Miljødirektoratet

PRIV TIL RED: To nye rapporter fra Naturpanelet

Del

8. og 11. juli kommer to nye rapporter om forvaltning av ville arter og verdisetting av natur.

Naturpanelet (IPBES) har denne uken sitt 9. plenumsmøte i Bonn i Tyskland. Miljødirektoratet er norsk knutepunkt for panelet og leder Norges delegasjon i Bonn. Blant hovedpunktene på møtet er godkjenning av to nye delrapporter.

Her kommer info til pressen om rapportene, tilgang til materiale med sperrefrist på forhånd og norske forskere som har bidratt.

Les mer om naturpanelet her: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/Naturpanel-ipbes/

Les mer om møtet her (engelsk): 

Bruk av ville arter

Den første rapporten handler om bærekraftig forvaltning av ville arter. Naturpanelet slo i 2019 fast at overutnytting av ville arter er en hovedgrunn til at en million arter er truet av utryddelse. Rapporten undersøker muligheter for bærekraftig bruk av ville arter av dyr, sopp, alger og planter på land, i ferskvann og i havene.

Elizabeth Barron (koordinerende hovedforfatter) fra NTNU og Hakon B. Stokland fra Norsk institutt for naturforskning (Nina), begge fra NTNU, har bidratt til rapporten.

Se vedlagt beskrivelse på engelsk av rapporten og lanseringen.

Rapporten lanseres fredag 8. juli kl 13.30. Følge den internasjonale lanseringen her:

http://www.bit.ly/SustUseLaunch

Naturens verdier

Den andre rapporten handler om verdisetting av natur. Når naturhensyn skal veies mot andre samfunnshensyn er det ofte utfordrende å verdisette naturen. Verdi-rapporten skal gi beslutningstakere et grunnlag for å forstå og ta hensyn til det brede spekteret av verdier som finnes i naturen for å stoppe naturkrisen og å nå bærekraftsmålene.

Arild Vatn fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og David N. Barton fra Nina er begge koordinerende hovedforfattere for rapporten.

Se vedlagt beskrivelse på engelsk av rapporten og lanseringen.

Rapporten lanseres mandag 11. juli kl 14.00. Følge den internasjonale lanseringen her:

www.bit.ly/IPBESValues

Akkreditering for pressen

Presse som ønsker å dekke rapportene kan søke om akkreditering for å motta materiale fra rapportene på forhånd med sperrefrist.

#IPBES9 Media Registration Protocol | IPBES secretariat

Ta kontakt med Miljødirektoratet hvis du har spørsmål om rapportene eller lanseringen.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Dokumenter

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.