GlobeNewswire by notified

Norsk Hydro: Andre kvartal 2022 - Rekordhøyt resultat og utdeling til aksjonærene, usikre markeder

Del

Hydros justerte EBITDA var 11 594 millioner kroner i andre kvartal 2022, sammenliknet med 6 598 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Dette gir en 12-måneders rullerende justert RoaCE på 27 prosent. Både Aluminium Metal og Extrusions leverte sitt beste kvartalsresultat noensinne.

  • Gode markedsforhold i andre kvartal, økt usikkerhet i tiden framover
  • Rekordresultater, framdrift i forbedringsprogrammet som planlagt
  • Solid utvikling i salg av grønnere produkter og prosjekter for vekst i resirkulering
  • Betydelige framskritt innen avkarbonisering
  • Oppdatering av kapitalstruktur, forslag til ytterligere utdeling til aksjonærene

Høyere realiserte all-in metall- og aluminapriser, større marginer i Extrusions og valutaeffekter bidro positivt til inntjeningen, men ble delvis utlignet av høyere faste kostnader og råvarekostnader oppstrøms.

– Jeg er glad for å se nok et rekordsterkt kvartal i Hydro. Resultatene skyldes gode markedsforhold, fortsatt høy etterspørsel etter våre grønnere aluminiumprodukter og at vi fortsatt er i rute med vårt ambisiøse forbedringsprogram fram mot 2025, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

– Jeg er stolt av organisasjonen, som har levert solide resultater og god framdrift med hensyn til selskapets strategi fram mot 2025. Jeg er også glad for at vi kan gi våre aksjonærer ekstra utdeling på bakgrunn av en sterk balanse. Etter en gjennomgang av Hydros kapitalstruktur og måltall, har styret foreslått en ekstra utdeling til aksjonærene. Denne består av et ekstra kontantutbytte på 3 milliarder kroner, og innføring av et program for tilbakekjøp av aksjer på opptil 2 milliarder kroner, sier Aasheim.

Sammenliknet med første kvartal, har Hydros justerte EBITDA økt fra 11 165 millioner kroner til 11 594 millioner kroner i andre kvartal 2022. Høyere realiserte all-in metall- og aluminapriser og positive valutaeffekter ble delvis utliknet av høyere råvarekostnader og lavere produksjonsvolumer i Energy.

– Vi ser økende usikkerhet i markedet framover, med stigende energipriser og en svekkelse i markedet for aluminiumprodukter. Vi vil fortsette med tiltak og prosjekter som bygger opp under strategien om lavkarbonaluminium og fornybar energi fram mot 2025. Dette kvartalet har vi satset på strategiske vekstprosjekter innen resirkulering for å møte økende etterspørsel etter lavkarbonaluminium, og vi har gjort framskritt knyttet til avkarbonisering av vår virksomhet, sier Aasheim.

Krigen i Ukraina har påvirket veksten i andre kvartal og prognosene for 2022, der Europa har vært mest utsatt for påfølgende økonomiske og sosiale effekter. Flaskehalser i den globale forsyningskjeden, høye energipriser og bekymring knyttet til inflasjon og økende renter gir også økt usikkerhet. Hydro står overfor en ny virkelighet, og endringene skjer raskere enn før.

Selv om de realiserte aluminiumprisene og resultatene var gode i andre kvartal 2022, gikk tremånedersprisen på aluminium ned i løpet av kvartalet. Dette skyldes frykt for økonomisk nedgang og svak etterspørsel i Kina, som førte til et stort prisfall på basemetaller. Utsiktene er fortsatt usikre for noen produksjonsanlegg for aluminium, ettersom de høye energiprisene globalt legger press på marginene til smelteverk. Dette har ført til at noen produsenter i Europa og USA har kuttet ned på produksjonen.

De nordiske kraftprisene økte betydelig sammenliknet med samme kvartal i fjor, og er relativt stabile sammenliknet med forrige kvartal. Kraftprisene i Sør-Norge (NO1, NO2, NO5) økte som følge av svake hydrologiske forhold og eksponering for kontinentale kraftmarkeder. Kraftprisene på kontinentet økte ytterligere som følge av økende priser på gass og kull, noe som skyldes bekymring for energisikkerheten til vinteren. I Sørøst-Norge (NO2) var nivået i magasinene kun 46 prosent, noe som er 24 prosentpoeng lavere enn normalt. Statnett har uttalt at energisikkerheten i Norge kan bli anstrengt fram mot slutten av året.

I disse ustabile markedene fortsetter Hydro å løse utfordringer og redusere risiko, samtidig som vi posisjonerer selskapet i henhold til strategien fram mot 2025. Hydro utnytter muligheter til å styrke sin posisjon innenfor lavkarbonaluminium, samtidig som vi driver utvikling og vekst av ny energi i et marked der det blir stadig større knapphet på fornybar energi. Samtidig fortsetter Hydro arbeidet med å sikre en robust posisjon langs hele verdikjeden ved å redusere kostnader og sikre optimal drift. I Hydros forbedringsprogram fram mot 2025 er det beregnet at målet for 2022 på 7,0 milliarder kroner vil bli nådd.

Grønnere aluminium med lavere karbonavtrykk blir sett på som et viktig bidrag i det grønne skiftet, og i andre kvartal har Hydro fortsatt hatt økt etterspørsel etter de grønnere produktene Hydro CIRCAL og Hydro REDUXA. I andre kvartal 2022 var salget 89 prosent høyere enn i samme periode året før, noe som støtter Hydros ambisjon om å doble salget av grønnere produkter innen 2025.

Hydro har også gjort framskritt innen resirkulering. I juli startet byggearbeidet for å utvide resirkuleringsanlegget for aluminium i Rackwitz i Tyskland, som gjør at anlegget kan produsere 25 000 tonn HyForge i året og øke resirkuleringskapasiteten for brukt aluminiumskrap (PCS). I tillegg har Hydro tatt en beslutning om å oppgradere og starte opp igjen støperiet i Årdal, for å øke kapasiteten for resirkulering av brukt aluminiumskrap med 25 000 tonn i året. Disse to investeringene støtter Hydros ambisjon om å doble resirkuleringen av brukt aluminiumskrap innen 2025.

Hydro kan gjøre betydelig framskritt i retning av å nå sine resirkuleringsambisjoner gjennom oppkjøp av det polske resirkuleringsselskapet Alumetal S.A. Etter tilbudet om kjøp av 100 prosent av aksjene i selskapet i begynnelsen av andre kvartal, kunngjorde Hydro i juli at tilbudsperioden vil forlenges til 10. oktober 2022. Dette for å kunne fremskaffe ytterligere informasjon som kreves av Europakommisjonen.

I andre kvartal tok Hydro Extrusions en beslutning om å investere 300 millioner kroner i en ny ekstruderingspresse ved anlegget i Tønder i Danmark. Den nye 12 tommers-pressen vil hovedsakelig betjene det europeiske automotiv- og elbilmarkedet. Bilkundene fortsetter å sette seg ambisiøse mål for avkarbonisering, og lavkarbon- og resirkulert aluminium vil være viktige virkemidler for å oppnå utslippsmålene i Scope 3.

På kapitalmarkedsdagen i desember 2021 lanserte Hydro en ny klimaambisjon som opprettholder målet om å kutte egne karbonutslipp med 30 prosent innen 2030, og setter nye ambisjoner om netto null karbonutslipp i Scope 1 og 2 innen 2050 eller tidligere. Et viktig bidrag for å oppnå ambisjonen er avkarboniseringen av det brasilianske aluminaraffineriet Alunorte, der prosjektet for å erstatte tung fyringsolje med naturgass går som planlagt.

I andre kvartal kunngjorde Hydro Rein to fornybarprosjekter i Brasil. Disse vil forsyne Hydros bauksitt- og aluminavirksomhet med fornybar kraft for eksisterende og planlagte elektriske kjeler, og støtte Alunortes avkarboniseringsarbeid. Hydro Rein og Macquarie Asset Management’s Green Investment Group inngikk avtale om å etablere et joint venture-selskap for bygging og drift av Feijão, et kombinert vind- og solkraftprosjekt på 586 MW i det nordøstlige Brasil. Sammen med Equinor og Scatec startet Hydro Rein også byggeaktiviteter på solenergiprosjektet Mendubim på 531 MW i Brasil.

Feijao og Mendubim vil være viktige prosjekter for å nå Hydros mål om en CO2-reduksjon på 30 prosent innen 2030, og også for å utvikle Hydro Rein for den planlagte kapitalforhøyelsen i andre halvår av 2022. På bakgrunn av usikkerheten i kapitalmarkedet, vurderes det alternativer til en børsnotering for å skaffe den kapitalen som trengs for videre vekst.

Overgangen til lavkarbonsamfunnet gir også muligheter for Hydros satsingsområder innenfor ny energi. Hydrovolt, Hydros 50/50 joint venture-selskap med Northvolt, startet drift av en pilot for resirkulering av batterier i industriell skala i Norge i mai. Parallelt med dette vil Hydrovolt i andre halvår av 2022 jobbe med å utvikle produksjon i Europa for å møte økende etterspørsel.

En sentral pilar i Hydros strategi fram mot 2025 er det finansielle rammeverket, og satsingen på lønnsomhet og bærekraft er fortsatt førende for kapitalallokeringen. Hydro satser fortsatt på en kredittvurdering på “investment grade”-nivå, og tar sikte på å holde justert netto gjeld under 2x justert EBITDA gjennom forretningssyklusen.

Etter en gjennomgang av selskapets kapitalstruktur og måltall, har Hydro oppdatert sin kapitalstruktur med en målsatt justert netto gjeld på rundt 25 milliarder kroner over forretningssyklusen. I tråd med dette har styret foreslått en ekstra utdeling til aksjonærene for 2021. Utdelingen vil bestå av et ekstra kontantutbytte på 3 milliarder kroner, i tillegg til innføring av et program for tilbakekjøp av aksjer på opptil 2 milliarder kroner de neste 12 månedene. Utdelingen til aksjonærene er betinget av godkjenning fra ekstraordinær generalforsamling.

Hydro ønsker å oppnå et fortrinn på sin kapitalkostnad basert på bærekraft i virksomheten. I andre kvartal lanserte selskapet et rammeverk for grønn og bærekraftig finansiering, inkludert en uavhengig vurdering fra CICERO Senter for klimaforskning. Hydros rammeverk er rangert av CICERO i kategorien medium grønn, som er den nest grønneste etter mørk grønn, og kan brukes for fremtidige finansieringsprodukter knyttet til bærekraft.

Justert EBITDA for første halvår av 2022 økte sammenliknet med samme periode i fjor. Høyere realiserte all-in metall- og aluminapriser, rekordhøye resultater i Extrusions og positive valutaeffekter ble delvis utliknet av høyere faste kostnader og råvarekostnader oppstrøms.

Resultat etter skatt for videreført virksomhet utgjorde 11 136 millioner kroner i andre kvartal. Resultat etter skatt for videreført virksomhet omfattet et netto valutatap på 1 129 millioner kroner, et urealisert tap på kraft- og råvarekontrakter på 988 millioner kroner og en urealisert gevinst på LME-relaterte kontrakter på 6 697 millioner kroner.

Hydros netto likviditetsbeholdning gikk ned fra 5,1 milliarder kroner i netto kontanter til 1,7 milliarder kroner i netto gjeld ved utgangen av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften, utenom endringer i kort- og langsiktige sikkerhetsstillelser og utenom kjøp av pengemarkedsfond utgjorde 6,4 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 2,0 milliarder kroner. Utbetalt utbytte utgjorde 11,1 milliarder kroner.

Justert netto gjeld gikk ned fra 7,7 milliarder kroner til 6,3 milliarder kroner, hovedsakelig drevet av reduserte sikkerhetsstillelser, som delvis ble utliknet av en nedgang i netto likviditetsbeholdning. Krav om sikkerhetsstillelser utgjorde 1,7 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, hovedsakelig knyttet til strategiske og operasjonelle sikringsposisjoner.

I lys av store bevegelser i valutakurser, har Hydro oppdatert sitt årlige netto investeringsmål for 2022 til rundt 12,5 milliarder kroner, som inkluderer investeringer overført fra 2021-budsjettet.

Hydro hadde 24,5 milliarder kroner i kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av kvartalet. De rullerende kredittfasilitetene på 1,6 milliarder USD og 1,3 milliarder USD sto helt ubrukt ved utgangen av kvartalet.

I tillegg til faktorene gjengitt over, omfatter rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT), samt resultat etter skatt, poster som er beskrevet i kvartalsrapporten. Nettogjeld, justeringer i EBITDA, EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten.

Investorkontakt:
Line Haugetraa
+47 41406376
Line.Haugetraa@hydro.com

Mediakontakt:
Halvor Molland
+47 92979797
Halvor.Molland@hydro.com

Denne informasjonen er meldepliktig i henhold til EU Market Abuse Regulation. Informasjonen er offentliggjort av Hydro Investor Relations og kontaktpersonene som fremgår ovenfor.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Graduate Management Admission Council Appoints Joy Jones as Incoming CEO8.8.2022 18:00:00 CEST | Press release

Jones to succeed Sangeet Chowfla as head of the global association representing leading graduate business schools RESTON, Va., Aug. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Graduate Management Admission Council (GMAC), a global association of leading graduate business schools, today announced the appointment of Joy Jones as the organization’s CEO-Elect. Jones currently serves as GMAC’s chief product officer and general manager of assessments, a role she has held since July 2017. The announcement came after current CEO Sangeet Chowfla announced his intention to step down from the position earlier this year, and an extensive search executed by a global executive recruiting firm. The GMAC board of directors unanimously voted to elect Jones, who will become GMAC’s fourth CEO as of October 1, 2022. “With more than a hundred interested candidates from around the world, the Board conducted extensive interviews and thorough evaluations over the past months and was thrilled to find the best person to l

GeoJunxion (GOJXN.AS) announces the booking of a series of Location Intelligence Service contracts with combined value of well over one Million Euro8.8.2022 18:00:00 CEST | Press release

Capelle aan den IJssel, The Netherlands – 8 August 2022 – GeoJunxion (GOJXN.AS) is pleased to announce the booking of a series of Location Intelligence Service contracts with combined value of well over one Million Euro. The first 40 days of the new Financial Year 2022/23 (1 July 2022 - 30 June 2023) have been particularly busy and exciting for the various teams in GeoJunxion. As result of this, GeoJunxion is pleased to announce the booking of a series of Location Intelligence Services for one of its major global IT customers, with a combined value well over one Million Euro. In response to an increasing demand for hyper local content, GeoJunxion has closed a series of extensions to existing service contracts and successfully completed the negotiations on a large new tailor-made Location Intelligence Service contract. These new contracts will convert into revenue over the next 3 to 6 months and will contribute substantially to the continued growth of the company’s top- and bottom-line.

INVITATION TO CONFERENCE CALL FOR DFDS' REPORT FOR Q2 20228.8.2022 17:48:27 CEST | Press release

INVESTOR NEWS no. 22 - 8 August 2022 DFDS expects to publish the report for Q2 2022 on 16 August 2022 at around 07:30 CET. Torben Carlsen, CEO, and Karina Deacon, CFO, will present the report on a live conference call. The presentation in English will be followed by a Q&A session. Investors, analysts and other interested parties are invited to take part. Date: 16 August 2022 Time: 10:00 CET Telephone: DK +45 35445577 UK +44 33 33000804 US +1 631 913 1422 Other international numbers: https://events-ftp.arkadin.com/ev/docs/NE_W2_TF_Events_International_Access_List.pdf Access code: 69612122# If you wish to take part in the audio conference, please dial up at least five minutes before the conference begins. It will start on time, and participants will be asked to register name and company name beforehand. The conference will be broadcast live on https://www.dfds.com/en/about and published there for future reference. Contact Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59 About DFDS DFDS provid

INVITATION TIL TELE-KONFERENCE OM DFDS' RAPPORT FOR 2. KVT. 20228.8.2022 17:48:27 CEST | pressemeddelelse

INVESTOR NEWS nr. 22 - 8. august 2022 DFDS’ kvartalsrapport for 2. kvt. 2022 forventes offentliggjort 16. august 2022 omkring kl. 07.30. Rapporten præsenteres på en tele-konference af Torben Carlsen, CEO og Karina Deacon, CFO. Efter præsentationen, der foregår på engelsk, vil der være mulighed for at stille spørgsmål. Investorer, analytikere og andre er velkommen til at deltage. Dato: 16. august 2022 Tidspunkt: Kl. 10.00 Telefonnumre: DK +45 35445577 UK +44 33 33000804 US +1 631 913 1422 Øvrige internationale telefonnumre: https://events-ftp.arkadin.com/ev/docs/NE_W2_TF_Events_International_Access_List.pdf Adgangskode: 69612122# Deltagere i tele-konferencen bedes ringe mindst fem minutter før starttidspunktet, da konferencen begynder rettidigt, og deltagere forinden skal registreres med navn og firmanavn. Tele-konferencen kan følges live på https://www.dfds.com/en/about og vil efterfølgende være tilgængelig på samme sted. Kontakt Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59 Om DFDS DFDS

Avance Gas Holding Ltd: 2022 Annual General Meeting8.8.2022 17:29:53 CEST | Press release

Hamilton, Bermuda 8 August 2022 - Avance Gas Holding Ltd (the "Company") advises that the 2022 Annual General Meeting of the Company will be held on September 30, 2022. The record date for voting at the Annual General Meeting is set to August 19, 2022. The notice, agenda and associated material will be distributed prior to the meeting. For further queries, please contact Executive Chairman: Øystein Kalleklev Tel: 47 23 11 40 00 About Avance Gas: Avance Gas operates in the global market for transportation of liquefied petroleum gas (LPG). The Company is one of the world's leading owners and operators of very large gas carrier (VLGC) and operates a fleet of thirteen modern ships including two dual fuel LPG newbuidlings and has a further four dual fuel LPG newbuildings due for delivery in Q4 2022 and Q1-Q4 2023. For more information about Avance Gas, please visit www.avancegas.com. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities