GlobeNewswire by notified

Nr. 3/2023 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling 23. marts 2023

Del

Nasdaq Copenhagen                                                                               
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K   

København, 28. februar 2023
SELSKABSMEDDELELSE nr. 3/2023

CEMAT A/S
CVR-nr. 24 93 28 18
Ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i Cemat A/S (herefter ”Selskabet”) torsdag den 23. marts 2023, kl. 14.00, hos DLA Piper Denmark, Oslo Plads 2, 2100 København Ø, Danmark.

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger:

  1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
  2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til god­ken­delse.
  3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i hen­hold til den godkendte årsrapport.
  4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport.
  5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor.
  8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer
  9. Eventuelt.


Fuldstændige forslag

Ad pkt. 1   Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager ledelsens beretning til efterretning.

Ad pkt. 2   Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte reviderede årsrapport godkendes af generalforsamlingen.

Ad pkt. 3   Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at overskuddet som anført i den af generalforsamlingen godkendte årsrapport bliver overført til næste år.

Ad pkt. 4   Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte vederlagsrapport godkendes af generalforsamlingen.

Ad pkt. 5   Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens medlemmer for regnskabsåret 2023 skal modtage 200.000 kr. i basisvederlag.

Formandens vederlag består af basisvederlaget x 2,5, og næstformandens vederlag består af basisvederlaget x 1,75.

Ad pkt. 6   Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår at udvide bestyrelsen med et medlem, og foreslår nyvalg af:

Brian Winther Almind
Executive Vice President, DSV Group Property
Ledelseserhverv:
Speditør - Ellegard Transport, hvoraf de 2 år var i Verona, Italien
Trafikchef - DFDS Transport
Trafikchef – DHL A/S
Executive Vice President - DSV A/S siden 1997
Bestyrelsesposter i flere DSV A/S-ejede selskaber 
Netværk – Dansk Industri byggeudvalg, European Logistics Forum (ELF), VL 111.
Særlige kompetencer:
Generel ledelse, forretningsudvikling, integration af selskaber. Ejendomme i relation til jordkøb, myndighedsbehandling, projektstyring, byggeri, køb/salg, leasing, jura, strategi, økonomi – alt af større projekter i mere end 90 lande. 
Sprog: Dansk og engelsk.

Bestyrelsen foreslår endvidere genvalg af:


Frede Clausen, bestyrelsesformand, 63 år
HD i virksomhedsledelse
Diverse bankfaglige uddannelser
Valgt til formand i 2018
Ledelseshverv:
Frede Clausen Holding ApS (direktør)
Core Poland Residential V (bestyrelsesmedlem)
Malik Supply A/S (bestyrelsesmedlem)
Developnord A/S (formand)
Søndergaard Holding Aalborg ApS (formand)
lb Andersen VVS A/S (formand)
Palma Ejendomme ApS (formand)
Ejendomsselskabet Gøteborgvej 18 ApS (næstformand)
PL Holding Aalborg A/S (formand)
Uafhængig
Særlige kompetencer: Strategisk ledelse, forretningsudvikling og køb, salg, vurdering og udlejning af erhvervs- og investeringsejendomme samt ejendomsadministration
Sprog: Dansk og engelsk.

Eivind Dam Jensen, næstformand, 71 år
MDE og diplomadministrator AD
Statsautoriseret ejendomsmægler
Valgt til næstformand i 2005
Ledelseshverv:
Ejer af Statsaut. Ejendomsmæglerfirma E. Dam Jensen
Bestyrelsesformand og eneaktionær i A/S Eivind Dam Jensen
Ejer af Brundtland Golfcenter (via A/S Eivind Dam Jensen)
Ikke-uafhængig
Særlige kompetencer: Køb, salg, vurdering og udlejning af erhvervs- og investeringsejendomme samt ejendomsadministration
Sprog: Dansk, engelsk og tysk.

Joanna L. Iwanowska-Nielsen, 54 år
Ejendomsekspert
Uddannet i international handel, organisation og ledelse fra Warszawa School of Economics
Valgt til bestyrelsen i 2016
Ledelseshverv:
Bestyrelsesmedlem i Sustaiable Malkowo
Bestyrelsesmedlem i Coille Righ Green Energy, Scotland
Bestyrelsesmedlem i WildaNova Sp.z.o.o. (Polen)
Partner i NOLTA Consultants og NOLTA Career Experts
Medlem af ekspertpanelet EPI (European Property Institute)
Medlem af Warsaw Women in Real Estate & Development
Ingen ledelseshverv i andre danske selskaber
Uafhængig
Særlige kompetencer: Erfaring med ejendomshandel i Polen, Central- og Østeuropa og internationalt (udvikling, strategi, salg og projektledelse for erhvervs- og beboelsesejendomme)
Sprog: Polsk, engelsk, russisk.

Ad pkt. 7   Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Ad pkt. 8   Forslag fra bestyrelse eller direktion

Ingen forslag til behandling.

Generelle oplysninger

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 4.997.006,06 fordelt på 249.850.303 aktier a kr. 0,02 kr. Hvert aktiebeløb på kr. 0,02 giver én stemme.

Selskabet har indgået tilslutningsaftale med VP Securities A/S. Aktionærernes finansielle rettigheder kan således udøves igennem VP Securities A/S.

Vedtagelseskrav

De på generalforsamlingen behandlede anliggende under pkt. 2-7 afgøres ved simpel stemmeflerhed, jf. pkt. 10.1 i Selskabets vedtægter samt selskabslovens § 105.

Selskabets hjemmeside

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen, vederlagsrapport, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, fuldmagts-, brevstemme-, og tilmeldingsblanketter til brug for bestilling af adgangskort vil blive gjort tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside, www.cemat.dk, under ”Investor/Generalforsamlinger” fra tirsdag den 28. februar 2023, kl. 13.00.

Indkaldelsen til generalforsamlingen er ligeledes offentliggjort via Nasdaq Copenhagen A/S, Erhvervsstyrelsens IT-system, Selskabets hjemmeside samt via elektronisk post til de aktionærer, som under angivelse af deres e-mailadresser har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger via elektronisk post. 

Registreringsdato

Aktionærernes ret til at afgive stemme på Selskabets generalforsamlinger eller afgive brevstemme i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionærerne besidder på registreringsdatoen, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Registreringsdatoen er torsdag den 16. marts 2023.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres ved udløb af registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærernes aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved fremvisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation. Denne dokumentation skal være modtaget af Selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Kun de personer, der på registreringsdatoen er aktionærer i Selskabet, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, jf. dog nedenfor om aktionærernes rettidige anmodning om adgangskort.

Den, der har erhvervet aktier ved overdragelse eller på anden måde, kan således ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlingen, medmindre vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, senest på registreringsdatoen torsdag den 16. marts 2023.

Adgangskort

For at kunne møde på generalforsamlingen skal aktionærerne senest fredag den 17. marts 2023 have anmodet om adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskort kan indtil fredag den 17. marts 2023 kl. 23.59 rekvireres elektronisk via www.cemat.dk ved anvendelse af NemID eller depotnummer og adgangskode på Selskabets aktionærportal. Sker tilmeldingen elektronisk, modtages en bekræftelse på tilmeldingen øjeblikkeligt.

Det er ligeledes muligt at anmode om adgangskort ved at fremsende udfyldt tilmeldingsblanket til Selskabets ejerbogsfører, Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 2800 Kongens Lyngby, så den er fremme senest fredag den 17. marts 2023, kl. 23.59. Tilmeldingsblanket kan downloades via www.cemat.dk.

Bemærk venligst, at bestilte adgangskort ikke længere vil blive fremsendt med brevpost.

Adgangskort, som er bestilt via aktionærportalen, vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller i printet version.

Adgangskort, som er bestilt, kan afhentes i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.

Fuldmagt

En aktionær kan møde ved fuldmægtig. Det er ligeledes muligt indtil fredag den 17.  marts 2023 kl. 23.59 at afgive elektronisk fuldmagt via aktionærportalen.

Ved brug af fuldmagtsblanket skal den udfyldte fuldmagtsblanket være fremme hos Selskabets ejerbogsfører Computershare A/S, senest fredag den 17. marts 2023, kl. 23.59. Fuldmagtsblanket kan downloades via www.cemat.dk.

Brevstemme

Aktionærer kan vælge at brevstemme, dvs. at stemme skriftligt inden generalforsamlingen afholdes, i stedet for at stemme på selve generalforsamlingen.

Aktionærer, der vælger at stemme pr. brev, kan afgive elektronisk brevstemme via aktionærportalen eller sende deres brevstemme til Computershare A/S, således at den er modtaget senest onsdag den 22. marts 2023 kl. 16.00.

En brevstemme, som er modtaget, kan ikke tilbagekaldes. Vær opmærksom på, at breve undertiden kan være flere dage undervejs.

Spørgsmål

Aktionærer har mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen samt til det øvrige materiale til brug for generalforsamlingen før generalforsamlingen.

Henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til info@cemat.dk.

Cemat A/S

Frede Clausen
Bestyrelsesformand

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Selskabsmeddelelser kan afmeldes på investor@cemat.dk.

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Evaxion’s AI technology identifies cancer vaccine targets associated with longer progression-free survival of melanoma patients in the EVX-01 Phase 1 clinical trial3.6.2023 23:00:00 CEST | Press release

The clinical trial of the personalized cancer vaccine EVX-01 met its primary endpoints of safety and tolerabilityPositive clinical responses were reported in 8 out of 12 EVX-01 treated patientsHigh-quality neoantigens, predicted by AI technology, were associated with longer progression-free survivalStrong vaccine-specific immune responses were induced in all 12 EVX-01 treated patients Higher EVX-01 dose induced a stronger immune response and was associated with improved clinical outcome COPENHAGEN, Denmark, June 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) (“Evaxion” or the “Company”), a clinical-stage biotechnology company specializing in the development of AI-powered immunotherapies, today presented promising clinical data from its EVX-01 Phase 1 dose escalation trial in metastatic melanoma at the 2023 ASCO annual meeting in Chicago, Illinois. The Phase 1 trial successfully met primary endpoints for safety and tolerability of EVX-01 in metastatic melanoma patients

BW Offshore: Short-term contract extension for Espoir Ivoirien3.6.2023 16:39:00 CEST | Press release

Short-term contract extensionfor Espoir Ivoirien BW Offshore has signed a short-term extension for the lease and operation of the FPSO Espoir Ivoirien in order to discuss a potential purchase of the FPSO by the client. The firm period has been extended until 9 June 2023. For further information, please contact: Ståle Andreassen, CFO, +47 91 71 86 55 Anders S. Platou, Head of Corporate Finance & Strategy, +47 99 50 47 40 IR@bwoffshore.com or www.bwoffshore.com About BW Offshore: BW Offshore engineers innovative floating production solutions. The Company has a fleet of 8 FPSOs with potential and ambition to grow. By leveraging four decades of offshore operations and project execution, the Company creates tailored offshore energy solutions for evolving markets world-wide. BW Offshore has around 2,000 employees and is publicly listed on the Oslo Stock Exchange. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.

Jobindex A/S meddeler sin hensigt om afnotering og tilbud fra Danielsen 2 ApS til aktionærerne om køb af deres aktier til 1.900 kr. pr. aktie2.6.2023 20:16:00 CEST | pressemeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 6 / 2023 København, Danmark 2. juni 2023 – Jobindex A/S (“Jobindex” eller “Selskabet”), meddeler, at Jobindex i dag har besluttet at lade Selskabets aktier slette fra handel og officiel notering fra Nasdaq First North Growth Market Denmark (“Nasdaq First North”) og bemyndiget adm. direktør Kaare Danielsen til at indgive anmodning herom til Nasdaq Copenhagen A/S inden den 1. oktober 2023 samt at Danielsen 2 ApS (“Tilbudsgiver”) fremsætter et frivilligt ureguleret offentligt købstilbud på 1.900 kr. pr. aktie (det “Offentlige Købstilbud”) til alle aktionærer i Jobindex med undtagelse af Tilbudsgiver og Selskabet for så vidt angår egne aktier. For aktionærerne i Jobindex A/S betyder dette, at man har valget imellem at: Acceptere det Offentlige Købstilbud, der indebærer en præmie på ca. 8,6% ift. lukkekursen pr. 2. juni 2023 og en præmie på ca. 9,7% ift. de sidste 12 handelsdages volumenvægtede gennemsnitskurs (VWAP); ellerFortsætte uændret som aktionær i Jobindex A/S

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 02.06.20232.6.2023 20:00:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 2 June 2023 at 21:00 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 02.06.2023 Espoo, Finland – On 2 June 2023 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL362,6953.83CEUX1,1353.84AQEU1,6303.81TQEX1,9403.81Total367,4003.83 * Rounded to two decimals On 3 February 2022, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 8 April 2021 to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The second phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 5 April 2022 started on 2 January 2023 and end

BlueCat acquires network infrastructure monitoring and automation platform Indeni2.6.2023 19:00:00 CEST | Press release

Customers will gain an enhanced ability to maintain network resiliency TORONTO, June 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlueCat Networks, a leading provider of mission-critical network and cloud infrastructure software for reliable and secure DNS, DHCP, and IP address management (collectively known as DDI), announced today that it has acquired Indeni. Moelis & Company acted as financial advisors to BlueCat. Financial terms were not disclosed, and the deal is subject to regulatory approval. Indeni’s platform helps network operations (NetOps) teams assure the health of their network appliances such as firewalls, load balancers, and secure web proxies. It analyzes device configurations, metrics, and logs through deep domain expertise, codified as knowledge. And it alerts administrators about existing and potential issues, using a global, crowd-sourced knowledge base to identify and recommend remediation steps using automation. Customers using Check Point, Palo Alto Networks, Fortinet, F5, and m