GlobeNewswire by notified

Norsk Hydro: Tredje kvartal 2021 - Rekordresultater, forbedringsmålet for 2021 nådd

Del

Norsk Hydro ASA rapporterte en justert EBITDA på 7.219 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med 3.100 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Høyere all-in metall- og aluminapriser og bedre volumer oppstrøms bidro positivt til justert EBITDA, delvis utliknet av høyere råvarekostnader.

  • Gode markedsforhold og høyere volumer ga rekordresultat i Aluminium Metal
  • Robust drift i Bauxite & Alumina
  • Forbedringsmålet for 2021 nådd
  • Lavere produksjonsvolumer i Energy utliknet av forskjeller mellom prisområder
  • Investeringer i resirkulering og Extrusions som støtter Hydros strategi fram mot 2025

– Jeg er glad for å se at organisasjonen leverer rekordresultater for kvartalet i et godt aluminiummarked, og at vi har klart å nå forbedringsmålet for året allerede i tredje kvartal. Extrusions har levert bedre enn planlagt, i tillegg til at robust drift i Brasil har gitt et viktig bidrag til forbedringsprogrammet. Alunorte har produsert med full kapasitet for tredje kvartal på rad, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Hydros førsteprioritet er å ivareta helse og sikkerhet for våre medarbeidere og de samfunnene vi opererer i. Selskapet iverksetter fortsatt retningslinjer i samsvar med nasjonale regelverk når det gjelder håndtering av pandemien. I løpet av kvartalet har Hydro kunnet oppheve covid-relaterte restriksjoner på arbeidsplasser i flere land med høy vaksinasjonsdekning og lave smittetall.

Aluminiummarkedet var i underskudd i tredje kvartal. I Kina førte begrensninger i energiforsyning og forbruksrestriksjoner til redusert tilbud. Utenfor Kina fortsatte etterspørselen å stige i viktige markedssegmenter som bygg og anlegg, mens flere forstyrrelser påvirket tilbudssiden. Som følge av dette har det globale lagernivået gått ned i løpet av kvartalet, og det ventes et underskudd på markedet for primæraluminium i 2021.

– Verdens ledere vil snart møtes på klimakonferansen COP26 for å øke innsatsen i henhold til Paris-avtalen. Aluminium har en viktig rolle å spille i arbeidet for å redusere globale karbonutslipp og realisere det grønne skiftet. Vi ser økt etterspørsel etter aluminium som brukes i kundenes løsninger for reduserte utslipp. Etterspørselen etter vår lavkarbonaluminium fortsetter å øke, samtidig som vi også iverksetter mange omfattende tiltak for å redusere våre egne utslipp. Prosjektet for bytte av drivstoff ved Alunorte vil gi et betydelig bidrag mot målet vårt om en utslippsreduksjon på 30 prosent innen 2030, sier Aasheim.

Disse markedsforholdene førte til en økning i kontantprisen og produktpremiene på aluminium opp mot et rekordhøyt nivå på LME, noe som bidro til det rekordhøye resultatet på 4.263 millioner kroner i justert EBIDTA i Aluminium Metal i tredje kvartal.

Markedet for alumina ble også strammere i løpet av kvartalet. Energibegrensninger i Kina og produksjonsforstyrrelser i atlanterhavsregionen påvirket den globale forsyningen av alumina. Som følge av dette ble alumina i atlanterhavsmarkedet handlet med en premium sammenlignet med alumina i stillehavsregionen. Aluminaprisene på Platts prisindeks økte fra 285 US-dollar per tonn i starten av kvartalet til over 480 US-dollar per tonn i midten av oktober.

Generelt har prisene på råvarer som brukes til produksjon av alumina og aluminium økt i løpet av kvartalet. Markedsprisene på lut, brenselolje, kull, petroleumskoks og bek fortsatte å øke, en trend som begynte i løpet av andre halvår i 2020. Energiprisene har også økt globalt i kvartalet. Dessuten har begrensninger på energiforbruk ført til redusert tilbud av legeringsmetaller som magnesium og silikon.

I løpet av tredje kvartal førte tørre hydrologiske forhold til lavere produksjon av kraft i Energy. Som følge av dette ble Energy en netto spotkjøper av kraft. De tørre forholdene bidro også til høye spotpriser i Sør-Norge, med en toppnotering på over 1.200 kroner per MWh i september. Den negative effekten av kjøp i spotmarkedet ble i stor grad utliknet av en gevinst som følge av forskjeller mellom prisområder.

Hydro har satt en klar strategisk retning fram mot 2025. Selskapet tar sikte på å styrke sin posisjon innenfor lavkarbonaluminium, og samtidig utforske vekstmuligheter innenfor ny energi. Bærekraft er et av Hydros konkurransefortrinn, og en viktig forutsetning for å kunne gjennomføre selskapets strategi fram mot 2025.

Hydro nådde sitt forbedringsmål for 2021 på 5,1 milliarder kroner allerede i løpet av tredje kvartal. Gode resultater i Extrusions er hovedårsaken til at målet ble nådd tidligere enn planlagt. Vi er fortsatt i rute med det samlede forbedringsprogrammet med mål om 7,4 milliarder kroner i forbedringer innen 2025, sammenliknet med utgangspunktet i 2018.

Robust drift i Brasil har vært et viktig element i forbedringsprogrammet. I løpet av tredje kvartal har Alunorte produsert med full kapasitet for tredje kvartal på rad, tilsvarende 6,3 millioner tonn alumina på årsbasis. Hydro har også styrket sin posisjon i Brasil med tanke på bærekraft i tredje kvartal.

Et bytte fra tung fyringsolje til flytende naturgass ved Alunorte ventes å redusere CO2-utslippene med seks hundre tusen tonn. Prosjektet er blant de viktigste tiltakene når det gjelder å nå Hydros mål om å redusere CO2-utslippene med 30 prosent innen 2030. I løpet av tredje kvartal inngikk Hydro en avtale om kommersielle vilkår med New Fortress Energy om levering av naturgass til Alunorte over en periode på 15 år.

I tillegg har Hydro mål om å gjenplante områder der gruvedriften er avsluttet ved bauksittgruven Paragominas i et 1:1-forhold. Det betyr at vi gjenplanter en hektar for hver hektar som åpnes, i løpet av to år etter at området gjøres tilgjengelig for gjenplanting. I løpet av tredje kvartal bekreftet forskningskonsortiet BRC (Brazil-Norway Biodiversity Research Consortium), som Hydro er en del av, at gjenplantede områder i Paragominas har tiltrukket seg lokale fuglearter, noe som er en god indikator på kvaliteten på gjenplantingen. I løpet av kvartalet har Hydro også satt av ytterligere 100 millioner brasilianske real (ca. 160 millioner kroner) til utvikling av flerbrukssenter i lokalsamfunn i det nordlige Brasil.

Extrusions er et område for selektiv vekst i Hydro, og målet er å oppnå en kommersiell forbedring på 1,2 milliarder kroner innen 2025, med bilindustrien som viktig satsingsområde. I løpet av kvartalet kunngjorde Precision Tubing at de vil investere i en ny automotiv-presse i Suzhou, for å levere kollisjonssystemer og annet bilsikkerhetsutstyr til den økende e-mobilitetssektoren i Kina. Pressen vil øke kapasiteten med rundt 12 tusen tonn. Generelt er salget av elbiler økende over hele verden, og de har høyere innhold av aluminium enn biler med forbrenningsmotor.

– Elektrifisering av transportsektoren er en drivkraft for etterspørsel etter aluminium. Innen 2035 er det ventet at mer enn 50 prosent av alle bilene som selges vil være elektriske, og batteridrevne elbiler har rundt 40 prosent mer aluminium enn en typisk bil med forbrenningsmotor. Hydro er godt posisjonert for å kunne møte denne etterspørselen i bilindustrien på lengre sikt, sier Aasheim.

Hydro har også en ambisjon om å fordoble resirkuleringen av brukt skrap (“PCS”) innen 2025. Nylig kunngjorde Extrusions at de vil oppgradere resirkuleringsanlegget sitt i The Dalles i Oregon i USA. Denne oppgraderingen gjør at The Dalles kan bearbeide ytterligere 10.000 tonn PCS hvert år, og øke samlet produksjon av resirkulert aluminium med 27.000 tonn. Denne oppgraderingen vil også redusere energiforbruket og føre til lavere CO2 -utslipp og metallkostnader ved anlegget. Investeringen ved The Dalles kommer i tillegg til tidligere kunngjorte investeringer i resirkulering i 2021, som vil øke mengden støperiprodukter med 185.000 tonn, basert på inntak av ytterligere 65.000 tonn PCS.

På alle områder innenfor ny energi, har Hydro fortsatt utviklingen av lønnsomme prosjekter og samarbeidskonstellasjoner i løpet av kvartalet. Innenfor batterier har Hydrovolt, Hydros 50/50-samarbeidsselskap med Northvolt, kommet godt i gang med byggingen av anlegget i Norge, og ventes å begynne resirkulering av batterier innen utgangen av året. Hydrovolt har full ordrebok for hele 2022.

Sammenliknet med andre kvartal 2021, har Hydros justerte EBITDA økt fra 6.598 millioner kroner til 7.219 millioner kroner i tredje kvartal 2021. Høyere all-in metall- og aluminapriser og valutakurser bidro positivt til justert EBITDA. Denne forbedringen ble delvis utliknet av kostnader oppstrøms, lavere volumer og marginer i Extrusions og lavere produksjon i Energy.

Justert EBITDA for første ni månedene av 2021 økte sammenliknet med samme periode i fjor. Høyere all-in metall- og aluminapriser, bedre volumer oppstrøms, bedre marginer og volumer i Hydro Extrusions og bedre resultater fra Hydro Energy bidro positivt til justert EBITDA. Disse positive elementene ble delvis utliknet av høyere råvarekostnader oppstrøms og negative valutaeffekter, i tillegg til økte driftskostnader i Bauxite & Alumina som følge av at en kran for lossing av bauksitt fra skip ble tatt ut av drift.

Resultat etter skatt for videreført virksomhet utgjorde 1.127 millioner kroner i tredje kvartal. I tillegg til faktorene som er beskrevet over, omfattet resultat etter skatt for videreført virksomhet et netto valutatap på 622 millioner kroner og et urealisert tap på LME-relaterte kontrakter på 3.005 millioner kroner.

Hydros netto gjeldsposisjon ble redusert fra 3,6 milliarder kroner til 1,2 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften, utenom endringer i kortsiktige og langsiktige sikkerhetsstillelser, og utenom kjøp av pengemarkedsfond, utgjorde 3,2 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 0,5 milliarder kroner.

Justert netto gjeld holdt seg stort sett på et stabilt nivå, sammenliknet med andre kvartal, og var 10,5 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal. Nedgangen i gjeld ble mer enn utliknet av økte krav om sikkerhetsstillelser, som utgjorde 6,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, hovedsakelig knyttet til strategiske og operasjonelle sikringsposisjoner.

Hydro hadde 18,8 milliarder kroner i kontanter og kontantekvivalenter, 1,0 milliarder kroner i termininnskudd og 1,4 milliarder kroner i pengemarkedsfond, inkludert i kortsiktige investeringer, ved utgangen av tredje kvartal. Termininnskudd og pengemarkedsfond er normalt tilgjengelige på kort varsel. Den rullerende kredittfasiliteten på 1,6 milliarder US-dollar sto helt ubrukt ved utgangen av kvartalet.

I tillegg til faktorene gjengitt over, omfatter rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT), samt resultat etter skatt, poster som er beskrevet i kvartalsrapporten. Nettogjeld, justeringer i EBITDA, EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Investor contact
Line Haugetraa
+47 41406376
Line.Haugetraa@hydro.com

Press contact
Halvor Molland
+47 92979797
Halvor.Molland@hydro.com

Vedlegg

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Information on the total number of voting rights and shares26.11.2021 22:30:00 CET | Press release

REGULATED INFORMATION Information on the total number of voting rights and shares Mont-Saint-Guibert (Belgium), November 26, 2021, 10:30 pm CET / 4:30 pm ET – In accordance with article 15 of the Law of 2 May 2007 on the disclosure of large shareholdings, Nyxoah SA(Euronext Brussels and Nasdaq: NYXH) publishes the belowinformation following the exercise of subscription rights and the issue of new shares. Share capital: EUR 4,427,369.69 Total number of securities carrying voting rights: 25,772,359 (all ordinary shares) Total number of voting rights (= denominator): 25,772,359 (all relating to ordinary shares) Number of rights to subscribe to securities carrying voting rights not yet issued: 105 “2016 ESOP Warrants” issued on November 3, 2016, entitling their holders to subscribe to a total number of 52,500 securities carrying voting rights (all ordinary shares); 100 “2018 ESOP Warrants” issued on December 12, 2018, entitling their holders to subscribe to a total number of 50,000 securit

Fobi to Host Shareholder Update and Earnings Webinar26.11.2021 17:57:56 CET | Press release

VANCOUVER, British Columbia, Nov. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fobi AI Inc. (FOBI:TSXV) (FOBIF:OTCQB) (the “Company” or “Fobi”), a leading data intelligence company using artificial intelligence to help clients turn real-time data into actionable insights and personalized customer engagement, is pleased to announce that Fobi will host a virtual-only shareholder update webinar on Thursday, December 2, 2021, from 9-10am PST (12-1pm EST). The shareholder update webinar will be facilitated by Rob Anson, CEO and Mark Lotz, CFO, who will review the company's most recent reporting period as well as discuss milestones, financial strength, M&A and the outlook for the remainder of the fiscal year. Fobi CEO Rob Anson and CFO Mark Lotz will facilitate pre-submitted and live-chat questions and answers. The company will answer pre-submitted and live questions at the conclusion of prepared remarks. Investors are asked to submit their questions to ir@fobi.ai. To register for this webinar, please visit

Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) – Purchase of shares by NAT board member Alexander Hansson (DUPLICATE)26.11.2021 16:25:26 CET | Press release

Friday, November 26, 2021 Dear Shareholders and Investors, Alexander Hansson, Board member in Nordic American Tankers Ltd and son of Herbjorn Hansson, the NAT Founder, Chairman and CEO, has today bought 50,000 share in NAT at $1.8564 per share. Following the transaction, Alexander Hansson privately owns 1,035,000 shares in Nordic American Tankers Ltd. As in the past, the Hansson family is the largest private shareholder in NAT. Alexander Hansson commented: “Uncertain times are normally good for our tankers. The recent set-back in stock markets is a good opportunity to accumulate shares” Sincerely, Herbjorn Hansson Founder, Chairman & CEO Nordic American Tankers Ltd. www.nat.bm CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS Matters discussed in this press release may constitute forward-looking statements. The Private Securities Litigation Reform Act of 1995 provides safe harbor protections for forward-looking statements in order to encourage companies to provide prospective i

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS26.11.2021 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2021-12-03BondsSWEDISH GOVERNMENT: 1062. SE0013935319. 2031-05-12 SWEDISH GOVERNMENT: 1063, SE0015193313, 2045-11-24 Bid date2021-12-03Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1062: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 1063: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1062: 500 mln SEK per bid 1063: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-12-07Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-11-26 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions c

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK TREASURY BILLS26.11.2021 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2021-12-01BillsSWEDISH T-BILL: SE0017084494. 2022-02-16 SWEDISH T-BILL: SE0015659529, 2022-03-16 Bid date2021-12-01Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SE0017084494: 500 mln SEK +/-250 mln SEK SE0015659529: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SE0017084494: 500 mln SEK per bid SE0015659529: 1000 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-12-03Delivery of billsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-11-26 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms an

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS26.11.2021 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2021-11-30BondsKOMMUNINVEST I SVERIGE: 2311. SE0010948240. 2023-11-13 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2505, SE0011414010, 2025-05-12 KOMMUNINVEST I SVERIGE: G23, XS1897258098, 2023-06-01 BidsBids on interest and volume are entered via Bloomberg Bond Auction SystemBid date2021-11-30Bid times10.00-11.00Requested volume (corresponding nominal amount)2311: 750 mln SEK +/-400 mln SEK 2505: 500 mln SEK +/-250 mln SEK G23: 250 mln SEK +/-150 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)2311: 750 mln SEK per bid 2505: 500 mln SEK per bid G23: 250 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-12-02Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383General Terms and ConditionsGeneral Terms and Conditions General Terms and Conditions för the Riksbank’s Purchases o

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER26.11.2021 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2021-12-01CertificateCommercial paper issued in SEK by non-financial companies with their registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date. i.e. with the latest maturity date as of 2022-06-01 Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Special terms, i.e. the purchase may not have been made after 2021-11-19 BidsCounterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se.Bid date2021-12-01Bid times09.00-09.30 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 4 billionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 4 billion. No bid may contain Commercial paper in excess of SEK 250 million issued by the s