GlobeNewswire

Oasmia offentliggör prospekt i samband med företrädesemission om cirka 399 MSEK samt uppdaterad information som återfinns i prospektet

Dela

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.


Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (“Oasmia” eller ”Bolaget”) meddelande den 11 november 2019 om genomförandet av en nyemission av aktier med företrädesrätt för Oasmias befintliga aktieägare om cirka 399 MSEK ("Företrädesemissionen"). Bolaget har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av prospekt
För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som upprättats av Bolaget samt idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen per dagens datum. Prospektet finns tillgängligt på Oasmias webbplats, www.oasmia.com, samt på ABG Sundal Colliers webbplats, www.abgsc.com, samt SEB:s webbplats för prospekt, www.sebgroup.com/prospectuses och kommer inom kort vara tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/.

Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter finns tillgängliga på Oasmias webbplats samt på ABG Sundal Colliers och SEB:s respektive webbplatser.

Uppdaterad information
I prospektet presenteras uppdaterad information i flera avsnitt. De uppdaterade uppgifterna utgör inte insiderinformation. Exempelvis i avsnittet ”Kapitalstruktur och annan finansiell information” presenteras, på grund av regulatoriska krav, Bolagets kapitalstruktur uppdaterad per den 30 september 2019. Avsnittet ”Riskfaktorer” har uppdaterats jämfört med Oasmias årsredovisning för räkenskapsåret 2018/2019, bland annat som följd av nya prospektregler. Avsnittet ”Riskfaktorer” och avsnittet ”Legal information och kompletterande upplysningar” inkluderar också uppdaterad information om tvister och rättsliga förfaranden, bland annat den grupptalan som finns mot Oasmia med flera inlämnad till en domstol i New York, USA.


Rådgivare
ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare till Oasmia och Hannes Snellman är legal rådgivare till Oasmia i samband med Företrädesemissionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till ABG Sundal Collier i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Ekelund, IR-chef Oasmia
E-post: IR@oasmia.com
Telefon: 018-50 54 40

Om Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en ny generation av läkemedel inom human- och veterinäronkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (OASM) och Frankfurt Stock Exchange (OMAX.GR).

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Oasmia i någon jurisdiktion, varken från Oasmia eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av ABG Sundal Collier AB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättas av Bolaget och prospektet har granskats och godkännas av Finansinspektionen samt offentliggjorts på bland annat Oasmias hemsida.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Oasmias aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Oasmias aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Oasmias aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Oasmias aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Oasmias aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Recording of the Third Quarter 2019 Investor Conference Webinar11.12.2019 18:22:00 CETPress release

On December 11 JSC Olainfarm organized its Investor Conference Online Webinar. During the webinar the Chairman of Management Board Jeroen Weites and Investor Relations Advisor Janis Dubrovskis analyzed the financial results of third quarter and 9 months 2019 and informed about other recent activities within the company. The recorded webinar is available online: https://bit.ly/2sg4rPa, and the presentation, demonstrated during the webinar, is available in the attachment. Methodology for alternative performance indicators is disclosed in Annual report for 2018 (page 20) and in Financial statements for 6 months period ended 30 June 2019 (page 17). Olainfarm thanks all participants, who joined the webinar, and encourages everybody to follow company’s announcements to get information on the next webinar! JSC Olainfarm is one of the largest companies in the Baltic States with more than 45 years of experience in production of pharmaceuticals and chemical and pharmaceutical products. The basic

Volta Finance Limited - Net Asset Value as at 30 November 201911.12.2019 18:15:00 CETPress release

Volta Finance Limited (VTA / VTAS) – November 2019 monthly report NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES ***** Guernsey, 11 December 2019 AXA IM has published the Volta Finance Limited (the “Company” or “Volta Finance” or “Volta”) monthly report for November. The full report is attached to this release and will be available on Volta’s website shortly (www.voltafinance.com). PERFORMANCE and PORTFOLIO ACTIVITY In November, Volta’s NAV* total return performance was +0.4%. The YTD performance is 3.5%. This month, performance was mainly driven by a modest rebound in both CLO debt and CLO Equity prices. The monthly performances ** of the sub-asset classes were the following, in local currency: +1.0% for Bank Balance Sheet transactions, +0.9% for CLO Equity tranches; +0.8% for CLO Debt; +0.7% for Cash Corporate Credit deals; and +0.2% for ABS. Once again this month, CLO Equity positions outperformed CLO Debt (with the strongest performe

Millicom files standard form for notification of major holdings11.12.2019 18:11:00 CETPress release

Millicom files standard form for notification of major holdings Luxembourg, December 11, 2019 – Millicom International Cellular SA (“Millicom”) announced today the CSSF regulatory filing of the form: ANNEX A: Standard form for notification of major holdings (attachment) -END- For further information, please contact Press: Vivian Kobeh, Corporate Communications Director +1 786 628 5300 press@millicom.com Investors: Michel Morin, VP Investor Relations +1 786 628 5270 investors@millicom.com Sarah Inmon, Investor Relations Manager +1-786-628-5303 investors@millicom.com About Millicom Millicom (NASDAQ U.S.: TIGO, Nasdaq Stockholm: TIGO_SDB) is a leading provider of cable and mobile services dedicated to emerging markets in Latin America and Africa. Millicom sets the pace when it comes to providing high-speed broadband and innovation around The Digital Lifestyle services through its principal brand, TIGO. As of December 31st, 2018, Millicom operating subsidiaries and joint ventures employed

SBM Offshore signs FPSO Sepetiba contracts11.12.2019 18:09:00 CETPress release

December 11, 2019 SBM Offshore is pleased to announce it has signed contracts with Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) for the 22.5 years lease and operation of FPSO Sepetiba (formerly known as Mero 2). These contracts follow the signing of the binding Letter of Intent (LOI) as announced on June 11, 2019. FPSO Sepetiba will be deployed at the Mero field in the Santos Basin offshore Brazil, 180 kilometers offshore Rio de Janeiro. SBM Offshore is progressing with the design and construction using its industry leading Fast4Ward® program as it incorporates the Company’s new build, multi-purpose hull combined with several standardized topsides modules. Delivery of the FPSO is expected in 2022. The Libra block, where the Mero field is located, is under Production Sharing Agreement to a Consortium comprised of Petrobras, as the Operator, with 40 percent, Shell with 20 percent, Total with 20 percent, CNODC with 10 percent and CNOOC Limited with 10 percent interest. The Consortium also has the

Floris Deckers to retire as Chairman of the Supervisory Board11.12.2019 18:00:00 CETPress release

December 11, 2019 At the Annual General Meeting (AGM) of April 8, 2020 Floris Deckers will retire as Chairman of the Supervisory Board after having completed the maximum 12 years of service. It is the intention of the Supervisory Board to appoint Roeland Baan as successor. Roeland Baan joined the Supervisory Board in 2018. At the AGM Tom Ehret will also retire after having completed the maximum 12 years of service. The Supervisory Board is concluding the process for succession. The Supervisory Board further announces its intention to propose to the AGM to reappoint Bruno Chabas as CEO. The full agenda of the AGM of 2020 will be published on February 26, 2020. Corporate Profile SBM Offshore N.V. is a listed holding company that is headquartered in Amsterdam. It holds direct and indirect interests in other companies that collectively with SBM Offshore N.V. form the SBM Offshore Group (“the Company”). SBM Offshore provides floating production solutions to the offshore energy industry, ove

Kiadis Pharma announces change to management board11.12.2019 17:45:00 CETPress release

Amsterdam, The Netherlands, December 11, 2019 – Kiadis Pharma N.V. (“Kiadis” or the “Company”) (Euronext Amsterdam and Brussels: KDS), a clinical stage biopharmaceutical company, today announces that Scott A. Holmes, the Company’s chief financial officer and member of the Company’s management board, is stepping down to pursue other opportunities. Mr. Holmes’ resignation will be effective December 31, 2019. “I want to thank Scott for his contributions to Kiadis; on behalf of the supervisory board and myself, we wish Scott well in his future endeavors,” Arthur Lahr, CEO of Kiadis commented. “Following our recent restructuring, Kiadis is an earlier stage company with a strong management team to advance our Company through our next phase of growth. As such, we do not plan to fill the CFO role as Scott’s responsibilities can be taken over by other management team members, specifically Amy Sullivan and Paul van Hagen.” Ms. Sullivan joined Kiadis in January 2019 as SVP, corporate affairs and