Regjeringen la i statsråd 6. desember 2019 frem en proposisjon til Stortinget for å innhente Stortingets samtykke til ratifikasjon av Avtale for å hindre uregulert fiske i den internasjonale delen av Polhavet av 3. oktober 2018.

Om avtalen:

  • Det meste av Polhavet ligger innenfor 200-mils sonene til de fem kyststatene. Men midt i Polhavet er det et internasjonalt område. Her er det nå is store deler av året og det foregår ikke kommersielt fiske. Ved en reduksjon i isdekket i tiårene fremover, kan fiske bli mulig.
  • Avtalen er fremforhandlet av de fem kyststatene til Polhavet, Canada, Danmark/Grønland, Norge, Russland og USA, og de fem fjernfiskeaktørene EU, Island, Japan, Kina og Sør-Korea. Den etablerer en regional regulering i tråd med FN-avtalen om fiske på det åpne hav av 1995 og Havrettskonvensjonen.
  • Avtalen innebærer en ambisjon om et felles forsknings- og overvåkningsprogram for å kartlegge og vurdere mulighetene for bærekraftig fiske i fremtiden.
  • Partene forplikter seg til ikke å tillate egne fiskere å fiske før internasjonale forvaltningstiltak er vedtatt. Avtalen skriver seg inn i eksisterende internasjonalt rammeverk for staters rettigheter og plikter på det åpne hav.