GlobeNewswire

Savaria (Sweden) AB offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 50 kronor per aktie till aktieägarna i Handicare Group AB

Dela

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH REGLER I SÅDAN RELEVANT JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. AKTIEÄGARE SOM INTE ÄR BOSATTA I SVERIGE SOM ÖNSKAR ACCEPTERA ERBJUDANDET (DEFINIERAT NEDAN) MÅSTE GENOMFÖRA NÄRMARE UNDERSÖKNINGAR AVSEENDE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH MÖJLIGA SKATTEKONSEKVENSER. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE OCH AV DEN ERBJUDANDEHANDLING SOM KOMMER ATT PUBLICERAS STRAX FÖRE BÖRJAN AV ACCEPTPERIODEN FÖR ERBJUDANDET.

STOCKHOLM, Sverige, Jan. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Savaria (Sweden) AB1 (“Savaria (Sweden)”), ett bolag helägt av Savaria Corporation2 (“Savaria”), offentliggör härmed ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Handicare Group AB (“Handicare”) att överlåta samtliga sina aktier i Handicare till Savaria (Sweden) för ett slutligt vederlag om 50 kronor3 kontant per aktie (“Erbjudandet”). Aktierna i Handicare är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Erbjudandet i sammandrag

 • Aktieägarna i Handicare erbjuds 50 kronor kontant per aktie i Handicare. Vederlaget i Erbjudandet är slutligt och kommer inte att höjas. Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på samtliga utestående aktier i Handicare, uppgår till cirka 2,9 miljarder kronor.4
 • Vederlaget i Erbjudandet motsvarar en premie om:
  • cirka 22,0 procent jämfört med stängningskursen om 41,00 kronor för Handicares aktie på Nasdaq Stockholm den 27 januari 2021, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;
  • cirka 24,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 40,29 kronor för Handicares aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och
  • cirka 33,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 37,36 kronor för Handicares aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 180 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.
 • Handicares styrelse har bekräftat till Savaria att den enhälligt har beslutat att rekommendera att Handicares aktieägare accepterar Erbjudandet. Rekommendationen stöds av ett utlåtande (så kallad fairness opinion) från PWC Sverige enligt vilket Erbjudandet är skäligt för Handicares aktieägare ur ett finansiellt perspektiv.
 • Cidron Liberty Systems S.à r.l.,5 som innehar 62,9 procent av aktierna och rösterna i Handicare, har informerat Savaria om att de stödjer Erbjudandet och att de avser att acceptera Erbjudandet samt ingå ett åtagande om detta efter att Handicare har offentliggjort sin bokslutskommuniké för 2020 den 4 februari 2021, mot bakgrund av de begränsningar som gäller för närvarande enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och har även åtagit sig att inte sälja sina aktier i Handicare utan Savarias godkännande.
 • Savaria (Sweden) kommer inte att fullfölja Erbjudandet om inte Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Savaria (Sweden) blir ägare till mer än 90 procent av samtliga aktier i Handicare.
 • En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 10 februari 2021. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 11 februari 2021 och avslutas omkring den 4 mars 2021. Förväntat datum för redovisning av likvid är 11 mars 2021.

Uttalande från koncernchefen och den verkställande direktören för Savaria

Det har länge varit min vision att bygga ett företag som riktar sig till en global marknad. Människor över hela världen åldras och behöver utrustning som ger dem självständighet och möjlighet att stanna kvar i sina hem längre. I våra diskussioner med Handicare är det tydligt att vi har en gemensam vision och målsättning. Deras starka trapphissportfölj, sofistikerade tillverkning och räckvidd på marknaden är ett exceptionellt komplement till vår verksamhet. Jag ser fram emot att kunna välkomna Handicares anställda och tror att vi är starkare tillsammans.

Tillsammans, kommer vi att vara väl positionerade för att bli ett världsledande företag för att tillgodose behoven på denna växande marknad. Vi anser att Erbjudandet är mycket tilltalande för aktieägarna i Handicare, vilket framgår av det faktum att den största aktieägaren i Handicare stödjer vårt Erbjudande och avser att sälja till detta pris”, kommenterade Marcel Bourassa, koncernchef och verkställande direktör för Savaria.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Handicare erbjuder lösningar för att öka självständigheten för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i ett 40-tal länder och är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fyra platser i Nordamerika, Asien och Europa.

Savaria anser att betydande fördelar kan uppnås genom att kombinera Savarias och Handicares respektive affärsverksamheter och kompetenser. Specifikt möjliggör det för Savaria att bli en global ledare i tillgänglighetsbranschen, med cirka 2 300 anställda över hela världen och att förvärva en förstklassig tillverkare av trapphissar som producerar över 45 000 trapphissar årligen, vilket skulle ge ett nytt produktutbud som kompletterar Savarias portfölj för hiss- och rullstolsplattformslyftanordningar. De båda bolagen har också kompletterande produktutbud, vilket skapar korsförsäljningsmöjligheter inom områdena Accessibility och Patient Handling över ett kombinerat nätverk av över 1 000 återförsäljare och 30 försäljningskontor över hela världen. Handicares omfattande återförsäljarnätverk, tillsammans med dess affärsverksamheter i Storbritannien och Nederländerna, kompletterar Savarias försäljningsnärvaro i Schweiz, Italien, Tyskland, Polen och Tjeckien och utvidgar plattformen för att marknadsföra Savarias Vuelift-hissar inom Europa.

Dessutom kan Savarias affärsområde Patient Handling utnyttja Handicares nordamerikanska försäljnings- och installationsnätverk, särskilt inom akutvårdsmiljön vilket kompletterar Savarias dotterbolag Span-Americas långtidsvårdsfokus. Detta affärsområde får tillsammans en komplett portfölj av säkra patienthanteringslösningar som omfattar hissar, lyftsele, sängramar och tryckbehandlingsytor. Likaså förbättras Savarias tillverknings- och distributionsavtryck genom tillägg av anläggningar i USA, Kanada, Storbritannien, Nederländerna och Kina och delade resurser och gemensamma FoU-initiativ gör att det kombinerade bolaget kan dra nytta av bästa praxis och teknik. Kostnadsbesparingar uppnås genom konsolidering av inköpsvolymer och utnyttjande av de bästa relationerna inom respektive bolags leveranskedja. Därtill kan båda företagen dra nytta av stordriftsfördelar och omfattning.

Såsom anges ovan, är Savarias avsikt att realisera integrationsfördelar med samgåendet. Integreringen av Handicare och Savaria kommer därför sannolikt att innebära vissa organisatoriska och operationella förändringar samt förändringar för de anställda, i den sammanslagna koncernen. De specifika åtgärder som ska genomföras kommer att beslutas efter Erbjudandets fullföljande efter en noggrann utvärdering av det sammanslagna företaget. Före genomförandet av en sådan utvärdering är det för tidigt att säga vilka specifika åtgärder som kommer att vidtas och vilka effekter dessa skulle ha. Det finns för närvarande inga beslut fattade om några förändringar avseende Savarias eller Handicares anställda, ledning eller nuvarande organisation och Handicares verksamhet, innefattande anställningsvillkor och de platser där bolaget bedriver sin verksamhet.

Erbjudandet

Vederlag

Handicares aktieägare erbjuds 50 kronor kontant per aktie i Handicare. Vederlaget i Erbjudandet är slutligt och kommer inte att höjas.

Om Handicare, före redovisning av likvid i Erbjudandet lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till sina aktieägare kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.

Courtage utgår inte i samband med redovisning av likvid för de av Savaria (Sweden) förvärvade aktierna i Handicare enligt Erbjudandet.

Budpremie

Vederlaget i Erbjudandet motsvarar en premie om:

 • cirka 22,0 procent jämfört med stängningskursen om 41,00 kronor för Handicares aktie på Nasdaq Stockholm den 27 januari 2021, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;
 • cirka 24,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 40,29 kronor för Handicares aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och
 • cirka 33,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 37,36 kronor för Handicares aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 180 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Erbjudandets totala värde

Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på samtliga 58 939 000 utestående aktier i Handicare, uppgår till cirka 2,9 miljarder kronor.

Savaria (Sweden):s aktieinnehav i Handicare

Varken Savaria (Sweden) eller Savaria eller någon av deras närstående bolag eller andra närstående parter äger några aktier eller andra finansiella instrument i Handicare som ger en finansiell exponering mot Handicares aktier vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet, och inte heller har Savaria (Sweden) eller Savaria förvärvat eller ingått åtaganden att förvärva några aktier eller några andra finansiella instrument i Handicare som ger en finansiell exponering mot aktier i Handicare under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Icke-oberoende styrelseledamöter

Tre ledamöter i Handicares styrelse (styrelseordföranden Lars Marcher och styrelseledamöterna Joakim Andreasson och Johan Ek) är inte oberoende i förhållande till Nordic Capital Fund VII. Med hänsyn till de kontraktuella arrangemangen mellan Savaria och Nordic Capital Fund VII (se “Åtagande från aktieägare i Handicare” nedan) har dessa styrelseledamöter, i enlighet med Nasdaq Stockholms takeover-regler (“Takeover-reglerna”), inte deltagit, och kommer inte att delta, i Handicares hantering och utvärdering av Erbjudandet.

Rekommendation från Handicares styrelse

Handicares styrelse har bekräftat till Savaria att den enhälligt har beslutat att rekommendera att Handicares aktieägare accepterar Erbjudandet. Rekommendationen stöds av ett utlåtande (så kallad fairness opinion) från PWC Sverige enligt vilket Erbjudandet är skäligt för Handicares aktieägare ur ett finansiellt perspektiv.

Åtagande från aktieägare i Handicare

Nordic Capital Fund VII, som innehar 62,9 procent av aktierna och rösterna i Handicare, har informerat Savaria om att de stödjer Erbjudandet och att de avser att acceptera Erbjudandet samt ingå ett åtagande om detta efter att Handicare har offentliggjort sin bokslutskommuniké för 2020 den 4 februari 2021, mot bakgrund av de begränsningar som gäller för närvarande enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Vidare har Nordic Capital Fund VII åtagit sig gentemot Savaria att inte sälja sina aktier i Handicare utan Savarias godkännande. Åtagandet att inte sälja sina aktier gäller fram till den 31 maj 2021 och kommer att upphöra att gälla vid ingåendet av ett åtagande att acceptera Erbjudandet.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Erbjudandets fullföljande är villkorat av:

 1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Savaria (Sweden) blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Handicare (efter full utspädning);
 2. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Handicare på villkor som för aktieägarna i Handicare är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;
 3. att, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av Handicare, samtliga erforderliga regulatoriska, statliga eller liknande godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, erhålls, i varje enskilt fall på för Savaria (Sweden) acceptabla villkor;
 4. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Handicare helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgöranden eller myndighetsbeslut, eller några liknande omständigheter;
 5. att inga omständigheter har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller kan förväntas väsentligen negativt påverka, Handicares finansiella ställning eller verksamhet, inklusive Handicares försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar;
 6. att ingen information som offentliggjorts av Handicare, eller på annat sätt gjorts tillgänglig för Savaria eller dess rådgivare av Handicare, är felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Handicare har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts; och
 7. att Handicare inte vidtar någon åtgärd som är ägnad att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande.

Savaria (Sweden) förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte har uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkor 2–7 ovan får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske under förutsättning av att den bristande uppfyllelsen av ett sådant villkor är av väsentlig betydelse för Savaria (Sweden):s förvärv av Handicare eller om det annars godkänns av Aktiemarknadsnämnden.

Savaria (Sweden) förbehåller sig rätten att frånfalla, helt eller delvis, ett, flera eller samtliga av villkoren 2–7 ovan. Savaria (Sweden) förbehåller sig inte sådan rätt avseende villkor 1 ovan och kommer följaktligen inte att fullfölja Erbjudandet till en lägre acceptnivå än vad som anges i det villkoret.

Finansiering av Erbjudandet

Savaria har ingått bindande avtal om skuldfinansiering av Erbjudandet som arrangeras eller tillhandahålls av National Bank of Canada på sedvanliga villkor för finansiering av offentliga erbjudanden på den svenska marknaden. Fullföljandet av Erbjudandet är dock inte villkorat av att finansiering erhålls. Medlen har tillhandahållits Savaria (Sweden) genom ett kapitaliseringsåtagande (så kallat funds commitment letter) utställt av Savaria.

Savaria (Sweden) kan istället komma att fullfölja Erbjudandet delvis med likvid som tillhandahålls av Savaria från en private placement av teckningsbevis (eng. subscription receipts) av Savaria i Kanada med en bruttolikvid om minst cirka 160 miljoner kanadensiska dollar, som idag offentliggjorts (“Private Placement”). Genomförandet av Private Placement är villkorat av godkännande från Toronto Stock Exchange och andra sedvanliga genomförandevillkor och förväntas stängas den 19 februari 2021.

Due diligence

Savaria har givits tillåtelse av Handicares styrelse att genomföra en begränsad företagsundersökning (så kallad due diligence) av bekräftande slag av Handicare i samband med förberedelserna för Erbjudandet. Savaria har i samband med due diligence-undersökningen tagit del av viss preliminär finansiell information rörande Handicares fjärde kvartal 2020 samt utsikter för 2021. Savaria har informerats av Handicares styrelse att Handicare kommer att offentliggöra denna information genom ett separat pressmeddelande idag.

Godkännanden från myndigheter

Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att alla erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter, erhålls, i varje fall på villkor som enligt Savaria (Sweden) är acceptabla. Savaria (Sweden):s nuvarande bedömning är att Erbjudandet inte är avhängigt sådana regulatoriska godkännanden från myndigheter.

Teckningsoptioner som beviljats av Handicare till deltagare i Handicares incitamentprogram

Erbjudandet omfattar inte teckningsoptioner utställda av Handicare till deltagare i Handicares incitamentsprogram. Savaria (Sweden) kommer att erbjuda deltagarna i incitamentsprogrammen en skälig behandling i samband med Erbjudandet.

Preliminär tidplan6
Offentliggörande av erbjudandehandlingen  10 februari 2021
Acceptperiod                        11 februari 2021 – 4 mars 2021
Redovisning av likvid påbörjas  11 mars 2021

Savaria (Sweden) förbehåller sig rätten att ändra acceptperioden, liksom datumet för redovisning av likvid. Meddelande om sådan ändring kommer att offentliggöras av Savaria (Sweden) genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Tvångsinlösenförfarande och avnotering

Om Savaria (Sweden), i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, förvärvar aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Handicare, avser Savaria (Sweden) att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier. I samband därmed avser Savaria (Sweden) verka för att aktierna i Handicares avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Tillämplig lag och tvister

Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan Savaria (Sweden) och aktieägarna i Handicare till följd av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist avseende Erbjudandet, eller som uppkommer med anledning därav, ska avgöras exklusivt av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden och avgöranden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande Regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Savaria (Sweden), i enlighet med lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, den 26 januari 2021 skriftligen åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm att följa de ovan angivna reglerna, avgörandena och uttalandena samt att underkasta sig de sanktioner som kan åläggas av Nasdaq Stockholm vid överträdelse av Takeover-reglerna. Savaria (Sweden) har den 27 januari 2021 informerat Finansinspektionen om Erbjudandet samt om ovan nämnda åtaganden gentemot Nasdaq Stockholm.

Rådgivare

Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. är kanadensisk legal rådgivare till Savaria och Savaria (Sweden) i samband med Erbjudandet.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på: www.nordic-offer.com

Marcel Bourassa
Koncernchef och
verkställande direktör
Savaria Corporation mbourassa@savaria.com
Stephen Reitknecht
CFO
Savaria Corporation
+1(800) 661-5112
sreitknecht@savaria.com
Nicolas Rimbert
Vice verkställande direktör, Företagsutveckling
Savaria Corporation
+1(450) 254-0115
nrimbert@savaria.com

Om Savaria (Sweden) AB

Savaria (Sweden) är ett nyligen bildat svenskt aktiebolag (med organisationsnummer 559268–4137, med säte i Stockholm), helägt av Savaria. Bolaget har inte tidigare bedrivit någon verksamhet. Bolaget är bildat för att lämna Erbjudandet och fungera som moderbolag till Handicare.

Om Savaria Corporation

Savaria Corporation är en global ledare inom tillgänglighetsbranschen. Det tillhandahåller förflyttningslösningar för funktionshindrade för att öka deras komfort, rörlighet och självständighet. Savaria utformar, tillverkar, distribuerar och installerar förflyttningslösningar såsom trapphissar för raka och svängda trappor, vertikala och sluttande rullstolslyftanordningar och hissar för bruk i hemmet och kommersiellt. Det tillverkar och marknadsför även ett omfattande urval av tryckhanteringsprodukter för den medicinska marknaden, medicinska sängar inom marknaden för långtidsvård samt ett omfattande utbud av medicinsk utrustning och lösningar för säker hantering av patienter. Därutöver konverterar och anpassar Savaria fordon till att bli rullstolsanpassade. Savaria har ett globalt nätverk av återförsäljare och försäljningsställen i Nordamerika, Europa (Schweiz, Tyskland, Italien, Tjeckien, Polen och Storbritannien), Australien och Kina. Savaria har cirka 1 400 anställda globalt och dess produktionsanläggningar är belägna över hela Kanada i Laval och Magog (Québec), Brampton, Beamsville och Toronto (Ontario) samt Surrey (British Columbia), i USA i Greenville (South Carolina), i Huizhou (Kina), i Milano (Italien) och i Newton Abbot (Storbritannien). Ytterligare information om Savaria finns tillgänglig på: www.savaria.com.

Om Handicare Group AB

Handicare erbjuder lösningar för att öka självständigheten för funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör med försäljning i ett 40-tal länder och är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning och montering sker på fyra platser i Nordamerika, Asien och Europa. Ytterligare information om Handicare finns tillgänglig på: www.handicaregroup.com.

Viktig information

Savaria (Sweden) lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2021 kl. 22:15 (CET).

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar och regler skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag, genom post eller annat kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte, och ska inte, sändas, postas eller på annat sätt spridas eller vidarebefordras i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller något annat dokument som erhållits i samband med Erbjudandet, till sådana personer. Med ”USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, varje stat inom Amerikas förenta stater och Columbiadistriktet).

Erbjudandet och den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i FSMA (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Savaria (Sweden):s kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Savaria (Sweden) har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

1 Ett nybildat bolag under namnändring från Goldcup 26098 AB.
2 Ett bolag inkorporerat i Alberta, Kanada, med kanadensiskt organisationsnummer 1161491460, med säte på 4350 Highway 13, Laval, Québec H7R 6E9 Kanada och noterat på Toronto Stock Exchange (TSX:SIS).
3 Om Handicare, före redovisning av likvid i Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till sina aktieägare, kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.
4 Baserat på 58 939 000 aktier, vilket är det totala antalet utestående aktier i Handicare.
5 Cidron Liberty Systems S.à r.l. är ett bolag som ytterst kontrolleras av Nordic Capital VII Limited, som agerar i egenskap av general partner i Nordic Capital VII Alpha, L.P. och Nordic Capital VII Beta, L.P., tillsammans med närstående investeringsbolag (“Nordic Capital Fund VII”).
6 Samtliga datum är preliminära och kan förändras. 


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Better Collective – Share buyback program completed5.3.2021 19:30:00 CETPress release

Regulatory Release 4/2021 On March 4, 2021 Better Collective A/S initiated a share buyback program for up to EUR 100,000, to be executed during the period from March 4, 2021 to March 31, 2021. The following transactions have been executed under the program on March 5, 2021 Date Number of sharesAverage weighted purchase price (SEK per share)Amount (SEK)05/03/20213,532197.2223696,598.16Accumulated under the program following above purchase:3,532197.2223696,598.16 Better Collective A/S holds 3,773 treasury shares corresponding to 0,01 % of the outstanding share capital of the company. The share buyback program is hereby completed. Contacts Investor Relations: Christina Bastius Thomsen +45 2363 8844 e-mail: investor@bettercollective.com This information is such information as Better Collective A/S is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above on March 5, 2021 at 7.3

TGS Share Repurchase5.3.2021 17:51:25 CETPress release

Oslo, Norway (5 March 2021) – On period from 2 March 2021 to 4 March 2021, TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) purchased 41,000 own shares on the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 141.2252 per share. Following the purchase, TGS holds 195,000 own shares, representing 0.166% of the total outstanding shares. The shares were purchased in connection with the share repurchase announced on 11 February 2021. Overview of transactionsDateAggregated daily volume (number of shares)Weighted average share price per day (NOK)Total daily transaction value (NOK)2-Mar-2120,000140.90672,818,1343-Mar-2120,000141.57002,831,4004-Mar-211,000140.7000140,700Previously disclosed buy-backs under the program (accumulated)79,000138.327910,927,901Accumulated under the buy-back program120,000139.317816,718,135The issuer's holding of own shares:Following the completion of the above transactions, TGS owns a total of 195,000 own shares, corresponding to 0.166% of TGS' share capital.Appendix:An overview

Bavarian Nordic to Host Full Year 2020 Results Conference Call5.3.2021 17:30:00 CETPress release

COPENHAGEN, Denmark – March 5, 2021 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA, OTC: BVNRY) will announce its 2020 annual report on Friday, March 12, 2021. The management of Bavarian Nordic will host a conference call at 2:00 pm CET (8:00 am EST) on the same day to present the full-year results followed by a Q&A session. A live and replay version of the call and relevant slides will be available at http://bit.ly/3rkKNed. To join the Q&A session dial one of the following numbers and state the participant code 5589045: Denmark: +45 32 72 80 42, UK: +44 (0) 844 571 8892, USA: +1 631-510-7495. About Bavarian Nordic Bavarian Nordic is a fully integrated vaccines company focused on the development, manufacture and commercialization of life-saving vaccines. We are a global leader in smallpox vaccines and have been a long-term supplier to the U.S. Strategic National Stockpile of a non-replicating smallpox vaccine, which has been approved by the FDA under the trade name JYNNEOS®, also for the protection

Bavarian Nordic afholder telefonkonference i forbindelse med offentliggørelse af årsregnskabet for 20205.3.2021 17:30:00 CETpressemeddelelse

KØBENHAVN, 5. marts 2021 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggør årsregnskab for 2020 på fredag den 12. marts 2021. Samme dag afholder selskabets ledelse en telefonkonference kl. 14:00 dansk tid med henblik på at præsentere årsregnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Det er muligt at høre en live eller arkiveret webcast af telefonkonferencen samt downloade den tilhørende præsentation på http://bit.ly/3rkKNed. For at stille spørgsmål på telefonkonferencen, benyt venligst et af følgende telefonnumre og oplys deltagerkoden 5589045: Danmark: +45 32 72 80 42, UK: +44 (0) 844 571 8892, USA: +1 631-510-7495. Om Bavarian Nordic Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigh

ASM INTERNATIONAL N.V. PUBLISHES ANNUAL REPORT 20205.3.2021 16:27:39 CETPress release

Almere, The Netherlands March 5, 2021 ASM International N.V. (Euronext Amsterdam: ASM) today publishes its Annual Report 2020. For the first time, ASMI publishes the Annual Report in accordance with European Single Electronic Format (ESEF) reporting requirements with the format of the report being Extensible Hypertext Markup Language (xHTML). In line with the ESEF requirements, the primary consolidated financial statements have been labelled with XBRL tags. ASMI's Annual Report 2020 is available in ESEF reporting package, HTML file and as a PDF file on the company's website www.asm.com. ASMI will hold its Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on May 17, 2021. The AGM agenda with all related documents will be available in due time. About ASM International ASM International NV, headquartered in Almere, the Netherlands, its subsidiaries and participations design and manufacture equipment and materials used to produce semiconductor devices. ASM International, its subsidiaries and pa

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK MUNICIPAL BONDS5.3.2021 16:20:00 CETPress release

Anbudsförfarande kommuner och regioner, 2021-03-09BondsFixed rate notes issued in SEK by Municipalities or Regions with maturity in: 2024 The following issuers are accepted for delivery: Göteborgs Stad Helsingborgs Stad Jönköpings Kommun Malmö Stad Region Skåne Stockholms Stad Region Stockholm Delivery may not be made in Bonds purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Specific terms, i.e. the purchase may not have been made after: 2021-02-26BidsBids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed in writing by a filled-in Bid form by e-mail to EOL@riksbank.se Bid date2021-03-09Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 1000 +/- 1000 millionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 1 000 million. No bid may contain Bonds exceeding SEK 1000 million issued by Stockholms

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK TREASURY BILLS5.3.2021 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2021-03-08BillsSWEDISH T-BILL: SE0015504907. 2021-05-19 SWEDISH T-BILL: SE0014808747, 2021-09-15 Bid date2021-03-08Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SE0015504907: 500 mln SEK +/-250 mln SEK SE0014808747: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SE0015504907: 500 mln SEK per bid SE0014808747: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-03-10Delivery of billsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-03-05 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and