GlobeNewswire by notified

Nr. 3/2023 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling 23. marts 2023

Del

Nasdaq Copenhagen                                                                               
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K   

København, 28. februar 2023
SELSKABSMEDDELELSE nr. 3/2023

CEMAT A/S
CVR-nr. 24 93 28 18
Ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i Cemat A/S (herefter ”Selskabet”) torsdag den 23. marts 2023, kl. 14.00, hos DLA Piper Denmark, Oslo Plads 2, 2100 København Ø, Danmark.

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger:

  1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
  2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til god­ken­delse.
  3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i hen­hold til den godkendte årsrapport.
  4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport.
  5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor.
  8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer
  9. Eventuelt.


Fuldstændige forslag

Ad pkt. 1   Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager ledelsens beretning til efterretning.

Ad pkt. 2   Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte reviderede årsrapport godkendes af generalforsamlingen.

Ad pkt. 3   Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at overskuddet som anført i den af generalforsamlingen godkendte årsrapport bliver overført til næste år.

Ad pkt. 4   Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte vederlagsrapport godkendes af generalforsamlingen.

Ad pkt. 5   Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens medlemmer for regnskabsåret 2023 skal modtage 200.000 kr. i basisvederlag.

Formandens vederlag består af basisvederlaget x 2,5, og næstformandens vederlag består af basisvederlaget x 1,75.

Ad pkt. 6   Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår at udvide bestyrelsen med et medlem, og foreslår nyvalg af:

Brian Winther Almind
Executive Vice President, DSV Group Property
Ledelseserhverv:
Speditør - Ellegard Transport, hvoraf de 2 år var i Verona, Italien
Trafikchef - DFDS Transport
Trafikchef – DHL A/S
Executive Vice President - DSV A/S siden 1997
Bestyrelsesposter i flere DSV A/S-ejede selskaber 
Netværk – Dansk Industri byggeudvalg, European Logistics Forum (ELF), VL 111.
Særlige kompetencer:
Generel ledelse, forretningsudvikling, integration af selskaber. Ejendomme i relation til jordkøb, myndighedsbehandling, projektstyring, byggeri, køb/salg, leasing, jura, strategi, økonomi – alt af større projekter i mere end 90 lande. 
Sprog: Dansk og engelsk.

Bestyrelsen foreslår endvidere genvalg af:


Frede Clausen, bestyrelsesformand, 63 år
HD i virksomhedsledelse
Diverse bankfaglige uddannelser
Valgt til formand i 2018
Ledelseshverv:
Frede Clausen Holding ApS (direktør)
Core Poland Residential V (bestyrelsesmedlem)
Malik Supply A/S (bestyrelsesmedlem)
Developnord A/S (formand)
Søndergaard Holding Aalborg ApS (formand)
lb Andersen VVS A/S (formand)
Palma Ejendomme ApS (formand)
Ejendomsselskabet Gøteborgvej 18 ApS (næstformand)
PL Holding Aalborg A/S (formand)
Uafhængig
Særlige kompetencer: Strategisk ledelse, forretningsudvikling og køb, salg, vurdering og udlejning af erhvervs- og investeringsejendomme samt ejendomsadministration
Sprog: Dansk og engelsk.

Eivind Dam Jensen, næstformand, 71 år
MDE og diplomadministrator AD
Statsautoriseret ejendomsmægler
Valgt til næstformand i 2005
Ledelseshverv:
Ejer af Statsaut. Ejendomsmæglerfirma E. Dam Jensen
Bestyrelsesformand og eneaktionær i A/S Eivind Dam Jensen
Ejer af Brundtland Golfcenter (via A/S Eivind Dam Jensen)
Ikke-uafhængig
Særlige kompetencer: Køb, salg, vurdering og udlejning af erhvervs- og investeringsejendomme samt ejendomsadministration
Sprog: Dansk, engelsk og tysk.

Joanna L. Iwanowska-Nielsen, 54 år
Ejendomsekspert
Uddannet i international handel, organisation og ledelse fra Warszawa School of Economics
Valgt til bestyrelsen i 2016
Ledelseshverv:
Bestyrelsesmedlem i Sustaiable Malkowo
Bestyrelsesmedlem i Coille Righ Green Energy, Scotland
Bestyrelsesmedlem i WildaNova Sp.z.o.o. (Polen)
Partner i NOLTA Consultants og NOLTA Career Experts
Medlem af ekspertpanelet EPI (European Property Institute)
Medlem af Warsaw Women in Real Estate & Development
Ingen ledelseshverv i andre danske selskaber
Uafhængig
Særlige kompetencer: Erfaring med ejendomshandel i Polen, Central- og Østeuropa og internationalt (udvikling, strategi, salg og projektledelse for erhvervs- og beboelsesejendomme)
Sprog: Polsk, engelsk, russisk.

Ad pkt. 7   Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Ad pkt. 8   Forslag fra bestyrelse eller direktion

Ingen forslag til behandling.

Generelle oplysninger

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 4.997.006,06 fordelt på 249.850.303 aktier a kr. 0,02 kr. Hvert aktiebeløb på kr. 0,02 giver én stemme.

Selskabet har indgået tilslutningsaftale med VP Securities A/S. Aktionærernes finansielle rettigheder kan således udøves igennem VP Securities A/S.

Vedtagelseskrav

De på generalforsamlingen behandlede anliggende under pkt. 2-7 afgøres ved simpel stemmeflerhed, jf. pkt. 10.1 i Selskabets vedtægter samt selskabslovens § 105.

Selskabets hjemmeside

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen, vederlagsrapport, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, fuldmagts-, brevstemme-, og tilmeldingsblanketter til brug for bestilling af adgangskort vil blive gjort tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside, www.cemat.dk, under ”Investor/Generalforsamlinger” fra tirsdag den 28. februar 2023, kl. 13.00.

Indkaldelsen til generalforsamlingen er ligeledes offentliggjort via Nasdaq Copenhagen A/S, Erhvervsstyrelsens IT-system, Selskabets hjemmeside samt via elektronisk post til de aktionærer, som under angivelse af deres e-mailadresser har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger via elektronisk post. 

Registreringsdato

Aktionærernes ret til at afgive stemme på Selskabets generalforsamlinger eller afgive brevstemme i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionærerne besidder på registreringsdatoen, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Registreringsdatoen er torsdag den 16. marts 2023.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres ved udløb af registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærernes aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved fremvisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation. Denne dokumentation skal være modtaget af Selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Kun de personer, der på registreringsdatoen er aktionærer i Selskabet, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, jf. dog nedenfor om aktionærernes rettidige anmodning om adgangskort.

Den, der har erhvervet aktier ved overdragelse eller på anden måde, kan således ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlingen, medmindre vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, senest på registreringsdatoen torsdag den 16. marts 2023.

Adgangskort

For at kunne møde på generalforsamlingen skal aktionærerne senest fredag den 17. marts 2023 have anmodet om adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskort kan indtil fredag den 17. marts 2023 kl. 23.59 rekvireres elektronisk via www.cemat.dk ved anvendelse af NemID eller depotnummer og adgangskode på Selskabets aktionærportal. Sker tilmeldingen elektronisk, modtages en bekræftelse på tilmeldingen øjeblikkeligt.

Det er ligeledes muligt at anmode om adgangskort ved at fremsende udfyldt tilmeldingsblanket til Selskabets ejerbogsfører, Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 2800 Kongens Lyngby, så den er fremme senest fredag den 17. marts 2023, kl. 23.59. Tilmeldingsblanket kan downloades via www.cemat.dk.

Bemærk venligst, at bestilte adgangskort ikke længere vil blive fremsendt med brevpost.

Adgangskort, som er bestilt via aktionærportalen, vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller i printet version.

Adgangskort, som er bestilt, kan afhentes i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.

Fuldmagt

En aktionær kan møde ved fuldmægtig. Det er ligeledes muligt indtil fredag den 17.  marts 2023 kl. 23.59 at afgive elektronisk fuldmagt via aktionærportalen.

Ved brug af fuldmagtsblanket skal den udfyldte fuldmagtsblanket være fremme hos Selskabets ejerbogsfører Computershare A/S, senest fredag den 17. marts 2023, kl. 23.59. Fuldmagtsblanket kan downloades via www.cemat.dk.

Brevstemme

Aktionærer kan vælge at brevstemme, dvs. at stemme skriftligt inden generalforsamlingen afholdes, i stedet for at stemme på selve generalforsamlingen.

Aktionærer, der vælger at stemme pr. brev, kan afgive elektronisk brevstemme via aktionærportalen eller sende deres brevstemme til Computershare A/S, således at den er modtaget senest onsdag den 22. marts 2023 kl. 16.00.

En brevstemme, som er modtaget, kan ikke tilbagekaldes. Vær opmærksom på, at breve undertiden kan være flere dage undervejs.

Spørgsmål

Aktionærer har mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen samt til det øvrige materiale til brug for generalforsamlingen før generalforsamlingen.

Henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til info@cemat.dk.

Cemat A/S

Frede Clausen
Bestyrelsesformand

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Selskabsmeddelelser kan afmeldes på investor@cemat.dk.

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Biogen Provides Update on FDA Advisory Committee Meeting on Tofersen for SOD1-ALS23.3.2023 01:31:57 CET | Press release

SOD1-ALS is a rare genetic form of the disease affecting approximately 330 people in the United States CAMBRIDGE, Mass., March 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biogen Inc. (Nasdaq: BIIB) announced today the outcome of the U.S. Food and Drug Administration’s (FDA) Peripheral and Central Nervous System Drugs Advisory Committee meeting on tofersen, an investigational product for the treatment of superoxide dismutase 1 (SOD1) amyotrophic lateral sclerosis (ALS). On the question, “Is the available evidence sufficient to conclude that a reduction in plasma neurofilament light chain (NfL) concentration in tofersen-treated patients is reasonably likely to predict clinical benefit of tofersen for treatment of patients with SOD1-ALS?” the Committee voted unanimously yes (9 yes to 0 no), for consideration of a potential accelerated approval. On the second question, “Does the clinical data from the placebo-controlled study and available long-term extension study results, with additional supporting res

GN Store Nord announces change to the Board of Directors22.3.2023 22:22:29 CET | Press release

Due to sudden serious health issues in the family, Montserrat Maresch Pascual has decided to step down from the Board of Directors of GN Store Nord A/S. The Chairmanship assesses that the remaining five members of the Board possess all the relevant competencies and experience to govern the company. Consequently, GN’s Board of Directors as of today consists of Jukka Pekka Pertola (Chair), Klaus Holse (Deputy chair), Anette Weber, Hélène Barnekow, Ronica Wang, and members elected by the employees: Leo Larsen, Cathrin Inge Hansen, and Claus Holmbeck-Madsen. For further information, please contact: Investor Relations Anne Sofie Staunsbæk Veyhe +45 45 75 85 06 Rune Sandager +45 45 75 92 57 Media Relations Steen Frentz Laursen +45 20 65 34 20 About GN GN facilitates communication between people through intelligent hearing, audio, video, and gaming technology. Inspired by people and driven by our passion for innovation, we leverage technologies to deliver unique user experiences that bring pe

ERYTECH Provides Business and Financial Update for the Fourth Quarter and Full Year 202222.3.2023 22:05:00 CET | Press release

ERYTECH Provides Business and Financial Update for the Fourth Quarterand Full Year 2022 Combination with Pherecydesannounced, intending to create a global leader in extended phage therapies targeting antimicrobial resistant pathogenic bacteria Deep restructuring implemented; team size reduced by approximately 75% since start of 2022Cash and cash equivalents of €38.8million ($41.5 million) at the end of December 2022 Cambridge, MA (U.S.) and Lyon (France),March 22, 2023– ERYTECH Pharma (Nasdaq & Euronext: ERYP),aclinical-stage biopharmaceutical company developing innovative therapies by encapsulating therapeutic drug substances inside red blood cells, today provided a business and financial updatefor thefourth quarterand full year of2022. “After the disappointing results of our Phase 3 trial in pancreatic cancer, we have pursued during 2022 a consistent strategy to maximize the remaining value for our shareholders through strategic partnering. We sold our US manufacturing site, sharply

Hvidbjerg Banks ordinære generalforsamling den 22. marts 202322.3.2023 21:48:49 CET | pressemeddelelse

Formand Henrik H. Galsgaard udpegede advokat Rasmus Kronborg, Thisted til dirigent i henhold til vedtægternes § 9. Rasmus Kronborg takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og beslutningsdygtig med hensyn til generalforsamlingens dagsorden, som blev gennemgået. Dagsordenens punkt 1: Formand Henrik H. Galsgaard aflagde på bestyrelsens vegne mundtlig beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. På grund af kommende kapitalkrav forventes der ikke udbetalt udbytte i de kommende år. Der var ikke kommet bemærkninger eller spørgsmål, hvorefter dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning. Dagsordenens punkt 2 og 3: Bankdirektør Jens Odgaard fremlagde årsrapporten til godkendelse og årsrapporten blev godkendt. Årets resultat t.kr. 25.172 blev vedtaget overført således: Udbytte 0 Rente hybrid kernekapital 975 Henlagt til egenkapitalen 24.197 I alt anvendt 25.172 Dagsordenens punkt 4: Bestyrelsesformand Henrik H. Galsgaard freml

CNH Industrial: Periodic Report on $300 Million Buyback Program. Completion of Second $50 million tranche and launch of Third $50 million tranche22.3.2023 21:30:00 CET | Press release

London, March 22, 2023 CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) announces that it has completed the second tranche of its $50 million share buyback (the “Second Tranche”) in the framework of its $300 million common share buyback program with the transaction described in the table below. The transaction, completed on March 13, 2023, reported in aggregate, was based on automatic orders placed with the Company’s broker (who made its trading decisions as to the timing of the purchases independently of the Company based on instructions given before the commencement of the Company’s closed period under the applicable regulations). After the purchases announced today and considering those previously executed under the Second Tranche, the total invested amount is approximately €46,863,453.43 ($49,999,997.50) for a total amount of 3,065,368 common shares purchased. DateNumber of common shares purchasedAverage price per share excluding feesConsideration excluding fees Consideration (**) exclu