Noen nøkkeltall fra Statens eierrapport 2021 (tall for 2020 i parentes)

  • Verdien av statens eierandeler i selskapene hvor staten er direkte eier var 1 179 milliarder kroner per 31. desember 2021 (906 milliarder kroner).
  • Selskapene har til sammen 332 551 ansatte (333 906 ansatte).
  • Statens direkte eierskap i børsnoterte selskaper ga en avkastning i 2021 på 53,6 prosent (minus 4,2 prosent). På Oslo Børs var avkastningen 23,4 prosent.
  • Egenkapitalrentabiliteten til de unoterte selskapene i kategori 1 og 2 var på 14,6 prosent (4,8 prosent).
  • Utbytte til staten er foreløpig beregnet til 58,6 milliarder kroner (29 milliarder kroner).
  • For selskapene i kategori 3 har staten mål om mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål. Selskapenes mål, indikatorer og resultater for sektorpolitisk måloppnåelse er oppgitt for 30 (20) av totalt 43 (44) kategori 3-selskaper.
  • Eierrapporten inneholder en oversikt over selskapenes direkte og indirekte klimagassutslipp. Dette er oppgitt for 41 av 71 selskaper. For selskapene hvor staten har mål om høyest mulig avkastning over tid (kategori 1 og 2) rapporterer alle selskaper på direkte eller både direkte og indirekte klimautslipp.
  • Det totale utslippet for disse selskapene var på om lag 500 millioner tonn co2-ekvivalenter.
  • Gjennomsnittlig andel kvinnelige aksjonærvalgte styremedlemmer er på 48 prosent (47 prosent) og gjennomsnittlig andel kvinner totalt i styret (inkludert styremedlemmer valgt av og blant de ansatte) er på 46 prosent (45 prosent).
  • Andelen kvinnelige styreledere er på 41 prosent (42 prosent) og andelen kvinnelige administrerende direktører er på 34 prosent (38 prosent).