Husbanken

Regjeringen med ny strategi for sosial boligpolitikk: Flere kan eie, trygge leieboliger

Del

I regjeringens nye strategi for sosial boligpolitikk prioriteres tiltak for at flere vanskeligstilte skal kunne eie egen bolig. Regjeringen legger også vekt på at det skal være et trygt alternativ å leie bolig. I strategien prioriteres bostedsløse, barn og unge og personer med nedsatt funksjonsevne.

- I Husbanken er vi klare til å sette den nye strategien ut i livet. Mange flere kan eie egen bolig. Startlån er det viktigste virkemiddelet for at flere med lav inntekt kan kjøpe egen bolig. Trygge leieforhold forutsetter at rett person kan bo i rett bolig til rett tid. Tilskudd til utleieboliger, nye digitale tjenester og forsøk med kreativ bruk av lån, tilskudd og digitale tjenester kan bidra til at flere kan bo trygt også når man leier, sa administrerende direktør Osmund Kaldheim i Husbanken under lanseringen av regjeringens nye strategi for sosial boligpolitikk. 

Video fra lanseringen 2. desember: Regjeringen legger frem ny nasjonal strategi for sosial boligpolitikk
 

Strategiens mål og prioriterte innsatsområder

  1. Alle skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig

Boligen dekker et av våre mest grunnleggende behov, og bolig er derfor den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, utdanning og arbeid. Boligen bidrar til tilhørighet, den gir fysisk trygghet, den skaper identitet, og den er en viktig sosial arena. Gjennom den sosiale boligpolitikken vil regjeringen forebygge at folk får boligproblemer, og gi hjelp til dem som ikke selv klarer å skaffe og beholde en egnet bolig.

- Regjeringen legger til grunn en nullvisjon for bostedløshet – ingen skal være bostedsløse i Norge. Mange av dem som er bostedsløse i Norge sliter med sammensatte problemer, ofte en kombinasjon av rusavhengighet og psykiske lidelser. Gjennom lån og tilskudd til kommunene vil regjeringen i større grad åpne opp for forsøk med nye typer botilbud for bostedsløse som har behov for et samordnet bolig- og tjenestetilbud, forteller Kaldheim.

  1. Flere skal kunne eie egen bolig

Flere lavinntektsfamilier kan få bedre og mer stabile boforhold ved å eie egen bolig, og samtidig få reduserte boutgifter sammenliknet med hva de betaler i leie. Et sentralt satsingsområde for regjeringen er å hjelpe barnefamilier fra leie til eie med startlån.

- Husbanken vil fortsette å være en pådriver for at kommunene skal utnytte potensialet i starlånsordningen slik at flere vanskeligstilte barnefamilier kan eie egen bolig, sier Kaldheim.

Han peker også på at strategien gir Husbanken en tydelig bestilling om å styrke innsatsen for personer med nedsatt funksjonsevne.

- De skal på lik linje med andre kunne velge hvor og hvordan de bor, og det legges særlig vekt på økt eierandel blant utviklingshemmede. Husbanken har allerede satt i gang en kartlegging av utviklingshemmedes bosituasjon, og står klar til å samarbeide med kommuner, pårørende og brukerorganisasjoner for å få fart på dette arbeidet, blant annet gjennom utprøving av nye leie-eie-modeller.

  1. Leie skal være et trygt alternativ

Ikke alle har forutsetninger for å eie egen bolig. Derfor vil regjeringen sørge for at leie skal være et trygt alternativ. Husbanken skal fortsette å gi tilskudd og lån til kommunalt disponerte utleieboliger i både offentlig og privat regi.

- Et sentralt satsingsområde for Husbanken på dette feltet i årene framover er utviklingen nye, innovative digitale løsninger for å søke, tildele og forvalte kommunale boliger som skal bidra til at leie er et trygt alternativ for dem som ikke kan eie egen bolig, i følge Kaldheim.

  1. Sosial bærekraft i boligpolitikken

Samfunnstrender som urbanisering, større ulikheter i befolkningen og flere eldre gjør det viktigere å planlegge for boliger til alle i årene fremover. Ved å jobbe med bolig og velferd i alle ledd av planleggingen – fra samfunnsplan til økonomiplan – kan kommunen tilrettelegge for nok boliger til alle i gode bomiljø, trygg etablering i eid eller leid bolig, og stabile boforhold som fremmer velferd og deltakelse. Flere egnede boliger til eldre er særlig vektlagt som satsingsområde i strategien.

  1. Tydelige roller, og nødvendig kunnskap og kompetanse

Kommunene har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet, mens Husbanken er statens viktigste virkemiddel for å støtte opp om kommunenes arbeid. Det er også kommunene som skal legge til rette for en lokal boligpolitikk med rom for alle. Dette er et ansvar som regjeringen foreslår å gjøre klarere i en ny boligsosial lov. Loven skal tydeliggjøre kommunenes ansvar, bidra til at flere vanskeligstilte får nødvendig hjelp og bidra til mer likeverdig tjenesteyting i kommunene.

- Husbanken har de senere årene fått en sterkere nasjonal kunnskapsrolle. Denne rollen videreføres og understrekes i den nye strategien. Husbanken en viktig oppgave med å innhente, systematisere, tolke og formidle kunnskap fra kommuner, samarbeidspartnere og brukere. Sammen med kunnskap fra forskning og utredning utgjør dette en viktig del av grunnlaget for kunnskapsbasert utvikling av politikk. Et eksempel på en viktig oppgave i 2021 blir å delta med kunnskap i arbeidet med å utvikle en bedre og enklere bostøtte, sier Kaldheim.

Les hele strategien på regjeringen.no: 
Alle trenger et trygt hjem - Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024) (Pdf) 

Regjeringens pressemelding:
Ny strategi for sosial boligpolitikk: Alle trenger et trygt hjem

Nøkkelord

Bilder

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom