GlobeNewswire

Oasmia offentliggör prospekt i samband med företrädesemission om cirka 399 MSEK samt uppdaterad information som återfinns i prospektet

Dela

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.


Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (“Oasmia” eller ”Bolaget”) meddelande den 11 november 2019 om genomförandet av en nyemission av aktier med företrädesrätt för Oasmias befintliga aktieägare om cirka 399 MSEK ("Företrädesemissionen"). Bolaget har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av prospekt
För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som upprättats av Bolaget samt idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen per dagens datum. Prospektet finns tillgängligt på Oasmias webbplats, www.oasmia.com, samt på ABG Sundal Colliers webbplats, www.abgsc.com, samt SEB:s webbplats för prospekt, www.sebgroup.com/prospectuses och kommer inom kort vara tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/.

Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter finns tillgängliga på Oasmias webbplats samt på ABG Sundal Colliers och SEB:s respektive webbplatser.

Uppdaterad information
I prospektet presenteras uppdaterad information i flera avsnitt. De uppdaterade uppgifterna utgör inte insiderinformation. Exempelvis i avsnittet ”Kapitalstruktur och annan finansiell information” presenteras, på grund av regulatoriska krav, Bolagets kapitalstruktur uppdaterad per den 30 september 2019. Avsnittet ”Riskfaktorer” har uppdaterats jämfört med Oasmias årsredovisning för räkenskapsåret 2018/2019, bland annat som följd av nya prospektregler. Avsnittet ”Riskfaktorer” och avsnittet ”Legal information och kompletterande upplysningar” inkluderar också uppdaterad information om tvister och rättsliga förfaranden, bland annat den grupptalan som finns mot Oasmia med flera inlämnad till en domstol i New York, USA.


Rådgivare
ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare till Oasmia och Hannes Snellman är legal rådgivare till Oasmia i samband med Företrädesemissionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till ABG Sundal Collier i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Ekelund, IR-chef Oasmia
E-post: IR@oasmia.com
Telefon: 018-50 54 40

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en ny generation av läkemedel inom human- och veterinäronkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (OASM) och Frankfurt Stock Exchange (OMAX.GR).

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Oasmia i någon jurisdiktion, varken från Oasmia eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av ABG Sundal Collier AB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättas av Bolaget och prospektet har granskats och godkännas av Finansinspektionen samt offentliggjorts på bland annat Oasmias hemsida.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Oasmias aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Oasmias aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Oasmias aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Oasmias aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Oasmias aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

PCI Biotech: Update on the preclinical research collaboration agreement with AstraZeneca13.7.2020 19:31:34 CESTPress release

Oslo (Norway), 13 July 2020 – PCI Biotech (OSE: PCIB), a cancer focused biopharmaceutical company, today announced a 6 month extension of the evaluation period under its preclinical research collaboration with AstraZeneca. The collaboration was initiated in September 2015 to determine whether PCI Biotech's fimaNAc technology has the potential to enhance the delivery of AstraZeneca's nucleic acid therapeutic compounds. The evaluation of the potential for a further collaboration now runs to the end of 2020. Contact information: Per Walday, CEO pw@pcibiotech.no Mobile: +47 917 93 429 About PCI Biotech PCI Biotech is a biopharmaceutical late stage clinical development company focusing on development and commercialisation of novel therapies for the treatment of cancer through its innovative photochemical internalisation (PCI) technology platform. PCI is applied to three distinct anticancer paradigms: fimaChem (enhancement of chemotherapeutics for localised treatment of cancer), fimaVacc (T-

EVS Broadcast Equipment reports update of share buyback program13.7.2020 17:45:00 CESTPress release

Publication on July 13, 2020, after market closing Regulated information – reporting share buyback EVS Broadcast Equipment S.A.: Euronext Brussels (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR) EVS reports update of share buyback program EVS Broadcast Equipment reports that the following transactions, conducted within the framework of the share buyback program announced on May 6, 2020, took place between July 6, 2020 and July 10, 2020. DateNumber of shares acquiredAverage price (EUR)Highest price (EUR)Lowest price (EUR)Total (EUR)06/07/20202,11216.427616.5016.36 34,695 07/07/20202,10016.507816.6216.38 34,666 08/07/20202,50016.409116.4416.30 41,023 09/07/20201,89816.363216.4216.30 31,057 10/07/20202,20216.285916.3816.24 35,862 Total10,812 16.3987 16.62 16.24 177,303 As of July 10, 2020, and since the start of the buyback program, EVS has bought 95,521 shares at an average price of EUR 15,6592, representing in total EUR 1,495,785. After aforementioned transactions the total number of ow

XBT Provider AB (Publ) Publishes Half Year Interim Report 202013.7.2020 17:30:00 CESTPress release

XBT Provider AB (Publ) Publishes Half Year Interim Report Stockholm, July 13, 2020 -- XBT Provider AB (Publ) ("XBT" or the "Company") is pleased to announce that the Interim Report for the period ended 30 June 2020 has been posted on the Company's website. The Guarantor, CoinShares (Jersey) Limited, has also provided an unaudited set, of their financial statements for the period ending on 30 June 2020, which are also posted on the Company's website. Interested persons may access an electronic copy of these documents at https://coinshares.com/etps/xbt-provider/investor-resources About XBT Provider XBT Provider AB (Publ) (XBT Provider), a CoinShares company, is the Swedish-domiciled issuer of the Bitcoin Tracker One (SE0007126024), Bitcoin Tracker Euro (SE0007525332), Ether Tracker One (SE0010296574) and Ether Tracker Euro (SE0010296582), Litecoin Tracker One (SE0011414465), Litecoin Tracker Euro (SE0011414457), XRP Tracker One (SE0011414481), XRP Tracker Euro (SE0011414473), series of c

Valmet’s comment on Alfa Laval’s tender offer for Neles’ shareholders13.7.2020 16:00:00 CESTPress release

Valmet Oyj’s press release July 13, 2020 at 5:00 p.m. EET Valmet has today become aware of Alfa Laval’s announcement on public cash tender offer for all shares in Neles. Valmet completed 14.88 percent share acquisition of Neles’ shares from Solidium Oy on July 1, 2020. “Neles is a good quality company with a strong position in the pulp and paper industry and other process industries. Valmet and Neles have a common heritage, serve similar global industries and benefit from same global megatrends. Valmet sees a good amount of value in Neles and with the previously announced share acquisition our target is to participate in developing the company further. Therefore, as a Neles shareholder, Valmet does not consider Alfa Laval’s tender offer to be beneficial for Neles. Valmet will continue as an active shareholder of Neles,” says Pasi Laine, President and CEO of Valmet. Valmet acquires 14.9% ownership in the future Neles Valmet completes 14.9% ownership acquisition of Neles VALMET Corporate

Verisk to Announce Fiscal Second-Quarter 2020 Results on August 4, 202013.7.2020 15:29:14 CESTPress release

Jersey City, NJ, July 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verisk (Nasdaq:VRSK), a leading data analytics provider serving customers in insurance, energy and specialized markets, and financial services, will report its financial results for the fiscal second quarter ended June 30, 2020, on Tuesday, August 4, 2020, after the market close. The press release, with accompanying financial information, will be posted on the Verisk investor website at http://investor.verisk.com. Verisk’s management team will host a live audio webcast to discuss the financial results and business highlights on Wednesday, August 5, 2020, at 8:30 a.m. EDT (5:30 a.m. PDT, 1:30 p.m. BST). All interested parties are invited to listen to the live event via webcast on the Verisk investor website at http://investor.verisk.com. The discussion will also be available through dial-in number 1-877-755-3792 for U.S./Canada participants or 512-961-6560 for international participants. A replay of the webcast will be available for 30

CNA Transitions to AIR Worldwide as its Primary Catastrophe Risk Management Platform13.7.2020 13:02:10 CESTPress release

Boston, July 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Catastrophe modeling firm AIR Worldwide announced that CNA has transitioned to AIR’s Touchstone solution as its primary catastrophe risk modeling platform. AIR Worldwide is a Verisk (Nasdaq:VRSK) business. “We are excited to leverage AIR’s powerful catastrophe modeling solution to support our multiple lines of business during the underwriting process,” said Tom Stone, vice president of aggregation and catastrophe management at CNA. “AIR has a track record of providing scientifically credible models and combined with Touchstone, this complete solution will provide us with more analytics to make risk management, pricing, and risk selection decisions.” As part of the agreement, CNA is accessing Touchstone in the AIR Cloud as a secure and cost-efficient alternative to on-premise deployment. CNA is also licensing AIR’s Web Services to connect to AIR’s cloud infrastructure and obtain hazard, and loss analysis output in seconds; and Touchstone APIs to