GlobeNewswire by notified

Perception samarbetar med Listing Partners för att få in nytt kapital och noteras på nordamerikanska och europeiska börser

Dela

Kapital för att främja expansion av beprövade TV CDN-tjänster, avsedda för regionala och globala kunder som vill outsourca en avancerad live och on demand TV-plattform

LONDON, Oct. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Perception Group Ltd. (Perception) planerar att ta in nytt kapital inför sin globala expansion av TV CDN Managed Services genom att börsnotera sina stamaktier på Canadian Securities Exchange (CSE) tillsammans med en dubbelnotering på Open Market Segment på Frankfurtbörsen (FSE) i Tyskland och Over the Counter Market (OTC) i USA.

Listing Partners Sarl har valts ut som exklusiv finansiell rådgivare och medfinansiär till Perception i ett noga genomtänkt erbjudande om börsnotering av stamaktier genom syndikering av erbjudandet av dess tecknande koncern. Listing Partners Limited i Toronto, Kanada, är koncernens internationella samarbetspartner som har anlitats för att tillhandahålla tjänster och hjälpa Perception med börsintroduktionen på CSE och två andra börser.

Som en del av börsnoteringen måste Perception ha utarbetat ett aktieprospekt utan erbjudande för inlämning till värdepappersmyndigheten för granskning och godkännande. Om prospektet godkänns kommer en ansökan om notering av stamaktier på CSE att lämnas in för godkännande. När CSE-noteringen har godkänts planeras ansökan om dubbelnotering på FSE och OTC.

”Viavserattanvändaintäkternafrånnoteringenför attstärkavårorganisationochutökaomfattningenav vår beprövade kostnadseffektiva TV CDN-plattform som körs med vår egen programlösning och erbjuderavancerade funktioner såsom live och on demand TV som efterfrågas av dagens moderna tittare. Viförnyardentraditionellaliveochon-demandTV-upplevelsenmedflera kanaler föronlinekonsumtion,somkommeräven attpassaleverantörer av innehåll ochkanalägaresom villlevereraunik online- TV,”sägerJohn Mills, VD på Perception, och kommenterar vidare, ”Denna strategi gör det också möjligt för oss att tillverka lokala och regionalaIPTV-tjänstersomförenarinnehållochteknik somvåratelekomkunder kanmarknadsföra tillsinamiljontalsbredbandsabonnenter med hjälp av vår flerpunktsstrategi för TV CDN som dramatiskt minskar offentliga CDN-kostnader och genererar en mycket lönsam verksamhet för aktieägare med en återkommande,abonnentbaserad intäktsström. Vi valde Listing Partners eftersom de når en bred internationellpublik med sin närvaro som ligger i linje med våra internationella krav och planer för attleverera Perception till en global publik.”

Perceptions börsnotering förväntas ge investerare på kapitalmarknaden den unika möjligheten att investera direkt i ett företag som återuppfinner den välkända live TV-upplevelsen som traditionellt ses i linjära TV-kanaler som levererar spännande TV-tjänster med flera kanaler till B2B- och B2C-kunder. Historiska storföretag och B2B-kunder inkluderar fyra installationer med TVCabo, ett globalt företag i Visabeira-koncernen. Perception går nu inpå B2C-marknaden med två joint venture-projekt, EWOL TV, en spännande livsstilsbaserad mobil TV-tjänst på Balkan och TeleAfrica, en panafrikansk mobil TV-tjänst som använder både annonsfinansierade modeller och abonnemangsmodeller till lågt pris.

Om Perception Group Ltd.

Perception Group Ltd. är en branschinnovatör som utvecklar och driver molntjänster för TV CDN med hjälp av sin skräddarsydda produkt Perception TVCDN. Den första TV-plattformen med flera skärmar som levererar direktsänd TV, catchup-TV, PVR i molnet, beställvideo, hantering av abonnenter och faktureringstjänster som är direkt inbäddade i en enhetlig TV CDN specialbyggd TV för flera skärmar.

Perception har varit i kommersiellt bruk i över 15 år och var den första plattformen som introducerade fullt integrerat stöd för bakåtspolning av live TV, PVR i molnet och stöd för avancerad integrering av DTL-token på IPTV- och OTT-plattformar med flera skärmar.

Perception TVCDN är en kommersiellt beprövad produkt, perfekt för telekomföretag, programföretag samt kanal- och innehållsägare som vill tillhandahålla globala eller lokala TV-tjänster via nätverk eller OTT. Tjänsten är tillgänglig som en lokal SaaS-lösning för operatörer som vill själva hantera infrastrukturen och som en PaaS-lösning för dem som vill outsourca hela den operativa plattformen och dess hantering.

Telekomföretagen står inför problem när det kommer till att tackla möjligheten med internet TV, särskilt med kunder som har liten eller ingen lojalitet. De behöver en teknisk lösning som kräver att flera leverantörer levererar en komplex, tidskrävande och kostsam produkt på en marknad som de har liten eller ingen expertis om. Perception-koncernens PaaS-tjänst ger kunderna ett snabbt och enkelt sätt att leverera ett differentierat TV-utbud som både genererar direkta intäkter från TV och indirekta fördelar från förvärv av nya abonnenter och förbättrad retention.

För mer information, kontakta: www.perception.tv
John Mills, VD john.mills@perception.tv
Peter Cox, CMO peter.cox@perception.tv

Om Listing Partners Sarl och företagsgruppen Listing Partners Ltd.

Listing Partners är ett internationellt, värdepappersföretag verksamt inom kapitalmarknadssystemet med kontor i Luxemburg, Kanada, Danmark, Slovenien, Malaysia, London och Dubai. Deras fokus ligger på att skapa och hantera den pågående offentliga processen för företag genom att arbeta med ledningsgruppen för en framgångsrik notering och finansiering. De olika partner är medlemmar i företagsgruppen Listing Partners. Sedan 1998 har de med framgång hjälpt små och medelstora företag vid börsnotering och insamling av pengar. Deras erfarenhet och kunskap leder deras kunder genom varje aspekt av börsnoteringen, främst på den kanadensiska börsen, vilket ofta resulterar i möjligheter till dubbelnotering på andra internationella marknader.

För information om investerare, kontakta: info@listingpartners.lu

Ansvarsfriskrivning

Alla uttalanden angående vår förväntade framtida finansiella ställning, verksamhetens resultat, kassaflöde,finansieringsplaner, affärsstrategi, produkter och tjänster, konkurrenslägen, tillväxtmöjligheter,ledningsgruppens planerochmålförframtidaverksamhet,inklusiveordsom”förutse”,”ifall”,”anta”, ”planera”, ”bedöma”, ”förvänta sig”, ”ha för avsikt”, ”kanske”, ”kunde”, ”borde”, ”kommer att” och andra liknandeuttryck är framåtblickande uttalanden och omfattar risker, ovisshet och oförutsedda händelser, varav många ligger utanför vår kontroll, som kan leda till att faktiska resultat, åtgärder eller händelserskiljer sig väsentligt från förväntade resultat, åtgärder eller händelser. Perception Group Ltd. är inte skyldigt att(ochfrånsäger sig uttryckligensådanskyldighet)uppdateraeller ändra våraframåtblickandeuttalanden, vare sig tillföljdavnyinformationframtidahändelserellerpå något annat sätt.

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Yara reports improved returns20.10.2021 08:00:00 CEST | Press release

Oslo, 20 October 2021:Yara delivers improved returns reflectinghigher prices in third quarter.Net income was a negative USD 143 million, compared with a positive USD 340 million a year earlier. The negative net income includesa USD 355 million impairment ofSalitre assetsin line with Yara’sregulatory release dated1 August 2021,and a currency translation loss of USD 148 million. Excluding currency effects and special items, the basic earnings per share was USD 1.33 compared with USD 0.88 per share in third quarter 2020. The main elements of the third-quarter results are: Improved returns reflecting higher prices8.3% ROIC1, up from 7.9% a year earlier40% ammonia curtailment in Europe due to natural gas price spike “Yara delivers solid third quarter results, with EBITDA2 excluding special items up 37%, mainly thanks to improved margins. However, the gas price spike in Europe has led to Yara curtailing around 40% of its European ammonia production,” said Svein Tore Holsether, President and

Kinnevik: Interim report 1 January – 30 September 202120.10.2021 08:00:00 CEST | Press release

”We continue to strengthen and build out our growth portfolio at a rapid pace to maintain the momentum of our strategic transformation, and note the interest of founders and investors to partner with us. This is a significant recognition of our ability to identify the businesses of tomorrow and be their preferred investor as they grow and shape a re-imagined everyday.” Georgi Ganev, CEO of Kinnevik Key Strategic Highlights Betterment raised USD 160m in a funding round to accelerate the record growth the company has delivered year-to-date across its B2C and B2B offering, leading to a significant uplift in valuation Cityblock raised additional capital to extend its reach and battle health inequities for a fast-growing member population, at a valuation twice as high as the round in March this yearBabylon reaffirmed its 2021 and 2022 growth guidance and secured USD 200m in sustainability-linked financing as it nears completion of its SPAC merger transaction We strengthened our Growth Portf

ING to offer compensation to Dutch retail customers with certain consumer credit products20.10.2021 08:00:00 CEST | Press release

ING to offer compensation to Dutch retail customers with certain consumer credit products ING announced today to offer a compensation to our Dutch retail customers with certain revolving consumer loans where the variable interest rate did not sufficiently follow market rates. With this step, ING reacts to a number of rulings by the Dutch Institute for Financial Disputes (Kifid) regarding similar products at other banks. We have investigated the relevance of these rulings for our floating-rate credit products in the Netherlands. This is expected to concern approximately 10% of the contracts for these products. The Dutch Consumers’ Association (Consumentenbond) has reacted positively on ING’s intention and is prepared to further discuss the execution and details of the scheme, which is expected to be completed before the end of 2022. ING will book a provision of €180 million in its third quarter 2021 results for the compensation and costs of executing the scheme. More details on the comp

Yara leverer økt avkastning20.10.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

Oslo, 20. oktober 2021:Yara rapporterer økt avkastning i tredje kvartal som følge av høyere priser,Nettoresultatvar negativt USD 143 millionersammenlignet med positivt USD 340 millioner ett år tidligere.Det negative nettoresultatet inkluderer en USD 355 millioner nedskrivning av Salitre-prosjektet med referanse til Yaras børsmelding 1. august 2021, og et valutatap på USD 148 millioner. Nettoresultat eksklusive valutaeffekter og spesielle poster, var USD 1,33 per aksje sammenlignet med USD 0,88 for tredje kvartal 2020. Hovedelementene i resultatet for tredje kvartal er: Økt avkastning som følge av høyere priser8,3 % ROIC1, opp fra 7,9% ett år tidligere40% midlertidig kutt i amoniakkproduksjon i Europa som følge av høy gasspris «Yara leverer et solid resultat for tredje kvartal, med EBITDA1 eksklusive spesielle poster opp 37%, hovedsakelig som følge av økte marginer. Imidlertid har den høye gassprisen i Europa ført til at Yara har midlertidig kuttet ca 40% av sin europeiske ammoniakkprod

Kinnevik: Delårsrapport 1 januari – 30 september 202120.10.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

”Vi fortsätter att stärka och bygga ut vår tillväxtportfölj för att upprätthålla takten i vår strategiska transformation, och noterar ett stort intresse hos grundare och investerare att göra oss till sin partner. Detta är ett starkt bevis på vår förmåga att identifiera framtidens vinnare och vara en värdefull partner för dem på deras tillväxtresa för att forma morgondagens samhälle.” Georgi Ganev, Kinneviks vd Viktiga strategiska händelser Betterment tog in 160 MUSD i en finansieringsrunda för att accelerera sin rekordtillväxt under året inom både B2B och B2C. Detta resulterade i en signifikant ökning av värdet av vårt innehav i bolaget Cityblock tog in ytterligare kapital för att utöka sin räckvidd och bekämpa ojämlikheter inom hälsa för sin snabbt växande medlemsbas, till en värdering dubbelt så hög som rundan i mars i årBabylon bekräftade sin tillväxtprognos för 2021 och 2022, och säkerställde 200 MUSD i hållbarhetslänkad finansiering samtidigt som bolaget närmar sig sin SPAC-fusion

Stockwik förvärvar Sundisol20.10.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

Stockwik Förvaltning AB (publ) har per idag den 20 oktober 2021 ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Sundisol Aktiebolag (”Sundisol”). Sundisol är ett bolag med inriktning på installation av akustikplattor och undertak. Sundisol är beläget i Sundsvall och omfattar 11 anställda. Verksamheten har bedrivits sedan 1973. Stockwik förvärvar samtidigt den fastighet från vilken Sundisols verksamhet bedrivs, där även två externa hyresgäster bedriver verksamhet. Sundisols omsättning och EBITDA-resultat uppgick för den senaste tolvmånadersperioden per 30 september 2021 till drygt 23,4 MSEK respektive 3,8. Fastighetsbolagets hyresintäkter och EBITDA-resultat uppgick för den senaste tolvmånadersperioden per 30 september 2021 till 0,7 MSEK respektive 0,6. Köpeskillingen för Sundisol uppgår till 17,0 MSEK på skuldfri basis vilket beräknas motsvara en multipel om 4,1x EV/EBITDA, varav 15 MSEK erläggs kontant och 2 MSEK genom revers med 3 års löptid och 3 procents ränta. Säljaren har förbundit

Sampo plc’s share buybacks 19/10/202120.10.2021 07:30:00 CEST | Press release

SAMPO PLC STOCK EXCHANGE RELEASE 20/10/2021 at 08:30 am Sampo plc’s share buybacks 19/10/2021 On 19/10/2021 Sampo plc (business code 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) has acquired its own A shares (ISIN code FI0009003305) as follows: Sampo plc’s share buybacksAggregated daily volume (in number of shares)Daily weighted average price of the purchased shares*Market (MIC Code)17,22445.56AQEU17,49845.54CEUX4,38345.53TQEX33,83445.56XHELTOTAL72,93945.55 *rounded to two decimals On 1 October 2021, Sampo announced a share buyback programme of up to a maximum of EUR 750 million in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR) and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052. The programme, which started on 4 October 2021, is based on the authorization granted by Sampo's Annual General Meeting on 19 May 2021. After the disclosed transactions, the company owns in total 1,253,774 Sampo A shares representing 0.23 per cent of the total number of shares in Sampo plc. Details