Nærings- og fiskeridepartementet

Ny eierskapsmelding

Del

Den nye eierskapsmeldingen legger til rette for verdiskaping i dag og i fremtiden. Samtidig styrker og tydeliggjør regjeringen forventningene til selskapene, blant annet når det gjelder åpenhet, mangfold og ansvarlighet.

Foto: NFD
Foto: NFD

Regjeringen har i dag lagt frem eierskapsmeldingen «Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping» for Stortinget. Forrige eierskapsmelding kom i 2014.

– Selskapene forvalter store verdier på vegne av fellesskapet og fremtidige generasjoner. Derfor må vi fortsette å forvalte eierskapet på en profesjonell og bærekraftig måte, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det direkte statlige eierskapet i Norge er stort. Staten er eier i 73 selskaper og eier om lag en tredjedel av verdiene på Oslo Børs. I de 24 selskapene hvor staten har mål om avkastning var verdien av statens eierandeler 833 milliarder kroner ved utgangen av 2018. I tillegg kommer nærmere 50 selskaper der staten har ulike sektorpolitiske mål. Mange av selskapene betaler årlig store utbytter til staten. 

En verdiskapende og ansvarlig eier

Norge skal være internasjonalt ledende på utøvelsen av statlig eierskap. Politikken er tydeliggjort og vide­reutviklet. Forventningene til selskapene bygger på internasjonal god praksis og dekker alle elementer innenfor selskapenes virksomhetsstyring som forventes å påvirke den langsiktige verdiskapingen. Regjeringen forventer mer åpenhet om blant annet lederlønn, selskapets skattepolicy og mangfold.

– Forventningene til åpenhet er styrket, særlig på områdene lederlønn og skatt. Regjeringen er også tydelig på hvordan staten følger opp selskapene, spesielt hvis de ikke leverer, sier næringsministeren. 

Rammene videreføres

Rammene for statens eierutøvelse har ligget fast siden tidlig på 2000-tallet og hatt bred politisk støtte. Rammene gir forutsigbarhet for selskapene og kapitalmarkedet, noe som har vært en forutsetning for at selskapene har kunnet videreutvikle seg og skape verdier. 

– Statens eierutøvelse er basert på internasjonalt anerkjente eierstyringsprinsipper og har vært avgjørende for at vi har lyktes så godt med det statlige eierskapet i Norge. Vi må fortsatt ha en klar rollefordeling mellom eier og styret, sier Røe Isaksen. 

Vil redusere eierskapet over tid

Selv om staten også fremover vil være en betydelig eier, mener regjeringen at privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv. For å bidra til et mer spredt eierskap, ønsker regjeringen derfor å redusere statens eierskap over tid.

– I tilfeller der staten ikke lenger har en begrunnelse for å eie i et selskap, er regjeringens politikk at vi skal selge oss ned eller ut når tidspunktet er riktig. Dette skjer kun dersom det er økonomisk gunstig for staten. For flere selskaper er det imidlertid gode begrunnelser for at staten fortsatt skal ha en eierandel, og det statlige eierskapet vil være betydelig også i fremtiden, sier Røe Isaksen.

 

Fakta - staten som eier

  • Siden 2002 er det i hver stortingsperiode lagt frem for Stortin­get én melding om statens samlede direkte eier­skap, en såkalt eierskapsmelding.
  • Eierskapsmeldingen omhandler regjeringens politikk om hvorfor staten eier direkte i selskaper, hva staten eier og hvordan staten utøver sitt eierskap. 
  • Staten er en stor eier i Norge med direkte eierandeler i 73 selskaper. 24 selskaper opererer primært i konkurranse med andre og staten har som eier mål om høyest mulig avkastning over tid. I 45 selskaper har staten ulike sektorpolitiske mål.
  • Selskapene er plassert i tre kategorier:

I kategori 1 inngår selskapene der staten har mål om høyest mulig avkastning over tid, og hvor staten ikke lenger en begrunnelse for eierskapet.

I kategori 2 inngår selskapene der staten har mål høyest mulig avkastning over tid og hvor staten har særskilte begrunnelser for eierskapet.

I kategori 3 inngår selskapene der staten søker mest mulig effektiv oppnåelse av ulike sektorpolitiske mål.

Fire selskaper er ikke kategorisert. 

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen gjør endringer i covid-19- forskriften: Mulighet for kohortinndeling på arrangementer som varer over lengre tid14.8.2020 11:43:27 CESTPressemelding

Ved arrangementer som varer over lengre tid, som varemesser og idrettsarrangementer, kan deltakere deles inn i kohorter med to hundre i hver. Disse kan skiftes ut i løpet av arrangementet. Dette skal kunne gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte, slik at personer i ulike kohorter ikke kommer i nærkontakt med hverandre når de kommer og når de drar. Antallsbegrensningen på 200 for arrangementer gjelder fortsatt.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom