Skatteetaten

Rekord for petroleumsskatten i 2022 

Del

Petroleumsskatten for 2022 ventes å bli over 700 milliarder kroner. Det viser tall fra oljeskattekontoret i Skatteetaten. - Den store økningen skyldes i hovedsak de høye olje- og gassprisene, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Nina Schanke Funnemark, skattedirektør
Nina Schanke Funnemark, skattedirektør

Etter å ha innhentet anslag fra oljeselskapene, er petroleumsskatten for 2022 estimert til cirka 739 milliarder kroner. Dette innebærer at terminskatten for 2022 forventes å bli omlag to og en halv gang høyere enn terminskatten for 2021  

- Den store økningen i petroleumsskatten skyldes i hovedsak de høye olje- og gassprisene hittil i 2022 og forventninger om fortsatt høye priser for resten av året. Svak kronekurs bidrar også til høy terminskatt, siden petroleumsprodukter fra norsk sokkel i hovedsak selges i utenlandsk valuta, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark. 

Terminskatten var på 295 milliarder kroner for 2021, noe som da var det høyeste noensinne. Den forrige rekorden var tilbake i inntektsåret 2008, da positiv petroleumsskatt var 253 milliarder kroner og negativ petroleumsskatt (leterefusjon) var 6 milliarder kroner.  

Skatteinntektene fra oljeselskapene går inn i Statens pensjonsfonutland. 

Omlegging av særskatten  

Nye regler for petroleumsskatt ble vedtatt i Stortinget 8. juni 2022, og sanksjonert i statsråd 17. juni 2022. Lovendringen innebærer en omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt med umiddelbar utgiftsføring av nye investeringer.

Særreglene i petroleumsskatteregimet knyttet til friinntekt, leterefusjon og opphørsrefusjon avvikles. I stedet får selskapene utbetalt særskatteverdien av underskudd i forbindelse med skatteoppgjøret.Som en følge av disse endringener det vedtatt en overgangsregel som innebærer at selskapene ved fastsettingen for 2022 utbetalt skatteverdien av underskudd og friinntekt fremført fra tidligere år 

Endringene trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2022, mens de midlertidige reglene (se fakta om terminskatt) fortsetter å gjelde for investeringer som er omfattet av petroleumsskatteloven § 11 

Fastsetting av terminskatt 

Oljeselskapene som driver utvinning og rørledningstransport på norsk sokkel betaler forskuddsskatt gjennom såkalt terminskatt. Terminskatten betales i seks terminer – tre i siste halvdel av inntektsåret og tre i første halvår etter inntektsåret. Utskrivningen er basert på innrapporterte tall (faktiske og forventede) fra oljeselskapene. 

Det foretas en revisjon av terminskatten i januar året etter inntektsåret før forfall for fjerde termin. Det er også mulig for selskapene å betale inn tillegg til utskrevet terminskatt ved andre og femte termin. Endelig innbetaling kan derfor bli høyere eller lavere enn det som nå er fastsatt. 

Fakta om terminskatt 

  • Petroleumsskatteloven har en egen forhåndsskatteordning som kalles terminskatt, jf. petroleumsskatteloven § 7.
  • Terminskatt fastsettes av Oljeskattekontoret for hvert inntektsår og betales over seks terminer, tre i inntektsåret og tre i året etter inntektsåret.
  • Terminskatten for inntektsåret skrives ut i juni/juli i inntektsåret. Utskrivingen er basert på opplysninger innhentet fra selskapene og består av faktiske tall for deler av første halvår og estimater for resten av året.
  • Oljeskattekontoret kan revidere terminskatten før fjerde termin forfaller til betaling. Denne revisjonen er basert på faktiske tall for det meste av inntektsåret.
  • Terminskatten forfaller til betaling henholdsvis 1. august, 1. oktober og 1. desember i inntektsåret, og 1. februar, 1. april og 1. juni i året etter inntektsåret.
  • Selskapene har anledning til å betale inn ekstra terminskatt ved andre og femte termin hvis man ser at estimatene er for lave.
  • Det beregnes rente når terminskatten for de tre første og de tre siste terminene avviker fra hverandre.
  • For inntektsårene 2020 og 2021 ble det gjennom midlertidige endringer i petroleumsskatteloven innført negativ terminskatt, slik at skatteverdien av underskudd og ubenyttet friinntekt ble betalt ut på forhånd for disse årene. Ordningen er ikke videreført fra inntektsåret 2022.
  • Skatteoppgjøret for inntektsåret er klart senest 1. desember året etter inntektsåret. Det skjer da en avregning mellom fastsatt skatt/refusjon og terminskatt.
  • Les mer om petroleumsskatt.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Nina Schanke Funnemark, skattedirektør
Nina Schanke Funnemark, skattedirektør
Last ned bilde

Om Skatteetaten

Skatteetaten
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

800 80 000http://www.skatteetaten.no

I Skatteetaten jobber vel 7000 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Følg pressemeldinger fra Skatteetaten

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatteetaten på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skatteetaten

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom