GlobeNewswire by notified

Rapport för tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2023

Dela

Sammanfattning

  • Samtliga huvudkomponenter har levererats och installationsarbeten av turbiner har påbörjats på Karskruvprojektet, vilket kommer att öka bolagets årliga elproduktion från 800 GWh till 1 100 GWh från 2024 och framåt
  • Orrön Energy har etablerat en plattform för organisk tillväxt i Norden och Europa, och lagt grunden för tillväxt inom landbaserad vindkraft, solkraft and batterilagringslösningar
  • Verksamheten i Finland har expanderat ytterligare i och med ett nytt strategiskt partnerskap som tillför ett starkt branschnätverk och tillgång till flera unika investeringsmöjligheter av både utvecklingsprojekt och redan driftsatta projekt
  • Arbete pågår för att vidareutveckla ett flertal fristående projekt och samlokaliseringsprojekt i Sverige, vissa markrättigheter har redan säkrats och arbetet med att säkra anslutningar till elnätet och tillstånd fortskrider
  • Det geografiska verksamhetsområdet har utökats till att omfatta Storbritannien, Tyskland och Frankrike och bolaget har säkrat anslutningar till elnätet för solkrafts- och batterilagringsprojekt i Storbritannien, vilket skapar förutsättningar för storskaliga egenutvecklade projekt

Konsoliderat

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 16,6 MEUR, vilket är en ökning från 13,4 MEUR under föregående kvartal

Proportionellt

  • Elproduktionen för kvartalet uppgick till 214 GWh, vilket var över förväntan och motsvarar en ökning med 27 procent jämfört med föregående kvartal
  • Realiserat elpris för kvartalet uppgick till 66 EUR per MWh, vilket resulterade i en proportionell EBITDA om 6,7 MEUR
  • En låg proportionell nettoskuld om 19,5 MEUR, redovisades vid periodens slut, vilket innebär ett låneutrymme för att finansiera fortsatt tillväxt som överstiger 250 MEUR

Finansiella resultat

Orrön Energy äger förnybara energitillgångar direkt samt genom joint ventures eller intressebolag. Bolaget presenterar därför proportionella finansiella resultat för att visa sin nettoägarandel i dessa tillgångar och resultat. Syftet med att redovisa den proportionella ägarandelen är att ge vidare insikt i bolagets operativa och finansiella resultat.Belopp i MEUR
1 jan 2023-
31 mar 2023
3 månader
Konsoliderade resultat
Intäkter11,4
EBITDA4,6
Rörelseresultat (EBIT)1,6
Resultat0,0
Resultat per aktie – EUR0,0
Resultat per aktie efter utspädning – EUR0,0
Proportionella resultat1
Elproduktion (GWh)214
Intäkter14,0
EBITDA6,7
Rörelseresultat (EBIT)2,6
Genomsnittligt pris för elproduktion per MWh – EUR66

1 Proportionella finansiella resultat representerar Orrön Energys proportionella ägarandel (netto) av tillgångar och relaterade finansiella resultat, inklusive joint ventures. För mer information, se avsnittet om finansiella nyckeltal i rapporten för Q1 2023.

Kommentar från Daniel Fitzgerald, vd för Orrön Energy AB
”Orrön Energy har under det första kvartalet 2023 fortsatt att leverera utifrån bolagets strategi och skapat betydande möjligheter inom både nya teknologier och nya geografiska områden med avseende på alla stadier av förnybara energiprojekt. Vi har även välkomnat ett flertal erfarna, nya team som gör det möjligt för oss att ytterligare accelerera våra tillväxtambitioner. Utöver den nordiska tillväxtplattform vi etablerade under 2022, har bolagets fokus och expansion under det första kvartalet gett oss en bredare och stabilare grund att bygga vidare på för fortsatt verksamhetstillväxt.

Elpriserna stabiliserades under kvartalet och återgick till mer normala nivåer jämfört med förra året, men är ändå fortsatt höga sett till det långsiktiga historiska genomsnittet. Europa har i grunden ännu inte löst utmaningarna från 2022 års energikris och jag förväntar mig fortsatt volatilitet på marknaden under perioder av instabil elförsörjning. Vår elproduktion under kvartalet var 27 procent högre än under det fjärde kvartalet 2022, vilket var något högre än förväntat och uppnåddes tack vare starka operativa resultat. På kostnadssidan levererade vi i linje med prognos och kassaflödet från vår kärnverksamhet i Norden, tillsammans med vår i stort sett outnyttjade lånekapacitet, fortsätter att understödja bolagets ambitiösa expansionsplaner.

Utökad plattform för organisk tillväxt
Vi har under kvartalet arbetat intensivt på alla fronter för att vidareutveckla våra plattformar för organisk tillväxt, och förädlar nu aktivt en rad potentiella projekt inom områden där vi ser en stark tillväxtpotential för förnybar energi. Jag är förvissad om att vårt erfarna team, tillsammans med våra finansiella resurser, kommer att göra det möjligt för oss att realisera ett antal befintliga och framtida projektmöjligheter.

I Norden fortsätter vi att utveckla ett flertal projektmöjligheter inom vind-, solkraft och batterilagring, från projekt i tidiga skeden till byggklara projekt med beviljade tillstånd. Om projekten förverkligas, kommer de att diversifiera vår verksamhetsportfölj och bidra till långsiktig tillväxt. Vi har även utökat vår verksamhet i Finland ytterligare och samarbetar där med ett erfaret team som ger oss tillgång till ett omfattande branschnätverk på den lokala marknaden.

Vi fortsätter att stärka våra tillväxtplattformar i Europa och har, utöver Frankrike och Tyskland, även expanderat till Storbritannien där vi ser stor potential för framtida tillväxt. Det gläder mig att kunna meddela att vi redan har säkrat anslutningar till elnätet i Storbritannien för solkrafts- och batterilagringsprojekt, vilket gör att vi kan påbörja utbyggnadsaktiviteter för egenutvecklade projekt. Vi arbetar aktivt med att både utöka denna portfölj av nätanslutningar och säkra tillgång till mark. Den tidiga fasen av utvecklingsprojekt präglas alltid av en viss osäkerhet och portföljens omfattning kommer att bli tydligare när vi har säkrat markrättigheter och tillstånd – ett arbete som nu pågår för de första identifierade projekten. Det kommer att ta tid att vidareutveckla vår tillväxtportfölj, men jag är övertygad om att de möjligheter som vi redan säkrat har potential att bli transformerande för Orrön Energy och bidra med både långsiktig tillväxt och storskalighet i verksamheten.

Vi arbetar även med att skapa ytterligare värde från vår operativa portfölj i Norden, med målsättningen att både förlänga våra tillgångars livslängd och öka elproduktionen genom att installera solkrafts- och batterilagringslösningar i anslutning till befintliga vindkraftverk. Vi har redan säkrat markrättigheter och nätanslutningar för ett flertal projekt och påbörjat processen för tillståndsansökan, samtidigt som arbetet med att ta fram de konstruktionslösningar som krävs för att påbörja utbyggnad fortskrider.

Elproduktion och finansiella resultat
Vår proportionella elproduktion för kvartalet uppgick till 214 GWh, vilket är en ökning från föregående kvartal och något högre än förväntat, tack vare starka operativa resultat från bolagets tillgångar. Vårt stora utbyggnadsprojekt Karskruv, som är beläget i elprisområde SE4 i södra Sverige, ligger fortsatt i fas för färdigställande i slutet av 2023. Projektet kommer att öka bolagets uppskattade årliga elproduktion till 1 100 GWh från 2024 och framåt.

Under det första kvartalet stabiliserades elpriserna under de rekordnivåer som vi upplevde för den andra halvan av 2022, men de kvarstår likväl som höga sett till det långsiktiga historiska genomsnittet. Proportionella intäkter uppgick till 14,0 MEUR, proportionell EBITDA uppgick till 6,7 MEUR och vi uppnådde ett genomsnittligt elpris om 66 EUR per MWh för kvartalet.

Kassaflöde från den operativa verksamheten uppgick till 16,6 MEUR för kvartalet som avslutades med en proportionell nettoskuld om 19,5 MEUR. Tillsammans med den lånekapacitet om mer än 250 MEUR som våra tillgångar ger, innebär detta betydande utrymme för att finansiera ytterligare tillväxt.

Fokus på tillväxt
Orrön Energys resultat under detta kvartal visar att vi har lyckats etablera en stadig grund för verksamheten, med ett ytterst kompetent och dedikerat team i Norden och ett dynamiskt utvecklingsteam som leder vår expansion för egenutvecklade projekt i Europa. Jag ser väldigt mycket fram emot de möjligheter som ligger framför oss och som vi inriktar oss på för att fortsätta leverera enligt vår tillväxtstrategi, med målsättning att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare. Det gläder mig också att kunna välkomna våra nya styrelseledamöter Peggy Bruzelius och William Lundin, som tillför ytterligare erfarenhet och kompetens till vår mycket skickliga styrelse.

Jag vill än en gång tacka alla våra aktieägare för ert stöd i vårt fortsatta arbete med att bygga ett storskaligt bolag inom förnybar energi.”

Webbsänd presentation
Lyssna till Daniel Fitzgerald, vd och Espen Hennie, CFO som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Orrön Energy vid en webbpresentation idag klockan 14.00. Presentationen kommer att åtföljas av möjlighet att ställa frågor.

Registrering för webbpresentationen finns på hemsidan och nedan länk:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_yTz5DG79S-a3NUtuUKjqaQ

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson
Director Corporate Affairs and Investor Relations
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström
Communications Lead
Tel: +41 79 431 63 68
jenny.sandstrom@orron.com

Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group ofCompanies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden och Europa. Med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.

Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Ress Life Investment A/S announces capital increase30.5.2023 15:54:15 CEST | Press release

Ress Life Investments A/S Nybrogade 12, 1203 Copenhagen K Denmark CVR nr. 33593163 www.resslifeinvestments.com To: Nasdaq Copenhagen Date: 30 May 2023 Corporate Announcement 19/2023 Ress Life Investments A/S announces capital increase. The Board of Directors in Ress Life Investments A/S has today resolved to utilise its authorisation in article 4.8 of the articles of association to increase the company's share capital with nominally EUR 625,000 by issuance of 1,250 new shares with a nominal value of EUR 500 each at a price of EUR 2184.16 per share of EUR 500 without pre-emption rights for the company's existing shareholders. After the capital increase, the registered share capital of the company is EUR 84,760,500 divided into 169,521 shares of EUR 500 nominal value each. Each share of nominal EUR 500 carries one vote at general meetings in Ress Life Investments A/S. The new shares will be admitted for trading and official listing on NASDAQ Copenhagen A/S under the same ISIN code as the

Mandatory Notification of Trade30.5.2023 15:43:14 CEST | Press release

Please refer to the attached forms of notification of transaction by primary insiders under the DNO ASA Employee Synthetic Share Program. This notification has been submitted pursuant to the Norwegian Securities Trading Act § 5-12 and MAR Article 19 no. 3. Attachments Form of Notification Cash Settlement Geir Arne Skau 26 05 2023Form of Notification Cash Settlement Haakon Sandborg 26 05 2023Form of Notification Automatic Settlement of Synthetic Shares for Tax Purposes Chris Spencer 26 05 2023Form of Notification Automatic Settlement of Synthetic Shares for Tax Purposes Geir Arne Skau 26 05 2023Form of Notification Automatic Settlement of Synthetic Shares for Tax Purposes Haakon Sandborg 26 05 2023Form of Notification Cash Settlement Chris Spencer 26 05 2023

Correction: Avance Gas Holding Ltd: Key information relating to the dividend for the first quarter 202330.5.2023 15:30:30 CEST | Press release

Bermuda, May 30 2023 Please note that the record date has been included to the below key information relating to dividend for the first quarter 2023. Key information relating to the dividend to be paid by Avance Gas Holding Ltd. for the first quarter 2023: Dividend amount: $0.50 Declared currency: USD Last day including right: June 6, 2023 Ex-date: June 7, 2023 Record date: June 8, 2023 Payment date: June 14, 2023 Date of Approval: May 29, 2023 This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

Jonathan Milner calls Extraordinary General Meeting to restore focus to Abcam on governance, execution, and cost control30.5.2023 15:30:00 CEST | Press release

Jonathan Milner calls Extraordinary General Meeting to restore focus to Abcam on governance, execution, and cost control Proposal to appoint Jonathan Milner Executive Chairman of the Board Proposal to remove Peter Allen, Michael Baldock, and Sally Crawford as Directors of the Company ExecutiveChairman Milner intends torestore Abcam to the valuation it deserves CAMBRIDGE, England, 30May 2023 – Jonathan Milner, the founder and one of the largest investors in Abcam plc (“Abcam” or the “Company”) (NYSE: ABCM) with ownership of 6.3% of the Company, announced today that he has formally requisitioned the Board of Directors to convene an extraordinary general meeting of shareholders (“EGM”) to reverse a period of sustained financial and operational underperformance by providing more effective Board level leadership for the Company. The EGM will enable shareholders to vote on the following proposals: The removal of Peter Allen, Michael Baldock, and Sally Crawford from office as Directors of the

PHARMANOVIA ENTERS NEW CHEMICAL ENTITY LICENSING AGREEMENT WITH STEALTH BIOTHERAPEUTICS TO MARKET AND FURTHER DEVELOP A POTENTIAL NOVEL TREATMENT FOR BARTH SYNDROME30.5.2023 15:25:24 CEST | Press release

Basildon, UK, May 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRESS RELEASE - FOR BUSINESS & TRADE MEDIA ONLY THE AGREEMENT COVERS RIGHTS FOR ELAMIPRETIDE FOR BARTH SYNDROME IN THE EU, NORWAY, SWITZERLAND, UK, ICELAND, AND MIDDLE EAST & NORTH AFRICA (MENA) TERRITORIESTHERE ARE NO CURRENT APPROVED TREATMENTS FOR BARTH SYNDROMETHIRD NEW CHEMICAL ENTITY DEAL FOR PHARMANOVIA, EXPANDING PORTFOLIO IN CARDIOLOGY AND RARE DISEASES Pharmanovia, a global pharmaceutical company that commercialises novel medicines and revitalises, extends and expands the lifecycle of established medicines, has today announced the expansion of its cardiology portfolio through a new licensing agreement with US-based biopharmaceutical company, Stealth BioTherapeutics Inc. The agreement gives Pharmanovia the licensing rights to elamipretide for Barth syndrome in Europe and MENA. This is a significant milestone as ongoing studies indicate that elamipretide has the potential to improve the quality of life for people with Barth syndrom