Motvind Norge

Reagerer på uttalelsene til tidligere generalsekretær

Del

Motvind Norge stiller seg svært undrende til at Rune Haaland i dag uttaler til enerWE at han stiller sin plass til disposisjon, da engasjementet med Solar Mobil AS v/Rune Haaland er avsluttet.

Som kjent ble det den 20.11.2019 inngått avtale mellom Solar Mobil AS v/Rune Haaland og
Motvind Norge der Rune Haaland gjennom sitt firma ble leiet inn av Motvind Norge til å
ivareta funksjonen som generalsekretær slik denne er definert i foreningens vedtekter.
Avtalen hadde en varighet til 30.4.2020, men ble i mai 2020 forlenget til utløpet av oktober
2020.

Styret i Motvind Norge har ikke lenger tillit til Solar Mobil AS ved dets representant Rune
Haaland. I lys av dette har styret i Motvind Norge besluttet at Solar Mobil AS ved Rune Haaland med umiddelbar virkning skal opphøre å fungere som generalsekretær i Motvind
Norge.

Samtidig tilbakekalles alle fullmakter gitt til Solar Mobil AS og/eller Rune Haaland.
Dette innebærer at Solar Mobil AS og/eller Rune Haaland ikke i noen sammenheng kan representere eller uttale seg på vegne av Motvind Norge. Det kan videre ikke inngås eller avsluttes avtaler for Motvind Norge, og ingen disposisjonsretter Solar Mobil AS og/eller Rune
Haaland måtte ha, enten formelt eller uformelt, kan benyttes.

I diverse medieoppslag går det frem at Rune Haaland påstår han har blitt «instruert av både økonomisjefen og advokaten» til å inkalle til landsmøte i Motvind Norge. Med «økonomisjefen» antas det at Haaland referer til firmaet som har vært Motvind Norge sin leverandør av regnskapstjenester. Med «advokaten» antas det at det refereres til advokat som har representert Motvind Norge i flere saker.

Som det fremgår av Motvind Norge sine vedtekter, så er det Styret som innkaller til landsmøte. Et flertall i Styret, eller 1/3 av medlemmene, kan kreve ekstraordinært landsmøte. Et ekstraordinært landsmøte kan det innkalles til på 3 ukers varsel.
Som kjent kunne ikke planlagt landsmøte avholdes i vår grunnet Covid-19. Styret utsatte derfor landsmøtet til oktober 2020. Styret har gjort vedtak om at det skal innkalles til ekstraordinært landsmøte 31. oktober. Innkallingen til dette landsmøtet er ikke sendt ut, og som det fremgår av vedtektene så er fristen for inkalling til ekstraordinært landsmøte 3 uker.

Motvind Norge har engasjert Advokat Johs. A. Aspehaug, Partner i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS, til å håndtere tvisten mellom Solar Mobil AS og organisasjonen.

Nøkkelord

Kontakter

Spørsmål kan rettes til nestleder i Motvind Norge, Harald Kjelstad. Mobil: 908 35 192

Bilder

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

MOTVIND Norge er en demokratisk medlemsorganisasjon som ble stiftet i 2019. Utspringet er motstanden mot de brutale utbyggingene av vindkraft landet rundt. Våre oppdragsgivere er naturarven og våre medlemmer.

MOTVIND Norge ser behov for demokratiske løsninger og tiltak som sparer naturen og befolkninga for skadelige inngrep og tvangstiltak. Vårt mål er å drive fram bærekraftig energiforvaltning og stanse vindkraft.  Vår posisjon er partipolitisk uavhengig.

Vi har en kunnskapsbasert og analytisk tilnærming til klima, natur og miljø. Det er behov for klimaregnskap som viser hvordan tiltak henger sammen og hva som skal til for å skape natur og samfunn i balanse. 

Med mer enn 18 500 medlemmer, så er MOTVIND Norge landets raskest voksende natur- og miljøvernorganisasjon.

Følg pressemeldinger fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Motvind Norge

STRAKSTILTAK FOR Å REDUSERE STRØMPRISEN20.10.2021 14:22:38 CEST | Pressemelding

Florø, 20. oktober 2021 Til olje-og energiminister Marte Mjøs Persen postmottak@oed.dep.no STRAKSTILTAK FOR Å REDUSERE STRØMPRISEN De strakstiltakene som har vært nevnt offentlig, redusert el-avgift, bortfall av mva og økt bostøtte til de som blir hardest rammet, vil monne lite i den situasjonen som avtegner seg for vinteren. Ifølge NRK anslår kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight at prisnivået på strøm ikke kommer ned før i april neste år. Motvind Norge vil derfor foreslå et tiltak som vil redusere selve strømprisen: Det er å stanse forsyning til sokkelinstallasjonene med strøm fra land til alle sokkelinstallasjoner som har gassturbiner som kan overta nødvendig strømproduksjon. Det går nå så store mengder strøm ut på sokkelen, at gjennomføring av dette tiltaket vil gi umiddelbar og klart dempende effekt på strømprisene på land. En slik ordning bør beholdes til strømprisene kommer ned på et mer normalt norsk nivå. En gjennomføring av tiltaket bør følges opp av kontroll me

Høyesterett - Konsesjonene er ugyldige. Roan og Storheia vindkraftverk er bygd ulovlig!11.10.2021 17:25:47 CEST | Pressemelding

Motvind Norge gratulerer Fovsen-Njaarke og hele Norge. Vi takker reindrufta for at de har orket å stå i dette presset så mange år. Vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen er kjent ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Høyesterett anser ikke begrunnelse med «det grønne skifte» og klima kan overstyre rettighetene. Regjeringa ble i 2019 bedt om å stanse anleggene i påvente av rettsavgjørelser, men ga likevel anlegget klarsignal. Høyesteretts avgjørelse åpner opp for full gjennomgang av lovbrudd og ansvar i dette skandale regimet. Saka er ikke minst en utfordring for Norges omdømme internasjonalt. Storting og regjering må nå prioritere gransking og oppvask.

Statnetts rolle i kraftforsyningen må granskes1.10.2021 09:48:47 CEST | Pressemelding

I dag tas den nye sjøkabelen til England i bruk, og i dag tidlig har Motvind Norge markert sin motstand mot de senere års unødvendige bygging av stadig flere utenlandskabler. Kablene er bygd av Statnett, og markeringen foregikk utenfor Statnetts kontorer i Nydalen i Oslo. Motvind Norge og Industriaksjonen har i dag sendt brev der vi ber Riksrevisjonen foreta en full gjennomgang av Statnetts rolle i den store utbyggingen av nye utenlandsforbindelser siden Statnett ble opprettet 1.1.1991. Stein Malkenes daglig leder i Motvind Norge overrakte kopi av brev til Henrik Glette som er kommunikasjonsdirektør i Statnett.

Roan vindkraftverk – faktiske inngrep tre ganger større enn de som var godkjent30.9.2021 10:10:30 CEST | Pressemelding

I Dagens Næringsliv forleden opplyser førsteamanuensis Ivar Svare Holand og masterstudent Knut Botten fra Nord Universitet at naturinngrepene ved vindkraftanlegget i Roan er 2,27 km2, ikke 0,85 km2 som ble oppgitt i konsesjonssøknaden. Altså et formidabelt avvik! Studien bekrefter Motvind Norge sine beregninger fra 2019, og at at både regjeringen og NVE feilinformerer om omfanget av arealinngrep ved utbygging av vindkraft. Dette har vi sett i mange anlegg og sagt lenge. Dette har folk i de berørte områdene sagt lenge. Dette har bransjen, NVE og regjeringen benektet lenge. Er det rart at folk er opprørte?

Ti bod – innspel til regjeringspartia28.9.2021 14:08:20 CEST | Pressemelding

“Gjennomfør ei uhilda gransking av korleis konsesjonssakene for vindkraft og overføringsnett er handtert dei siste 20 åra i statsforvaltninga, med særleg vekt på NVE, OED, Miljødirektoratet, kommunane og statsforvalteren sine roller og forvaltningspraksis.” Dette er eit av dei ti natur- og energibod Motvind Norge no har sendt til AP, SP og SV. Vindkraftbransjen si rasering av naturarven dei siste åra må stansast, i staden må vi bruke allereie tilgjengeleg energi mykje meir effektivt, seier påtroppande dagleg leiar i Motvind Norge, Stein Malkenes. – Våre ti natur- og energibod tek utgangspunkt i regjeringa Bratteli sine ti oljebod som Stortinget samrøystes vedtok for 50 år sidan og som la til grunn at oljeformuen skulle tilhøyre det norske felleskapet. I energipolitikken er dette prinsippet blitt heilt borte til fordel for profittmaksimering for kraftbransjen. Dette gjer seg også utslag i prisauken på straum, noko vi har advart mot i lang tid, seier Malkenes

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom