Mattilsynet

Rapport landdyr 2019: Mattilsynet fant færre dyrehold med alvorlig vanskjøttede dyr

Del

I 2019 fant Mattilsynet 34 dyrehold med alvorlig vanskjøttede dyr, som er en halvering fra året før. Antallet politianmeldelser ligger på samme nivå som i 2018, med 45 dyrehold. Antallet bekymringsmeldinger er fortsatt høyt. Dette viser rapporten for Mattilsynets arbeid med dyrevelferden for landdyr i 2019.

I fjor gjennomførte Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden i 6 663 dyrehold, mot 7 857 i 2018. Inspektørene i Mattilsynet oppsøkte først og fremst dyrehold der det var mistanke om dårlig velferd.

- Mattilsynet bruker mer tid og ressurser på dyreholdene med dårlig velferd, og det er én årsak til at antallet dyrehold vi var på tilsyn i har gått noe ned. Andre årsaker er færre dyrehold og mindre ressurser i Mattilsynet, sier veterinær Torunn Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.  


Kan økt innsats for å avvikle de dårligste dyreholdene ha gitt resultater?
 
Mattilsynet har de siste par årene satset på å få avviklet dyrehold der dyrene har hatt dårlige levekår over tid. Etter en økning i antallet avviklinger og aktivitetsforbud de siste par årene, er det en klar nedgang i denne typen vedtak i 2019. Nedgangen gjelder kjæledyr, sau og storfe.


-Vi fant færre dyrehold med alvorlig vanskjøtsel, noe som medvirket til at færre dyrehold ble avviklet. Det var også færre dyreeiere som fikk forbud mot aktiviteter med dyr. Dette kan tyde på at den økte innsatsen for å avvikle dyrehold med for dårlig velferd de to foregående årene, har gitt resultater, uten at vi kan si det sikkert, sier Torunn Knævelsrud.


Antallet politianmeldelser er uendret

Mattilsynet anmeldte 45 dyreeiere til politiet i fjor, samme antall som i 2018.

-Vi tror årsaken til at antallet anmeldelser har økt de siste par årene er det gode samarbeidet som er utviklet mellom Mattilsynet og politiet for å bekjempe alvorlig kriminalitet mot dyr. Denne typen kriminalitet har høyere prioritet i politiet enn før, og det er satt av egne ressurser hos både politiet og Mattilsynet, sier Torunn Knævelsrud.

 Mattilsynet er på tilsyn der det er størst risiko for at dyrene ikke har det bra

Mattilsynet utfører først og fremst risikobasert tilsyn, og inspiserer dyrehold der vi har mistanke om at dyra ikke har det bra. Dyrehold med stor risiko for regelbrudd får oftere tilsynsbesøk enn dyrehold med liten risiko. Rapporten viser derfor ikke status for dyrevelferden generelt i Norge.


Antallet bekymringsmeldinger om dyrevelferd er fortsatt høyt – alle blir vurdert

Antallet bekymringsmeldinger til Mattilsynet om dårlige dyrehold er fortsatt høyt, og Mattilsynet mottok 12 477 meldinger i 2019. De fleste meldingene kom gjennom Varslingsknappen på mattilsynet.no I tillegg får Mattilsynets meldinger fra tilsynets veterinærer på slakteriene, privatpraktiserende veterinærer, mottakere av dyr og melk, leverandører av fôr mm til bøndene, landbruksrådgivere og landbruksrevisorer, politiet og andre offentlige etater.

Det kommer flest bekymringsmeldingene fra publikum om kjæledyr og hester, men også en del om produksjonsdyr.

-Det er positivt at interessen for dyrevelferd og bevisstheten om dyrs egenverdi har blitt høyere i samfunnet. Den store økningen i antallet bekymringsmeldinger de siste årene viser at folk bryr seg, sier Knævelsrud.

Mattilsynet sorterer bekymringsmeldingen og vurderer hvilke som er viktigst å følge opp. Meldingene blir også sjekket opp mot data tilsynet har fra før om det aktuelle dyreholdet. Noen dyreeiere blir oppringt, noen får tilsynsbesøk, og andre avsluttes uten oppfølging fordi det f. eks. ikke er tilstrekkelige opplysninger til at Mattilsynet kan følge opp saken.

-Det er ressurskrevende for Mattilsynet å vurdere alle bekymringsmeldingene og prioritere hvilke som skal følges opp når antallet er så høyt, sier Torunn Knævelsrud.

De viktigste tallene fra arbeidet med dyrevelferden i 2019

  • Mattilsynet fikk 12 447 bekymringsmeldinger om dyrevelferd fra publikum. Det er omtrent like mange som året før.  
  • Mattilsynet fant alvorlig vanskjøtsel i 34 dyrehold. Det er nær en halvering fra året før. Nedgangen gjelder kjæledyr, sau og storfe. Selv om hvert tilfelle er ett for mye, er tallet lavt sett opp mot det totale antallet dyrehold.
  • Mattilsynet fattet vedtak om avvikling i 44 dyrehold. Det er også nær en halvering fra året før.
  • Mattilsynet fattet vedtak om forbud mot aktiviteter med dyr i 47 dyrehold. Det er 60 % av antallet fra året før.
  • Mattilsynet brukte overtredelsesgebyr i 51 dyrehold. Det er 10 færre enn året før.
  • For 45 dyrehold har Mattilsynet anmeldt forholdet til politiet. Det er omtrent samme tall som året før.

Nøkkelord

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Overraskende mye feilmerking av matpoteter, frukt, bær og grønnsaker15.6.2020 09:57:58 CESTPressemelding

Mattilsynet har sjekket merking av 124 produkter innen frukt, bær og grønnsaker, samt matpoteter. Frukt, bær og grønnsaker utgjorde 89 produkter, matpoteter utgjorde 35 produkter. 34 prosent av produktene hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Ingen av feilene som ble oppdaget utgjorde noen helsefare. Merkefeilene Mattilsynet fant i kampanjen, som ble gjennomført høsten 2019, er nå rettet opp.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom