Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Nye tall og analyser fra Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll:

Del

Hjelpeapparatet har fortsatt stort behov for veiledning i enkeltsaker

Stadig flere tar kontakt med Kompetanseteamet. Antallet saker som gjelder barn gikk opp fra 39% i 2017 til 45,5 % i 2018. Det var også en stor økning i antall saker fra privatpersoner.

Ifølge tall fra ny årsrapport [https://www.bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00004885] veiledet Kompetanseteamet i 595 enkeltsaker i 2018, og i de fleste var hovedbekymringen trusler/vold (22 %), ufrivillig opphold i utlandet (15,5 %), mistanke om gjennomført tvangsekteskap (15 %) og frykt for tvangsekteskap (12,3 %).  

I 2018 tok den kommunale barneverntjenesten kontakt med Kompetanseteamet i flest saker. 

Faktaboks:  

 • Kompetanseteamet veiledet i 595 enkeltsaker i 2018 
 • I de fleste saker var hovedbekymringen:
 1. trusler/vold (22 %)
 2. ufrivillig opphold i utlandet (15,5 %)
 3. mistanke om gjennomført tvangsekteskap (15 %)
 4. frykt for tvangsekteskap (12,3 %)
 • Av saker som gjaldt mistanke om gjennomført tvangsekteskap eller gjennomført tvangsekteskap var flest knyttet til utlendingssaker (søknader om familieinnvandring).
 • Økning i saker der personen oppholder i utlandet ved kontakttidspunkt: 173 enkeltsaker (29 %) i 2018 mot 101 enkeltsaker (18 %) i 2017.
 • Nedgang i saker om kjønnslemlestelse, fra 36 enkeltsaker (6 %) i 2017 til 22 enkeltsaker (3,7 %) i 2018.
 • Betydelig økning i saker som gjelder barn, fra 221 enkeltsaker (39 %) i 2017 til 271 enkeltsaker (45,5 %) i 2018.
 • De fleste sakene i 2018 gjaldt personer med opprinnelse fra Pakistan, Somalia, Irak, Syria og Afghanistan. 
 • Fire saker gjaldt personer med etnisk norsk landbakgrunn. En av disse sakene handlet om negativ sosial kontroll i en lukket kristen menighet.

Æresrelatert vold 
Når vold handler om å beskytte eller gjenopprette familiens ære, kalles fenomenet æresrelatert vold. Det som ofte skiller denne formen for vold fra annen vold i nære relasjoner, er at det ofte er flere utøvere av vold og kontroll i familien, flere som støtter volden og lite støtte fra familien til den utsatte.  

– Når familiens ære er i ferd med å gå tapt, er det mye som står på spill for familien. Det vil da ofte være forventet eller et krav fra familien at det må reageres mot den som har eller kan komme til å vanære familien. Dette er faktorer som kan føre til et høyt trusselnivå, og som det er viktig å ta i betraktning når trusselvurdering skal utarbeides og sikkerhetstiltak iverksettes, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir, som koordinerer Kompetanseteamet.

Sikkerhetsarbeid i møtet med utsatte
I saker som gjelder tvangsekteskap og æresrelatert vold vil sikkerhet alltid være et viktig fokus enten den utsatte er over eller under 18 år. Trusselnivået i sakene vil ofte være høyt, og hjelpeapparatet står overfor vanskelige vurderinger og beslutninger som kan få store konsekvenser for den utsatte. Flere instanser jobber for å sikre den utsatte, og tverretatlig samarbeid i sakene er viktig.   

Politiet er en svært viktig aktør i Kompetanseteamets saker og er en av Kompetanseteamets viktigste samarbeidspartnere. I arbeidet med å sikre trygghet, står utarbeidelse av trusselvurdering og iverksettelse at sikkerhetstiltak sentralt. Gode risikovurderingsverktøy og god fenomenforståelse er avgjørende når politiet skal utarbeide en god trusselvurdering/risikovurdering.  

 Krisesentrene skal gi et trygt, midlertidig og gratis botilbud til personer som blir utsatt for vold i nære relasjoner. Gjennom lang erfaring har krisesentrene fått særlig kompetanse på å gi beskyttelse, sikkerhet, samt råd og veiledning til kvinner, menn og barn som er utsatt. Kompetanseteamet henviser personer med behov for beskyttelse til krisesentrene, og krisesentrene henviser brukere som kan være aktuelle for bo- og støttetilbudet til Kompetanseteamet.  

Bo- og støttetilbudethar 22 plasser fordelt på fem ulike kommuner i NorgeKompetanseteamet koordinerer og tildeler plasser i dette nasjonale botilbudet for personer over 18 år som er utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. Alle plassene i botilbudet er sikkerhetsklarert av politiet. 

Barnevernstjenesten har et selvstendig ansvar for barnets sikkerhet når den utsatte er under 18 år og opplever tvangsekteskap og/eller æresrelatert vold. Det anbefales at barneverntjenesten samarbeider med politiet i saker som har et høyt trusselnivå. 

Tiltak for å ivareta sikkerheten til barn kan være nødvendige, men de kan også være svært sosialt begrensende og en påkjenning for barnet. Begrensningene kan oppleves som en forlengelse av ufriheten hjemme. Kompetanseteamet anbefaler derfor at frihetsbegrensende sikkerhetstiltak kun benyttes i den grad de er nødvendige. 

– Barneverntjenesten bør ha tett dialog med ungdommene for å forklare dem årsakene til sikkerhetstiltakene.  Det er også viktig å arbeide for å bevisstgjøre ungdommen til å ivareta egen sikkerhet, sier Trommald. 

FAKTABOKS
Om Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontrollet nasjonalt tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet og utsatte personer i konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, negativ sosial kontroll eller andre former for æresrelatert vold. Hovedoppgavene er å gi råd og veiledning til de som tar kontakt og å bidra til kompetanseheving om temaene i tjenestene.

Teamet er tverretatlig, med representanter fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Utlendingsdirektoratet (UDI), Politidirektoratet (POD), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) og Helsedirektoratet (Hdir).  

Arbeidsmetode 
Koordinator av kompetanseteamet mottar henvendelsene fra hjelpeapparatet eller utsatte på telefon eller e-post. Avhengig av tematikk kobles den som har spisskompetanse på akkurat dette inn i saken. Det er en stor ressurs å være tverrfaglig team fordi vi samlet sett har mye kompetanse på et veldig komplekst saksfelt som ofte krever en tverretatlig tilnærming.

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

Kontakt
Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll
Telefon: 478 090 50 (mandag-fredag kl. 09:00-15:00)
E-post: kompetanseteamet@bufdir.no  

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Fredrik Selmers vei 3
0663 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og familiedepartementet , og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom