GlobeNewswire by notified

Norsk Hydro: Hydros kapitalmarkedsdag 2021 - Bærekraftig verdiskaping

Del

Hydro fortsetter å styrke lønnsomhet og bærekraft og lanserer nye forbedringsmål og bærekraftambisjoner. I tillegg til en oppdatering om selskapets strategiske retning fram mot 2025 når det gjelder lavkarbonaluminium og ny energi, vil disse ambisjonene være hovedtema på Hydros kapitalmarkedsdag 2021.

I løpet av 2021 har Hydro fortsatt gjennomføringen av sin strategi fram mot 2025, med styrking av selskapets posisjon på lavkarbonaluminium og videreutvikling av forretningsmuligheter innenfor nye energiløsninger. Hydro har lenge hatt en ledende posisjon på bærekraft, og de nye bærekraftambisjonene som lanseres på kapitalmarkedsdagen vil være en viktig drivkraft for Hydros konkurranseposisjon i tiden framover.

Hydro har en ambisjon om å oppnå netto null karbonutslipp innen 2050 eller tidligere, og følger tre alternative veier for å redusere karbonavtrykket fra aluminium til netto null. Hydro vil ha de første kommersielle volumene av aluminium med nær null karbonutslipp (definert som mindre enn 0,5 kg Co2 per kg aluminium) tilgjengelige i 2022, basert på bruk av 100 prosent brukt skrap.

Solide resultater på drift og økonomi i 2021

– Vi satte oss en klar ambisjon i 2019 om å løfte lønnsomheten og fremme bærekraften etter flere år med svak utvikling, og jeg er glad for å se de solide resultatene vi har hatt på drift og økonomi i 2021. Vi har holdt hjulene i gang i løpet av pandemien, og organisasjonen har økt lønnsomheten på alle forretningsområdene. Vi nådde også målet i forbedringsprogrammet for året som helhet tidligere enn planlagt, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Hydros lønnsomhet- og bærekraftsagenda er fortsatt førende for kapitalallokeringen. I løpet av året fullførte Hydro den strategiske gjennomgangen og salget av forretningsområdet Hydro Rolling. Dette bidro med kapital som er allokert til lønnsomme vekstmuligheter i Recycling og Extrusions og styrket balansen. I tillegg har solide resultater bidratt til en større kontantstrøm i 2021.

I lys av selskapets robuste balanse og gode økonomiske resultater, har styret et mål om å foreslå å utbetale 70-80 prosent av justert resultat etter skatt i 2021 til aksjonærene, som en kombinasjon av ordinært utbytte og enten ekstraordinært utbytte, eller en kombinasjon av ekstraordinært utbytte og tilbakekjøp av aksjer. Styrets endelige forslag til utdeling for 2021 vil komme i forbindelse med publiseringen av resultatene for fjerde kvartal i februar 2022, og vil være betinget av godkjenning på generalforsamlingen i mai 2022.

Kundene avkarboniserer, økende etterspørsel etter grønnere aluminium

Overgangen til et samfunn med lavere karbonavtrykk forventes å gi økt etterspørsel etter aluminium. Etterspørselen etter bearbeidede aluminiumprodukter utenfor Kina ventes å øke med fire prosent i året fram til 2030, med lignende vekstrater i viktige sektorer som bilindustrien og bygg- og anleggssektoren. Produksjonen av resirkulert aluminium ventes å øke med fem prosent i året fram til 2030, og utgjøre en større andel av samlet aluminiumproduksjon.

Grønnere aluminium med lavere karbonavtrykk blir sett på som et viktig bidrag i det grønne skiftet. På tvers av sektorer som transport, emballasje, bygg og anlegg og elektronikk setter Hydros kunder ambisiøse mål for avkarbonisering, og lavkarbonaluminium er et viktig verktøy for å redusere Scope 3-utslipp i disse bransjene. Det ventes en differensiering av markedet, der etterspørselen etter grønnere aluminium vil øke raskere enn etterspørselen etter aluminium basert på ikke-fornybare energikilder.

– Vi vil redusere utslippene i samfunnet generelt ved å sørge for mer klimavennlige løsninger. EU har definert viktige områder når det gjelder å nå klimamålene og legge til rette for det grønne skiftet. Renere energi, mer energieffektive bygninger, grønn mobilitet og mer holdbare produkter som kan resirkuleres er noen eksempler. Alle områdene skaper større behov for aluminium og mer fornybar energi, og vi er klare til å bidra. I bruksfasen bidrar aluminium til å redusere klimautslippene fra transport, øke rekkevidden for el-biler og gjøre bygninger mer energieffektive, sier Aasheim

– I tillegg produserer vi nærmere 10 TWh fornybar vannkraft hvert år, og vi utvikler vind- og solenergiprosjekter, samt grønne hydrogenprosjekter, som kan erstatte bruken av fossilbasert naturgass, sier Aasheim.

Hydros plan for avkarbonisering

Hydro lanserer nye klimaambisjoner, som opprettholder målet om å kutte egne utslipp med 30 prosent innen 2030, og setter nye ambisjoner om netto null karbonutslipp i Scope 1 og 2 innen 2050 eller tidligere.

Hydros veikart mot netto null oppstrøms inkluderer planlagte aktiviteter om å erstatte brenselolje med naturgass og elektrifisere kjelene ved aluminaraffineriet Alunorte i Brasil, hvor vi også planlegger å pilotere bruk av hydrogen til kalsinering av alumina. Oppnåelse av nær nullutslipp gjennom hele verdikjeden krever også et skifte i energimiksen, med en enda større andel fornybar energi i smelteverksporteføljen, i tillegg til bruk av fornybare energikilder som hydrogen, direkte elektrisitet eller biogass i støperiene.

Hydro forfølger tre alternative veier og teknologiløp til nær nullutslipp aluminium.

For å sikre verdiene knyttet til eksisterende verk, utvikler Hydro løsninger for karbonfangst og -lagring (CCS) som kan etterinstalleres ved aluminiumverk som allerede er i drift. Hydro har vurdert mer enn 50 CCS-teknologier, og har utviklet planer for testing og pilotering av de mest lovende alternativene opp til industriell skala. Det mest sannsynlige resultatet er en kombinasjon av fangst fra avgass og direkte luftfangst for å eliminere hundre prosent av utslippene. De første volumene av aluminium med nær nullutslipp ved bruk av denne løsningen kan være tilgjengelig i industriell skala via pilotproduksjon innen 2030.

Et annet alternativ som passer enda bedre for nye verk, er Hydros egenutviklede HalZero-teknologi. Dette er en teknologi basert på konvertering av alumina til aluminiumklorid før elektrolysen i en prosess der klor og karbon holdes i lukkede kretsløp, noe som fører til en helt avkarbonisert prosess. Hydro har utviklet denne teknologien i labskala i fem år, og har nå lagt en konkret plan for etablering av et pilotanlegg med produksjon i industriell skala før 2030.

En tredje og raskere vei mot karbonfri aluminium er å resirkulere mer brukt skrap. Med bruk av 100 prosent brukt skrap vil vi kunne fremstille et produkt med nær null karbonutslipp til en konkurransedyktig kost. Dette er mulig ved hjelp av Hydros patenterte teknologi for aluminiumsortering og legeringsekspertise, i tillegg til bytte av energikilde fra gass til hydrogen eller elektrisk oppvarming ved resirkuleringsanlegg og støperier. Aluminium med nær null karbonutslipp basert på resirkulering av 100 prosent brukt skrap bør bli kommersielt tilgjengelig allerede i 2022. Produksjonsvolumene vil avhenge av etterspørsel etter dette materialet fra kundene.

– Markedet har tatt svært godt imot lavkarbonaluminium i form av våre lavkarbonprodukter Hydro CIRCAL og Hydro REDUXA. Disse produktene hjelper våre kunder med å nå sine mål om utslippsreduksjoner. Jeg ser på denne utviklingen som en stor mulighet til å styrke Hydros posisjon. Det viser at når markedet begynner å etterspørre grønnere produkter, representerer utfordringen knyttet til avkarbonisering kommersielle muligheter. Dette gir oss incentiver til å investere i innovative løsninger som kan redusere karbonavtrykket ytterligere, sier Aasheim.

Ambisjoner for miljø og samfunn

Hydro setter seg nye bærekraftambisjoner knyttet til miljø og samfunnsansvar. På miljøområdet handler ambisjonene om å beskytte biologisk mangfold og redusere miljøavtrykket. Når det gjelder biologisk mangfold har Hydro satt som ambisjon at vi ikke skal ha tap av biologisk mangfold i nye prosjekter, i tillegg til selskapets eksisterende 1:1 rehabiliteringsmål. Når det gjelder avfall er de eksisterende målene for 2030 om økt utnyttelse av bauksittavfall og redusert deponering av katodeavfall, supplert med ambisjoner om å eliminere behovet for ny permanent lagring av bauksittavfall innen 2050, og eliminere deponering av alt annet gjenvinnbart avfall innen 2040.

Hydros sosiale ambisjoner handler om å styrke arbeidet for å forbedre levevilkår og livsopphold der vi har virksomhet. Det eksisterende målet om å gi 500.000 mennesker utdanning og yrkesopplæring innen 2030 er supplert med forretningsspesifikke mål om å bidra til en rettferdig overgang til en klimanøytral og sirkulær økonomi og sikre ansvarlig forretningspraksis gjennom hele Hydros forsyningskjede. Det bidrar til mer åpenhet og sporbarhet rundt viktige bærekraftdata for Hydros produkter.

Styrker posisjonen innenfor lavkarbonaluminium

Hydros strategi fram mot 2025 tar sikte på å styrke Hydros posisjon innenfor lavkarbonaluminium og utforske vekstmuligheter innenfor ny energi. Strategien bygger på Hydros konkurransefortrinn når det gjelder å gripe muligheter knyttet til aktuelle megatrender, og posisjonerer selskapet for framtidig verdiskaping gjennom etterspørselen etter grønnere aluminium for en sirkulær økonomi.

Reduserte kostnader og mer effektiv drift ved Hydros verk og anlegg er fortsatt høyt prioritert og en viktig del av vår legitimitet. Hydros virksomhet i Bauxite & Alumina og Aluminium Metal ligger i første kvartil på sine respektive kostnadskurver. Hydro har utvidet sitt eksisterende forbedringsprogram med 1,1 milliarder kroner til et nytt mål om 8,5 milliarder kroner i forbedringer innen 2025. Målet for 2025 inkluderer om lag 5,7 milliarder kroner som allerede var oppnådd ved utgangen av tredje kvartal 2021.

I tillegg har Hydro økt sin ambisjon om kommersielle forbedringer fra 1,5 milliarder kroner til 2,5 milliarder kroner innen 2025. Dette er markedsdrevne tiltak der Hydro vil benytte sine løsninger og samarbeid for å øke markedsandelene i viktige segmenter, i tillegg til å øke marginene. Det kommersielle potensialet ligger også i å kunne benytte Hydros bærekraftige profil til å skape etterspørsel etter Hydros grønnere produktportefølje. I løpet av det siste året har Hydro opplevd økt etterspørsel etter lavkarbonproduktene Hydro CIRCAL og Hydro REDUXA. Hydro forventer å doble salget av disse produktene innen 2025.

I løpet av det siste året har Hydro Extrusions omstrukturert sin portefølje og gjennomført kostnadsbesparelser og produktivitetsprogrammer for å øke lønnsomheten. Extrusions posisjonerer seg nå for framtidig vekst med viktige investeringer og har tilført mer enn 200.000 tonn i ny kapasitet gjennom investeringer som hittil er gjort i porteføljen i 2021.

På kapitalmarkedsdagen 2020 lanserte Hydro en strategisk ambisjon om å doble resirkuleringen av brukt skrap (PCS). Hydro har per nå en portefølje bestående av 25 resirkuleringsverk, med en årlig kapasitet på 1,8 millioner tonn. Ambisjonen for 2025 om å doble resirkuleringen av brukt skrap innebærer en økning i EBITDA på 0,7 milliarder kroner til 1,1 milliarder kroner. Hittil i 2021 er det kunngjort investeringer tilsvarende 85.000 tonn i økt resirkuleringskapasitet for brukt skrap, noe som vil øke den samlede støperiproduksjonen med 305.000 tonn. Det er ventet volumer fra noen av disse prosjektene i 2022.

Vekst i fornybar energi

Overgangen til lavkarbonsamfunnet gir også muligheter for Hydros satsingsområder innenfor ny energi. I løpet av det siste året har Hydro jobbet med strategien om å skape vekst innenfor ny energi som kan bidra til å avkarbonisere høyutslippssektorer, blant annet fornybar energi, batterier og grønt hydrogen. Hydro fortsetter å utvikle lønnsomme prosjekter og samarbeid på disse områdene.

Hydros fornybarselskap, Hydro REIN, har jobbet med sin porteføljestrategi og videreutviklet flere storskalaprosjekter i Brasil og Norden. Hydro REIN har investert i et vindkraftanlegg med kapasitet på 260MW i Stor-Skälsjön i Sverige sammen med Eolus. Hydro REIN har flere prosjekter som nå er i en sen fase i utviklingsprosessen i Brasil. Hydro REIN tar sikte på å dekke Hydros ekstra kraftbehov på 10Twh innen 2025, samtidig som vi vil levere til kunder utenfor Hydro. Selskapet vil også yte tjenester knyttet til energiløsninger til anlegg i Hydro og til eksterne kunder. Det ventes en børsnotering av Hydro REIN i løpet av 2022.

Hydros enhet for grønt hydrogen, Hydro Havrand, vil utvikle grønt hydrogen basert på fornybar energi for å kutte utslipp i sektorer som ellers er vanskelig å avkarbonisere. Hydro Havrand utnytter Hydros potensielle avsetning på 4GW og energikompetanse som et springbrett til å utvikle sin portefølje og etter hvert se på muligheter globalt. Hydro Havrand har startet prosjekter ved Hydros smelteverk i Årdal og pressverk i Vetlanda i Sverige for innføring av hydrogen i industriprosesser.

Hydros batterienheter fortsetter å bygge en bærekraftig og kommersielt attraktiv batterivirksomhet. Hydros 50/50 samarbeidsselskap med Northvolt, Hydrovolt, er i rute for oppstart av driften i slutten av 2022. Hydros batterienhet har utviklet en rekke investeringsmuligheter innenfor resirkulering, celle- og pakke-løsninger og anoder. Hydros batterienhet tar sikte på å oppnå en verdiøkning på tre ganger investert egenkapital i gjennomsnitt for sine investeringer, og målet er å investere 2,5-3 milliarder kroner innen 2025.

Økonomiske prioriteringer

– Hydro har fortsatt som mål å skape langsiktige verdier for våre aksjonærer. Vi har økt lønnsomheten på alle forretningsområdene og oppnådd bedre avkastning, noe som har gitt en RoaCE på om lag 13 prosent det siste året. På bakgrunn av dette har styret i Hydro som mål å foreslå å utbetale 70-80 prosent av justert resultat etter skatt i 2021 til aksjonærene, sier Hydros konserndirektør for økonomi og finans, Pål Kildemo.

Hydro genererte en kontantstrøm på 9,5 milliarder kroner fra fjerde kvartal 2020 til tredje kvartal 2021, i stor grad på grunn av gunstige markedsforhold og gode resultater i forbedringsprogrammet. Dette, i tillegg til reduserte pensjonsforpliktelser og salgsutbyttet fra avhendelsen av Rolling, bidro til å redusere justert netto gjeld og netto gjeldsposisjoner fra henholdsvis 23 milliarder og 8 milliarder kroner til henholdsvis 11 milliarder og 1 milliarder kroner.

Streng kapitalallokering er fortsatt en viktig økonomisk prioritering for å støtte gjennomføringen av 2025- strategien. Hydro forventer 7 milliarder kroner i investeringer i 2021. Det oppdaterte investeringsmålet for 2022 er 11 milliarder kroner, som også inkluderer en rullering fra 2021. I perioden fra 2023-2025 er investeringsmålet 10 milliarder kroner. Hydro vil fortsette å sikre et effektivt nivå på arbeidskapitalen.

– Vi tror vår bærekraftposisjon gjør at vi skiller oss ut i bransjesammenheng, også i et kapitalkostnadsperspektiv. Hydro forventer en god posisjon sammenlignet med sine konkurrenter når det gjelder EUs taksonomi. Innledende analyser basert på tall for første halvår i 2021, indikerer at det er om lag 40-50 prosent av inntektene som dekkes av taksonomien, med en bærekraftig andel på mellom 22 og 27 prosent. For investeringene (CAPEX) har vi beregnet at en andel på rundt 50 prosent er dekket, med en bærekraftig andel mellom 30 og 35 prosent – som øker til 40-50 prosent i perioden 2022-2025, sier Kildemo.

Hydros ambisjon om å levere en avkastning (RoaCE) på minst 10 prosent over forretningssyklusen, der alle forretningsområder leverer en avkastning over kapitalkostnaden, gjelder fortsatt. Strategien for 2025 styrker også de planene som er lagt for økt lønnsomhet på de ulike forretningsområdene.

Kontaktinformation:

Investorkontakt:
Line Haugetraa
+47 41406376

Mediakontakt:
Halvor Molland
+47 92979797

Denne informasjonen er meldepliktig i henhold til EU Market Abuse Regulation. Informasjonen er offentliggjort av Hydro Investor Relations og kontaktpersonene som fremgår ovenfor.

Certain statements included in this announcement contain forward-looking information, including, without limitation, information relating to (a) forecasts, projections and estimates, (b) statements of Hydro management concerning plans, objectives and strategies, such as planned expansions, investments, divestments, curtailments or other projects, (c) targeted production volumes and costs, capacities or rates, start-up costs, cost reductions and profit objectives, (d) various expectations about future developments in Hydro's markets, particularly prices, supply and demand and competition, (e) results of operations, (f) margins, (g) growth rates, (h) risk management, and (i) qualified statements such as "expected", "scheduled", "targeted", "planned", "proposed", "intended" or similar. Although we believe that the expectations reflected in such forward-looking statements are reasonable, these forward-looking statements are based on a number of assumptions and forecasts that, by their nature, involve risk and uncertainty. Various factors could cause our actual results to differ materially from those projected in a forward-looking statement or affect the extent to which a particular projection is realized. Factors that could cause these differences include, but are not limited to: our continued ability to reposition and restructure our upstream and downstream businesses; changes in availability and cost of energy and raw materials; global supply and demand for aluminium and aluminium products; world economic growth, including rates of inflation and industrial production; changes in the relative value of currencies and the value of commodity contracts; trends in Hydro's key markets and competition; and legislative, regulatory and political factors. No assurance can be given that such expectations will prove to have been correct. Hydro disclaims any obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

BIGBEN: Report of the Combined General Meeting of 28 January 202228.1.2022 17:45:00 CET | Press release

Report of the Combined General Meeting of 28 January 2022 The combined shareholders’ meeting (ordinary and extraordinary) of the BIGBEN INTERACTIVE company taking place at Lesquin headquarters on Friday 28 January 2022 at 11:00 hours, adopted all the proposed resolutions after the presentation of legal documents. 540 shareholders attending or represented owned 12 585 016 shares out of 19 303 597 shares with voting rights, i.e. 65.19 % and as such over one fourth of the share capital with voting rights. These shares represented 15 121 184 votes i.e. 68.40 % of net voting rights. Number of shares outstanding as of 28 January 202219 380 484Number of shares with voting rigths19 303 597Number of voting rights (net)22 104 126 Adoption ofresolutions N°Description of resolutionsFor%Against%1Amendment of the Articles of Association (distribution of profits)Extraord.15 115 52799.983 6050.022Exceptional distribution in kind of Nacon sharesOrdinary15 117 07099.983 1070.023Powers to fulfill legal f

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS28.1.2022 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2022-02-03BondsSWEDBANK HYPOTEK AB: 193. SE0011089622. 2023-12-20 STADSHYPOTEK AB: 1587, SE0010441303, 2023-06-01 SWEDISH COVERED BOND: 151, SE0013486156, 2030-06-12 SKANDINAVISKA ENSKILDA: 581, SE0013102043, 2026-12-16 LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK: 521, SE0015503446, 2028-09-20 DANSKE HYPOTEK AB: 2612, SE0015987540, 2026-12-16 NORDEA HYPOTEK AB: 5536, SE0013358439, 2026-09-16 Bid date2022-02-03Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)193: 200 mln SEK +/-100 mln SEK 1587: 900 mln SEK +/-450 mln SEK 151: 200 mln SEK +/-100 mln SEK 581: 200 mln SEK +/-100 mln SEK 521: 300 mln SEK +/-150 mln SEK 2612: 100 mln SEK +/-50 mln SEK 5536: 600 mln SEK +/-300 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)193: 200 mln SEK per bid 1587: 900 mln SEK per bid 151: 200 mln SEK per bid 581: 200 mln SEK per bid 521: 300 mln SEK per bid 2612: 100 mln SEK per bid 5536: 600 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corre

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK MUNICIPAL BONDS28.1.2022 16:20:00 CET | Press release

Anbudsförfarande kommuner och regioner, 2022-02-01BondsFixed rate notes issued in SEK by Municipalities or Regions with maturity in: 2025 The following issuers are accepted for delivery: BORÅS KOMMUN GÖTEBORGS KOMMUN HELSINGBORGS KOMMUN HUDDINGE KOMMUN JÖNKÖPINGS KOMMUN MALMÖ KOMMUN NACKA KOMMUN SKÅNE LÄNS LANDSTING STOCKHOLMS KOMMUN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING VELLINGE KOMMUN VÄSTERÅS KOMMUN Delivery may not be made in Bonds purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Specific terms, i.e. the purchase may not have been made after: 2022-01-21BidsBids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed in writing by a filled-in Bid form by e-mail to EOL@riksbank.se Bid date2022-02-01Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 750 +/- 750 millionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not e

CONDITIONS FOR PURCHASES OF CORPORATE BONDS28.1.2022 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2022-02-02BondsBonds issued in SEK by Swedish non-financial undertakings. The following bonds are eligible for delivery: STOCKHOLM EXERGI HOLD: SE0012193829, 2026-09-11 FORTUM VARME HOLDING SAM: SE0010599019, 2025-02-24 SPECIALFASTIGHETER SVERI: SE0010600270, 2024-11-28 SPECIALFASTIGHETER SVERI: SE0011869916, 2025-05-12 HOLMEN AB: SE0013359437, 2024-10-29 HOLMEN AB: SE0012676708, 2025-02-12 ELECTROLUX AB: XS2152294679, 2023-04-06 ELECTROLUX AB: XS2081016920, 2024-11-19 INVESTMENT AB LATOUR: SE0012676518, 2024-09-25 INVESTMENT AB LATOUR: SE0013101730, 2025-09-16 Delivery of a Bond may not occur if the Counterparty has purchased the Bond from the issuer more recently than one month prior to the date of announcement of the Special terms, that is, the purchase may not have taken place after: 2022-01-02Bid date2022-02-02Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SE0012193829: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0010599019: 30 mln SEK

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS28.1.2022 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2022-02-04BondsSWEDISH GOVERNMENT: 1056. SE0004517290. 2032-06-01 SWEDISH GOVERNMENT: 1063, SE0015193313, 2045-11-24 Bid date2022-02-04Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1056: 1000 mln SEK +/-500 mln SEK 1063: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1056: 1000 mln SEK per bid 1063: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2022-02-08Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2022-01-28 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions

JLT Mobile Computers AB ger i enlighet med tidigare lämnad information ut aktier till säljaren av ID Work28.1.2022 15:48:27 CET | Pressemelding

JLT Mobile Computers AB ger i enlighet med tidigare lämnad information ut aktier till säljaren av ID Work Växjö, Sverige, 28:e januari2022 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, meddelar idag att de i enlighet med pressmeddelande från den 11:e januari, 2022 ger ut aktier till säljaren av det förvärvade bolaget ID Work. Det annonserades då att JLT Mobile Computers har förvärvat samtliga aktier i den franska säljpartnern ID Work, varvid del av köpeskillingen skulle erläggas med nya aktier i JLT Mobile Computers. Mot bakgrund av ovan har styrelsen för JLT Mobile Computers idag, med stöd av bolagstämmans bemyndigande, beslutat att ge ut 160 000 nya aktier. Aktierna ges ut till säljarna av ID Work och betalas genom kvittning av fordran om sammanlagt 100 000 EUR på JLT Mobile Computers, motsvarande en teckningskurs om 6,50 kronor per aktie. Kursen är satt efter vad som gällde vid tidpunkten för anbudet att förvärva bolaget. Skälet till avv

JLT Mobile Computers AB ger i enlighet med tidigare lämnad information ut aktier till säljaren av ID Work (Swedish only)28.1.2022 15:48:27 CET | Press release

JLT Mobile Computers AB ger i enlighet med tidigare lämnad information ut aktier till säljaren av ID Work Växjö, Sverige, 28:e januari2022 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, meddelar idag att de i enlighet med pressmeddelande från den 11:e januari, 2022 ger ut aktier till säljaren av det förvärvade bolaget ID Work. Det annonserades då att JLT Mobile Computers har förvärvat samtliga aktier i den franska säljpartnern ID Work, varvid del av köpeskillingen skulle erläggas med nya aktier i JLT Mobile Computers. Mot bakgrund av ovan har styrelsen för JLT Mobile Computers idag, med stöd av bolagstämmans bemyndigande, beslutat att ge ut 160 000 nya aktier. Aktierna ges ut till säljarna av ID Work och betalas genom kvittning av fordran om sammanlagt 100 000 EUR på JLT Mobile Computers, motsvarande en teckningskurs om 6,50 kronor per aktie. Kursen är satt efter vad som gällde vid tidpunkten för anbudet att förvärva bolaget. Skälet till avv