Statens vegvesen

OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen lyses ut i mai

Del

Stortingsvedtak i dag sikrer penger til bygging av prestisjeprosjektet E10 Hålogalandsvegen. Statens vegvesen åpner derfor tilbudskonkurranse i løpet av mai 2021.

E10 Hålogalandsvegen (E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt) skal bygges. Det har Stortinget vedtatt i dag. Statens vegvesen lyser derfor ut en tilbudskonkurranse i kunngjøringsportalene TED og Doffin i løpet av mai.

Rundt månedsskiftet mai/juni legges det også ut en digital tilbudskonferanse og en digital kartfortelling, beregnet for potensielle leverandører.

Nord-Norges største samferdselsprosjekt

Det nye veganlegget mellom Sortland, Kvæfjord, Tjeldsund, Lødingen og Harstad er kostnadsberegnet til om lag 9,3 milliarder kroner. 11. mai vedtok Stortinget å finansiere prosjektet og har tidligere bestemt at E10 Hålogalandsvegen delvis skal betales med bompenger. Prosjektet skal gjennomføres som et offentlig-privat samarbeid (OPS). Staten bidrar med fem milliarder kroner de første seks årene. Byggetiden forventes å være på 6-7 år. OPS-selskapet som vinner kontrakten forplikter seg til å prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde veganlegget i 25 år. Den øvre ramme for investeringer og drift av prosjektet er på hele 18,3 milliarder kroner.

Konkurranse med forhandlinger

For å bli forhåndsgodkjent til å delta i konkurransen (prekvalifisert), må selskapene vise at de økonomisk og organisatorisk er robuste nok til å håndtere utbyggingen og drifte veganlegget i 25 år. Utbygger, Statens vegvesen, vil velge ut inn til tre selskap som får gi tilbud på oppdraget.

Anskaffelsen vil bli gjennomført med forhandlinger der Statens vegvesen vil fastsette de endelige rammene for prosjektet. Det legges opp til at kontrakt inngås og byggingen kan starte i 2023. Hålogalandsvegen kan da stå ferdig i 2029. 

Pilotprosjekt for grønnere bygging

Prosjektet er et av vegvesenets fire pilotprosjekt for fossilfrie anleggsplasser. Målet er blant annet å halvere mengden CO2 utslipp i byggeperioden. Kontrakten vil blant annet inneholde:

  • Et tallfestet minimumsnivå av klimagassreduksjon.
  • Krav til forpliktende klimagassbudsjett med bonus- og sanksjonsordninger.
  • Sikre mulighetene for ytterligere CO2-reduksjoner undervegs i kontraktsperioden.
  • Gjennomgående fokus og krav til bærekraftig gjennomføring, koblet opp mot FNs bærekraftmål.
  • Premiering av innovativ gjennomføring som kan gi ytterligere klima- og miljøgevinster.

Raskere, kortere og tryggere

Hensikten med prosjektet er å binde Hålogalandsregionen tettere sammen, både for næringslivet og befolkningen. Det skal gjøres ved å bedre fremkommeligheten og gi vesentlig redusert reisetid på E10/rv. 85/rv. 83 mellom Sortland, Harstad og Evenes. E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn blir kortet inn med om lag 30 km, og reisetiden på strekningen blir redusert med om lag 39 minutter.

Prosjektets innhold

OPS-prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt omfatter:

  • Totalt 82 km tofelts veg, fordelt på 35 km ny veg i eksisterende trase, 27 km tunneler og 20 km veg i ny trase.
  • En rekke mindre konstruksjoner for å sikre veien mot flom, skred og rasfare.
  • Etablering av bl.a. kollektivtrafikktiltak, en stor rasteplass, døgnhvileplass, utfartsparkeringer, gang- og sykkelveger, samleveger for avlastet vegnett, tilkoplinger til eksisterende veg, nye kryssløsninger og sanering av private avkjørsler.

Kontakter

Bilder

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom