Direktoratet for byggkvalitet

Nye bygg skal være ladeklare

Del

Stadig flere velger å skaffe seg elbil. Nå får dette også innvirkning på reglene i TEK17 og dermed nye byggeprosjekter.

Foto: Shutterstock / NTB
Foto: Shutterstock / NTB

Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Regjeringen har som mål at nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2025. Derfor har det vært viktig å legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet.

Gjelder fra 1. juli

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte Direktoratet for

byggkvalitet (DiBK) ut høringsforslag om nye bestemmelser i byggteknisk forskrift i januar 2021. De nye reglene for «ladeklare bygg» er nå vedtatt og trer i kraft 1. juli 2021.

Endringene vil gjelde for nyetablering av parkeringsplasser der det er stilt krav om parkering etter plan- og bygningsloven. Kravene gjelder uavhengig av om parkeringsplassene er i tilknytning til en bygning, om de er utendørs, i en garasje eller inne i en bygning. For eksisterende bygg vil de nye reglene kun gjelde ved hovedombygging og for oppføring av nye parkeringsplasser. Det er bare byggesaker der det er søkt om byggetillatelse etter 1. juli 2021 som blir berørt av denne nye bestemmelsen.

Krav til klargjøring, ikke installering

De nye reglene stiller ikke krav til installering av selve ladeanlegget, men til å klargjøre føringsveier og plass for elektrisk infrastruktur for ladeanlegg til elbil. Føringsveiene skal være gjort klart helt fra fordelingstavle eller sikringsskap og frem til den enkelte parkeringsplass. Dersom føringsveiene går fra parkeringsplassen og i, eller gjennom, et byggverk, så må føringsveiene også klargjøres i byggverket.

Fakta

  • De nye reglene i TEK17 trer i kraft fra 1. juli og gjelder for nybygg og hovedombygging. Med hovedombygging menes gjennomgripende endring eller reparasjoner som er så omfattende at hele byggverket i det vesentlige blir fornyet.
  • I tilfeller der kommunen ikke setter krav om etablering av parkeringsplasser, gjelder heller ikke de nye reglene.
  • Enkelte bygningstyper, som fritidsboliger uten kjøreatkomst og byggverk som ikke er koblet til strømnettet, er unntatt fra de nye reglene. Les mer på lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-04-28-1315?q=tek17

Kontakter

Bilder

Foto: Shutterstock / NTB
Foto: Shutterstock / NTB
Last ned bilde
Foto: Carl Bergsmann / Mostphotos
Foto: Carl Bergsmann / Mostphotos
Last ned bilde

Om Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for byggkvalitet
Mariboes gate 13
0183 Oslo

+47 22 47 56 00http://dibk.no

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter innenfor bolig- og byggkvalitet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Vårt arbeid er rettet mot kommunene, aktørene i byggeprosessen og byggevaremarkedet. Direktoratet skal ha oversikt over hvordan regelverket virker, og ha god kunnskap om og bidra i den faglige utviklingen i samhandling med kommuner, byggenæringen og andre aktører.

En viktig oppgave er å øke kunnskapen i samfunnet - spesielt i byggenæringen og kommunene - om byggeregler, byggkvalitet og byggesaksprosess.
Direktoratet for byggkvalitet er et virkemiddel for å realisere bygningspolitikken. Direktoratet skal bidra til å oppfylle to hovedmål:

  1. Raskere boligbygging og gode byggkvaliteter
  2. Forvaltningen av bolig- og bygningssektoren skal være effektiv og brukerrettet.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for byggkvalitet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for byggkvalitet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for byggkvalitet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom