Mattilsynet

Påvist krepsepest i Mysenelva/Hæravassdraget

Del

Det er påvist krepsepest på edelkreps i Mysenelva - utvidede tiltak i Mysenelva tilsvarende tiltak i Glomma.

Bakgrunnen for utvidede tiltak er at det søndag 8. august 2021 ble funnet døde og døende kreps i Mysenelva i Indre Østfold. Krepsen ble sendt til analyse ved Veterinærinstituttet i Oslo, hvor det ble påvist krepsepestsmitte. Mysenelva/Hæra er en sideelv av Glomma. Her ble det i september i 2020 funnet signalkreps der det ble påvist krepsepest mellom Kykkelsrud og Solbergfoss. Det er foreløpig uklart hvordan krepsepestsmitten har kommet til Mysenelva.

Krepsepest

Krepsepest er en smittsom soppsjukdom som angriper edelkreps, og medfører utryddelse av bestanden i området hvor sykdommen forekommer. Krepsepest er derfor en alvorlig trussel mot den utryddingstruede edelkrepsen. Alle som bruker vassdraget, har ansvar for å ikke spre smitte videre til andre vassdrag. Spredning av krepsepest er ofte knyttet til ulovlig flytting av kreps, eller transport av båter og utstyr som har vært brukt i smittede vassdrag. Mattilsynet har ansvar for å iverksette tiltak ved mistanke eller påvisning av krepsepest.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning anmodes det om at en fra i dag legger til grunn de samme tiltakene i Mysenelva som de som per i dag gjelder i Glomma. 

Mattilsynet vil innen kort tid opprette en hasteforskrift ved å endre forskrift om sone for å bekjempe den listeførte sykdommen krepsepest i Glomma, vassdragssystem 002, Hedmark, Akershus og Østfold

Endringen av forskriften betyr at det geografiske området for bekjempelsessonen i Glomma vil utvides. De samme tiltakene som gjelder i den eksisterende forskriften, vil gjelde i det nye utvidete området. Tiltakene omfatter forbud mot krepsing med videre, ulike krav til tørking eller desinfeksjon av utstyr og meldeplikt ved funn av syk eller død kreps. Tiltakene i sin helhet finner du i forskriften i lenken over.

Fra i dag og fram til ny endret forskrift er formelt fastsatt, gjelder tiltakene i Mysenelva med hjemmel i matlovens § 19 første ledd:

§ 19.Dyrehelse

Enhver skal utvise nødvendig aktsomhet, slik at det ikke oppstår fare for utvikling eller spredning av smittsom dyresykdom….

Manglende overholdelse av tiltak vil bli fulgt opp med pålegg gjennom enkeltvedtak.

Som et generelt føre var prinsipp viser vi også til Omsetnings- og sykdomsforskriftens kapittel 11 som bla. har bestemmelser om restriksjoner på flytting av levende og døde ville akvatiske dyr (§ 44) og krav om tørking og desinfeksjon av utstyr, båter etc. før flytting (§ 45).

Kontrollområde

Forskrift om kontrollområde omfatter både bekjempelsesområde og overvåkingsområde, og kan inneholde påbud, forbud og tiltak som er nødvendig for å begrense eller bekjempe sykdommen.

I kontrollområdet vil det innføres forbud mot å flytte levende eller døde ferskvannskreps eller andre akvatiske organismer inn til, innen eller ut av kontrollområdet.

Utstyr - som fiske- og krepseutstyr, båter og vannsportutstyr - som er brukt i kontrollområdet skal tørkes, rengjøres og desinfiseres før det brukes andre steder. Dette er viktige forebyggende tiltak for å unngå spredning av krepsepesten.


Funn av syk eller død kreps meldes til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

Mattilsynet opphever portforbudet for fjørfe og andre fugler i fangenskap fra 3. september3.9.2021 11:41:24 CEST | Pressemelding

Høypatogen fugleinfluensa ble for første gang påvist i Norge i november 2020. Siden det har vi hatt strenge smitteverntiltak for å hindre smitte fra ville til tamme fugler. Det er ikke påvist tilfeller av fugleinfluensa i Norge siden 29. juli. Det betyr at vi nå kan lette på portforbudet og noen andre tiltak som vi innførte 2. juli for 37 kommuner i fylkene Vestfold og Telemark og Viken sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet. Portforbudet for fjørfe i disse kommunene blir opphevet 3. september.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom