Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ny veileder om vegetasjonen langs vassdrag

Del

Livet i elvene er i stor grad avhengig av vegetasjonen langs elvekanten. Kantvegetasjon er også et grøntelement som binder grøntområder sammen – særlig i store monokulturer som jordbruksområder. Mange steder er kantvegetasjonen under press. NVE har laget en veileder for å avklare myndighetsutøvelsen etter vannressurslovens § 11 og forholdet til andre lover som omhandler kantvegetasjonen.

Foto: Anne-Grete Buseth Blankenberg
Foto: Anne-Grete Buseth Blankenberg

Vegetasjonen langs vassdrag, kantvegetasjonen, er et tydelig landskapselement. Den har stor betydning for økosystemet i og langs vassdraget og kan bidra til å redusere erosjon. Kantvegetasjonens betydning gjenspeiles i et omfattende regelverk som setter rammer for tiltak. De mest sentrale lovene er vannressursloven, landbrukslovgivningen og plan- og bygningsloven. Disse lovene har imidlertid ulik innretning og forvaltes av ulike etater.

NVEs veileder om vegetasjon langs vassdrag er laget for å avklare myndighetsutøvelsen etter vannressurslovens § 11 og forholdet til andre lover som omhandler kantvegetasjonen. I tillegg skal den bidra til en mer enhetlig forvaltning av vannressurslovens § 11.

I Stortingsmelding nr. 14 (2015-2016) "Natur for livet" fikk Klima- og miljødepartementet i samråd med Olje- og energidepartementet og Landbruks- og matdepartementet i oppdrag å sørge for å veilede kommunene om bruken av vannressursloven § 11. Dette ble nevnt i forbindelse med deres planlegging etter plan- og bygningsloven § 1–8, der det i 100-metersbeltet langs sjø og langs vassdrag «skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser».

Veilederen er et produkt av innspill fra departement, fylkesmenn, kommune og interesseorganisasjoner.

Les veilederen her:
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_02.pdf

Fakta

  • Grunneier er ansvarlig for å opprettholde kantvegetasjonen.
  • Kommunene skal ivareta kantvegetasjonen gjennom sin planlegging etter plan- og bygningsloven.
  • Kommunen skal fastsette bredde på kantvegetasjonen når noen krever det.
  • Kommunen skal ivareta kantvegetasjonen i sin behandling av saker etter forskrift om nydyrking.
  • Fylkesmannen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet om kantvegetasjon.
  • NVE følger opp brudd på vannressurslovens bestemmelser om kantvegetasjon.
  • NVE er klageinstans for fylkesmannens vedtak.

Kontaktpersoner

Senior rådgiver, Jan Henning L'Abée-Lund, mobil: 908 54 195

Seksjonssjef for miljøtilsynet Mari Hegg Gundersen, tlf. 22 95 91 24

NVEs regionkontor Sør: tlf. 22 95 97 41

NVEs regionkontor Vest: tlf. 22 95 95 01

NVEs regionkontor Øst: tlf. 22 95 96 71

NVEs regionkontor Midt: tlf. 22 95 99 01

NVEs regionkontor Nord: Tlf. 22 95 96 01

Bilder

Foto: Anne-Grete Buseth Blankenberg
Foto: Anne-Grete Buseth Blankenberg
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom