GlobeNewswire by notified

OP Gruppens bokslutskommuniké 1.1–31.12.2022: Resultatet före skatt var 1 265 miljoner euro – intäkterna ökade med 2 procent och kostnaderna låg på samma nivå som året innan

Dela

OP Gruppen
Bokslutskommuniké 1.1–31.12.2022
Börsmeddelande 8.2.2023 kl. 9.00

OP Gruppens bokslutskommuniké 1.1–31.12.2022: Resultatet före skatt var 1 265 miljoner euro – intäkterna ökade med 2 procent och kostnaderna låg på samma nivå som året innan

 • Resultatet före skatt var 1 265 miljoner euro (1 127).
 • Intäkterna från kundrörelsen ökade med totalt 10 % till 3 512 miljoner euro (3 186). Räntenettot ökade med 15 % till 1 618 miljoner euro (1 409) och försäkringsnettot med 20 % till 889 miljoner euro (743). Provisionsnettot minskade med 3 % till 1 005 miljoner euro (1 034).
 • Nettointäkterna från placeringsverksamheten minskade till -149 miljoner euro (376). Det tillfälliga undantaget ökade intäkterna från placeringsverksamheten med 143 miljoner euro (-118). Med beaktande av det tillfälliga undantaget minskade intäkterna från placeringsverksamheten totalt till -5 miljoner euro (257).
 • Totalt minskade intäkterna med 5 % till 3 426 miljoner euro (3 616). Med beaktande av det tillfälliga undantaget ökade intäkterna med 2 % till 3 570 miljoner euro (3 497).
 • Kostnaderna minskade med 1 % till 1 981 miljoner euro (2 007).
 • Nedskrivningarna av fordringar i resultaträkningen minskade med 43 miljoner euro till 115 miljoner euro (158). Nedskrivningarna av fordringar utgjorde 0,11 % (0,16) av kredit- och garantistocken.
 • OP Gruppens utlåning ökade med 2 % till 99 miljarder euro (97) och inlåningen med 2 % till 77 miljarder euro (76).
 • CET1-kapitaltäckningen var 17,4 % (18,2), vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 5,5 procentenheter. Under det andra kvartalet började OP Gruppen tillämpa en schablonmetodsbaserad golvnivå för riskvägda poster vilken vid övergångstidpunkten sänkte CET1-kapitaltäckningen med en procentenhet.
 • Segmentet Hushållsbanks resultat före skatt ökade till 502 miljoner euro (304). Räntenettot ökade med 25 % till 1 194 miljoner euro (959) och provisionsnettot med 3 % till 773 miljoner euro (753). Nedskrivningarna av fordringar ökade med 12 miljoner euro till 96 miljoner euro (84). Utlåningen minskade med 0,3 % och inlåningen ökade med 3 %.
 • Segmentet Företagsbanks resultat före skatt minskade till 416 miljoner euro (474). Räntenettot ökade med 10 % till 457 miljoner euro (414), provisionsnettot minskade med 19 % till 166 miljoner euro (204) och nettointäkterna från placeringsverksamheten minskade med 21 % till 136 miljoner euro (171). Nedskrivningarna av fordringar minskade med 56 miljoner euro till 18 miljoner euro (74).
 • Segmentet Försäkrings resultat före skatt minskade till 433 miljoner euro (504). Försäkringsnettot ökade med 20 % till 901 miljoner euro (754) främst till följd av effekten av höjningen av diskonteringsräntan. Intäkterna från placeringsverksamheten minskade med 257 miljoner euro till -87 miljoner euro (170). Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent var 90,5 (85,5).
 • Gruppfunktionernas resultat före skatt var -91 miljoner euro (-109).
 • Ägarkunderna samlade ny OP-bonus för 215 miljoner euro (210). OP Gruppen vill använda en del av sin förbättrade lönsamhet för ägarkundernas bästa och höjer OP-bonus för 2023 med 30 procent. Det innebär en tilläggsbonus på uppskattningsvis över 60 miljoner euro.
 • Den ränta som betalas på ägarkundernas Avkastningsandelar för 2022 uppskattas till totalt 144 miljoner euro (96).
 • OP Gruppen lämnade 30.9.2022 in en ansökan till Europeiska centralbanken om att använda schablonmetoden i kapitaltäckningsanalysen i stället för interna modeller (IRBA) och den schablonmetodsbaserade golvnivå för riskvägda poster som nu används. Övergången till schablonmetoden beräknas inte ha någon väsentlig inverkan på OP Gruppens kapitaltäckning och riskposition.
 • OP Gruppen har tillämpat standarden IFRS 17 Försäkringsavtal från och med 1.1.2023. Som en följd av övergången till IFRS 17 minskade OP Gruppens eget kapital per 1.1.2022 med 52 miljoner euro på övergångsdagen. Samtidigt upphörde tillämpningen av det tillfälliga undantaget.
 • Resultatet före skatt 2023 uppskattas bli större än 2022. Närmare information om utsikterna finns under "Utsikter för 2023".

OP Gruppensnyckeltal

1–12/20221–12/2021Förändr. %
Resultat före skatt, mn € 1 265 1 127 12,2
Hushållsbank 502 304 65,2
Företagsbank 416 474 -12,2
Försäkring 433 504 -14,1
Gruppfunktioner -91 -109 -
Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat, mn € 215 210 2,1
Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 7,2 6,6 0,6*
Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, % 8,3 7,8 0,5*
Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,59 0,54 0,05*
Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, % 0,68 0,64 0,04*
31.12.202231.12.2021Förändr. %
CET1-kapitaltäckning, % 17,4 18,2 -0,8*
Utlåning, md € 98,5 96,9 1,6
Inlåning, md € 77,1 75,6 2,0
Nödlidande fordringar av exponeringarna, %  2,3 2,4 -0,1*
Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,11 0,16 -0,04*
Ägarkunder (1 000) 2 066 2 049 1,0

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2021. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2021 om inte annat nämns.
*Förändring i relationstalet

Chefdirektör Timo Ritakallios kommentarer

Under 2022 präglades finansbranschens omvärld av en exceptionell osäkerhet. Rysslands anfallskrig mot Ukraina, den kraftigt accelererande inflationen med kraftigt stigande marknadsräntor som följd, tillsammans med de försvagade ekonomiska utsikterna, inverkade i synnerhet mot slutet av året på efterfrågan på såväl bolån som företagskrediter. Aktiekurserna sjönk under året på alla viktiga marknader, vilket bidrog till en minskad efterfrågan på placeringstjänster.

Trots osäkerheten i omvärlden förbättrades OP Gruppens resultat 2022 med 12 procent och steg till en mycket god nivå, 1 265 miljoner euro. Räntenettot ökade med 15 procent till 1 618 miljoner euro och försäkringsnettot med 20 procent till 889 miljoner euro. Provisionsnettot däremot minskade med tre procent jämfört med året innan och var 1 005 miljoner euro. Nettointäkterna från placeringsverksamheten minskade avsevärt från året innan. Kostnaderna hölls bra under kontroll och var en procent mindre än året innan.

Resultatet för alla tre affärsområden var på en god nivå. Särskilt kraftig var förbättringen i resultatet för segmentet Hushållsbank. Inom försäkringsrörelsen var skadekostnaden tillbaka på samma nivå som före coronaåren.

Tillväxttakten i såväl inlåningen som utlåningen var klart långsammare än under tidigare år och låg på omkring ett par procent. Trots att det allmänna ekonomiska läget försvagades var både privatkundernas och företagskundernas lånebetalningsförmåga fortsatt god hela året, och beloppet av nödlidande fordringar ökade inte. Även totalbeloppet av nedskrivningar hölls på en låg nivå. Under de senaste åren har vi aktivt erbjudit ränteskydd till bolånekunderna. Ränteskydden har visat sig vara nyttiga när marknadsräntorna stigit snabbt. Ungefär var tredje av våra bolånekunder har ränteskydd. Mot slutet av året drog allt fler bolånekunder nytta av ränteskyddet, eftersom det minskade deras lånekostnader.

OP Gruppens CET1-kapitaltäckning var fortfarande mycket stark, 17,4 procent. Det överstiger miniminivån enligt regleringen med 5,5 procentenheter. OP Gruppen är en av Europas mest solida banker.

I enlighet med våra strategiska mål var intäkter från kundrörelsen prioritetsområdet inom intäktsökningen, och intäkterna från kundrörelsen ökade faktiskt med tio procent under året. OP Gruppen har under de senaste åren i enlighet med sin strategi fokuserat på sin kärnaffärsrörelse, alltså bank- och försäkringsrörelsen. Samtidigt som OP Gruppens intäkter från kundrörelsen har ökat ansenligt, har kostnaderna kunnat hållas på samma nivå under flera år. Också den fortlöpande strategiprocessen, som förnyades för fyra år sedan, har visat sig vara mycket välfungerande när omvärlden varit osäker och bjudit på överraskningar de senaste åren. Under de senaste åren har vi också ändrat vår organisationskultur genom att platta till organisationsstrukturerna och tillämpa en smidig verksamhetsmodell baserad på multikompetenta team. Det här nya arbetssättet har främjat förbättringen av kundupplevelsen, arbetstagarupplevelsen och effektiviteten.

Våra kunder använder i allt högre grad digitala kanaler för att sköta sina bank- och försäkringsärenden. Utvecklingen av våra digitala tjänster fokuserade fortfarande på mobilkanalen. Antalet aktiva användare av OP-mobilen steg mot slutet av året till över 1,4 miljoner, vilket är nästan 600 000 fler aktiva användare än för drygt tre år sedan.

Trots en utmanande placeringsomvärld har våra kunder gått in för hållbara och långsiktiga lösningar som rör deras framtid och fortsatt med regelbundna placeringar. OP Gruppens placeringsfonder fick över 55 000 nya andelsägare under året, och vid slutet av året var de sammanlagt över 1,2 miljoner. OP Gruppens marknadsandel av alla andelsägare i finländska placeringsfonder ökade till över 30 procent. Även den höga aktiviteten inom aktieplaceringar fortsatte, och det öppnades sammanlagt 71 000 nya värdeandelskonton och aktiesparkonton.

I enlighet med vår strategi integrerade vi under det gångna året hållbarhet som en ännu fastare del av våra placerings-, kreditgivnings- och försäkringsprocesser, och vi ökade andelen hållbara produkter och tjänster i vårt utbud. OP Gruppens förbindelsestock inom hållbar finansiering ökade på ett år med totalt 70 procent från året innan till 5,2 miljarder euro. Av OP Företagsbankens exponeringar var andelen hållbara finansieringsprodukter vid slutet av december cirka 17 procent, medan motsvarande andel vid början av året var cirka 11 procent.

OP Gruppen är en kundägd finansgrupp. Vi vill stötta våra ägarkunder i de här ekonomiskt utmanande tiderna, i linje med vår grunduppgift. En del av vår förbättrade lönsamhet använder vi till att underlätta vardagen för våra närmare 2,1 miljoner ägarkunder. Vi betalar den OP-bonus som samlas 2023 med en förhöjning på 30 procent. Värdet av denna tilläggsbonus är över 60 miljoner euro.

Under 2023 kommer vi också att använda vår goda lönsamhet till att vidareutveckla vår kundservice och till olika ansvarsfulla gärningar. Vi vill särskilt satsa på barns och ungas välbefinnande. Med donationer och sponsring på totalt närmare 4,5 miljoner euro kommer vi att stödja hobbyverksamhet för barn och unga samt gärningar som främjar ekonomikunskaperna och sysselsättningen bland ungdomar runt om i Finland.

OP Gruppen har utmärkta förutsättningar att tillgodose sina kunders behov av bank- och försäkringstjänster även i framtiden. Vår ledande marknadsposition, starka kapitaltäckning och goda lönsamhet samt våra kunders förtroende för vårt varumärke ger oss en god grund att fortsätta vårt arbete för att coacha våra kunder till bättre ekonomiska val och visa vägen mot en hoppfullare framtid – tillsammans genom alla tider.

Jag vill rikta ett varmt tack till våra kunder för förtroendet samt till våra anställda och förtroendepersoner för ett utmärkt och framgångsrikt arbete 2022!

Januari-december

OP Gruppens resultat före skatt var 1 265 miljoner euro (1 127). Resultatet ökade med 137 miljoner euro från jämförelseperioden. Intäkterna från kundrörelsen ökade med totalt 10,2 procent till 3 512 miljoner euro (3 186). Bland kundrörelsens intäkter ökade räntenettot och försäkringsnettot. Minskade intäkter från placeringsverksamheten försvagade resultatet.

Räntenettot ökade med 14,8 procent till 1 618 miljoner euro. Den betydande uppgången i marknadsräntorna ökade räntenettot. Räntenettot i segmentet Hushållsbank ökade med 235 miljoner euro, i segmentet Företagsbank med 43 miljoner euro och i segmentet Gruppfunktioner med 72 miljoner euro. OP Gruppens utlåning ökade med 1,6 procent till 98,5 miljarder euro och inlåningen med 2,0 procent till 77,1 miljarder euro. Under rapportperioden tog kunderna ut nya krediter för 24,5 miljarder euro (26,4).

Försäkringsnettot ökade med 19,6 procent till 889 miljoner euro. Premieintäkterna från skadeförsäkringen i segmentet Försäkring ökade med 2,8 procent till 1 598 miljoner euro, och försäkringsersättningarna ökade med 12,5 procent till 1 012 miljoner euro utan effekten av höjningen av diskonteringsräntan. Antalet skador har återgått till samma nivå som före coronapandemin. Storskadorna ökade försäkringsersättningarna med 180 miljoner euro (134). Höjningen av diskonteringsräntan för försäkringsskulden förbättrade försäkringsnettot med 283 miljoner euro. Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent var 90,5 (85,5).

Provisionsnettot uppgick till 1 005 miljoner euro (1 034). Provisionsnettot från betalningsrörelsen ökade med 8 miljoner euro och provisionsnettot från kreditgivningen och kapitalförvaltningen med 4 miljoner euro. Däremot minskade provisionsnettot från placeringsfonderna med 14 miljoner euro och provisionerna från livförsäkringen med 17 miljoner euro. Provisionsnettot från hälso- och välbefinnandetjänsterna minskade med 8 miljoner euro från jämförelseperioden till följd av att försäljningen av Pohjola Sjukhus genomfördes 1.2.2022.

Uppgången i marknadsräntorna och nedgången i aktiekurserna skapade en utmanande placeringsmiljö. Nettointäkterna från placeringsverksamheten minskade med 524 miljoner euro till -149 miljoner euro. På en del av försäkringsbolagens egetkapitalinstrument tillämpas ett tillfälligt undantag (overlay approach). Förändringarna i verkligt värde på de placeringar som omfattas av det tillfälliga undantaget bokförs i fonden för verkligt värde bland eget kapital. Det tillfälliga undantaget ökade intäkterna från placeringsverksamheten med 143 miljoner euro (-118). Totalt minskade intäkterna från placeringsverksamheten med 262 miljoner euro från jämförelseperioden till -5 miljoner euro. OP Gruppen började tillämpa standarden IFRS 17 Försäkringsavtal 1.1.2023, och samtidigt upphörde tillämpningen av det tillfälliga undantaget.

Nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat under nettointäkter från placeringsverksamhet uppgick till 29 miljoner euro (67), varav nettorealisationsförlusterna utgjorde -10 miljoner euro (14). För alla finansiella instrument värderade via fonden för verkligt värde bokfördes nettorealisationsvinster i resultaträkningen för totalt 16 miljoner euro (144).

Nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet under nettointäkter från placeringsverksamhet var totalt -855 miljoner euro (129). Nettointäkterna från finansiella tillgångar som innehas för handel minskade med totalt 382 miljoner euro till följd av förändringar i det verkliga värdet på derivaten. De verkliga värdena på aktier värderade till verkligt värde via resultatet minskade totalt med 440 miljoner euro och på skuldebrev totalt med 191 miljoner euro från jämförelseperioden. En post på 218 miljoner euro i anslutning till höjningen av diskonteringsräntan för skadeförsäkringens försäkringsskuld syntes som en negativ värdeförändring i nettointäkterna från placeringsverksamheten. Livförsäkringsposterna, som bland annat innehåller förändringar i försäkringstekniska poster, ökade nettointäkterna från placeringsverksamheten med 528 miljoner till 650 miljoner euro. Nettointäkterna från förvaltningsfastigheter minskade med 29 miljoner euro till 16 miljoner euro.

OP Gruppens försäkringsbolags totala intäkter från placeringar till verkligt värde var -13,1 procent (1,7). Uppgången i marknadsräntorna och nedgången i aktiekurserna bidrog till negativa intäkter från placeringar till verkligt värde.

De övriga rörelseintäkterna ökade till 63 miljoner euro (54). Försäljningen av Pohjola Sjukhus ökade de övriga rörelseintäkterna med 32 miljoner euro. De övriga rörelseintäkterna ökade under jämförelseperioden till följd av att Checkout Finland Ab såldes.

Kostnaderna minskade från jämförelseperioden med 1,3 procent till 1 981 miljoner euro. Personalkostnaderna minskade med 2,2 procent till 894 miljoner euro. Avskrivningarna och nedskrivningarna av materiella och immateriella tillgångar minskade med 24,4 procent till 214 miljoner euro. De övriga rörelsekostnaderna ökade med 7,9 procent till 874 miljoner euro. ICT-kostnaderna var 382 miljoner euro (364). Utvecklingen inverkade på kostnaderna med 216 miljoner euro (195). Myndighetsavgifterna ökade med 18 miljoner euro eller 28,0 procent till 82 miljoner euro då den stabilitetsavgift som de europeiska bankerna betalar till den gemensamma resolutionsfonden ökat med 15 miljoner euro.

Resultatförsvagande nedskrivningar på olika resultatposter för krediter och fordringar samt placeringar bokfördes för totalt 196 miljoner euro (164), varav 115 miljoner euro (158) bokfördes för krediter och övriga fordringar. Under det första kvartalet bidrog de indirekta effekterna av kriget i Ukraina till att öka nedskrivningarna av fordringar. OP Gruppen har bedömt effekten av uppgången i elpriserna och euriborräntorna på kreditrisken som förknippas med bolånestocken. På basis av analysen bokfördes i enlighet med ledningens bedömning en extra avsättning på 42 miljoner euro för förväntade kreditförluster. Slutgiltiga kreditförluster bokfördes för 118 miljoner euro (113). Förlustreserven var vid slutet av rapportperioden 750 miljoner euro (751). De nödlidande fordringarna uppgick till 2,3 procent (2,4) av exponeringarna. Nedskrivningarna av fordringar av krediter och övriga fordringar var 0,11 procent (0,16) av kredit- och garantistocken.

OP Gruppens inkomstskatt uppgick till 242 miljoner euro (224). Rapportperiodens effektiva skattesats var 19,1 procent (19,8). Den effektiva skattesatsen minskade på grund av den skattefria realisationsvinsten från försäljningen av Pohjola Sjukhus.

OP Gruppens eget kapital uppgick till 14,3 miljarder euro (14,2). I eget kapital ingick Avkastningsandelar för 3,4 miljarder euro (3,2), av dem bestod 0,4 miljarder euro (0,3) av uppsagda Avkastningsandelar.

Totalresultatet efter skatt var 139 miljoner euro (897). Fonden för verkligt värde minskade till följd av förändringarna i aktiernas, skuldebrevens och derivatens verkliga värden. Förändringarna i fonden för verkligt värde minskade totalresultatet med sammanlagt 979 miljoner euro (-59). Vinsterna av omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner förbättrade totalresultatet med 96 miljoner euro (40) till följd av höjningen av den diskonteringsränta som används vid beräkningen.

Utsikter för 2023

Den ekonomiska tillväxten avtog under 2022, och på basis av konjunkturförfrågningarna kommer den här utvecklingen att fortsätta. Företagens lönsamhet förblev god under fjolåret och sysselsättningen var hög. Den höga inflationen försvagade hushållens köpkraft, och de stigande räntorna och den ökade osäkerheten dämpade bostadshandeln.

Ekonomin beräknas gå in i en måttlig recession. Inflationen väntas långsamt sjunka och de korta räntorna ytterligare stiga. De ekonomiska utsikterna är fortfarande förknippade med exceptionellt stor osäkerhet. Vid sidan av de ekonomiska faktorerna kan priset och tillgången på energi samt utvecklingen på den globala marknaden tillsammans med det geopolitiska läget ha en plötslig inverkan på de ekonomiska utsikterna.

OP Gruppens resultat före skatt 2023 uppskattas i och med uppgången i marknadsräntorna bli större än resultatet före skatt 2022.

Resultatutvecklingen förknippas fortfarande med betydande osäkerhetsfaktorer. På grund av den ökade inflationen och kriget i Ukraina med dess indirekta effekter är det svårt att förutspå hur ekonomin och OP Gruppens resultat kommer att utvecklas.

Alla prognoser och bedömningar i den här bokslutskommunikén grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Presskonferens

Chefdirektör Timo Ritakallio presenterar OP Gruppens resultat vid en presskonferens för medierna 8.2.2023 kl. 11.00 på adressen Gebhardsplatsen 1, Vallgård, Helsingfors. Ytterligare information: OP Gruppens kommunikation, tfn 010 252 8719, viestinta@op.fi.

OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp offentliggör egna bokslutskommunikéer.

Publiceringstidpunkter för rapporterna 2023:

OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2022          Vecka 10, 2023
OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2022          Vecka 10, 2023
OP Gruppens årsrapport 2022 (inkl. samhällsansvarsrapporten) Vecka 10, 2023
OP Gruppens risk- och kapitaltäckningsrapport 2022 Vecka 10, 2023
OP-sammanslutningens Pelare III -tabeller 2022          Vecka 10, 2023
Ersättningsrapport för OP Gruppens organ 2022 Vecka 10, 2023
Ersättningspolicy för OP Gruppens organ Vecka 10, 2023

Utgivningsdagar för delårsrapporterna och halvårsrapporten 2023:

Delårsrapport 1.1.−31.3.2023 3.5.2023
Halvårsrapport 1.1–30.6.2023 25.7.2023
Delårsrapport 1.1−30.9.2023         25.10.2023
OP-sammanslutningens kapitaltäckningstabeller 31.3.2023 Vecka 19
OP-sammanslutningens kapitaltäckningstabeller 30.6.2023 Vecka 32
OP-sammanslutningens kapitaltäckningstabeller 30.9.2023 Vecka 44

Helsingfors 8.2.2023

OP Andelslag
Styrelsen

Närmare upplysningar:
Chefdirektör Timo Ritakallio, tfn 010 252 4500
Ekonomi- och finansdirektör Mikko Timonen, tfn 010 252 1325
Direktör för kommunikation Anni Hiekkanen, tfn 010 252 1989

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsingfors
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange                                                                                  
Centrala medier
op.fi

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp med över två miljoner ägarkunder och cirka 13 000 anställda. Vi erbjuder heltäckande bank- och försäkringstjänster till privat- och företagskunder. OP Gruppen består av andelsbankerna och gruppens centralinstitut OP Andelslag med dotterföretag och närstående företag. Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Tillsammans med våra ägarkunder har vi byggt upp det finländska samhället och en hållbar framtid redan i 120 års tid. www.op.fi

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

FCB Tops 2023 WARC Rankings for Creative Effectiveness24.3.2023 21:41:59 CET | Press release

FCB awarded #1 Creative Agency & #1 Campaign for Effectiveness in WARC Effective 100 NEW YORK, March 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FCB was a top performer in the 2023 WARC Rankings, earning recognition as the #1 Creative Agency for Effectiveness in the WARC Effective 100, among other distinctions. Numerous FCB campaigns were honored as well, including Michelob ULTRA’s “Contract for Change,” which ranked as the #1 Campaign for Effectiveness. “Creative is the business and the business is creative. To separate the two does a disservice to the industry. We will continue to partner with our clients to create work that is both effective in the moment and impactful long term. FCB is honored that this Timely and Timeless approach to work is being recognized by WARC,” said Susan Credle, FCB Global Chair & Global CCO. In the Effective 100, FCB New York was named the #1 Creative Agency for Effectiveness, joined by two additional FCB agencies, with FCB Chicago ranking #4 and FCB Toronto ranking #7,

Ordinary and Extraordinary General Meeting of April 12, 202324.3.2023 21:30:00 CET | Press release

Montrouge, France, March 24, 2023 Ordinary and Extraordinary General Meeting of April 12, 2023 Procedures for Obtaining Information and Preparatory Documents for the General Meeting DBV Technologies (Euronext: DBV – ISIN: FR0010417345 – Nasdaq Stock Market: DBVT), a clinical-stage biopharmaceutical company, will hold its Ordinary and Extraordinary General Meeting (the “General Meeting”) on April 12, 2023, at 10:00 a.m. CET at the Company’s headquarters located at 177-181 Avenue Pierre Brossolette – 92120 Montrouge, France. The preliminary notice (avis de réunion) containing the detailed agenda, draft resolutions as well as instructions to participate and vote for this General Meeting was published in the French “Bulletin des AnnoncesLégalesObligatoires (BALO)” dated March 8, 2023 (No. 2300429). The meeting notice (avis de convocation) was published in the French “Bulletin des AnnoncesLégalesObligatoires (BALO)” dated March 24, 2023 (No. 2300600) and in the legal newspaper Affiches pari

TGS: Approval of 2022 Financial Result24.3.2023 20:03:58 CET | Press release

Oslo, Norway (24 March 2023) – The Board of Directors of TGS ASA has today approved the financial statements for 2022. The financial statements were prepared in accordance with IFRS. Please see the attachment for a summary of changes from the preliminary annual accounts announced on 9 February 2023. About TGS TGS provides scientific data and intelligence to companies active in the energy sector. In addition to a global, extensive and diverse energy data library, TGS offers specialized services such as advanced processing and analytics alongside cloud-based data applications and solutions. For more information, visit TGS.com (http://www.tgs.com) or contact: Sven Børre Larsen CFO Tel: +47 90 94 36 73 E-mail: investor@tgs.com Attachment TGS Annual Accounts 2022 update

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 24.03.202324.3.2023 20:00:00 CET | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 24 March 2023 at 21:00 EET Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 24.03.2023 Espoo, Finland – On 24 March 2023 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL306,0764.31CEUX7,3924.31AQEU2,6084.31TQEX6,3244.32Total322,4004.31 * Rounded to two decimals On 3 February 2022, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 8 April 2021 to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The second phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 5 April 2022 started on 2 January 2023 and

Danske Bank A/S, ledende medarbejderes transaktioner24.3.2023 19:29:32 CET | pressemeddelelse

24. marts 2023 Indberetning nr. 3/2023 Ændring i aktiebesiddelser hos Danske Banks indberetningspligtige i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug For yderligere detaljer henvises til det vedhæftede skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til disse skal indberettes og offentliggøres. Kontakt: Stefan Singh Kailay, Head of Media Relations, tel. +45 45 14 14 00 Vedhæftet fil Bilag -Raija-Leena Hankonen-Nybom - køb