelsen siden 2016, næstformand i 2016 og formand i 2017. Formand for vederlagsudvalget og nomineringsudvalget.
Uddannelsesbaggrund:
·HND i virksomhedsstudier fra Northern Ireland Polytechnic, Sullivan Upper School, Belfast
Kompetencer:

 • Omfattende erfaring som direktør i den internationale tobaksindustri
 • Erfaring som direktør og bestyrelsesmedlem i børsnoterede selskaber
 • Salg og markedsføring af hurtigt omsættelige forbrugsvarer (FMCG)

Udvalgte tidligere poster:

 • Administrerende direktør for Gallaher Group PLC 2000-2007
 • I en række stillinger inden for salg, marketing og generel ledelse i Gallaher Tobacco Ltd. koncernen (senere Gallaher Group PLC) i Storbritannien og udlandet, før han i 1993 blev udpeget til bestyrelsen, hvor han sad 1993-2000

Bestyrelsesposter og lignende:
·Formand i Belfast City Airport og director i London Irish Holdings Ltd

Henrik Brandt (Næstformand)
Uafhængig
Født 1955, dansk statsborger
Medlem af bestyrelsen siden 2017, næstformand i 2017. Medlem af vederlagsudvalget og nomineringsudvalget.
Uddannelsesbaggrund:

 • MBA fra Stanford University
 • Cand.merc. i økonomi fra Copenhagen Business School

Kompetencer:

 • Omfattende erfaring med ledelse af internationale børsnoterede og private virksomheder og investeringsselskaber
 • Salg og markedsføring af hurtigt omsættelige forbrugsvarer (FMCG)
 • Strategisk forretningsudvikling

Udvalgte tidligere poster:

 • Administrerende direktør i Royal Unibrew A/S 2008-2017
 • Administrerende direktør i Unomedical a/s 2003-2008
 • Administrerende direktør i Sophus Berendsen A/S 1999-2002
 • Administrerende direktør i House of Prince A/S og koncerndirektør i Skandinavisk Tobakskompagni A/S 1992-1999
 • Administrerende direktør i Fritz Hansen A/S 1989-1992
 • Administrerende direktør i Kevi A/S 1987-1989

Bestyrelsesposter og lignende:

 • Formand i Toms Gruppen A/S, Fritz Hansen A/S, Intervare A/S (og dets datterselskab nemlig.com A/S) og Danish Bake Holding ApS (Ole & Steen)
 • Medlem af bestyrelsen i Ferd Holding as, Gerda & Victor B. Strands Fond og Gerda & Victor B. Strand Holding A/S

Dianne Neal Blixt
Uafhængig
Født 1959, amerikansk statsborger
Medlem af bestyrelsen siden 2016. Medlem af revisionsudvalget.
Uddannelsesbaggrund:
·Kandidatgrad i virksomhedsledelse og økonomi fra University of North Carolina, Greensboro
Kompetencer:

 • Omfattende erfaring inden for forretningsanalyse
 • Ekspertise inden for økonomistyring og rapportering
 • Betydelig indsigt i den amerikanske tobaksindustri

Udvalgte tidligere poster:

 • Medlem af bestyrelsen i Lorillard, Inc. 2011-2015
 • Executive Vice President og økonomidirektør i Reynolds American, Inc. 2004-2007
 • Diverse stillinger i Reynolds American og dets datterselskaber 1988-2003
 • Executive Vice President og økonomidirektør i R. J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc. 2003-2004

Bestyrelsesposter og lignende:

 • Medlem af bestyrelsen i Ameriprise Financial Services, Inc. (formand for vederlagsudvalget, medlem af revisionsudvalget) og Triad Business Bank (medlem af ledelsesudvalget)
 • Formand i National Sports Media Association (medlem af regnskabs- og governance udvalget) og næstformand i Reynolda House Museum of American Art (medlem af regnskabsudvalget)

Marlene Forsell
Uafhængig
Født 1976, svensk statsborger
Medlem af bestyrelsen siden 2019. Formand for revisionsudvalget.
Uddannelsesbaggrund:
·Kandidatgrad i økonomi fra Handelshögskolan i Stockholm
Kompetencer:

 • Omfattende erfaring med og indsigt i økonomiske forhold
 • Resultatstyret virksomhedsledelse
 • Rapporteringsprocesser i børsnoterede selskaber
 • Betydelig indsigt i tobaksindustrien

Udvalgte tidligere poster:

 • Senior Vice President og økonomidirektør i Swedish Match AB 2013-2018
 • Medlem af bestyrelsen i Scandinavian Tobacco Group A/S 2014-2017
 • Diverse stillinger i Swedish Match koncernen, herunder Vice President Group Reporting og Vice President Business Control 2004-2013
 • Analytiker i Ernst & Young 2001-2004

Bestyrelsesposter og lignende:
      ·Medlem af bestyrelsen i Kambi Group plc (formand for revisionsudvalget), Lime Technologies AB (formand for revisionsudvalget), Nobia AB (formand for revisionsudvalget), InDex Pharmaceuticals Holding AB og AddSecure AB (medlem af revisionsudvalget)

Claus Gregersen
Ikke uafhængig
Født 1961, dansk statsborger
Medlem af bestyrelsen siden 2019. Medlem af vederlagsudvalget og nomineringsudvalget.
Uddannelsesbaggrund:
·HD Finansiering
Kompetencer:

 • Bestyrelseserfaring fra private-, internationale- og offentlige virksomheder
 • Ledelseserfaring fra danske og internationale virksomheder
 • Omfattende erfaring med M&A, kapitalmarkeder, strategiudvikling, risikostyring og drift

Udvalgte tidligere poster:

 • CEO og landedirektør i Carnegie Investment Bank 2010-2017
 • Partner, Select Partners, Asset Management 2005-2010

Bestyrelsesposter og lignende:

 • Formand i Skandinavisk Holding A/S, Skodsborg Sundhedscenter A/S, Kurhotel Skodsborg A/S, Rungsted Sundpark A/S, Skodsborg Sundpark A/S og Scandinavian Tobacco Group’s Gavefond
 • Næstformand i Jeudan A/S (medlem af vederlagsudvalget og nomineringsudvalget)
 • Medlem af bestyrelsen i Gyldendal A/S (formand for revisionsudvalget), Fritz Hansen A/S, Tivoli A/S (medlem af revisionsudvalget), Axcel Future, Aktive Ejere og Søren Gyldendal Fonden
 • CEO i Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab og CAF Invest A/S
 • Medlem af direktionen i CG61 ApS

Luc Missorten
Uafhængig
Født 1955, belgisk statsborger
Medlem af bestyrelsen siden 2016. Medlem af revisionsudvalget, vederlagsudvalget og nomineringsudvalget.
Uddannelsesbaggrund:

 • Juridisk grad fra The Catholic University of Leuven
 • Diplom i Videregående Europæiske Studier ved Europakollegiet, Bruges
 • Master of Laws fra University of California, Berkeley

Kompetencer:

 • Erfaring som direktør og bestyrelsesmedlem
 • Omfattende erfaring inden for finansiel ledelse af internationale koncerner

Udvalgte tidligere poster:

 • Administrerende direktør i Corelio NV 2007-2014
 • Koncernøkonomidirektør og Executive Vice President for Finance i UCB S.A. 2004-2007
 • Executive Vice President og økonomidirektør i Inbev S.A. (nu ABI) 1995-2003

Bestyrelsesposter og lignende:

 • Medlem af bestyrelsen i Recticel NV/SA (formand for revisionsudvalget, medlem af vederlagsudvalget) og GIMV NV (formand for revisionsudvalget)
 • Rådgiver til bestyrelsen i Barco NV
 • CEO i Lubis BV

Anders Obel
Uafhængig
Født 1960, dansk statsborger
Medlem af bestyrelsen siden 2018.
Uddannelsesbaggrund:
·Bachelor i økonomi og virksomhedsledelse fra Copenhagen Business School
Kompetencer:

 • Omfattende erfaring med ledelse af industrielle virksomheder og investeringsselskaber
 • Strategisk forretningsudvikling
 • Økonomisk og finansiel ekspertise

Udvalgte tidligere poster:

 • Medlem af bestyrelsen i Forenet Kredit f.m.b.a., Nykredit Holding A/S og Nykredit Real-
  kredit 2009-2017
 • Medlem af bestyrelsen i Scandinavian Tobacco Group A/S 2010-2016
 • Vice President i Gemini Consulting/Cap Gemini 1996-2002
 • Diverse stillinger (blandt andet Manager) i Hambros Bank Plc. 1985-1996

Bestyrelsesposter og lignende:

 • Formand i C.W. Obel Bolig A/S, C.W. Obel Ejendomme A/S, Obel-LFI Ejendomme A/S, Semco Maritime A/S, Semco Maritime Holding A/S, Goodvalley A/S (medlem af revisionsudvalget og nomineringsudvalget, formand for vederlagsudvalget) og Haxholm v/ Anders Christen Obel
 • Næstformand i Fritz Hansen A/S og Skandinavisk Holding A/S
 • Medlem af bestyrelsen i Scandinavian Tobacco Group’s Gavefond, Minkpapir A/S, Palcut A/S, C.W. Obels Fond, Danmark-Amerika Fondet, Fonden Det Obelske Jubilæumskollegium, Mullerupgaard- og Gl. Estrupfonden, Høvdingsgaard Fonden, Skjørringefonden, Woodmancott Fonden, Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient’s Fond, Kilsmark A/S, Rexholm A/S og A/S Motortramp
 • CEO i C.W. Obel A/S og Anders Christen Obel ApS

Henrik Amsinck
Uafhængig
Født 1961, dansk statsborger
Uddannelsesbaggrund:

 • Cand.oecon, Aarhus Universitet

Kompetencer:

 • Deltagelse i ledelsen af store internationale og globale virksomheder
 • Omfattende erfaring med strategiudvikling, forandrings- og programledelse
 • Betydelig indsigt i digital transformation, global IT-ledelse og cyber sikkerhed & compliance
 • Erfaring med detail- og online handel

Udvalgte tidligere poster:

 • CIO og medlem af Corporate Management i LEGO Koncernen, 2007-nu
 • CIO og medlem af bestyrelsen i TDC Totalløsninger A/S & TDC A/S, 2005-2007
 • Finance og IT Director, medlem af Management Board i AAK A/S, 2004-2005
 • CIO, Aarhus Oliefabrik A/S, 1999-2004

Bestyrelsesposter og lignende:

 • Medlem af bestyrelsen i DSB, LEGO GmbH og LEGO India, Private Limited
 • CIO, Digital Technology, LEGO Koncernen

OVERSIGT OVER FORESLÅEDE VEDTÆGTSÆNDRINGER

§Nuværende tekstForeslået tekst
3.1Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 100.000.000 fordelt på aktier á DKK 1 eller multipla heraf.Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 97.500.000 fordelt på aktier á DKK 1 eller multipla heraf.
5.1, første afsnitBestyrelsen er i perioden indtil den 26. marts 2025 bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen ved kontant indskud, apportindskud og/eller gældskonvertering ad en eller flere gange ved tegning af nye aktier med indtil nominelt DKK 10.000.000. Forhøjelsen skal ske til markedskurs.Bestyrelsen er i perioden indtil den 26. marts 2025 bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen ved kontant indskud, apportindskud og/eller gældskonvertering ad en eller flere gange ved tegning af nye aktier op til 10 % af den samlede aktiekapital. Forhøjelsen skal ske til markedskurs.
6.1Bestyrelsen er i perioden indtil den 26. marts 2025 autoriseret til at lade selskabet erhverve egne aktier for indtil nominelt DKK 10.000.000 til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%.Bestyrelsen er i perioden indtil den 26. marts 2025 autoriseret til at lade selskabet erhverve egne aktier op til 10 % af den samlede aktiekapital til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10 %.
Ny
7.4
N/ASelskabets generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning afholdes som fuldstændigt elektroniske generalforsamlinger uden adgang til fysisk fremmøde. Deltagelse i fuldstændigt elektroniske generalforsamlinger sker via elektroniske medier, som giver selskabets aktionærer mulighed for at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen, og som sikrer, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis og i overensstemmelse med selskabsloven.
Ny
11.7
N/ASelskabets offentliggørelse af information i henhold til gældende børslovgivning, herunder selskabsmeddelelser, sker udelukkende på engelsk.

Vedhæftet fil


Information om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire

ABN AMRO accepted settlement offer in the anti-money laundering investigation in the Netherlands19.4.2021 07:30:00 CEST | Press release

ABN AMRO accepted settlement offer in the anti-money laundering investigation in the Netherlands Today ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) announced that it has accepted a settlement offer from the Dutch Public Prosecution Service (DPPS) in connection with the previously announced investigation by the DPPS into ABN AMRO's compliance with its obligations under the Dutch Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Act (Wet ter voorkoming van witwassenen financiering van terrorisme, AML/CTF Act) between 2014 and 2020. As part of this settlement, ABN AMRO will pay EUR 480 million. ABN AMRO fully cooperated with the DPPS throughout the investigation. Based on the investigation, the DPPS identified serious shortcomings in ABN AMRO's processes to combat money laundering in the Netherlands, such as the client acceptance, transaction monitoring and client exit processes (the so-called 'Client Life Cycle' processes) in the period between 2014 and 2020, as a result of which, in certain instan

Nyxoah Announces Submission of Draft Registration Statement For Proposed Public Listing in the United States19.4.2021 07:02:32 CEST | Press release

REGULATED INFORMATION INSIDE INFORMATION Nyxoah Announces Submission of Draft Registration Statement For Proposed Public Listing in the United States Mont-Saint-Guibert, Belgium – 19 April 2021 – Nyxoah SA (Euronext Brussels: NYXH) (“Nyxoah” or the “Company”), a medical technology company focused on the development and commercialization of innovative solutions to treat Obstructive Sleep Apnea (OSA), today announced that it has confidentially submitted a draft Registration Statement on Form F-1 to the Securities and Exchange Commission (the "SEC") relating to the proposed public offering of its ordinary shares in the United States. The number of ordinary shares to be offered and the price for the proposed offering have not yet been determined. The public offering is expected to take place after the SEC completes its review process, subject to market and other conditions. This announcement is being made pursuant to, and in accordance with, Rule 135 under the Securities Act of 1933, as am

Millicom signs agreements to conclude Africa divestiture program19.4.2021 06:05:00 CEST | Press release

Millicomsigns agreements to conclude Africa divestiture program Luxembourg,April19, 2021 – Millicom International Cellular S.A. (“Millicom”) announces that it has signed agreements for the sale of its operations in Tanzania and for its stake in the AirtelTigo joint venture in Ghana. Once closed, the transactions will complete Millicom’s multi-year plan to divest its African operations and focus on its Latin America markets. In Tanzania, Millicom has agreed to sell its entire operations to a consortium led by Axian, a pan-African group that was part of the consortium that acquired Millicom’s operations in Senegal in 2018. In Ghana, Millicom along with its joint venture partner, Bharti Airtel Limited, have signed a definitive agreement for the transfer of AirtelTigo to the Government of Ghana. Millicom will take a $25 million charge as a result of this agreement. Millicom CEO, Mauricio Ramos, commented: “Today Tigo is a leading provider of broadband services to consumers, businesses and

Nokia to deploy indoor 5G small cells solutions with LG Uplus in South Korea19.4.2021 03:00:00 CEST | Press release

Press Release Nokia to deploy indoor 5G small cells solutions with LG Uplus in South Korea Nokia will expand and enhance LG Uplus’ 5G network, enabling seamless 5G connectivity between indoor and outdoor locationsLG Uplus will use Nokia’s AirScale indoor solution which can be deployed flexibly and upgraded easily The deal continues the long-standing partnership between the two companies 19 April 2021 Espoo, Finland – Nokia today announced an agreement with LG Uplus to expand 5G coverage by installing new equipment from Nokia’s comprehensive AirScale portfolio across the country, enabling seamless 5G indoor and outdoor connectivity. The dealis expected to accommodate future network expansion and will further deepen the partnership between the two companies, which have already collaborated on LTE, 5G and digital projects. Being the first deployment of its kind in South Korea, Nokia will install its cost-effective, next-generation small cell AirScale Indoor (ASiR) systems in a range of in

FRO - Notice of Annual General Meeting 202116.4.2021 22:15:00 CEST | Press release

Frontline Ltd. (the “Company”) announces that its 2021 Annual General Meeting will be held on May 26, 2021. A copy of the Notice of Annual General Meeting and associated information including the Company’s Annual Report on Form 20-F for 2020 can be found on our website at www.frontline.bm and attached to this press release. April 16, 2021 The Board of Directors Frontline Ltd. Hamilton, Bermuda This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5 -12 of the Norwegian Securities Trading Act. Attachments FRO - Notice of Annual General Meeting 2021FRO - 2020 Annual Report on Form 20-F

Ageas announces the Ordinary and Extraordinary General Meetings of Shareholders of ageas SA/NV16.4.2021 17:40:00 CEST | Press release

Ageas announces the Ordinary and Extraordinary General Meetings of Shareholders of ageas SA/NV Since the quorum required for the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 22 April 2021 will not be attained, ageas SA/NV is organising the Ordinary and Extraordinary Meeting of Shareholders (the "Meeting") on Wednesday 19 May 2021 at 10:30 a.m. The Meeting is being held at The Egg, Barastraat 175, 1070 Brussels, and is being organised in accordance with the Corona measures applicable on the day of the Meeting. Shareholders are advised to consult the Ageas website (www.ageas.com) for any additional information on this subject. If the current measures remain unchanged, it will not be permitted to physically attend the Meeting. In that case, registered shareholders who have indicated that they wish to vote online will be able to follow the Meeting via a webcast. They are invited to consult in advance the Ageas website, where the procedure to log in for the webcast will be published. Ag

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER16.4.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-04-21CertificateCommercial paper issued in SEK by non-financial companies with their registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date. i.e. with the latest maturity date as of 2021-10-21 Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Special terms, i.e. the purchase may not have been made after 2021-04-09 BidsCounterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se.Bid date2021-04-21Bid times09.00-09.30 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 4 billionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 4 billion. No bid may contain Commercial paper in excess of SEK 250 million issued by the s