Asplan Viak

Oslofjordens nye øylandskap

Del

Asplan Viak har, på oppdrag fra Hav Eiendom og Oslo Havn, utformet et forslag til opparbeidelse av Grønlikaias delområde «Buffersonen» i Kongshavn nord. Forslaget etablerer et byøkologisk foregangsområde der et nytt øylandskap ved utløpet av Alnaelva skaper et bynært naturområde med rikt økologisk mangfold både over og under vann.

Asplan Viak
Asplan Viak

Prosjektet er et bidrag i et parallelt oppdrag der 16 team har jobbet med fem delområder på Grønlikaia. Parallelloppdraget er gjort som ledd i utviklingen av detaljregulering for Grønlikaia.

Asplan Viak sitt forslag er utformet i samarbeid med Naturrestaurering AS, Gjenbrukbar AS og Rådgivende biologer AS.

Fra økosystem i krise til klimapositivt byområde?

Grønlikaia og indre Oslofjord inngår i et lokalt og globalt økosystem i krise. Negative arealbruksendringer og ressursutvinning uten historisk sidestykke har ført til klimagassutslipp og tap av naturmangfold langt utover jordens tåleevne. Utfordringene er betydelige i form av stigende havnivå, flom, tørke og skred, men også i form av svekket fremtidstro og økte sosiale forskjeller.

Oslo Havn og HAV Eiendoms ambisjon for Grønlikaia er å skape verdens mest bærekraftige fjordby. For å lykkes med dette må naturen over og under vann innlemmes i utformingen av bygg og landskap i langt større grad enn tidligere i fjordbyen. Vi har derfor valgt en byøkologisk tilnærming der målet er å skape et naturrikt, sirkulært, plussenergiområde som kommer naturmangfoldet, fjorden og hele befolkningen til gode.

Prosjektet har gjennomført klimagassberegninger og livsløpsanalyser (LCA) på områdenivå hvor både grunnarbeider, bygg og landskap er sett på som en helhet.

Forslaget legger til rette for en helhetlig opparbeidelse av bygg og landskap i buffersonen som gjør at området kan bli klimapositivt i løpet av ca 100 år. Dette er langt raskere enn dagens praksis.

-Våre beregninger har optimalisert den fysiske utformingen av forslaget og det vil være mulig å oppnå mellom 51% - 79% reduksjon i klimagassutslipp sammenliknet med dagens praksis ved utstrakt bruk av kortreiste og sirkulære løsninger, lokal ren energiproduksjon og etablering av nye naturområder over og under vann, sier landskapsarkitekt og byøkolog Rune Skeie.

Natur for naturens skyld

Nedbygging av naturlige strandsoner og redusert lystilgang på grunn av forurensning er de viktigste årsakene til forringelsen av det marine livet i indre Oslofjord. Forslagets ambisjon er å forme et nytt fjordlandskap som både optimaliserer områdets økosystem og samtidig legger til rette for sosialt bærekraftig by- og boligutvikling og fortsatt rasjonell havnedrift i Sydhavna.

Prosjektet etablerer natur for naturens skyld, som et bynært eksempel på unik Oslofjordnatur med nye naturlige strandsoner (1,7 km) og grunne bløtbunnsområder med marine undervannsenger. Ambisjonen har vært å skape et naturområde som forsterker de rike verneområdene på øyene i Oslofjorden og i Ekebergskråningen naturreservat.

-Dette nye øylandskapet er natur for naturens skyld. Det håndterer masseoverskuddet i Grønlikaia lokalt, optimaliserer utstrekningen av naturlige strandsoner og regulerer balansen mellom tilgjengelighet og vern på en naturlig måte, sier prosjektleder og landskapsarkitekt Knut Bjørgum.

Østkantens fjordby

Kulturproduksjon har ofte vært kimen til byutvikling. Det første brohodet er gjerne ny bruk av utrangerte industribygg som, fordi standarden er lav og leien billig, har trukket til seg kunstnere, kunsthåndverkere, musikere og små oppstartsbedrifter. Denne bygningstypen, karakterisert av store etasjehøyder, gode dagslysforhold og godt dimensjonerte konstruksjoner har stor verdi som inkubator, men er i dag generelt utryddingstruet av gentrifisering. På Grønlikaia finnes den ikke.

Buffersonen har areal og beliggenhet som ligger godt til rette for trinnvis opparbeidelse og lavterskel aktiviteter i tidlig fase som kan skape tilhørighet og eierskap til den nye bydelen. Det nye Felleshuset har et lite fotavtrykk og er optimalisert for ombruksløsninger. Programmet bygger opp under ideen om sosial bærekraft og nabolagsfellesskap med et ikke-kommersielt og skiftende tilbud med felleskontorer, verksteder og rom for kulturøvelse og samvær.

-Buffersonen skal være et offentlig fellesrom som hele byens befolkning er invitert til å bruke - et ikke-kommersielt område hvor de sosiale møteplassene inne og ute er det essensielle, sier arkitekt Odd Øverdahl.

Den rasjonelle havna

Forslaget viser en rasjonell og effektiv utnyttelse av havnearealene der administrasjons- og driftsbyggene danner en tydelig overgang mellom beredskapshavna og den tyngre havnevirksomheten i Sydhavna. Beredskapshavna blir et vakkert, funksjonelt og karakteristisk anlegg med gode arbeidsplasser, god kontakt med fjorden og havneaktivitetene uten å komme i konflikt med utløpet av Alna og de grønne kvalitetene i buffersonen.

-Vi i Asplan Viak er stolte over å ha blitt valgt ut til parallelloppdrag for Grønlikaia. Med vår brede kompetanse innen arkitektur, landskap og byplanlegging har vi sammen med en lang rekke fagspesialister utarbeidet et konsept med høye ambisjoner innen bærekraftig byutvikling, naturrestaurering og sosial bærekraft. Utfordringene i området ved Alnas utløp er svært komplekse og krever spisskompetanse fra mange fagspesialister. I Buffersonen kan vi virkelig bistå HAV Eiendom og Oslo Havn med vår tverrfaglighet. Visjonen og ambisjonene til HAV Eiendom og Oslo Havn ga oss utfordringer vi liker. Asplan Viak deler disse ambisjonene, takker for tilliten og håper løsningsforslaget svarer til forventningene, sier Jo Ulltveit-Moe som er oppdragsansvarlig.

Lenke til hele rapporten: 

https://ipaper.ipapercms.dk/AsplanViak/Media/parallelloppdrag-groenlikaia/?page=1

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Asplan Viak
Asplan Viak
Last ned bilde
Asplan Viak
Asplan Viak
Last ned bilde
Asplan Viak
Asplan Viak
Last ned bilde
Asplan Viak
Asplan Viak
Last ned bilde
Asplan Viak
Asplan Viak
Last ned bilde
Asplan Viak
Asplan Viak
Last ned bilde

Om Asplan Viak

Asplan Viak
Kjørboveien 20
1337 Sandvika

+47 46 26 59 16http://www.asplanviak.no

Asplan Viak er et av Norges ledende rådgivningsselskaper innen plan, arkitektur- og ingeniørfag. Vi er alltid helhetlige i vår tilnærming og forretningsmodellen vår baserer seg på vår kompetanse innen alle faser av et prosjekt. Vi mener de mest nyskapende og bærekraftige løsningene oppstår gjennom tverrfaglighet og ikke ved å jobbe med hvert enkelt fag isolert. Alt vi leverer skal være fremsynt, varig og helhetlig. Asplan Viaks kompetanse finner du fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Våre medarbeidere er tilstede over hele landet, fordelt på 32 kontorer.

Følg pressemeldinger fra Asplan Viak

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Asplan Viak på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Asplan Viak

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom