Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringa styrkjer forskingsinnsatsen på vindkraft og havbruk til havs med 10 millionar kroner

Del

– Havnæringane skal videreutviklast for å sikre berekraftig verdiskaping i framtida. Vi må vite meir om korleis eksisterande og nye næringar påverkar kvarandre og økosystema. Fiskerinæringa er viktig for Noreg, og det må takast omsyn til denne næringa når nye havnæringar utviklast, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Regjeringa ønskjer god sameksistens mellom havnæringane. Målet er å finne løysingar som er baserte på eit godt kunnskapsgrunnlag, og som held fram med å skape vekstmoglegheiter i tida framover. Regjering foreslår derfor å styrkje løyvinga til Havforskingsinstituttet med 10 millionar kroner til dette formålet i samband med revidert nasjonalbudsjett 2022.

Vindkraft og havbruk til havs tek i bruk havareal og kan derfor påverke leveområda for fisk og sjøpattedyr. Kunnskapen om gyte- og vandringsområde for fisk må derfor oppdaterast. I tillegg medfører vindkraft støy og elektromagnetiske felt, og effektane av dette må det forskast meir på.

Tradisjonelt har oppdrettsanlegg vore lokalisert kystnært eller inne i fjordane. Etter kvart er det fleire som ser på moglegheitene for å etablere oppdrettsanlegg ute i havet. I oppdrettsanlegg ute i havet lever fisken under meir krevjande forhold enn inne ved kysten. Samtidig kan slike anlegg ha effekt på nokre av miljøproblema som næringa har, som spreiing av lakselus. Det må derfor forskast meir på dyrevelferd for oppdrettslaks i eksponerte anlegg og på eventuelle miljøeffektar.

Kontakter

Bilder

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom