Motvind Norge

Roan vindkraftverk – faktiske inngrep tre ganger større enn de som var godkjent

Del

I Dagens Næringsliv forleden opplyser førsteamanuensis Ivar Svare Holand og masterstudent Knut Botten fra Nord Universitet at naturinngrepene ved vindkraftanlegget i Roan er 2,27 km2, ikke 0,85 km2 som ble oppgitt i konsesjonssøknaden. Altså et formidabelt avvik! Studien bekrefter Motvind Norge sine beregninger fra 2019, og at at både regjeringen og NVE feilinformerer om omfanget av arealinngrep ved utbygging av vindkraft. Dette har vi sett i mange anlegg og sagt lenge. Dette har folk i de berørte områdene sagt lenge. Dette har bransjen, NVE og regjeringen benektet lenge. Er det rart at folk er opprørte?

Roan vindkraftanlegg består av 71 turbiner som er 145,5 m høye og har en rotordiameter på 117 m. Her er tre slike turbiner plassert over Midtbyen i Trondheim, og illustrerer dimensjonene og de reelle fysiske inngrepene. På Fosen er det montert 256 slike turbiner. Kartillustrasjon: Bård S Solem
Roan vindkraftanlegg består av 71 turbiner som er 145,5 m høye og har en rotordiameter på 117 m. Her er tre slike turbiner plassert over Midtbyen i Trondheim, og illustrerer dimensjonene og de reelle fysiske inngrepene. På Fosen er det montert 256 slike turbiner. Kartillustrasjon: Bård S Solem

Universitetet Nord har gjort en meget nyttig studie. Dette er første gang digitalisert kartverk og flyfoto er benyttet for å studere de faktiske endringer i terrenget i et ferdigstilt vindkraftanlegg. Med så oppsiktsvekkende avvik, vil det være interessant, for ikke å si nødvendig, å utføre samme type studier for å undersøke om hvor store de fysiske naturinngrepene faktisk er. 

NVE opplyser tilAdresseavisen(+artikkel) at de«har gjennomført tilsyn med Roan vindkraftverk i anleggsfase og her har terrenginngrep og istandsetting hatt stort fokus. Det har ikke blitt avdekket noen avvik, vindkraftverket er bygget innenfor området som det er gitt konsesjon til, og i tråd med godkjente planer».NVE opplyser at skjæringer og fyllinger ikke inngår i omsøkte areal.

Anlegget i Roan er beregnet å produsere 0,869 TWh ustabil kraft i året. Arealkonsekvensene for å produsere 1 TWh vindkraft betinger altså inngrep på 2,6 km2/TWh. Dette er vesentlig mer enn 0,75 km2/TWh som regjeringa opplyser på sine nettsider.

Masterstudiet fra Nord Universitet bekrefter Motvind Norges beregninger der vi hevder at de fysiske inngrepene ved vindkraftutbygging i Norge gjennomsnittlig utgjør 2,4 km2 ved en årlig produksjon på 1 TWh.

Det er viktig å nyansere mellom ulike arealkonsekvenser ved vindkraftutbygging. Det blir svært misvisende å kun benytte “direkte berørt areal og planareal” slik NVE og regjeringen fortsatt gjør.

Les mer
Regjeringa som feilinformerer om arealkonsekvensene

Satellittbilder av vindpark viser naturinngrep som er tre ganger så store som i utbyggingssøknaden

Regjeringen.no om Spørsmål og svar om vindkraft på land (4. mai 20121)

Hvor stort areal blir berørt av vindkraftverk? Arne Røyseth og Bård s Solem, Motvind rapport nr. 1-2019

Vindkraft på land: Et oppsiktsvekkende arealforbruk. Energi&natur

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Roan vindkraftanlegg består av 71 turbiner som er 145,5 m høye og har en rotordiameter på 117 m. Her er tre slike turbiner plassert over Midtbyen i Trondheim, og illustrerer dimensjonene og de reelle fysiske inngrepene. På Fosen er det montert 256 slike turbiner. Kartillustrasjon: Bård S Solem
Roan vindkraftanlegg består av 71 turbiner som er 145,5 m høye og har en rotordiameter på 117 m. Her er tre slike turbiner plassert over Midtbyen i Trondheim, og illustrerer dimensjonene og de reelle fysiske inngrepene. På Fosen er det montert 256 slike turbiner. Kartillustrasjon: Bård S Solem
Last ned bilde

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg pressemeldinger fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Motvind Norge

STRAKSTILTAK FOR Å REDUSERE STRØMPRISEN20.10.2021 14:22:38 CEST | Pressemelding

Florø, 20. oktober 2021 Til olje-og energiminister Marte Mjøs Persen postmottak@oed.dep.no STRAKSTILTAK FOR Å REDUSERE STRØMPRISEN De strakstiltakene som har vært nevnt offentlig, redusert el-avgift, bortfall av mva og økt bostøtte til de som blir hardest rammet, vil monne lite i den situasjonen som avtegner seg for vinteren. Ifølge NRK anslår kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight at prisnivået på strøm ikke kommer ned før i april neste år. Motvind Norge vil derfor foreslå et tiltak som vil redusere selve strømprisen: Det er å stanse forsyning til sokkelinstallasjonene med strøm fra land til alle sokkelinstallasjoner som har gassturbiner som kan overta nødvendig strømproduksjon. Det går nå så store mengder strøm ut på sokkelen, at gjennomføring av dette tiltaket vil gi umiddelbar og klart dempende effekt på strømprisene på land. En slik ordning bør beholdes til strømprisene kommer ned på et mer normalt norsk nivå. En gjennomføring av tiltaket bør følges opp av kontroll me

Høyesterett - Konsesjonene er ugyldige. Roan og Storheia vindkraftverk er bygd ulovlig!11.10.2021 17:25:47 CEST | Pressemelding

Motvind Norge gratulerer Fovsen-Njaarke og hele Norge. Vi takker reindrufta for at de har orket å stå i dette presset så mange år. Vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen er kjent ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Høyesterett anser ikke begrunnelse med «det grønne skifte» og klima kan overstyre rettighetene. Regjeringa ble i 2019 bedt om å stanse anleggene i påvente av rettsavgjørelser, men ga likevel anlegget klarsignal. Høyesteretts avgjørelse åpner opp for full gjennomgang av lovbrudd og ansvar i dette skandale regimet. Saka er ikke minst en utfordring for Norges omdømme internasjonalt. Storting og regjering må nå prioritere gransking og oppvask.

Statnetts rolle i kraftforsyningen må granskes1.10.2021 09:48:47 CEST | Pressemelding

I dag tas den nye sjøkabelen til England i bruk, og i dag tidlig har Motvind Norge markert sin motstand mot de senere års unødvendige bygging av stadig flere utenlandskabler. Kablene er bygd av Statnett, og markeringen foregikk utenfor Statnetts kontorer i Nydalen i Oslo. Motvind Norge og Industriaksjonen har i dag sendt brev der vi ber Riksrevisjonen foreta en full gjennomgang av Statnetts rolle i den store utbyggingen av nye utenlandsforbindelser siden Statnett ble opprettet 1.1.1991. Stein Malkenes daglig leder i Motvind Norge overrakte kopi av brev til Henrik Glette som er kommunikasjonsdirektør i Statnett.

Ti bod – innspel til regjeringspartia28.9.2021 14:08:20 CEST | Pressemelding

“Gjennomfør ei uhilda gransking av korleis konsesjonssakene for vindkraft og overføringsnett er handtert dei siste 20 åra i statsforvaltninga, med særleg vekt på NVE, OED, Miljødirektoratet, kommunane og statsforvalteren sine roller og forvaltningspraksis.” Dette er eit av dei ti natur- og energibod Motvind Norge no har sendt til AP, SP og SV. Vindkraftbransjen si rasering av naturarven dei siste åra må stansast, i staden må vi bruke allereie tilgjengeleg energi mykje meir effektivt, seier påtroppande dagleg leiar i Motvind Norge, Stein Malkenes. – Våre ti natur- og energibod tek utgangspunkt i regjeringa Bratteli sine ti oljebod som Stortinget samrøystes vedtok for 50 år sidan og som la til grunn at oljeformuen skulle tilhøyre det norske felleskapet. I energipolitikken er dette prinsippet blitt heilt borte til fordel for profittmaksimering for kraftbransjen. Dette gjer seg også utslag i prisauken på straum, noko vi har advart mot i lang tid, seier Malkenes

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom