GlobeNewswire by notified

NGS Group AB: Kallelse till årsstämma i NGS Group AB (publ)

Dela

Aktieägarna i NGS Group AB (publ), org. nr 556535-1128 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2023, kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Kungsgatan 12 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 14:30.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska:

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena per avstämningsdagen onsdagen den 19 april 2023,
 2. dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman till Bolaget under adress NGS Group AB (publ), Thomas Plate, Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm, per telefon 0768-949 239 eller via e-post till info@ngsgroup.se. Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 21 april 2023. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), e‑postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier och eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 19 april 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 21 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken

Fullmaktsformulär

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till Bolaget enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ngsgroup.se, samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisions­berättelsen för räkenskapsåret 2022
 9. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncern­balansräkningen,
  2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 10. Beslut om antal styrelseledamöter
 11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisor
 14. Beslut avseende valberedningen
 15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
 17. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 2 OCH 10 – 13 PÅ DAGORDNINGEN

Valberedningen utgörs av Krister Huth (nominerad av Charlotte Pantzar Huth), Erik Dyrmann Juhler (eget innehav) och Bertil Johansson (styrelseordförande i Bolaget). Krister Huth är valberedningens ordförande. Valberedningen, vars medlemmar representerar 53,9 procent av rösterna i Bolaget, har anmält följande förslag: 

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Valberedningen föreslår att Bertil Johanson väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter, punkt 10

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn, punkt 11

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter.

Styrelseledamot som ersätts av Bolaget eller dotterbolag på grund av anställning ska dock inte erhålla styrelsearvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag.

Valberedningen föreslår vidare att arvode för ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 25 000 kronor per ledamot. Det noteras att revisionsutskottet för närvarande består av två ledamöter.

Valberedningen föreslår att inget arvode, utöver styrelsearvodet, utgår för ledamöter i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av Bolaget godkänd räkning.

Val av styrelse, punkt 12

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Bertil Johanson, Charlotte Pantzar Huth, Gerth Svensson, Helene Jansbo och Johan Renvall som ledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att Bertil Johanson utses till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förslaget till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings regler avseende oberoende.

En presentation av styrelsens ledamöter som föreslås för omval återfinns på Bolagets webbplats.

Val av revisor, punkt 13

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, väljer Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor. Grant Thornton har meddelat att för det fall Grant Thornton väljs, kommer Grant Thornton att utse Joakim Söderin till huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag till revisor överensstämmer med revisionsutskottets förslag.

STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTEN 14 PÅ DAGORDNINGEN

Beslut avseende valberedningen, punkt 14

Årsstämman föreslås välja följande valberedning fram till slutet av nästa årsstämma: Krister Huth (ordförande i valberedningen), representant för Charlotte Pantzar Huth som kontrollerar 29,7 % av aktierna i NGS. Erik Dyrmann Juhler, som kontrollerar sammanlagt 24,2 % av aktierna i NGS och Bertil Johansson, styrelseordförande i Bolaget. Vidare föreslås att för det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess att arbetet är slutfört så ska valberedningen sammankallas för att utse en ny oberoende ledamot. Behöver ordföranden i valberedningen ersättas så utser valberedningen inom sig en ny ordförande för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode ska ej utgå till ledamöterna i valberedningen.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 9b, 15–16 PÅ DAGORDNINGEN

Disposition av Bolagets resultat, punkt 9 (b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas avseende 2022 års resultat. Föregående år lämnades en utdelning på 0,50 SEK per aktie, motsvarande 4,5 MSEK. Förslaget motiveras med att dessa medel bör kvarstå i Bolaget för att behålla den finansiella ställningen i samband med genomförandet av Bolagets strategiska plan under 2023. Styrelsen föreslår således att den ansamlade vinsten enligt Bolagets balansräkning balanseras i ny räkning.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport, punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen (2005:551) avseende räkenskapsåret 2022.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner, punkt 16

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier motsvarande en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2023. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller annars förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingarna, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § ABL, ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § ABL samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor under minst tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från Bolaget. Samtliga handlingar kommer även samtidigt att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.ngsgroup.se.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 9 022 868. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets hemsida https://www.ngsgroup.se/om-oss/integritetspolicy/.

* * * * * *

Stockholm i mars 2023

NGS Group AB (publ)

Styrelsen

Denna information lämnades för offentliggörande den 27 mars 2023 kl. 14.15 CEST.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 02.06.20232.6.2023 20:00:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 2 June 2023 at 21:00 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 02.06.2023 Espoo, Finland – On 2 June 2023 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL362,6953.83CEUX1,1353.84AQEU1,6303.81TQEX1,9403.81Total367,4003.83 * Rounded to two decimals On 3 February 2022, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 8 April 2021 to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The second phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 5 April 2022 started on 2 January 2023 and end

BlueCat acquires network infrastructure monitoring and automation platform Indeni2.6.2023 19:00:00 CEST | Press release

Customers will gain an enhanced ability to maintain network resiliency TORONTO, June 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlueCat Networks, a leading provider of mission-critical network and cloud infrastructure software for reliable and secure DNS, DHCP, and IP address management (collectively known as DDI), announced today that it has acquired Indeni. Moelis & Company acted as financial advisors to BlueCat. Financial terms were not disclosed, and the deal is subject to regulatory approval. Indeni’s platform helps network operations (NetOps) teams assure the health of their network appliances such as firewalls, load balancers, and secure web proxies. It analyzes device configurations, metrics, and logs through deep domain expertise, codified as knowledge. And it alerts administrators about existing and potential issues, using a global, crowd-sourced knowledge base to identify and recommend remediation steps using automation. Customers using Check Point, Palo Alto Networks, Fortinet, F5, and m

Aegon completes share buyback2.6.2023 18:00:00 CEST | Press release

The Hague, June 2, 2023 - Aegon has completed its share buyback program, announced on February 9, 2023, aimed at returning EUR 200 million of surplus cash capital to shareholders. Between February 10, 2023 and June 2, 2023, common shares for an amount of EUR 200 million were repurchased. A total of 46,797,567 common shares were repurchased at an average price of EUR 4.2737 per share. Aegon intends to propose at its next Annual General Meeting of shareholders to cancel these repurchased shares. For further details visit our share buyback updates page at aegon.com. About Aegon Aegon is an integrated, diversified, international financial services group. The company offers investment, protection, and retirement solutions, with a strategic focus on three core markets (the United States, the United Kingdom, and the Netherlands), three growth markets (Spain & Portugal, Brazil, and China), and one global asset manager. Aegon's purpose of Helping people live their best lives runs through all it

Vaisala Oyj: SHARE REPURCHASE 2.6.20232.6.2023 17:30:00 CEST | Press release

VAISALA CORPORATIONSTOCK EXCHANGE RELEASE 2.6.2023VAISALA CORPORATION: SHARE REPURCHASE 2.6.2023In the Helsinki Stock ExchangeTrade date 2.6.2023Bourse trade BuyShare VAIASAmount 1 000SharesAverage price/ share 44,0726EURTotal cost 44 072,60EURVaisala Corporation now holds a total of 171 216 sharesincluding the shares repurchased on 2.6.2023On behalf of Vaisala CorporationNordea Bank OyjJanne Sarvikivi Sami HuttunenAdditional information Paula Liimattatel +358 9 8949 2020, ir@vaisala.comwww.vaisala.com Attachment VAIAS 2.6.2023 trades

Enento Group Plc: SHARE REPURCHASE 2.6.20232.6.2023 17:30:00 CEST | Press release

Enento Group PlcANNOUNCEMENT 2.6.2023Enento Group Plc: SHARE REPURCHASE 2.6.2023In the Helsinki Stock ExchangeTrade date2.6.2023Bourse tradeBuyShareENENTOAmount5,000SharesAverage price/ share18.5640EURTotal cost92,820.00EUREnento Group Plc now holds a total of 141 200 sharesincluding the shares repurchased on 2.6.2023On behalf of Enento Group PlcNordea Bank OyjJanne SarvikiviSami HuttunenFor further information:Arto PaukkuInvestor Relations Officertel. +358 50 469 5380www.enento.com Attachment Enento 2.6 trades