Kystverket

Nytt sjøområde på Vestlandet får trafikkovervåkning

Del

Fra 1. juni tilbyr Kystverket en ny sjøtrafikksentraltjeneste i farvannet mellom Florø og Måløy. En av Kystverkets sjøtrafikksentraler vil fra da av overvåke skipstrafikken i dette farvannet. Tiltaket vil bidra til betydelig lavere risiko for grunnstøtinger og kollisjoner.

‒ Farvannet mellom Florø og Måløy er i analyser fremhevet som spesielt risikoutsatt. Vi er derfor veldig glad for å kunne starte opp en sjøtrafikksentraltjeneste her. Gjennom å organisere møtesituasjoner mellom fartøy vil tjenesten bidra til å trygge avviklingen av skipstrafikken og øke sjøsikkerheten i dette til dels trange farvannet, sier direktør for Navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket, Arve Dimmen.

Den nye tjenesten utføres fra Kystverkets sjøtrafikksentral i Brevik og dekker primært indre led mellom Florø og Måløy, men strekker seg ut til grunnlinjen fra Kråkenes i nord og sørover langs grunnlinjen til sørvest av øya Kinn. Se sjøtrafikkforskriften i Kystverkets kartløsning: Kystverket sjøtrafikkforskrift

I tillegg til å etablere en sjøtrafikksentraltjeneste blir det innført seilingsregler i disse fire områdene:

  • Innseilingen til Gulen/Svelgen
  • Måløysundet
  • Skatestaumen (inkl. Djupesundet)
  • Årebrot


Et travelt farvann

Analyser gjort i forbindelse med stortingsmelding om forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing, Meld. St. 35 (2015-2016) «På rett kurs», viser at antallet årlige skipsulykker i norske farvann vil kunne øke med over 30 prosent frem mot 2040. Det forventes en spesielt økt risiko fra Vestlandet og nordover mot Trondheim. På bakgrunn av dette besluttet Stortinget at sjøtrafikksentraltjenestene skal utvides til å inkludere farvannet mellom Fedje og Kristiansund.

Farvannet mellom Florø og Måløy ble i analyser fremhevet som spesielt risikoutsatt. Derfor har dette området blitt prioritert først. Gjennomseilingen er sterkt trafikkert og benyttes daglig av fiskefartøy, lastefartøy, ferger, passasjerfartøy og brønnbåter, og i sommersesongen også av større cruiseskip.

Nøkkelord

Kontakter

Arve Dimmen

Direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester
Kystverket

Tlf. 951 90 595
arve.dimmen@kystverket.no

Bilder

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Fakta om sjøtrafikksentraltjenesten:

  • Sjøtrafikksentralene overvåker i dag farvann hvor skipstrafikk representerer en relativt høy risiko grunnet stor trafikktetthet og/eller grunnet betydelig innslag av transporter med farlig eller forurensende last.
  • Vekst i havnæringene og sjøtransporten vil sammen med klimaendringer kreve ytterligere styrking av sjøtrafikksentraltjenesten for å unngå at sjøsikkerheten blir svekket på sikt. Styrking av sjøtrafikksentraltjenesten er et av flere viktige tiltak Kystverket iverksetter for å imøtekomme fremtidens utfordringer innen sjøtransport.
  • Sjøtrafikksentraltjenesten – Vessel Traffic Service (VTS) – er en internasjonal tjeneste som i Norge er driftet av Kystverket for å bedre sjøsikkerheten og verne om miljøet i kystsonen.
  • Kystverkets fem sjøtrafikksentraler overvåker og regulerer døgnkontinuerlig skipstrafikken i definerte tjenesteområder langs norskekysten.
  • Sjøtrafikksentraltjenesten bidrar til å forenkle brobesetningens oppgaver og reduserer sannsynligheten for feilhandlinger, feilvurderinger og bevisste regelbrudd.
  • Sjøtrafikksentralene bidrar også til effektiv iverksettelse og gjennomføring av redningsoperasjoner og aksjoner mot akutt forurensning.

Mer om sjøtrafikksentraltjenesten

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

Øvelse Barents 2021 gjennomføres 2. juni1.6.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

I samsvar med bilaterale avtaler mellom Russland og Norge har Øvelse Barents i mer enn 20 år med noen få unntak blitt gjennomført årlig. Russiske og norske beredskapsressurser øver i den sammen om søk, redning og bekjempelse av oljeforurensning i Barentshavet og nærliggende områder. På grunn av koronapandemien ble øvelsen i fjor kansellert og det var usikkert om årets øvelse kunne gjennomføres. Det er nå klart at den gjennomføres som planlagt onsdag 2. juni.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom