Kulturtanken

Ni millioner til inkludering i kulturlivet - øker med fire millioner

Del

Kulturdepartementet øker budsjettet til den nye tilskuddsordningen grunnet mange gode søknader. Ordningen utgjør dermed ni millioner. Totalt 55 prosjekter får støtte. Nå er tildelingen klar.

Kulturminister Abid Raja besøkte i dag hovedkontoret til Unge funksjonshemmede for å dele nyheten om at tilskuddsordningen økes med flerfoldige millioner kroner.

– Jeg er glad for å kunne være her og komme med nyheten om fordelingen av midlene fra den nye tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv. Inkluderende og bred deltakelse skaper samhold og fellesskap. Det frivillige kunst- og kulturlivet i Norge er en unik arena for inkludering i hele landet, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne eller sosial og økonomisk bakgrunn. Jeg er også spesielt glad for at Kulturtanken har engasjert sitt eget ungdomsråd i arbeidet med å finne fram til lokale prosjekter i hele landet som får støtte nå. Barn og unges medvirkning er en nøkkel til å skape et kunst- og kulturliv der alle føler seg hjemme, sa kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Stor interesse for tilskuddsordningen
Den nye tilskuddsordningen skal sikre at flere barn og unge kan delta i organiserte kulturaktiviteter. Det har vært stor interesse for ordningen, og ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 135 søknader med en samlet søknadssum på nærmere 34 millioner. Arbeid med inkludering i kulturlivet vekker interesse og engasjement over hele landet, og nesten alle fylker er representert i søknadsbunken.

– Frivilligheten har vist stor interesse for å inngå samarbeid med aktører fra ulike sektorer og med profesjonelle aktører, slik at mange av prosjektene fremstår som solide samarbeidsmodeller som kan bidra til at flere barn og unge deltar i kulturaktiviteter, sier Kulturtankens direktør, Øystein Strand.

Hvis du vil se dette innholdet fra images.squarespace-cdn.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Inkluderingsarbeid i kulturlivet innebærer arbeid med flere målgrupper. Prosjektene i tilskuddsordningen vil jobbe med tiltak rettet mot barn og unge fra lavinntektsfamilier, med minoritetsbakgrunn, nasjonale minoriteter og barn og unge med funksjonsnedsettelser. Dette er i tråd med regjeringens satsing på mangfold.

Nyttig kunnskap for videreutvikling
Kulturtanken har tildelt 55 prosjekter tilskudd i første søknadsrunde. Søknader som er tildelt støtte har vist god forståelse for kunsten og kulturens inkluderende potensiale og har demonstrert kunnskap om de spesifikke gruppenes barrierer for deltakelse.

Kulturtanken har prioritert prosjekter som er knyttet til en kunst- eller kulturaktivitet som har mulighet til å sikre rekruttering til kulturfeltet og kulturaktiviteter fra målgruppene på lengre sikt. I tillegg er det lagt vekt på regional fordeling og fordeling på ulike kunst og kulturuttrykk. Dette er i henhold til overordnede prinsipper for ordningen.

– Tiltakene vil kunne gi oss et godt kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av ordningen og av arbeid med inkludering i kulturlivet generelt. Kulturtanken ønsker å dele erfaringene som gjøres så kunnskapen blir tilgjengelig for alle aktører som vil jobbe med inkludering, sier Strand.

– Barn og unges medvirkning er en nøkkel til å skape et kunst- og kulturliv der alle føler seg hjemme, sa kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja under dagens lansering.

Barn og unges medvirkning
Kulturtankens ungdomsråd har bidratt i utvelgelsen av tilskuddsmottakerne. Det er essensielt for Kulturtanken å lytte til målgruppens egne stemmer.

– Det var viktig for oss å involvere Ungdomsrådet. Det handler om forankring og reel medvirkning, om at de som berøres, altså barn og unge, får ta del i avgjørelsene. I tillegg ga det oss verdifull ungdomsfaglig kompetanse inn i arbeidet, sier seniorrådgiver Jo Morten Weider, Ungdomsrådets kontaktperson i Kulturtanken.

–Noe av det vi vektla mest var at prosjektene var nytenkende og kreative. Det var viktig at søkerne hadde konkrete planer for hva som skulle gjøres og et tydelig fokus på barn og unges mulighet til å påvirke prosjektets innhold. Jeg tenker at vi i Ungdomsrådet bidro med en enda høyere forventning om ordentlig medvirkning i de utvalgte prosjektene, det at de hadde konkrete muligheter og planer for hvordan barn og unges stemmer skulle bli hørt, sier Stenhaug.


Fakta om tilskuddsordningen
Skal sikre at flere barn og unge får muligheten til å delta i organiserte kunst- og kulturaktiviteter.

Lansert høsten 2021.

Tilskudd deles ut i 2020, men aktiviteter kan finne sted i 2021.

Neste søkerunde utlyses våren 2021.

Les mer om ordningen.

Unge funksjonshemmede er én av 55 tilskuddsmottakere.
De mottar støtte til å utvikle en inkluderingsveileder for aktivitetstilbydere.
Samarbeidspartner er Frivillighetens år, som arrangeres av Frivillighet Norge.

Oversikt over de 55 tilskuddsmottakerne

Alle bilder: Erik Brandsborg/Kulturtanken

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Kulturtanken

Kulturtanken
Kulturtanken
Postboks 4261 Nydalen
0401 Oslo

22 02 59 00http://www.kulturtanken.no/

Følg pressemeldinger fra Kulturtanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturtanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kulturtanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom