GlobeNewswire by notified

Norsk Hydro: Første kvartal 2022 - Strategisk vekst og rekordresultater

Del

Hydros justerte EBITDA var 11 165 millioner kroner i første kvartal 2022. Dette er en økning fra 5 182 millioner kroner i samme kvartal i fjor, og gir en 12-måneders rullerende justert RoaCE på 23 prosent. Høyere all-in metall- og aluminapriser og rekordhøye kvartalsresultater fra Hydro Energy og Hydro Extrusions bidro positivt til inntjeningen, men ble delvis utlignet av høyere faste kostnader og råvarekostnader oppstrøms.

- Stramme markeder med høye priser og høy volatilitet

- Rekordresultat i Aluminium Metal, Energy og Extrusions

- Sterk volumvekst for grønnere produkter, første aluminium med nær null karbonutslipp produsert i Clervaux

- Betydelig vekst i resirkulering

- Hydro Rein utvider sin portefølje til over 1 GW

– Hydro leverer sterke økonomiske resultater og god framdrift mot vår strategiske ambisjon om å styrke vår posisjon innen lavkarbonaluminium og vokse innen fornybar energi. Vi opplever sterk vekst i etterspørselen etter våre lavkarbonprodukter, Hydro REDUXA og Hydro CIRCAL. Dette styrker vår konkurranseposisjon i et marked hvor vi forventer at aluminium og særlig grønnere aluminium vil bli svært ettertraktet, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022. Hydro har ingen ansatte, virksomhet eller investeringer i Russland, og vil ikke inngå nye kontrakter med russiske motparter. Hydro har redusert sine kontraktsforpliktelser og er i ferd med å redusere de gjenværende forpliktelsene for 2022 ytterligere. Hydro fordømmer Russlands invasjon av Ukraina, og støtter sanksjonene fra EU og det internasjonale samfunnet.

Den russiske invasjonen av Ukraina, svakere kinesisk vekst, flaskehalser i den globale forsyningskjeden, høye energipriser og bekymringer knyttet til inflasjon har skapt fortsatt usikkerhet i første kvartal 2022. Invasjonen har videre påvirket vekstratene for BNP, der Europa har vært mest utsatt for påfølgende økonomiske og sosiale effekter. Flaskehalser i den globale forsyningskjeden har fortsatt stor innvirkning på veksten, og den aktuelle null-covid-politikken i Kina skaper kortsiktige forstyrrelser. I første kvartal er det i flere viktige markeder rapportert om den høyeste inflasjonen på 20 år.

– Hydros 31 000 ansatte har de siste årene arbeidet målrettet for å sikre at vi leverer på forbedringsprogrammet vårt. Dette har vært tilfellet også i første kvartal. Takket være dedikert innsats er Hydro nå i en posisjon der vi er godt rustet i møte med mer uforutsigbare globale omgivelser, sier Aasheim.

Hydro har i begynnelsen av 2022 gjort viktige framskritt i gjennomføringen av strategien fram mot 2025, både ved å styrke posisjonen innenfor lavkarbonaluminium og ved å skape ny vekst innenfor fornybar energi.

Hydros bærekraftambisjoner er viktige drivkrefter for selskapets framtidige konkurranseposisjon. Ambisjonen om å oppnå netto null karbonutslipp innen 2050 eller tidligere er basert på tre alternative teknologiløp for å redusere karbonavtrykket fra aluminium til netto null.

 – Utvikling av moderne, bærekraftige produkter er viktig for vår evne til å møte økt etterspørsel etter grønnere aluminium. Som en demonstrasjon av Hydros kompetanse og kapasitet innen resirkulering, produserte vi nylig de første 130 tonnene med Hydro CIRCAL 100R ved resirkuleringsanlegget i Clervaux i Luxembourg. Dette er basert på 100 prosent brukt aluminiumskrap, med et fotavtrykk på under 0,5 kg CO2 per kilo aluminium. Arbeidet med å optimalisere produksjonen er i gang, og vi har startet samtaler med kunder om den første kommersielle bruken av dette produktet, sier Aasheim.

I tråd med Hydros mål om å doble salgsvolumet for grønnere produkter de neste fem årene, har Hydro økt salget av Hydro CIRCAL og Hydro REDUXA med 83 prosent, sammenliknet med første kvartal i fjor. Selskapet fortsetter å jobbe tett med kundene for å lage produkter med mindre miljøpåvirkning.

Resirkulering er et av Hydros viktigste vekstområder fram mot 2025. Den 29. april 2022 kunngjorde Hydro at det er lagt inn et tilbud om kjøp av 100 prosent av aksjene i Alumetal S.A, et selskap som er notert på Warsawa-børsen, til 68,4 polske zloty (PLN) kontant per aksje (“kjøpskursen”). Dette tilsvarer en samlet pris på egenkapitalen på om lag 1.066 millioner PLN (om lag 232 millioner euro).

– Med denne transaksjonen tar Hydro et viktig steg i arbeidet med å gjennomføre strategien fram mot 2025. Etter oppkjøpet av Alumetal vil Hydro øke bruken av brukt aluminiumskrap med 150 000 tonn i året. Sammen med andre resirkuleringsprosjekter som nylig er kunngjort, bidrar dette til at Hydro vil nå ambisjonen om å doble resirkuleringen av brukt aluminiumskrap innen 2025, sier Aasheim.

Transaksjonen representerer en selskapsverdi på om lag 1 332 PLN (ca. 290 millioner euro), basert på sist rapporterte netto gjeld for regnskapsåret 2021 og betalbart utbytte på 106 millioner PLN (om lag 23 millioner euro). Dato for utbetaling av utbyttet er 27. juli 2022. Med denne transaksjonen vil Hydro styrke sin resirkuleringsposisjon i Europa, og utvide produkttilbudet i markedet for støpelegeringer basert på resirkulert aluminiumskrap.

Hydro fortsetter også fremdriften ved nye planlagte resirkuleringsanlegg. I april startet byggingen av resirkuleringsanlegget i Cassopolis i Michigan i USA. Anlegget vil bli den første storskalaprodusenten av lavkarbonproduktet Hydro CIRCAL pressbolt i Nord-Amerika, og ha en samlet resirkuleringskapasitet på 120.000 tonn i året. Anlegget vil styrke Hydros evne til å levere aluminium til bilprodusenter og andre sektorer i USA.

I tillegg til klimamål, har Hydro gjort framskritt når det gjelder ambisjonen om å beskytte biologisk mangfold og redusere miljøpåvirkningen. Hydro har flere tiltak for å redusere avfall fra selskapets prosesser. I april signerte Hydro en intensjonsavtale med Wave Aluminium om å bygge et pilotanlegg for testing av en banebrytende, ny teknologi for konvertering av avfall fra raffinering av alumina til gjenvinnbare og salgbare mineraler. Det har lykkes å utvikle teknologien for testing på batch-nivå. Hvis vi lykkes med denne teknologien, vil det framover redusere behovet for deponering av bauksittavfall betydelig.

Arbeidet med Hydros sosiale ambisjon om å forbedre levevilkår og livsopphold der vi har virksomhet, går framover. I lys av den russiske invasjonen av Ukraina, har Hydro i Polen organisert transport til og fra grensen mot Ukraina for de av våre 400 ukrainske ansatte som ønsker å hente familiene sine til Polen. Pressverkene har også tilbudt midlertidig innkvartering for familiene som kommer til Polen, og ansatte har meldt seg frivillig til å støtte de mange som flykter fra Ukraina. En to ukers innsamlingsaksjon initiert av Hydros fagforeninger til støtte for UNICEF har samlet inn 1 million kroner. Pengene går til å hjelpe familier og barn i Ukraina. Med en ekstra donasjon fra Hydro, ble det totale innsamlede beløpet 10 millioner kroner.

Den russiske invasjonen av Ukraina har gjort at energiprisene fortsatt ligger på høyt nivå i europeiske markeder, blant annet på grunn av frykt for stans i gassforsyningene. Som svar på dette har Europakommisjonen lansert planen “RePowerEU,” som tar sikte på å gjøre Europa uavhengig av russisk fossilt brensel før 2030. Å kutte avhengigheten av russisk gass ventes å øke EUs etterspørsel etter fornybar energi og hydrogen, noe som vil støtte Hydros ambisjon om vekst i fornybar energi.

Hydro har jobbet videre med å utvikle forretningsmuligheter på disse områdene, og Hydro Rein har nådd viktige milepæler frem mot å oppnå kontrakter for sine første GW med fornybar kraft. Hydro har gått sammen med Atlas Renewable Energy for å utvikle og bygge et solenergianlegg på 435 MW, Boa Sorte, i Minas Gerais i Brasil. De samlede investeringene er beregnet til 320 millioner USD (100 prosent basis), og Hydro Rein vil ha en eierandel på 33,3 prosent i fellesforetaket. Byggingen er planlagt å starte i fjerde kvartal 2022, mens driftsstart er planlagt til fjerde kvartal 2023.

Primæraluminiumverket Albras har undertegnet en kraftkjøpsavtale med solenergianlegget Boa Sorte for en årlig forsyning på om lag 93 MW kraft i perioden 2025-2044, med priser i USD. Avtalen representerer 90 prosent av den forventede kraftproduksjonen ved Boa Sorte (P50) og dekker 12 prosent av Albras’ årlige kraftforbruk.

Sammen med partneren Eolus har Hydro Rein solgt 75 prosent av vindkraftprosjektet Stor-Skälsjön til MEAG. Prosjektet har en kapasitet på 260 MW. Transaksjonen gjør at Hydro kan sikre optimal kapitalfordeling og avkastning på investeringen, samtidig som selskapet kan beholde en betydelig andel (25 prosent) i prosjektet, i samsvar med vår langsiktige eierskaps- og porteføljestrategi.

Hydro fortsetter å bygge en batteriportefølje gjennom industrielt samarbeid. I april kunngjorde Hydro, Elkem og Altor at selskapene starter et samarbeid for å akselerere veksten til Vianode, en norsk produsent av bærekraftige batterimaterialer. Vianode har utviklet en rekke syntetiske grafittprodukter med unike egenskaper, produsert med opp til 90 prosent lavere CO2-utslipp enn dagens standardmaterialer. Partnerne planlegger å fatte en investeringsbeslutning for et potensielt førstefaseanlegg på Herøya i Porsgrunn i løpet av første halvår 2022. Samlede investeringer for førstefaseanlegget og forberedelser til et potensielt fullskalaanlegg er beregnet til om lag 2 milliarder kroner. Hydro vil ha en eierandel på 30 prosent i Vianode.

Ved Hydrovolt, Hydro og Northvolts felles batteriresirkuleringsanlegg i Fredrikstad, har det vært utført vellykket testdrift. Kommersiell produksjon skal etter planen starte i mai. Fabrikken er blant de mest teknologisk avanserte resirkuleringsanleggene for batterier i verden, og det største i Europa.

Kvartalet var preget av stramme markeder med høye priser og høy volatilitet. Platts aluminaindeks (PAX) økte i løpet av første kvartal. Den russiske invasjonen av Ukraina førte til at aluminaraffineriet i Mykolaiv måtte stenge, og dette har, sammen med Australias forbud mot eksport av bauksitt og alumina til Russland, ført til en reduksjon på 3-4 millioner tonn i globale handelsstrømmer for alumina.

Tremånedersprisen på aluminium økte fra 2 808 USD per tonn i begynnelsen av kvartalet til 3 491 USD per tonn ved utgangen av kvartalet. Prisen har vært ustabil, og har variert mellom 2 808 USD og 3 849 USD per tonn, ettersom den russiske invasjonen av Ukraina har ført til frykt for sanksjoner mot russiske produsenter og betydelige forstyrrelser i forsyningen av metall. Økende priser på gass og kraft har også gitt økte produksjonskostnader i Europa, som har ført til flere kutt i smelteverkskapasitet.

De nordiske kraftprisene var betydelig høyere sammenliknet med samme kvartal i fjor, og relativt stabile sammenliknet med fjerde kvartal. Kraftprisene i Sør-Norge økte ettersom svake hydrologiske forhold og eksportkapasitet til Storbritannia og kontinentet fortsetter å bidra til et høyt prisnivå. Kraftprisene på kontinentet økte ytterligere som følge av økende priser på gass og kull, noe som skyldes frykt for forsyningsproblemer som følge av den russiske invasjonen av Ukraina. Prisene i den nordlige delen av det nordiske markedet var lave, som følge av gode hydrologiske forhold, høy vindkraftproduksjon og begrenset overføringskapasitet til sør. Det har derfor fortsatt vært betydelige forskjeller mellom prisområdene i Norden i første kvartal.

Hydro fortsetter å utvide bruken av grønne og bærekraftige finansieringsprodukter. I første kvartal signerte Alunorte et lån og en renteswap på 200 millioner USD knyttet til bærekraftmål for å finansiere prosjektet med å erstatte tungolje med naturgass. Prisingen av lånet og swappen vil være knyttet til Alunortes resultater i forhold til mål om reduksjon av klimagassutslipp. Det er første gang det utstedes en renteswap knyttet til bærekraftmål i det brasilianske markedet.

27. april 2022 signerte Hydro en kortsiktig, rullerende kredittfasilitet på 1 300 millioner USD. Kredittfasiliteten er tilgjengelig for generelle selskapsformål, og har en løpetid på 12 måneder, med opsjon for to seks-måneders forlengelser. Hele beløpet er tilgjengelig for å dekke kortsiktige likviditetsbehov.

Sammenliknet med fjerde kvartal 2021, har Hydros justerte EBITDA økt fra 9 011 millioner kroner til 11 165 millioner kroner i første kvartal 2022. Høyere all-in metall- og aluminapriser, bedre marginer og volumer i Extrusions og bedre resultater i Energy bidro positivt til justert EBITDA. Denne forbedringen ble delvis utliknet av høyere råvarekostnader.

Resultat etter skatt for videreført virksomhet utgjorde 6 411 millioner kroner i første kvartal. I tillegg til faktorene som er beskrevet over, omfattet resultat etter skatt for videreført virksomhet en netto valutagevinst på 2 379 millioner kroner, en urealisert gevinst på kraft- og råvarekontrakter på 1 418 millioner kroner og et urealisert tap på LME-relaterte kontrakter på 4 448 millioner kroner.

Hydros netto likviditetsbeholdning økte fra 3,2 milliarder kroner til 5,1 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften, utenom endringer i kortsiktige og langsiktige sikkerhetsstillelser, og utenom kjøp av pengemarkedsfond, utgjorde 3,0 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,2 milliarder kroner.

Justert netto gjeld økte fra 7,0 til 7,7 milliarder kroner, hovedsakelig som følge av en økning i sikkerhetsstillelser, som delvis ble utliknet av en bedring i likviditetsbeholdningen og reduserte pensjonsforpliktelser. Krav om sikkerhetsstillelser utgjorde 9,7 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, hovedsakelig knyttet til strategiske og operasjonelle sikringsposisjoner.

Hydro hadde 21,2 milliarder kroner i kontanter og kontantekvivalenter og 1,5 milliarder kroner i termininnskudd, inkludert i kortsiktige investeringer, ved utgangen av kvartal. Termininnskudd er normalt tilgjengelige på kort varsel. Den rullerende kredittfasiliteten på 1,6 milliarder USD sto helt ubrukt ved utgangen av kvartalet. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

FRO – Private acquisitions of Euronav shares in exchange for Frontline shares completed28.5.2022 12:01:09 CEST | Press release

FRO – Private acquisitions of Euronav shares in exchange for Frontline shares completed Frontline Ltd. (“Frontline” or the "Company") (NYSE: FRO – OSE: FRO) announces that it has agreed to acquire a total of 5,955,705 shares in Euronav N.V. (NYSE: EURN & Euronext: EURN) (“Euronav”) representing 2.95% of the outstanding shares in privately negotiated share exchange transactions with certain shareholders of Euronav N.V. where such shareholders of Euronav N.V. receive consideration shares in Frontline. Frontline will issue a total of 8,337,986 new shares as a result of these transactions, equivalent to an exchange ratio of 1.4. Frontline will be entitled to the declared USD 0,06 dividend to be paid by Euronav on the acquired shares on 8 June 2022. Settlement is expected to take place on or about 1 June 2022 by delivery of existing shares through a share lending arrangement with Frontline's main shareholder Hemen Holding Ltd. Following completion of the issue of the new Frontline shares, F

FDA approves Novartis Kymriah® CAR-T cell therapy for adult patients with relapsed or refractory follicular lymphoma28.5.2022 00:58:29 CEST | Press release

68% of patients receiving Kymriah in the ELARA trial experienced complete response, with an 86% overall response rate, along with a remarkable safety profile1 Sustained clinical benefit from Kymriah treatment demonstrated – of patients who achieved a complete response, 85% were still in response at 12 months1 Kymriah can be administered in the outpatient setting, offering increased flexibility and potentially reducing the burden of therapy for patients and their care teams1,2 Kymriah is now FDA approved in three indications and remains the only CAR-T cell therapy approved in both adult and pediatric settings1 Basel, May 28, 2022 — Novartis today announced the US Food and Drug Administration (FDA) has granted accelerated approval for Kymriah® (tisagenlecleucel) for the treatment of adult patients with relapsed or refractory (r/r) follicular lymphoma (FL) after two or more lines of systemic therapy. In accordance with the Accelerated Approval Program, continued approval for this indicati

ObsEva Announces Corporate Updates27.5.2022 22:01:00 CEST | Press release

Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR of the SIX Swiss Exchange GENEVA, Switzerland– May 27, 2022 – ObsEva SA (NASDAQ: OBSV; SIX: OBSN), a biopharmaceutical company developing and commercializing novel therapies for women’s health, announced today that it has entered into a waiver and amendment agreement (Amendment Agreement) with respect to its amended and restated securities purchase agreement (Securities Purchase Agreement) with certain funds and accounts managed by JGB Management, Inc. (JGB), which is structured to provide up to $135 million in borrowing capacity, available in nine tranches. The third tranche under the Securities Purchase Agreement was due to be funded on May 25, 2022. However, the tranche has not been funded as a result of ObsEva not meeting the funding condition that its volume-weighted average share price would not trade below $3.00 per share for five or more trading days during the 30 days prior to the funding date for the third tranche. Pursuant to the Am

CONDITIONS FOR PURCHASES OF CORPORATE BONDS27.5.2022 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2022-06-01BondsBonds issued in SEK by Swedish non-financial undertakings. The following bonds are eligible for delivery: HEMSO FASTIGHETS AB: XS2173253407, 2025-05-13 HEMSO FASTIGHETS AB: XS2269194572, 2023-12-07 VASAKRONAN AB: SE0010599183, 2023-12-20 VASAKRONAN AB: XS2391917205, 2025-03-28 ESSITY AB: XS2355204608, 2025-01-17 SCANIA CV AB: XS2297918349, 2023-11-11 SCANIA CV AB: XS2382157571, 2024-09-02 ELECTROLUX AB: XS2152294679, 2023-04-06 ELECTROLUX AB: XS1969611943, 2024-03-27 Delivery of a Bond may not occur if the Counterparty has purchased the Bond from the issuer more recently than one month prior to the date of announcement of the Special terms, that is, the purchase may not have taken place after: 2022-04-27Bid date2022-06-01Bid times10.30-11.30 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)XS2173253407: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS2269194572: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0010599183: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS2391917205: 30 mln SEK +/-

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS27.5.2022 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2022-06-03BondsSWEDEN I/L BOND: 3113. SE0009548704. 2027-12-01 SWEDEN I/L BOND: 3114, SE0013748258, 2030-06-01 Bid date2022-06-03Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)3113: 250 mln SEK +/-125 mln SEK 3114: 250 mln SEK +/-125 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)3113: 250 mln SEK per bid 3114: 250 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2022-06-08Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2022-05-27 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions can be