Regnskap Norge

Regelrådet viktig for næringslivet: Bidrar til forenkling

Del

En ny evalueringsrapport viser at Regelrådet bidrar til bedre kvalitet på utredninger for regelverksendringer og lovforslag. Det er også en funksjon som er anbefalt av OECD, og som er på plass i sammenlignbare land. – Evalueringsrapporten bekrefter vårt inntrykk, nemlig at Regelrådet bidrar til å redusere administrative byrder for norsk næringsliv. Det er bra og nødvendig, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.

For verdiskapingen i landet er det sentralt at næringslivsaktørene har gode og fornuftige rammevilkår, mest mulig fri for unødig byråkrati og merbyrder.

– Regelrådet gjør en viktig jobb med å følge med på at konsekvensene for næringslivet er godt nok vurdert før innføring av nye regler og krav, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Sterkere virkemidler

Regnskap Norge var i sin tid en av støttespillerne for å få på plass Regelrådet. Evalueringsrapporten bekrefter at etableringen har vært et riktig grep, og at Regelrådet leverer på mandatet. Hovedkonklusjonen i rapporten er at Regelrådet bør bestå videre. Samtidig anbefales det flere tiltak for å styrke rådets arbeid, blant annet at Regelrådet gis sterkere virkemidler.

– Det stiller vi i Regnskap Norge oss bak, sier Aale-Hansen, som synes at forslaget om å innføre den danske modellen med «Følg eller Forklar» er interessant. Denne modellen innebærer at myndighetene enten følger Regelrådets uttalelser eller må forklare hvorfor de ikke gjør det. Aale-Hansen håper dette er et spor regjeringen vil ta med videre i oppfølgingen etter rapporten.

Det er netto forenkling som teller

Regjeringen, med Stortinget i ryggen, har satt seg et forenklingsmål på 11 mrd. i administrative besparelser for næringslivet de neste fire årene.

– Vi er svært fornøyde med at regjeringen og Stortinget har trykk på forenklinger for næringslivet. Da er det også viktig å passe på at det ikke samtidig kommer til nye unødige og kostbare byrder gjennom nytt regelverk, sier Aale-Hansen. – Her er god utredningskvalitet avgjørende. Det er fortsatt et stort forbedringspotensial, og det at myndighetene vet at Regelrådet vil se dem i kortene, øker oppmerksomheten om utredningsarbeidet. «Riksrevisjonseffekten», kalles det i evalueringsrapporten.

Brukerinvolvering

Næringsministeren har allerede uttalt at de positive funnene i evalueringen tas med videre i arbeidet med forenkling, og at det er viktig med et godt samarbeid mellom staten og næringslivet.

– Vi har høye forventninger til forenklingsarbeidet fremover, og deler synspunktet om at det er sentralt med involvering av næringslivet, sier Regnskap Norge-direktøren. Regnskapsbransjen leverer regnskapstjenester til omtrent 430.000 små og mellomstore bedrifter, og har med det en daglig temperaturmåler på hvordan regler og rapporteringskrav virker i praksis. – Det er en kunnskap og innsikt vi mer enn gjerne deler for å bidra til forenklingsmålet, avslutter Aale-Hansen.

Bakgrunnsinfo:

Om evalueringsrapporten

Evalueringen av Regelrådet er utført av KPMG på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Evalueringen har hatt som formål å å svare på følgende problemstillinger (hentet fra sammendraget i evalueringsrapporten):

  1. I hvilken grad Regelrådet har bidratt økt verdiskaping ved at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk?
  2. Hvordan fungerer Regelrådets organisering og innretning av arbeidet med hensyn til de målsettinger som er satt for virksomheten?
  3. Hvordan bør Regelrådet innrette sin virksomhet fremover med sikte å bidra til størst mulig verdiskaping?

Hele rapporten

Hva er Regelrådet?

(Kilde: Regjeringen)

Regelrådet er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til økt verdiskaping ved at næringslivet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådet er et offentlig utnevnt utvalg med medlemmer fra næringsliv og akademia.

Regelrådet skal:

  • Vurdere utformingen av forslag til nytt eller endret regelverk som påvirker næringslivets arbeidsbetingelser og øvrige relevante forhold
  • Gi rådgivende skriftlige høringsuttalelser
  • Tilby veiledning ved høringsuttalelser
  • Bistå ansvarlig departement, dersom de ber om det, med å undersøke konsekvensutredninger som følger med forslag fra EU i EØS-relaterte saker som kan ha vesentlig betydning for norsk næringsliv.
  • Følge den faglige utviklingen internasjonalt på områdene regelverksutvikling og regulering.

Regelrådets hjemmeside

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Last ned bilde

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Frykter koronatiltaket er sikreste vei mot konkurs4.1.2022 08:05:00 CET | Pressemelding

Myndighetenes utsettelsesordning for betaling av skatt og moms påfører bedriftene hundretalls millioner å betale i renter. – Av hensyn til bedriftenes likviditet er det bra med mulighet til utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter på hele 8 %, og da blir regningen enda større når den senere må betales, påpeker Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Kritisk til Finanstilsynet – etterlyser klarere regler og veiledning om pliktene tilknyttet bekjempelse av hvitvasking.22.12.2021 13:49:03 CET | Pressemelding

Finanstilsynet har nylig publisert en rapport om etterlevelse av pliktene i hvitvaskingsloven på regnskapsførings- og revisjonsområdet. Her blir 19 av 22 foretak bøtelagt. – Dette er alvorlig og vi vil nå vil gå grundig inn i rapporten og vurdere alle punktene Finanstilsynet trekker frem, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge. – Vi ser behov for tettere dialog med myndighetene rundt dette arbeidet, og stiller spørsmål ved om regelverket er for formalistisk orientert og om veiledningen fra myndighetene har vært for svak.

Flere tusen bedrifter skylder milliarder i utsatt skatt og moms – og hundretalls millioner i rente!21.12.2021 07:45:00 CET | Pressemelding

Sommeren 2020 innførte myndighetene en utsettelsesordning for betaling av skatt og moms. Årsaken var at mange bedrifter fikk betalingsproblemer som følge av omsetningssvikt pga. nedstengningen av samfunnet. Når dette skal betales påløper i tillegg millioner av kroner i rente. Regjeringen har nå forlenget betalingsfristen. – Av hensyn til bedriftenes likviditet, er det bra med mulighet for utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter, og da blir regningen enda større når den senere må betales, påpeker Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.