Regnskap Norge

Regelrådet viktig for næringslivet: Bidrar til forenkling

Del

En ny evalueringsrapport viser at Regelrådet bidrar til bedre kvalitet på utredninger for regelverksendringer og lovforslag. Det er også en funksjon som er anbefalt av OECD, og som er på plass i sammenlignbare land. – Evalueringsrapporten bekrefter vårt inntrykk, nemlig at Regelrådet bidrar til å redusere administrative byrder for norsk næringsliv. Det er bra og nødvendig, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.

For verdiskapingen i landet er det sentralt at næringslivsaktørene har gode og fornuftige rammevilkår, mest mulig fri for unødig byråkrati og merbyrder.

– Regelrådet gjør en viktig jobb med å følge med på at konsekvensene for næringslivet er godt nok vurdert før innføring av nye regler og krav, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Sterkere virkemidler

Regnskap Norge var i sin tid en av støttespillerne for å få på plass Regelrådet. Evalueringsrapporten bekrefter at etableringen har vært et riktig grep, og at Regelrådet leverer på mandatet. Hovedkonklusjonen i rapporten er at Regelrådet bør bestå videre. Samtidig anbefales det flere tiltak for å styrke rådets arbeid, blant annet at Regelrådet gis sterkere virkemidler.

– Det stiller vi i Regnskap Norge oss bak, sier Aale-Hansen, som synes at forslaget om å innføre den danske modellen med «Følg eller Forklar» er interessant. Denne modellen innebærer at myndighetene enten følger Regelrådets uttalelser eller må forklare hvorfor de ikke gjør det. Aale-Hansen håper dette er et spor regjeringen vil ta med videre i oppfølgingen etter rapporten.

Det er netto forenkling som teller

Regjeringen, med Stortinget i ryggen, har satt seg et forenklingsmål på 11 mrd. i administrative besparelser for næringslivet de neste fire årene.

– Vi er svært fornøyde med at regjeringen og Stortinget har trykk på forenklinger for næringslivet. Da er det også viktig å passe på at det ikke samtidig kommer til nye unødige og kostbare byrder gjennom nytt regelverk, sier Aale-Hansen. – Her er god utredningskvalitet avgjørende. Det er fortsatt et stort forbedringspotensial, og det at myndighetene vet at Regelrådet vil se dem i kortene, øker oppmerksomheten om utredningsarbeidet. «Riksrevisjonseffekten», kalles det i evalueringsrapporten.

Brukerinvolvering

Næringsministeren har allerede uttalt at de positive funnene i evalueringen tas med videre i arbeidet med forenkling, og at det er viktig med et godt samarbeid mellom staten og næringslivet.

– Vi har høye forventninger til forenklingsarbeidet fremover, og deler synspunktet om at det er sentralt med involvering av næringslivet, sier Regnskap Norge-direktøren. Regnskapsbransjen leverer regnskapstjenester til omtrent 430.000 små og mellomstore bedrifter, og har med det en daglig temperaturmåler på hvordan regler og rapporteringskrav virker i praksis. – Det er en kunnskap og innsikt vi mer enn gjerne deler for å bidra til forenklingsmålet, avslutter Aale-Hansen.

Bakgrunnsinfo:

Om evalueringsrapporten

Evalueringen av Regelrådet er utført av KPMG på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Evalueringen har hatt som formål å å svare på følgende problemstillinger (hentet fra sammendraget i evalueringsrapporten):

  1. I hvilken grad Regelrådet har bidratt økt verdiskaping ved at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk?
  2. Hvordan fungerer Regelrådets organisering og innretning av arbeidet med hensyn til de målsettinger som er satt for virksomheten?
  3. Hvordan bør Regelrådet innrette sin virksomhet fremover med sikte å bidra til størst mulig verdiskaping?

Hele rapporten

Hva er Regelrådet?

(Kilde: Regjeringen)

Regelrådet er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til økt verdiskaping ved at næringslivet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk. Rådet er et offentlig utnevnt utvalg med medlemmer fra næringsliv og akademia.

Regelrådet skal:

  • Vurdere utformingen av forslag til nytt eller endret regelverk som påvirker næringslivets arbeidsbetingelser og øvrige relevante forhold
  • Gi rådgivende skriftlige høringsuttalelser
  • Tilby veiledning ved høringsuttalelser
  • Bistå ansvarlig departement, dersom de ber om det, med å undersøke konsekvensutredninger som følger med forslag fra EU i EØS-relaterte saker som kan ha vesentlig betydning for norsk næringsliv.
  • Følge den faglige utviklingen internasjonalt på områdene regelverksutvikling og regulering.

Regelrådets hjemmeside

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Last ned bilde

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Vedta utbytte før årsskiftet og unngå økt skatt26.11.2021 07:40:00 CET | Pressemelding

Regjeringen foreslo i sitt alternative statsbudsjett en endring i beregningen av utbytteskatten for personlige aksjonærer. Endringen betyr i praksis at skatten vil øke fra 31,68 % i 2021 til 35,2 % i 2022. – Den økte utbytteskatten regjeringen har foreslått kommer på toppen av økt formuesskatt. For mange eiere av små- og mellomstore virksomheter over hele landet kan det være formålstjenlig å ta ut utbytte i år for å unngå økt utbytteskatt og samtidig å ha råd til å betale økt formuesskatt, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Regnskap Norge: O’jul med din glede eller skattetrekk – julebord og gaver fra arbeidsgiver19.11.2021 06:00:00 CET | Pressemelding

Julebord er et populært velferdstiltak, som er vanlig i de fleste bedrifter. Hensikten med velferdstiltaket er å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. - Det er en hyggelig tid vi går inn i, men passer ikke arbeidsgiver på skattereglene kan både julebord og gaver til ansatte koste mer enn det smaker, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i Regnskap Norge.

Likestilling i regnskapsbransjen: Lik lønn, men ulik ledelse8.11.2021 08:00:00 CET | Pressemelding

En fersk lønnsundersøkelse viser at det er likelønn mellom kvinner og menn i regnskapsbransjen. Samtidig avdekker undersøkelsen at flertallet av daglige ledere og styreledere er menn, til tross for at det totalt sett er flere kvinner enn menn som jobber i bransjen. – Det er gledelig å konstatere at det på et viktig område som lønn er full likestilling. Derfor er det skuffende og underlig at kvinner ikke i større grad sitter i ledende posisjoner, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Ny forenklingsrapport: Kan spare næringslivet for milliarder3.11.2021 08:00:00 CET | Pressemelding

Før sommeren fattet Stortinget vedtak om å redusere administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner. Ambisjonen er tatt med i Hurdalsplattformen. – Det er gjort mye bra på forenklingssiden de siste årene, men det er fortsatt stort rom for forenklinger. Vi lanserer derfor en ny rapport med 39 tiltak som kan spare næringslivet for milliarder, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom