Skanska Norge

Rv. 3/25 nådde høyeste klassifiseringsstandard i bærekraftsordningen CEEQUAL

Del

Rv. 3/25 har kuttet klimagassutslippene med 25% og har som første norske samferdselsprosjekt blitt sertifisert i henhold til CEEQUAL Whole Team Award - nivå Excellent.

Prosjektdirektør Ketil Sand: – Gjennom CEEQUAL har vi klart å strukturere arbeidet med bærekraft på en god måte. Det er har bidratt til at vi har klart å sette et tydelig fokus på viktige bærekraftsparametre i alle prosjektets faser.
Prosjektdirektør Ketil Sand: – Gjennom CEEQUAL har vi klart å strukturere arbeidet med bærekraft på en god måte. Det er har bidratt til at vi har klart å sette et tydelig fokus på viktige bærekraftsparametre i alle prosjektets faser.

- Vi satte oss et ambisiøst mål for bærekraft i dette prosjektet, og ønsket å bruke CEEQUAL som verktøy for å sette en ny standard for anleggsnæringen. Det er derfor veldig gledelig at vi nådde målet og vel så det, forteller prosjektdirektør Ketil Sand, som har ledet det gigantiske utbyggingsprosjektet mellom Løten og Elverum som etter 26 måneder med bygging har offisiell åpning 30. juli, hele 3 måneder tidligere enn planlagt.

Redusert klimautslipp med 25%

Ketil er spesielt stolt over at de har klart å redusere klimagassutslippet fra prosjektet med 25% over prosjektets livsløp, men han trekker også frem alle tiltakene som er gjennomført for at prosjektet skal være en god nabo for lokalsamfunnet. – Gjennom CEEQUAL har vi klart å strukturere arbeidet med bærekraft på en god måte. Det har bidratt til at vi har klart å sette et tydelig fokus på viktige bærekraftsparametre i alle prosjektets faser. Gjennom tverrfaglige vurdering av alternative løsninger har vi klart å oppnå meget gode resultater, forteller Ketil, som også gjerne vil trekke frem viktigheten av at alle aktører har vært engasjert i arbeidet med bærekraft. – Vi har hatt stor glede av det gode arbeidet Statens vegvesen hadde lagt ned i sin tidlige planlegging av prosjektet, spesielt i forhold til berørte naboer, kommuner og viktige landbruksressurser.

Bærekraft høyt på agendaen fra første dag

Prosjektet gjennomføres som et OPS-prosjekt og Statens vegvesen har kontrakt med selskapet Hedmarksvegen AS som har med seg Skanska som utførende entreprenør. Helt fra første dag har bærekraft stått høyt på agendaen. - Selv om CEEQUAL ikke er kontraktsfestet, men noe Skanska satt seg som mål, har både Hedmarksvegen og Statens vegvesen stilt seg bak ambisjonen om å sertifisere prosjektet i henhold til Whole Team Award. Dette er nok en bekreftelse på at godt samspill og solid lagarbeid gir resultater, forteller Morten Wangen, daglig leder i Hedmarksvegen AS.

Også prosjektleder for Statens Vegvesen Taale Stensby er meget godt fornøyd med at sertifiseringen nådde høyeste nivå: – Vi satt veldig pris på at Skanska ønsket å heve målsetningene for bærekraft og erfaringen med CEEQUAL som rammeverk for arbeid med bærekraft har vært veldig positiv, ikke minst for å sette fokus på de tiltak som betyr mest for miljøet både lokalt og globalt.

Internasjonalt anerkjent

CEEQUAL er en internasjonalt anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft i anleggsbransjen som baserer seg på tredjepartssertifisering. Ordningen er utbredt i mange land, men det er fortsatt kun et fåtall prosjekter som er ferdig sertifisert i Norge. Ordningen begynner imidlertid å få fotfeste og en rekke entreprenører er i gang med prosjekter som vil bli sertifisert i tiden fremover. Storåselva kraftverk var første norske anleggsprosjekt som oppnådde sertifisering og Bagn-Bjørgo var første veiprosjekt. Begge disse prosjektene har en såkalt Construction Award, som betyr at det kun er selve byggefasen som er sertifisert. Når Rv. 3/25 nå er første prosjekt som oppnår Whole Team Award så betyr det at også tidligfase/ prosjektering, byggefase og planlegging av driftsfase er sertifisert.

Alle har bidratt

Karoline Celius er HMS og Ytre Miljø leder i prosjektet og er den som har ledet arbeidet med CEEQUAL-sertifiseringen av Rv. 3/25. Hun forteller at arbeidet med CEEQUAL i prosjektet har bidratt til at hele prosjektorganisasjonen fra de øverste lederne hos alle involverte og helt ut i ytterste ledd i produksjonen har satt et sterkere fokus på bærekraft og miljø. – Hele teamet har stått bak og vi fikk implementert arbeidet med bærekraft allerede før vi begynte å vende masser i veilinjen. Det har bidratt til at vi har tenkt grønne løsninger og miljø i alle ledd. Da blir det bra til slutt, slår Caroline fast.

Eksempler på tiltak som gjør Rv. 3/25 mer bærekraftig:

25 % reduksjon av klimagassutslipp:

 • Optimalisering av asfaltresept reduserer behovet for reasfaltering med 27% over en 60 års periode. Forventet levetid på slitelag forlenges fra 9 til 11 år ved øke tykkelsen på bindlag. Totalløsning for optimalisert oppbygging og tiltak i produksjonen reduserer klimafaseutslippet med 21500 CO2 ekvivalenter.
 • Reduksjon av dieselforbruk i forbindelse med massehåndtering. Reduksjonen er estimert til 5600 tonn CO2 ekvivalenter hovedsakelig som følge av omdisponering av løsmasser og reduserte transportavstander, samt redusert uttak av alunskifer og lokal håndtering av morenemasser.
 • Optimalisering av betongmengder og utstrakt bruk av lavkarbonbetong klasse A gir en estimert reduksjon på 2550 tonn CO2 ekvivalenter.
 • Diverse tiltak for å redusere energiforbruk i drift (eks LED-armatur med nattdimming) gir en reduksjon i klimagassutslipp over livsløpet på ca 5700 tonn CO2 ekvivalenter.
 • Bruk av lokalt trevirke i limtrebroene gir en besparelse på i underkant av 600 tonn CO2 ekvivalenter.
 • Optimalisering av to store faunapassasjer i designfasen ga reduserte betongmengder som bidro med en besparelsen på ca 320 tonn CO2 ekvivalenter.

Lokale tiltak som har bidratt positivt for lokalbefolkningen:

 • Tidlig etablering av støyvoller for å begrense effekt av støy samt bruk av støysvake maskiner nær bebyggelse.
 • En rekke tiltak for å tilrettelegge for friluftsliv i marka gjennom hele anleggsfasen (bidrag til bygging av nye stier, lysregulering av skiløype som krysset veilinje, utdeling av reflekser etc).
 • En rekke tiltak for å ivareta, reetablere og etablere ny dyrket mark (eks: fjernet steiner for å gi best mulig vekstjord, slakket ut veifylling slik at fylling kan brukes som dyrket mark)
 • Bygging av fortau, lysmaster og fartsdumper langs utsatt vei mellom riggområde og boligområde.
 • Grøfter er dimensjonert for å tåle 200-årsflom og er utformet slik at de har betydelig større effekt på rensing av partikler, fosfor, nitrogen og tungmetaller som kommer fra avrenning fra veivann. Bufferdammer en anlagt for å ivareta avrenning i perioder med stor nedbør.
 • Opprydding av nedgravd avfall/ villfyllinger.
 • 90 prosent sortering av alt avfall samt en rekke tiltak for å både redusere svinn og minimere avfall. Eksempler er ombruk av for eksempel veirekkverk og redistribusjon av rester og overskuddsvarer i lokalsamfunnet.

Fakta om Rv. 3/25 Løten - Elverum:

 • 15,2 km firefelt vei med midtdeler
 • 10,4 km 2/3 felt vei med midtdeler
 • 3 planskilte kryss
 • 2 rundkjøringer
 • 7 km gang og sykkelvei
 • 10 bruer
 • 18 over/ underganger
 • 2 faunapasasjer
 • Byggetid: 26 måneder
 • Sertifisert i henhold til CEEQUAL Whole Team Award – nivå Excellent

Nøkkelord

Kontakter

Ketil Sand; prosjektdirektør Skanska Norge AS: 922 51 040
Taale Stensbye, Statens Vegvesen: 900 43 443
Morten Wangen, Hedmarskvegen AS: 901 135 21

Bilder

Prosjektdirektør Ketil Sand: – Gjennom CEEQUAL har vi klart å strukturere arbeidet med bærekraft på en god måte. Det er har bidratt til at vi har klart å sette et tydelig fokus på viktige bærekraftsparametre i alle prosjektets faser.
Prosjektdirektør Ketil Sand: – Gjennom CEEQUAL har vi klart å strukturere arbeidet med bærekraft på en god måte. Det er har bidratt til at vi har klart å sette et tydelig fokus på viktige bærekraftsparametre i alle prosjektets faser.
Last ned bilde
Rv. 3/25: Det første veiprosjektet i Norge som har oppnådd CEEQUAL Whole Team Award – nivå Excellent. Veianlegget har redusert klimagassutslippene med 25% og ferdigstilles 3 måneder før tiden. Åpner 30. juli 2020.
Rv. 3/25: Det første veiprosjektet i Norge som har oppnådd CEEQUAL Whole Team Award – nivå Excellent. Veianlegget har redusert klimagassutslippene med 25% og ferdigstilles 3 måneder før tiden. Åpner 30. juli 2020.
Last ned bilde
Karoline Celius, HMS og Ytre Miljø-rådgiver i Skanska: - CEEQUAL har bidratt til at hele prosjektorganisasjonen, fra de øverste lederne hos alle involverte og helt ut i ytterste ledd i produksjonen, har satt et sterkere fokus på bærekraft og miljø.
Karoline Celius, HMS og Ytre Miljø-rådgiver i Skanska: - CEEQUAL har bidratt til at hele prosjektorganisasjonen, fra de øverste lederne hos alle involverte og helt ut i ytterste ledd i produksjonen, har satt et sterkere fokus på bærekraft og miljø.
Last ned bilde
Kortreiste bruer fra Moelven: Bruk av lokalt trevirke i limtrebroene ga en besparelse på i underkant av 600 tonn CO2 ekvivalenter.
Kortreiste bruer fra Moelven: Bruk av lokalt trevirke i limtrebroene ga en besparelse på i underkant av 600 tonn CO2 ekvivalenter.
Last ned bilde

Om Skanska Norge

Skanska Norge
Skanska Norge
Lakkegata 53
0107 Oslo

40 00 64 00http://www.skanska.no

Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Norge er ett av ni hjemmemarkeder der Skanska har virksomhet.

Følg pressemeldinger fra Skanska Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skanska Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skanska Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom