GlobeNewswire

Saniona rapporterar positiva topline-resultat från den öppna förlängningen av Fas 2-studien med Tesomet mot hypotalamisk fetma

Dela

PRESSMEDDELANDE

23 november 2020

  • Tesomet tolererades väl av patienterna med hypotalamisk fetma under hela den 48 veckor långa studien (24 veckor dubbelblind del följt av 24 veckor öppen förlängning). Inga kliniskt betydelsefulla skillnader kunde noteras avseende hjärtfrekvens eller blodtryck och samtliga patienter som påbörjade den öppna förlängningsstudien slutförde också studien.
  • De patienter som fick Tesomet under hela den 48 veckor långa studietiden påvisades statistiskt signifikanta och kliniskt meningsfulla minskningar av kroppsvikt och midjeomfång från baseline till vecka 48, liksom förbättrad glykemisk kontroll. De förbättringar som observerades under den första dubbelblinda delen av studien bibehölls under hela den senare öppna förlängningsstudien.
  • Även för de patienter som fick placebo under den dubbelblinda delen av studien och sedan Tesomet under den öppna förlängningsstudien påvisades minskningar av kroppsvikt och midjeomfång efter övergången till Tesomet.
  • Saniona kommer att hålla en webbsändning med Dr. Ulla Feldt-Rasmussen på tisdag, 24 november 2020, kl. 14.00 östkusttid i USA (20.00 svensk tid, CET).

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag positiva topline-resultat från den öppna förlängningen av sin Fas 2-studie med Tesomet genomförd på patienter med hypotalamisk fetma (HO). För patienter som behandlades med Tesomet under nästan ett år (24 veckor dubbelblind del följt av 24 veckor öppen förlängning) påvisades statistiskt signifikanta och kliniskt meningsfulla minskningar av kroppsvikt och midjeomfång, och en förbättrad glykemisk kontroll. Inga skillnader av klinisk betydelse kunde noteras avseende hjärtfrekvens eller blodtryck under studiens lopp.

”Hypotalamisk fetma är en sällsynt sjukdom som kännetecknas av allvarlig och funktionsnedsättande fetma som ofta kompliceras av depression, impulskontrollstörningar, komplicerade symptom från nödvändig ersättning av hypofyshormon samt ökad risk för kardiometabola sjukdomar. Det finns inga godkända läkemedel för behandling av HO, och vanliga metoder för viktnedgång som kirurgi, medicinering och livsstilsrådgivning har i stort sett ingen effekt mot den här sällsynta sjukdomen”, säger Professor Ulla Feldt-Rasmussen, M.D., DMSc. från avdelningen för Medicinsk endokrinologi och metabolism vid Rigshospitalet, Köpenhamns Universitetssjukhus, som är huvudansvarig prövare i Fas-2-studien. ”Resultaten från den här nästan årslånga studien visar på Tesomets potential för att bidra till hanteringen av ett flertal huvudsymptom för HO – inte bara viktuppgången utan även den nedsatta metabola funktion som kan leda till allvarliga diabeteskomplikationer. Jag ser fram emot den fortsatta utvärderingen av Tesomet i ytterligare kliniska studier.”

”Resultaten av den öppna förlängningsstudien förstärker den lovande profil som Tesomet visat i den placebo­kontrollerade delen av Fas 2-studien på patienter med hypotalamisk fetma”, säger Rudolf Baumgartner, M.D., Sanionas Chief Medical Officer och Head of Clinical Development. ”Om Tesomet godkänns kan det bli den första behandlingen som utformats för den här sällsynta sjukdomen. Vi ser fram emot att fortsätta våra diskussioner med FDA och identifiera vägen framåt för att Tesomet ska nå fram till patienter med HO, som är i desperat behov av behandlingsalternativ.”

Summering av den öppna förlängningsstudiens topline-data:

  • Säkerhet: Studiens primära effektvariabel var Tesomets övergripande säkerhet och tolerabilitet för patienter med HO. Tesomet visade sig vara väl tolererat. De biverkningar som observerades i den öppna förlängningsstudien (OLE) var i allmänhet lindriga och stämde överens med de som observerades under den dubbelblinda delen. Till de vanligaste biverkningarna hörde muntorrhet, ledsmärta, huvudvärk och yrsel. Tre fall av hjärtklappning noterades bland de placebopatienter som växlats över till Tesomet, men inga fall i gruppen som kvarstått på Tesomet under hela studietiden om 48 veckor. En så kallad allvarlig oönskad medicinsk händelse uppstod, kopplad till magsmärta som gick över utan behandling. Inga skillnader av klinisk betydelse kunde noteras avseende hjärtfrekvens eller blodtryck under loppet av den nära årslånga studien. Samtliga 18 patienter som påbörjade den öppna förlängningsstudien slutförde den.
  • Kroppsvikt: Som tidigare meddelats ledde behandling med Tesomet till en statistiskt signifikant genomsnittlig nedgång i kroppsvikt om 6,28 procent jämfört med placebo (p=0,0169) under den 24 veckor långa dubbelblinda delen av studien. Denna nedgång bibehölls under den 24 veckor långa öppna uppföljningen, där patienterna hade en statistiskt signifikant genomsnittlig nedgång i kroppsvikt om 5,96 procent vid vecka 48 (p=0,008 jämfört med baseline). För patienter som fick placebo under den dubbelblinda delen av studietiden och sedan växlades över till Tesomet under vecka 24 för den öppna uppföljningen påvisades dessutom en kliniskt meningsfull genomsnittlig nedgång i kroppsvikt om 4,95 procent mellan baseline och vecka 48.
  • Midjeomfång: Som tidigare meddelats ledde behandling med Tesomet till en minskning av midjeomfång om 5,04 procent jämfört med placebo (p=0,0519) under den dubbelblinda delen av studien. Denna nedgång bibehölls under den öppna uppföljningen, där patienterna hade en minskning av midjeomfång vid vecka 48 om 5,07 procent (p=0,003). För patienter som fick placebo under den dubbelblinda delen av studietiden och sedan växlades över till Tesomet under vecka 24 för den öppna uppföljningen påvisades dessutom en minskning av midjeomfång om 2,24 procent mellan baseline och vecka 48.
  • Glykemisk kontroll: Som tidigare meddelats var det två patienter med diabetes (T2D) som fick Tesomet under den dubbelblinda delen av studien. Hos dem påvisades en markant minskning av HbA1c (48,8 procent vid vecka 24) medan ingen förändring noterades hos normoglykemiska patienter. De två diabetespatienterna fortsatte att få Tesomet under den öppna uppföljningen, och minskningen av HbA1c kvarstod (46,17 procent vid vecka 48).

Saniona avser att presentera och/eller publicera ytterligare data från studien i lämpligt kollegialt granskat vetenskapligt forum i framtiden. Saniona avser vidare att göra dessa data tillgängliga för FDA i den pågående kommunikationen om planer för att säkerställa att Tesomet, om det godkänns, endast ges till sådana patienter som det är lämpat för. I avvaktan på denna samordning med FDA har Saniona för avsikt att inleda en Fas 2b-studie på HO under första halvåret 2021.

Om Fas 2-studien
I denna randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade Fas 2-studie utvärderades en daglig administration av Tesomet hos patienter med HO. Den primära effektvariabeln var övergripande säkerhet och tolerabilitet enligt alla säkerhetsdata som insamlats under studien, däribland oönskade medicinska händelser, laboratoriedata, blodtryck och hjärtfrekvens. Sekundära effektvariabler inkluderade kroppsvikt, midjeomfång, glykemisk kontroll och andra mätvärden. I den dubbelblinda delen av studien fick patienterna antingen Tesomet eller matchande placebo (randomiserade 2:1) under 24 veckor. Totalt 21 patienter (13 Tesomet, 8 placebo) inkluderades i den modifierade intent-to-treat analysen hänfört till den dubbelblinda perioden. Topline-resultat från den dubbelblinda delen av studien tillkännagavs i ett pressmeddelande i april 2020.

Alla 18 patienter som slutförde den dubbelblinda delen av studien erbjöds möjlighet att få Tesomet under ytterligare 24 veckor i en öppen förlängningsstudie. Samtliga 18 patienter valde att delta i den öppna förlängningen, och alla slutförde den. Av patienterna i den öppna förlängningen var 83,3 procent kvinnor. I genomsnitt var åldern 44,9 år, vikten 110,4 kg (243 lbs) och BMI 37,2 kg/m2. Ytterligare information om studien finns tillgängliga på ClinicalTrials.gov.

Webbsändning:
Tisdagen den 24 november 2020, kl. 14.00 ET (20.00 svensk tid, CET) kommer Saniona att hålla en webbsändning där Dr. Feldt-Rasmussen går igenom data från studien. Presentationen kommer att webbsändas live via: https://edge.media-server.com/mmc/p/33xc2m4t. Därefter presentationen under cirka 90 dagar finnas tillgänglig på sidan ”Företagspresentationer” på Sanionas webbplats: https://saniona.com/se/investors/company-presentations/.

För mer information, vänligen kontakta
Trista Morrison, Chief Communications Officer. Kontor: + 1 (781) 810-9227. e-post: trista.morrison@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 23 november 2020 kl. 17:00 CET.  

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta sjukdomar i centrala nervsystemet. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling. Saniona avser att på egen hand utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer som Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma. Forskningen fokuseras på jonkanaler och företaget har en bred portfölj av forskningsprogram. Saniona har också utlicensieringssamarbeten med flera bolag. Saniona har kontor i Köpenhamn och i Boston, Mass. i USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Om Tesomet
Prövningsläkemedlet Tesomet är en fastdoskombination av tesofensin (en trefaldig monoaminåterupptagshämmare) och metoprolol (en beta-1-selektiv blockerare). Saniona avancerar Tesomet för behandling av hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom, två allvarliga och sällsynta sjukdomar som kännetecknas av fetma och störd aptitreglering. Programmen är för närvarande i klinisk utvecklingsfas. Saniona har rättigheterna till Tesomet i hela världen och undersöker aktivt möjligheterna att avancera behandlingen globalt.

Om hypotalamisk fetma (HO)
Hypotalamisk fetma (HO) är en sällsynt sjukdom som kännetecknas av snabb och svårhanterlig viktuppgång och  okontrollerbar hunger. Andra symptom kan vara minnesförsämring, uppmärksamhetsstörning, impulskontrollstörning och depression, liksom en förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdom och ämnesomsättningsrubbningar. I nuläget finns ingen bot mot sjukdomen. Allmänna behandlingar mot fetma som kirurgi, medicinering och rådgivning prövas ofta mot HO, men i regel utan framgång. Det finns inga mediciner som är godkända specifikt för HO. Orsaken till HO är en skada på hypotalamus som vanligen ådragits i samband med kirurgi för att avlägsna en sällsynt, godartad tumör (kraniofaryngiom). Tumören kan uppstå vid vilken ålder som helst, men den är vanligast hos barn och äldre, vilket innebär en belastning för både patienten och de närstående. HO förekommer hos ungefär 1 av 50 000 till 100 000 personer.

Bilaga


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

SEK TENDER OPERATION ANNOUNCEMENT FOR ONWARD LENDING27.1.2021 16:20:00 CETPress release

Bid date, 2021-01-29Bid Submission Date2021-01-29Bid times10.30-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateOffered Amount50 billion SEKMaximum Permitted Bid Volume12.5 billion SEK from an individual bidderSettlement Date2021-02-02Minimum Permitted Bid Volume10 million SEK per bidFinal Repayment Date2025-02-03Maximum Allocation25 per cent of Offered AmountAllocation TimeNot later than 11.30 (CET/CEST) on the Bid dateRepayment Date2022-02-02Option Repayment Date 12023-02-02Option Repayment Date 22024-02-02Interest rateThe Riksbank´s applicable repo rateAdditional interest rate0.10 per centConfirmation of bids to e-maileol@riksbank.se Stockholm, 2021-01-27 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions can be retrieved at www.riksbank.se.

Hexagon Purus selected by Talgo for first zero-emission hydrogen train in Spain27.1.2021 16:00:00 CETPress release

Hexagon Purus has received an order to deliver high pressure cylinders to Talgo, S.A., a leading manufacturer of intercity, standard and high speed passenger trains, for its first hydrogen prototype train. The Talgo Vittal-One train will be built and deployed in Spain and will serve as a testbed for how hydrogen technologies could be implemented in the Iberian Southwest. “There are more than 10,000 diesel trains in operation across Europe that will need to be replaced over the next 15 years. For distances between 400-800 km, hydrogen-powered trains are a smart solution to reduce local emissions without incurring the high cost of electrifying the tracks,” says Michael Kleschinski, Executive Vice President of Hexagon Purus. “We are excited to help develop the solutions needed for this ground-breaking move in public transit.” “Green hydrogen is no longer the future, it is a reality,” says Mr. Emilio García. Innovation Director at TALGO. “The start-up of hydrogen trains such as Talgo’s Vit

Property Carriers Beat Fraud with New Prior Loss Images in Verisk’s ISO ClaimSearch®27.1.2021 15:45:00 CETPress release

Jersey City, N.J., Jan. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verisk (Nasdaq:VRSK) announced that ISO ClaimSearch, the world’s largest database of property and casualty insurance (P&C) claims, has enhanced its robust claim intelligence platform by adding prior loss image matching. This automates previously laborious processes and significantly bolsters fraud protection. Millions of property images have been added to the system, which contains over 1.5 billion claim records and receives ongoing contributions from more than 90% of P&C insurers. Verisk created this enhancement – available at no cost to participants -- by tapping into participant-authorized claim images from its Xactware property estimation system. How ISO ClaimSearch works: As adjusters review ISO ClaimSearch match reports, a simple on-screen camera icon easily identifies prior claims containing photos.Prior loss images may reveal pre-existing damage, or the same damage being claimed again.Image forensics expose anomalies such as

Virgin Hyperloop Unveils Passenger Experience Vision27.1.2021 15:00:00 CETPress release

Groundbreaking design shows end-to-end passenger experience for the 21st century LOS ANGELES, Jan. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Just months after their first passenger testing, Virgin Hyperloop today unveiled its vision for the future hyperloop experience. The newly-released concept video takes the viewer step-by-step through a hyperloop journey, from arriving at the portal to boarding the pod. “Showing the passenger experience of Virgin Hyperloop is a glimpse of the future, following the success three months ago when people rode in a hyperloop pod for the first time,” said Sultan Bin Sulayem, Chairman of Virgin Hyperloop and Group Chairman and CEO of DP World. “We have demonstrated the maturity of our technology. We are getting closer to commercialization of what will be the first new mass-scale transportation mode in a century.” “Designing a new mode of transportation from scratch is both an opportunity and a responsibility,” said Sara Luchian, Virgin Hyperloop’s Director of Passenge

Virgin Hyperloop Unveils Passenger Experience Vision27.1.2021 15:00:00 CETPress release

Groundbreaking design shows end-to-end passenger experience for the 21st century LOS ANGELES, Jan. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Just months after their first passenger testing, Virgin Hyperloop today unveiled its vision for the future hyperloop experience. The newly-released concept video takes the viewer step-by-step through a hyperloop journey, from arriving at the portal to boarding the pod. “Showing the passenger experience of Virgin Hyperloop is a glimpse of the future, following the success three months ago when people rode in a hyperloop pod for the first time,” said Sultan Bin Sulayem, Chairman of Virgin Hyperloop and Group Chairman and CEO of DP World. “We have demonstrated the maturity of our technology. We are getting closer to commercialization of what will be the first new mass-scale transportation mode in a century.” “Designing a new mode of transportation from scratch is both an opportunity and a responsibility,” said Sara Luchian, Virgin Hyperloop’s Director of Passenge

Golar LNG Partners LP Cash Distributions27.1.2021 15:00:00 CETPress release

Golar LNG Partners LP (“the Partnership”) (NASDAQ: GMLP) announced today that its board of directors has approved a quarterly cash distribution with respect to the quarter ended December 31, 2020 of $0.0202 per common and general partner unit. This cash distribution will be paid on February 12, 2021 to all common and general partner unitholders of record as of the close of business on February 5, 2021. As set forth in our press release dated January 13, 2021, the Partnership has entered into a merger agreement with New Fortress Energy, Inc. (“NFE”). For additional information, please see the Partnership’s definitive proxy statement which will be filed with the Securities and Exchange Commission. A cash distribution of $0.546875 per Series A preferred unit (NASDAQ: GMLPP) for the period from November 15, 2020 through February 14, 2021 has also been declared. This will be payable on February 15, 2021 to all Series A preferred unitholders of record as at February 8, 2021. Under the merger