Samferdselsdepartementet

Ny havne- og farvannslov

Del

Regjeringen legger i dag frem forslag til ny havne- og farvannslov. Den skal forbedre vilkårene for sjøtransport, bidra til å nå transport- og næringspolitiske mål og ivareta miljøhensyn.

- Konkurransen om sjøarealene har økt de senere årene, og mange har interesser i å benytte kystsonen til ulike formål. Vi legger derfor opp til at den nye havne- og farvannsloven skal favne bredere enn bare sjøtransport- og havnenæringen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale. Han påpeker at loven skal legge til rette for mer markedsorientert havnedrift og bedre ivareta næringsinteresser og andre brukergrupper av farvannet. Havne- og farvannsloven har betydning for mange.

- Vi har lyttet til sjøtransportnæringen, kommunene og andre brukere av farvannet når vi har utarbeidet den nye loven, sier Dale.

Den nye loven innebærer blant annet endringer i hvem som har ansvaret for de ulike oppgavene i farvannet:

  • Staten vil nå ta ansvaret for farvannsutbedringer samt navigasjonsinnretninger i hele farvannet, også i kommunens sjøområde.
  • Kommunene gis myndighet direkte i loven til å regulere fart for fritidsfartøy, uten krav om statlig godkjenning.

Lovforslaget åpner for at det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom gjenværende egenkapital er forsvarlig. Dette vil hindre innlåsing av kapital og bidra til aktivt kommunalt eierskap. I loven gis kommunene adgang til å midlertidig begrense fartøyers opphold i havn for å unngå eller begrense lokal luftforurensning. Staten vil kunne stille krav til drift av havn for å ivareta hensynet til miljø og sikkerhet. I tillegg vil redere  kunne stilles til ansvar ved ulykker og andre hendelser i farvannet. Det gis også en ny bestemmelse om losplikt for å tilrettelegge for autonom seilas.

Den nye loven innebærer også videreføring av flere viktige bestemmelser:

  • Fordi kommunen fortsatt vil ha oppgaver i eget sjøområde videreføres anløpsavgiften under betegnelsen "farvannsavgift".
  • Dagens krav om at inntekter og kapital i havnevirksomheten skal holdes regnskapsmessig adskilt fra kommunens øvrige virksomhet opprettholdes.

For å skape forutsigbarhet for sjøtransporten foreslår regjeringen at havnenes plikt til å motta fartøy videreføres

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Regjeringa skjerpar krava til tunge køyretøy15.10.2019 11:35:15 CESTPressemelding

– Fjorårets vinter var prega av alvorlege ulukker og fastkøyringar. Difor innfører vi no strengare krav til vinterdekk for tunge køyretøy, samt auka gebyrsatsar for brot på krava til vinterutrusting. Samstundes styrkjer vi kontrollverksemda i Statens vegvesen med 20 millionar kroner, slik at vi får enda fleire kontrollar i vinterperioden. Dette er viktige tiltak i arbeidet for auka tryggleik og framkome på norske vintervegar. Farlege vogntog skal bort frå norske vinterveger, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Ingrid Dahl Hovland blir ny vegdirektør11.10.2019 11:45:00 CESTPressemelding

- Statens vegvesen har et viktig samfunnsoppdrag i samferdselssektoren. Etaten har tunge oppgaver innenfor utbygging, drift- og vedlikehold av vei, trafikksikkerhet, trafikant og kjøretøy og langtidsplanlegging. Med Ingrid Dahl Hovland får vi en svært dyktig og meget kompetent vegdirektør med tung ledererfaring fra bransjen. Jeg er glad for at hun har takket ja til denne viktige jobben og er klar til å starte om kort tid, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsbudsjettet 2020: Full fart i bygging av veg og bane7.10.2019 10:01:00 CESTPressemelding

– Regjeringa vil fortsette å bygge landet og skape eit berekraftig velferdssamfunn. Det krev ein moderne infrastruktur med effektive og sikre transportløysingar. Vi held fram med å satse på samferdsel, og bidreg med det til ein enklare kvardag for folk flest, ei styrking av næringslivets konkurransekraft og utvida bu- og arbeidsregionar. Regjeringa foreslår å løyve 75,4 milliardar kroner til samferdsel i 2020. Det er ein auke på over 80 prosent sidan 2013.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom