Regelrådet

Positiv evaluering av Regelrådet

Del

KPMG har evaluert Regelrådet på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet. KPMG anbefaler at Regelrådet i Norge fortsetter sin virksomhet innenfor nåværende rammer. Regelrådet bidrar til økt kvalitet på utredninger av regler for næringslivet. I den nylig fremlagte rapporten Regulatory Policy Outlook understreker OECD at alle land bør ha et regelråd. Det er avgjørende for god og kostnadseffektiv regulering av næringslivet.

KPMGs evaluering av Regelrådet konkluderer videre blant annet med at veiledning og oppfølging fra Regelrådet har bidratt til bedre kompetanse om utredninger av virkninger for næringslivet. KPMG har også observert enkeltsaker hvor Regelrådets uttalelser høyst sannsynlig har ført til bedre kvalitet på utredningene. Næringslivet opplever at Regelrådet fyller en viktig rolle og at arbeidet bidrar til verdiskapning. KPMG foreslår noen tiltak for ytterligere å styrke Regelrådets arbeid. 

«Vi er glade for den meget positive evalueringsrapporten fra KPMG. Den gir gode råd om videreutvikling av vårt arbeid med forenkling for næringslivet» sier Regelrådets leder Sandra Riise.

OECD mener regelråd er avgjørende for gode reguleringer

I rapporten Regulatory Policy Outlook 2021 setter OECD av et helt kapittel til å se nærmere på regelrådene i medlemslandene. OECD mener at en robust regelrådsfunksjon er avgjørende for gode reguleringer. Regelrådsfunksjonen er viktig for å bygge bro mellom politiske forpliktelser og formelle krav til utredning, for eksempel den norske utredningsinstruksen.  

Les mer om evalueringen og OECDs anbefalinger på www.regelradet.no.

Kontakter

Bilder

Regelrådsleder Sandra Riise.
Regelrådsleder Sandra Riise.
Last ned bilde

Om Regelrådet

Regelrådet
Regelrådet
Kartverksveien 21
3511 Hønefoss

+47 92 01 03 10https://www.regelradet.no/

Regelrådet uttaler seg om forslag til nye lover og regler som påvirker bedriftenes arbeidsbetingelser. Vi gjennomgår forslagene grundig, får innspill fra berørte og sjekker om reglene for god utredning er fulgt. Sekretariatet forbereder saker for behandling i rådet med faste møter gjennom året, og bygger samtidig opp det faglige grunnlaget for denne virksomheten i Norge. Fagområdet er nytt i Norge og vi samarbeider derfor tett med regelråd i andre land. De ansatte har fagbakgrunn innenfor bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og jus. Vi er lokalisert på Hønefoss med en «armlengdes avstand» til de mange etatene vi følger.