GlobeNewswire

Saniona meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 inleds den 7 september 2020

Dela

PRESSMEDDELANDE

3 september 2020                                                     

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelade idag att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2, vilka emitterades i samband med Sanionas företrädesemission och riktade emission under det första kvartalet 2020, inleds den 7 september. Nyttjandeperioden löper från och med den 7 september till och med den 21 september 2020. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Saniona till en kurs om 25,00 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts inom intervallet 25,00-30,00 SEK per aktie i enlighet med optionsvillkoren baserat på det volymviktade snittpriset per aktie under perioden från och med den 20 augusti 2020 till och med den 2 september 2020. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Saniona cirka 37 MSEK före emissionskostnader. Innehavare av teckningsoptioner måste teckna nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner senast klockan 17:00 CEST den 21 september 2020, alternativt sälja teckningsoptionerna av serie TO 2 senast den 17 september 2020. Folder och informationsblad hålls från och med idag tillgängliga på Sanionas (www.saniona.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.


“2020 är på god väg att bli ett transformativt år för Saniona. Trots den omvälvande situation som råder i världen står vi bättre rustade än någonsin, och med en klar strategi för fortsatt tillväxt, inte minst på den så viktiga amerikanska marknaden,” säger Rami Levin, Koncernchef och VD. “Vi tog nyligen in finansiering från ledande institutionella investerare om totalt 65 miljoner USD (cirka 567 MSEK), vilket ger mycket goda finansiella förutsättningar att avancera utvecklingen av Tesomet för hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom samt bygga organisationen i USA. Med likviden från dessa teckningsoptioner kan vi ta ytterligare steg mot att bli en global ledare inom sällsynta sjukdomar.”


Teckningsoptioner av serie TO 2 i sammandrag:

  • Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Saniona till en kurs om 25,00 SEK.
  • Emissionsvolym: Det finns 1 479 742 utestående teckningsoptioner av serie TO 2. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Saniona cirka 37 MSEK före emissionskostnader.
  • Antal nu utestående aktier i Saniona: 61 043 690.
  • Värdering (pre-money): Cirka 1 526 MSEK.


Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 kommer antalet aktier i Saniona öka med 1 479 742 till
62 523 432 och aktiekapitalet öka med 73 987,10 SEK till 3 126 171,60 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 2,4% baserat på antalet aktier i Saniona efter fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2. Teckningsoptionerna av serie TO 2 är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "SANION TO2" och med ISIN SE0013775301.

Viktiga datum för teckningsoptioner av serie TO 2:

  • 7 september 2020 – Nyttjandeperioden inleds
  • 17 september 2020 – Sista dag för handel av teckningsoptioner
  • 21 september 2020 – Nyttjandeperioden slutar
  • 23 september 2020 – Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
  • 17 oktober 2020 – Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Folder och informationsblad hålls tillgängliga på Sanionas (www.saniona.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Foldern kommer skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade optionsinnehavare. Anmälningssedel kommer göras tillgänglig från och med den 7 september på Sanionas och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor. Anmälningssedel samt folder kommer skickas ut till innehavare av VP-konto. Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 2 hålls tillgängliga via Sanionas hemsida.

Du behöver ta ställning till erbjudandet som optionsinnehavare – Såhär nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 2

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att du tecknar nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CEST den 21 september 2020, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 17 september 2020.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.

2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Saniona.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Sedermera Fondkommission. I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 17:00 CEST den 21 september 2020. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Saniona.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare åt Saniona i samband med utgivandet och nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 2, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission
Tel: +46 40-615 14 10, epost: issuingservices@sedermera.se

För mer information om Saniona, vänligen kontakta
Rami Levin, Koncernchef och VD, Saniona, telefon +1 (781) 987 3144, epost: rami.levin@saniona.com

Anita Milland, Interim CFO & Head of IR, telefon +45-20163432, epost: anita.milland@saniona.com

Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonen som anges ovan, klockan 08:00 CEST den 3 september 2020.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta sjukdomar i centrala nervsystemet. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling. Saniona har för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom på egen hand. Forskningen är inriktad på jonkanaler och bolaget har en bred portfölj av projekt i tidig fas. Saniona har samarbeten med Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics. Saniona har sin bas i Köpenhamn, och i Boston, USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX:  SANION). Läs mer på www.saniona.com.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Saniona. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av teckningsoptioner i Saniona har endast skett genom det prospekt som Saniona offentliggjorde den 14 februari 2020.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Scandinavian Tobacco Group A/S: Notification and Public Disclosure of Transactions by Person Discharging Managerial Responsibilities24.9.2020 19:29:28 CESTPress release

Company Announcement No. 29/2020 Copenhagen, 24 September 2020 Notification and Public Disclosure of Transactions by Person Discharging Managerial Responsibilities 1. Information on the person discharging managerial responsibilities/person closely associated a) Name Claus Gregersen 2. Reason for the notification a) Position/title Member of the Board of Directors b) Initial notification/amendment Initial notification 3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor a) Name Scandinavian Tobacco Group A/S b) LEI code 5299003KG4JS99TRML67 4. Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted a) Description of the financial instrument, type of instrument Identification code Shares DK0060696300 – STG b) Nature of the transaction Purchase of shares c) Price(s) and volume(s) Price(s)Volume(

Scandinavian Tobacco Group A/S: Indberetning og offentliggørelse af transaktioner udført af person med ledelsesansvar24.9.2020 19:29:28 CESTpressemeddelelse

Selskabsmeddelelse Nr. 29/2020 København, den 24. september 2020 Indberetning og offentliggørelse af transaktioner udført af person med ledelsesansvar 1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne a) Navn Claus Gregersen 2. Årsag til indberetningen a) Stilling/titel Bestyrelsesmedlem b) Første indberetning/ændring Første indberetning 3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende a) Navn Scandinavian Tobacco Group A/S b) LEI-kode 5299003KG4JS99TRML67 4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument, (ii) hver type transaktion, (iii) hver dato og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode Aktier DK0060696300 – STG b) Transaktionens art Køb af aktier c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er)Mængde(r)91,9510.875 ak

Golar LNG Limited update24.9.2020 17:21:41 CESTPress release

The Company is aware of the allegations that have been made against Hygo's Chief Executive, Eduardo Antonello. The allegations against Mr. Antonello involve conduct that predates and do not, in any way, implicate his work at Hygo. However, in an abundance of caution, Hygo has initiated a review to seek to confirm that there have not been any deviations from its culture of compliance in connection with Mr. Antonello's service to Hygo. Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements This press release contains forward-looking statements (as defined in Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended) which reflects management’s current expectations, estimates and projections about its operations. All statements, other than statements of historical facts, that address activities and events that will, should, could or may occur in the future are forward-looking statements. Words such as “may,” “could,” “should,” “would,” “expect,” “plan,” “anticipate,” “intend,” “f

Orange Belgium invites investors and analysts to participate to its Q3 results conference call on October 23, 202024.9.2020 16:27:42 CESTPress release

Orange Belgium will publish its results for the third quarter of 2020 on Friday, October 23 at 07:00 CET. Orange Belgium Investor Relations is pleased to invite investors and analysts to participate in a conference call hosted by: Xavier Pichon, CEO Arnaud Castille, CFO Koen Van Mol, Investor Relations The conference will start at 2:00 pm CET (1:00 pm UK / 8:00 am EST).To access the call, please dial one of the following numbers 5-10 minutes prior to the start of the conference call in order to avoid waiting time. Consequently register with following pin code: 62928188# and provide your name and the company you work for. Belgium +32 24035816 Canada +1 4162164194 France +33 170710159 Germany +49 69222225429 Ireland +353 15060451 Italy +39 0236013817 Luxembourg +352 27300163 Netherlands +31 207095119 Spain +34 911140101 Switzerland +41 445831805 United Kingdom +44 2071943759 United States +1 6467224916 The recorded session will be available after the conference call and can be downloaded

INVITATION TO SSH COMMUNICATIONS SECURITY CORPORATION’S CAPITAL MARKETS DAY24.9.2020 14:45:06 CESTPress release

INVITATION TO SSH COMMUNICATIONS SECURITY CORPORATION’S CAPITAL MARKETS DAY ON OCTOBER 28, 2020 SSH is pleased to invite investors, analysts, bankers, and media to its Capital Markets Day on October 28, 2020, between 10:00 and 13:00. In the event, SSH outlines its short and medium-term growth targets and key strategic initiatives planned to reach these targets. SSH will also provide an update about developments in its operating environment and key markets, and share information about the market outlook and development roadmap its products. Attendants can meet members of SSH’s Board of Directors and Leadership team for discussions. The event is aimed at investors, analysts, bankers, and media. The presentations from the event will be made available on the SSH web site (www.ssh.com) shortly after the event. The event will be held as a combination of an online video conference and a physical event. To ensure the safety of participants, only a limited amount of seats are available at the p