GlobeNewswire

Savaria (Sweden) äger 95,4 procent av aktierna i Handicare efter fullföljandet av Erbjudandet

Dela

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH REGLER I SÅDAN RELEVANT JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. AKTIEÄGARE SOM INTE ÄR BOSATTA I SVERIGE SOM ÖNSKAR ACCEPTERA ERBJUDANDET (DEFINIERAT NEDAN) MÅSTE GENOMFÖRA NÄRMARE UNDERSÖKNINGAR AVSEENDE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH MÖJLIGA SKATTEKONSEKVENSER. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE OCH AV DEN ERBJUDANDEHANDLING SOM HAR PUBLICERATS PÅ SAVARIA (SWEDEN):S HEMSIDA (WWW.NORDIC-OFFER.COM).

STOCKHOLM, Sweden, March 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Den 27 januari 2021 offentliggjorde Savaria (Sweden) AB1 (“Savaria (Sweden)”), ett bolag helägt av Savaria Corporation2 (“Savaria”), ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Handicare Group AB (“Handicare”) att överlåta samtliga sina aktier i Handicare till Savaria (Sweden) för ett slutligt vederlag om 50 kronor kontant per aktie (“Erbjudandet”).

I slutet av den initiala acceptperioden den 4 mars 2021 offentliggjorde Savaria (Sweden) att Erbjudandet hade blivit accepterat av aktieägare som representerar 56 118 445 aktier i Handicare, vilket motsvarar 95,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Handicare. Eftersom aktieägare som representerar mer än 90 procent av aktierna i Handicare hade accepterat Erbjudandet, hade samtliga villkor för fullföljande av Erbjudandet uppfyllts. Följaktligen förklarades Erbjudandet ovillkorat i alla avseenden och Savaria (Sweden) meddelade att det skulle fullfölja förvärvet av de aktier som lämnats in i Erbjudandet. Vidare offentliggjorde Savaria (Sweden) att det hade påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Handicare och att acceptperioden förlängdes fram till och med den 18 mars 2021 klockan 17.00 (CET). Handicares styrelse har sedan dess meddelat att den har beslutat att ansöka om avnotering av Handicares aktier från Nasdaq Stockholm och att den sista dagen för handel med Handicares aktier kommer att vara den 26 mars 2021.

Erbjudandet är nu avslutat. I slutet av den förlängda acceptperioden den 18 mars 2021 har Erbjudandet blivit accepterat av aktieägare som representerar ytterligare 101 064 aktier i Handicare, vilket motsvarar cirka 0,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Handicare. Detta innebär att Savaria (Sweden) nu totalt äger 56 219 509 aktier i Handicare, motsvarande cirka 95,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Handicare. Redovisning av likvid avseende de aktier som har lämnats in i Erbjudandet under förlängningen av acceptperioden förväntas påbörjas omkring den 25 mars 2021.

I enlighet med skyldigheten som följer av Nasdaq Stockholms takeover-regler om att verka för en skälig behandling av deltagare i långsiktiga incitamentsprogram, har Savaria (Sweden) erbjudit deltagarna i Handicares långsiktiga incitamentsprogram 2019 att sälja sina teckningsoptioner av serie LTIP 2019 till Savaria (Sweden) till ett pris per teckningsoption om 5,02 kronor, som beräknats med användande av det så kallade see-through-value.

Information om Erbjudandet

Erbjudandehandlingen på svenska och engelska samt annan information om Erbjudandet finns tillgänglig på Savaria (Sweden):s webbplats (www.nordic-offer.com).

Marcel Bourassa
Koncernchef och
verkställande direktör
Savaria Corporation
mbourassa@savaria.com
Stephen Reitknecht
CFO
Savaria Corporation
+1(800) 661-5112
sreitknecht@savaria.com
Nicolas Rimbert
Vice verkställande direktör, Företagsutveckling
Savaria Corporation
+1 (450) 254-0115
nrimbert@savaria.com

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Viktig information

Savaria (Sweden) lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och de svenska Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 14:00 (CET) den 19 mars 2021.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar och regler skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, genom post eller annat kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte, och ska inte, sändas, postas eller på annat sätt spridas eller vidarebefordras i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller något annat dokument som erhållits i samband med Erbjudandet, till sådana personer. Med ”USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, varje stat inom Amerikas förenta stater och Columbiadistriktet).

Erbjudandet och den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i FSMA (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Savaria (Sweden):s kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Savaria (Sweden) har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

__________________________________________
1 Ett nybildat bolag under namnändring från Goldcup 26098 AB.
2 Ett bolag inkorporerat i Alberta, Kanada, med kanadensiskt organisationsnummer 1161491460, med säte på 4350 Highway 13, Laval, Québec H7R 6E9 Kanada och noterat på Toronto Stock Exchange (TSX:SIS).


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

RAPALA VMC CORPORATION ISSUES POSITIVE PROFIT WARNING AND UPGRADES ITS OUTLOOK FOR 2021: EXPECTS COMPARABLE OPERATING PROFIT TO INCREASE SIGNIFICANTLY FROM PRIOR YEAR20.4.2021 20:10:00 CEST | Press release

Rapala VMC Corporation Stock Exchange Release April 20, 2021 at 9:10 p.m. RAPALA VMC CORPORATION ISSUES POSITIVE PROFIT WARNING AND UPGRADES ITS OUTLOOK FOR 2021: EXPECTS COMPARABLE OPERATING PROFIT TO INCREASE SIGNIFICANTLY FROM PRIOR YEAR Rapala VMC Corporation’s outlook for 2021 has improved as a result of stronger than anticipated financial performance during the first three months of the year as well as upgraded positive business outlook for the remaining part of the year. The Group now expects full year 2021 comparable operating profit to increase significantly from the previous year. Key drivers behind the upgraded outlook are exceptionally strong winter sales, strong continued demand for fishing gear as it remains a popular COVID-safe activity globally as well as faster than expected strategy implementation. Uncertainties however remain for the rest of the year and the COVID-19 pandemic continues to pose some risks for the full-year performance. The pandemic can impact the oper

Korrigering till kallelse till Nexstim Abp:s bolagsstämma20.4.2021 20:00:00 CEST | Pressemelding

Företagsmeddelande,Helsingfors, 20.4.2021 kl.21.00 (EEST) Korrigering till kallelse till Nexstim Abp:s bolagsstämma Aktieägarna i bolaget har med en stämmokallelse av 15 april 2021 kallats till Nexstim Abp:s (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) bolagsstämma som hålls 11 maj 2021 klockan 12.00 (EEST). Stämmokallelsen innehåller ett skrivfel enligt vilket den överföring av aktier till de mottagande aktieägarna som krävs för den slutliga ändringen av antalet aktier (efter minskningen) utförs och antecknas på värdeandelskontona troligen senast 17 maj i Sverige och 19 maj i Finland. Oaktat det ovannämnda utförs och antecknas överföringen på värdeandelskontona troligen senast 17 maj i Finland och 19 maj i Sverige. Punkt A.15. i kallelsen till extra bolagsstämman har således ändrats som följer (ändringarna i fet stil): Den överföring av aktier till de mottagande aktieägarna som krävs för den slutliga ändringen av antalet aktier (efter minskningen) utförs och antecknas på värdean

Correction to the Invitation to the Annual General Meeting of Nexstim Plc20.4.2021 20:00:00 CEST | Press release

Company announcement, Helsinki, 20.4.2021 at 9:00 pm (EEST) Correction to the Invitation to the Annual General Meeting of Nexstim Plc In accordance with the invitation to the Annual General Meeting of Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" or "Company") dated 15 April 2021, the shareholders of the Company have been invited to the Annual General Meeting to be held on 11 May 2021 commencing at 12.00 (EEST). The invitation to the meeting of 15 April 2021 includes a writing error stating that transfers of shares from the Company to the Receiving Shareholders required for the final adjustments of their number of shares (after reduction) are expected to take place and be recorded in book-entry accounts at the latest on 17th May 2021 in Sweden and 19th May 2021 in Finland. Notwithstanding the above-mentioned, the transfers of shares are expected to take place and be recorded in book-entry accounts at the latest on 17th May 2021 in Finland and 19th May 2021 in Sweden. Consequently, it w

MSAB publicerar årsredovisning för 202020.4.2021 20:00:00 CEST | Pressemelding

MSABs årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.msab.com/investerare/finansiella-rapporter/, samt bilagt detta pressmeddelande. Tryckt version kommer att finnas tillgänglig inom kort och kan beställas hos bolaget per telefon + 46 (0) 8 739 02 70 eller per e-post info@msab.com. I moderbolagets resultaträkning har en utdelning erhållits från ett av bolagets utländska dotterbolag om 5.5 MSEK, vilket ej var inkluderat i bolagets bokslutskommuniké. Frågor ställs till: Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021 klockan 20:00 CEST. Om MSAB MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mju

Flex LNG - AGM Notice20.4.2021 20:00:00 CEST | Press release

Flex LNG Ltd. (the "Company") announces that its 2021 Annual General Meeting will be held on May 26, 2021. A copy of the Notice of Annual General Meeting and associated information including the Company’s Annual Report on Form 20-F can be found in the links below and on our website at www.flexlng.com. April 20, 2021 The Board of Directors Flex LNG Limited Hamilton, Bermuda This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act or the Continuing Obligations of Oslo Børs. Attachments FLEX LNG - 20F 20202021 AGM Notice _FLEX (signed)

Banque Profil de Gestion SA : Assemblée Générale du 20 avril 202120.4.2021 18:04:22 CEST | Press release

Communiqué de presse Banque Profil de Gestion SA : Assemblée Générale du 20 avril 2021 Genève, le 20 avril 2021 – Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) qui s’est tenue aujourd’hui à Genève, 64.02% des actionnaires étaient représentés. Les actionnaires ont pris les décisions suivantes : Le rapport annuel et les comptes au 31 décembre 2020 ont été approuvés ;La pleine décharge a été donnée aux administrateurs de BPDG pour leur gestion durant l’exercice 2020 ;La couverture de la perte statutaire de CHF 2'336'667 avec la réserve légale issue du bénéfice a été approuvée ;Le versement d’un dividende de CHF 8'000'000 prélevé sur les réserves, soit un montant approximatif de CHF 0.5544 par action a été approuvé ;Madame Geneviève Berclaz, Monsieur Mario Aragnetti Bellardi, Monsieur Fabio Candeli, Monsieur Fulvio Pelli et Monsieur Fréderic Binder ont été réélus individuellement en qualité d’administrateur pour une durée de fonction d

ANNUAL GENERAL MEETING APPROVES BOARD OF DIRECTORS’ PROPOSALS20.4.2021 18:03:19 CEST | Press release

ANNUAL GENERAL MEETING APPROVES BOARD OF DIRECTORS’ PROPOSALS At the 53rd Annual General Meeting of Sika AG on April 20, 2021, all proposals of the Board of Directors were approved. The Annual General Meeting of Sika AG was held on April 20, 2021, in Zurich. In accordance with the Federal Council’s Ordinance to combat coronavirus, it was once again not possible for shareholders to attend the Annual General Meeting in person. Instead, they were able to cast their vote through the independent proxy. Sika also gave shareholders the opportunity to ask questions verbally during the Annual General Meeting via an online platform. The shareholders approved the annual financial statements and the consolidated financial statements for the business year 2020. Furthermore, the shareholders voted in favor of the Board of Directors’ proposal to pay out a gross dividend of CHF 2.50 per share for the business year 2020.The administrative bodies were granted discharge.With the exception of Frits van Di