Medietilsynet

Ny mediestøttelov vedtatt i Stortinget

Del

Den nye mediestøttelova er no endeleg vedtatt i Stortinget, og trer i kraft frå nyttår. Lova skal gjere dei økonomiske rammene for medieverksemdene meir føreseielege og forvaltninga av mediestøtta meir uavhengig. – Lovfesta uavhengigheit for Medietilsynet og Medieklagenemnda er eit godt grep for å sikre armlengds avstand mellom politiske myndigheiter og media, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Formålet med den nye mediestøttelova er å legge til rette for eit mangfald av journalistiske redaktørstyrte medium over heile landet. Foto Medietilsynet
Formålet med den nye mediestøttelova er å legge til rette for eit mangfald av journalistiske redaktørstyrte medium over heile landet. Foto Medietilsynet

Formålet med lova er å legge til rette for eit mangfald av journalistiske redaktørstyrte medium over heile landet.

Hovudpunkt i mediestøttelova

  • Regjeringa skal foreslå faste, langsiktige økonomiske rammer for NRK og for dei direkte tilskottsordningane for mediestøtte. Forslaget til styringssignal skal leggast fram for Stortinget kvart fjerde år, i ein budsjettproposisjon året etter stortingsval.
  • Lova stadfester uavhengigheit for Medietilsynet og Medieklagenemnda. Medietilsynet behandlar enkeltsaker om mediestøtte med Medieklagenemnda som klageinstans. Politiske myndigheiter kan ikkje instruere Medietilsynet eller Medieklagenemnda i enkeltsaker, og kan ikkje gjere om på vedtak tilsynet eller klagenemnda har gjort.
  • Lova fastset dei direkte mediestøttesordningane og deira samfunnsformål.

Regjeringa skal gi årleg status for norsk mediepolitikk

Stortinget har bedt regjeringa gi Stortinget ei årleg utgreiing om ytringsfridom og pressefridom, og om nå-situasjonen og måloppnåinga for norsk mediepolitikk.

– Utviklinga i mediebransjen går stadig raskare. Vi ser at ytrings- og pressefridom er under press mange stader, også i Europa. Medietilsynet helsar derfor ei slik årleg utgreiing velkommen, seier Velsand.

Les meir om den nye mediestøttelova på Stortingets sider

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Formålet med den nye mediestøttelova er å legge til rette for eit mangfald av journalistiske redaktørstyrte medium over heile landet. Foto Medietilsynet
Formålet med den nye mediestøttelova er å legge til rette for eit mangfald av journalistiske redaktørstyrte medium over heile landet. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Nye oppdrag for Medietilsynet: NRK-utredning og gjennomgang av mediestøtten15.12.2020 14:00:00 CETPressemelding

Medietilsynet skal neste år utarbeide en ny rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet og hvordan NRKs virksomhet påvirker konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet. Tilsynet skal også gjennomgå de ulike mediestøtteordningene. – Utredningene skal inngå i grunnlaget for Stortingets første behandling av fireårige styringssignaler for NRK og mediestøtten, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom