Direktoratet for byggkvalitetDirektoratet for byggkvalitet

Omfattende tilsyn med behandlet utvendig trekledning

Del

Direktoratet for byggkvalitet vil ha større oppmerksomhet rundt viktigheten av riktig produktmerking og samtidig avdekke eventuelle feilmerkinger.

Direktoratet for byggkvalitet(DiBKfører nåmarkedstilsyn med en rekke produkter av typen utvendig behandlet trekledning. Til sammen 70 produsenter og distributørerblir i disse dager kontaktet av direktoratet. Tilsynet omfatter dokumentasjonskontroller og testing av utvalgte produkter.  

Brannsikkerhet 

Gjennom tilsynet blir det undersøkt om behandlet trekledning til utvendig bruk, som merket med oppgitt ytelse Euroklasse D (brann), har de de egenskapene som kreves.  

- Vi ønsker med dette å sette søkelys på viktigheten av å merke produkter korrekt. Dette handler om brannsikkerhet, og atbyggebransjen og forbrukernskal kunne foreta opplyste valg. Et produkt som blir merket med en lavere ytelse enn Euroklasse D, kan også brukes enkeltebyggverk, så lenge det gjennomføres en analyse og påfølgende tiltak for at byggverket skal være sikkert for de som bor eller arbeider der, sier direktør Per-Arne Horne i DiBK. 

Dokumentasjon og testing 

Brannegenskaper til bordkledning skalvære merket på en skala fra A-F hvor A1 er materialer som er helt ubrennbare, og F kan være svært brennbare materialer. Det har tidligere blitt oppdaget at enkelte royalbehandlede produkter har vært feilmerket som klasse D, når de egentlig skulle vært merket med klasse E. I denne tilsynskampanjen testes et større omfang av forskjellige typer behandlet trekledning 

- Vi ser behov for å øke kunnskapen på dette området og redusere usikkerhet i bransjen knyttet til regelverket. Dette har blitt ytterligere aktualisert etter storbrannen i Arna i Bergen, der det var brukt en annen type behandlet trekledning, sier Per-Arne Horne. 

I første omgang ber direktoratet om produktdokumentasjon. I etterkant vil enkelte produkter bli valgt ut for testing. Formålet med testingen er å kontrollere at produktenes ytelser stemmer med de oppgitte ytelser i ytelseserklæringen.Testene gjennomføres av et uavhengig teknisk kontrollorgan, men bekostes av direktoratet. 

Regelverk 

Produsentene har ansvaret for å følge krav til dokumentasjon og testing avegenskapene til byggevarerDokumentasjonen kan leveres enten i papirformat sammen med produktet eller være tilgjengelig på produsentens nettside. DiBK er delegert ansvar som markedstilsynsmyndighet for byggevarer, og kan føre tilsyn med at produktinformasjonen er riktig. 

For å kunne oppfylle kravene til blant annet brannsikkerhet i byggteknisk forskrift (TEK17), er den som prosjekterer avhengig av korrekt informasjon om byggevarene som benyttesSelve merkingen av byggevarene er ikke regulert gjennom TEK17, men i forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK). Kravene til de ulike byggevarene, samt krav til testing, følger av harmoniserte europeiske standarder. Disse vedtas av EU-kommisjonen. 

Kontakter

Om Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for byggkvalitet
Mariboes gate 13
0183 Oslo

+47 22 47 56 00http://dibk.no

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter innenfor bolig- og byggkvalitet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Vårt arbeid er rettet mot kommunene, aktørene i byggeprosessen og byggevaremarkedet. Direktoratet skal ha oversikt over hvordan regelverket virker, og ha god kunnskap om og bidra i den faglige utviklingen i samhandling med kommuner, byggenæringen og andre aktører.

En viktig oppgave er å øke kunnskapen i samfunnet - spesielt i byggenæringen og kommunene - om byggeregler, byggkvalitet og byggesaksprosess.
Direktoratet for byggkvalitet er et virkemiddel for å realisere bygningspolitikken. Direktoratet skal bidra til å oppfylle to hovedmål:

  1. Raskere boligbygging og gode byggkvaliteter
  2. Forvaltningen av bolig- og bygningssektoren skal være effektiv og brukerrettet.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for byggkvalitet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for byggkvalitet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for byggkvalitet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom