Mattilsynet

Ny strategi for dyrehelse i Norge

Del

Norsk dyrehelse er svært god. Det er viktig for dyrene og bidrar til god dyrevelferd, god folkehelse og god mattrygghet. Nå er forslag til en ny strategi, som har som mål å sikre god dyrehelse også i fremtiden, overlevert Landbruks- og matdepartementet. For at vi skal lykkes like godt i fortsettelsen må vi fortsette et godt samarbeid med næringen og forvaltningen.

- Det er investert mye for å oppnå den gode dyrehelsestatusen vi har i dag – og det blir viktig for oss å ivareta den på tross av et økende trusselbilde knyttet til klimaendringer, invaderende arter og resistente bakterier, sier Kristina Landsverk, som har ledet arbeidet med utviklingen av strategiforslaget. - Vi kan ikke ta den gode statusen for gitt.


En viktig årsak til den gode dyrehelsen i Norge er det tette samarbeidet vi har mellom forvaltningen, kunnskapsinstitusjonene, næringen og praktiserende veterinærer. Forslaget til ny dyrehelsestrategi er utviklet i samarbeid mellom Mattilsynet og representanter for alle disse miljøene.

Ny dyrehelseforordning
Regelverket som regulerer dyrehelsen i Norge, er i støpeskjeen. Fra april 2021 vil EUs nye dyrehelseforordning tre i kraft. Dette regelverket er en del av EØS-avtalen og vil gjelde også i Norge.

Det nye regelverket gir et nasjonalt handlingsrom, som er viktig å utnytte for å bevare og forbedre norsk dyrehelse.

Friske dyr er et sentralt premiss for bærekraftig og effektiv produksjon, med et lavt medisinforbruk og god dyrevelferd. 

Flere trusler i fremtiden

Forslaget til strategi peker både på trusler, og muligheter i form av tiltak for å bevare denne gode statusen. 

I et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, finnes det en rekke trusler mot norsk husdyrhelse som det er viktig å vurdere når en nasjonal strategi skal utarbeides. På kort sikt, innenfor den 5 års-perioden strategien gjelder for, vil det å forhindre utbrudd av sykdommer som afrikansk svinepest, høypatogen fugleinfluensa og Newcastle syke stå sentralt. 

For spredning av mindre alvorlige smittsomme sykdommer som Norge er fri for, vil en lav innførsel av levende dyr, som er strengt kontrollert, være av avgjørende betydning. 

På lengre sikt vil trusler knyttet klima, økt bruk av antibiotika med utvikling av resistente bakterier, dårligere veterinærdekning, en reduksjon i ressurser til forvaltning og kunnskapsinstitusjoner og de politiske rammene for norsk husdyrproduksjon være viktige.

-Målet vårt med denne strategien er å bevare den gode dyrehelsen vi har. For at vi skal lykkes med det, må det være et tett og godt samarbeid mellom næringen og forvaltningen. Jeg tror det er lett å ta den gode statusen vi har for gitt, både for den enkelte bonde, men også forbrukerne. Det at vi kan velge trygg mat fra øverste hylle, produsert med et minimum av medisiner, er det få som tenker over, sier Landsverk. 


Nå skal Landbruks- og matdepartementet behandle forslaget, og beslutte når og hvordan dyrehelsestrategien for de kommende årene blir seende ut.

Deltagerne i prosjektet har vært: Norges Bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag, Veterinærinstituttet, Animalia, Tine, Nortura, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund og Den norske Veterinærforening

Les hele rapporten her: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/nasjonal_strategi_for_landdyrhelse_20202025.42158/binary/Nasjonal%20strategi%20for%20landdyrhelse%202020-2025

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom