Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye flomsonekart fra NVE til kommunene Mandal og Marnardal

Del

NVE har oppdatert flomsoner for Mandalselva ved Mandal og Øyslebø. Kartene viser at en flomhendelse i elvene fører til at større områder vil bli oversvømt. NVE overleverte kartene til kommunene mandag 26. august klokken 12.

Kartleggingen er en oppdatering av flomsonekartene fra tidlig 2000-tallet. De nye kartene viser at en flomhendelse i elva, vil føre til at større områder blir oversvømt både i Mandal og Øyslebø. Dette skyldes i hovedsak at flommer i Mandalselva øker. Det er også tatt hensyn til klimaframskriving av flommer i elva og av havnivået i Mannefjorden ved at kartene er tilpasset et endret klima i år 2100.

Flomsonekartene viser hvilke områder som oversvømmes som følge av flom i elva. I Mandalselvas utløpsområde har NVE også inkludert oversvømmelse som følge av stormflo.

Skadeomfanget for flommer med høye gjentaksintervall er stort

- I Mandalselva var det en stor flomhendelse høsten 2017, som er estimert til å ha gjentaksintervall på ca. 100 år. Flommen viste da flere sårbare områder i vassdraget. De nye flomsonekartene viser at store arealer blir oversvømt og at skadeomfanget for flommer med høye gjentaksintervall er stort, sier regionsjef i NVE Region Sør Anne Cathrine Sverdrup.

For en flomhendelse med 200-års gjentaksintervall er det også vist hvordan en framtidig 200-årsflom forventes å bli når klimaet blir endret fram mot år 2100.

Kommunene bruker de digitale flomsonekartene i egne kartverktøy

- Med de nye flomsonekartene, har kommunene nå fått et oppdatert grunnlag for god arealforvaltning, byggesaksbehandling og lokal flomberedskap, sier Anne Cathrine Sverdrup.

Grunnlaget for flomsonekartet er en statistisk analyse av historiske flommer i vassdraget og framskrivning av framtidige flommer. Kartet er produsert på digital form, slik at kommunene og andre kan bruke kartene i egne kartverktøy sammen med andre kartdata.

Styring av arealbruken er det absolutt viktigste tiltaket for å holde risikoen for flomskader på et akseptabelt nivå. Flomsonekartene er da viktige verktøy.

 

Kontaktpersoner

Regionsjef Anne Cathrine Sverdrup, mobil: 90 75 20 61

Senioringeniør Turid Bakken Pedersen, mobil: 97 68 13 12

Fakta om flomsonekart

  • Med bakgrunn i erfaringene fra storflommen på Østlandet i 1995, blir flomsonekartlegging i dag sett på som det viktigste verktøyet for å redusere flomskader i framtida.

  • Kravene til sikkerhet mot skred og flom er forankret i Plan- og bygningsloven (PBL) og Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17).

  • NVE har laget retningslinjer knyttet til Flaum- og skredfare i arealplanar, som beskriver hvordan kravene til god nok sikkerhet kan ivaretas i arealplanleggingen.

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Skredsikringstiltak i Kåfjord kommune, markering av ferdigstillelse 12 november12.11.2019 10:30:00 CETPressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bistått Kåfjord kommune med å redusere fare for ødeleggende skred ved tiltak i Olderdalen, Holmen og Samuelsberg. NVE har det nasjonale ansvaret for flom- og skredfare og bistår kommunene med å kartlegging, sikring og arealplanlegging. Tirsdag 12. november kl. 10.30-12.30 markeres dette på Rådhuset i Olderdalen. Det vil bli befaring av skredsikringstiltaket i Olderdalen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom