GlobeNewswire

NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1–30/6 2020 (OREVIDERAD)

Dela

Företagsmeddelande, Insiderinformation, Helsingfors 14 augusti 2020 kl. 15.00 (EEST)

NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1–30/6 2020 (OREVIDERAD)

Viktiga händelser januari–juni 2020

 • Vi fokuserade på att minimera effekterna av covid-19-pandemin och utforma en ny strategi. Med tanke på den svåra affärsmiljön gjorde vi goda framsteg genom att sälja fyra nya NBS-system, tre i USA och ett i EU och installera fem nya NBT®-system på kliniker i USA och Europa för behandling av egentlig depression.
 • Halvåret 1/1–30/6 2020 var det bästa någonsin för bolaget, med avseende på omsättningen, rörelseresultatet och räkenskapsperiodens resultat. Bolagets totala omsättning under första halvåret var 1,6 miljoner euro (H1 2019: 1,2 mn euro), rörelseresultatet var -1,8 miljoner euro (H1 2019: -3,4 mn euro) och räkenskapsperiodens resultat var -1,2 miljoner euro (H1 2019: -3,7 mn euro).
 • Under första halvåret ökade omsättningen för NBS (med 47 %) till 0,9 miljoner euro (H1 2019: 0,2 mn euro) och för NBT (med 18 %) till 0,7 miljoner euro (H1 2019: 0,6 mn euro).
 • Den framgångsrika företrädesemissionen på våren övertecknades och bolaget hämtade in totalt 2,2 miljoner euro nytt bolagskapital.
 • Business Finland beslutade att inte återkräva en del av tre FoU-lån med ränta som beviljats Nexstim Abp:s insatser inom strokerehabilitering. Det efterskänkta beloppet uppgår totalt till cirka 0,9 miljoner euro.
 • Verkställande direktören och styrelseledamoten Martin Jamieson lämnade bägge befattningarna i bolaget och bolagets styrelse utnämnde Mikko Karvinen till verkställande direktör och Joonas Juokslahti till ekonomidirektör.


Om bolaget

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Bolaget har tagit fram och marknadsför banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet).

Nexstim har tagit fram NBT®-systemet på samma teknikplattform som NBS-systemet. Kommersialisering av NBT®-systemet är ett viktigt fokusområde i Nexstims gällande affärsstrategi. 

NBT®

 • Nexstims NBT®-plattform bygger på en unik teknik för navigerad transkraniell magnetstimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS), som möjliggör individuellt anpassad, exakt, reproducerbar och icke-invasiv stimulering av hjärnan.
 • Nexstim lanserade systemet för navigerad hjärnterapi (NBT®) i USA för behandling av egentlig depression i maj 2018, efter att systemet godkänts av FDA i november 2017.
 • Egentlig depression drabbar mer än 300 miljoner människor världen över, och 20–40 procent av patienterna svarar inte på de behandlingsalternativ som hittills varit tillgängliga. Därför ligger Nexstims fokus för försäljningen och marknadsföringen av NBT®-systemet på behandling av egentlig depression.
 • NBT®-systemet har fått CE-märkning för behandling av depression och kronisk smärta.
 • Bolaget planerar att under andra halvåret inleda nya kliniska pilotstudier inom kortare behandlingsprotokoll för både svår depression och kronisk neuropatisk smärta.
 • Den aktiva basen omfattar 28 installerade NBT®-system för kommersiell användning på tre kontinenter.

NBS

 • Nexstims NBS-system är den enda CE-märkta och FDA-godkända lösningen för icke-invasiv kartläggning av motoriska hjärnbarken före hjärncanceroperation. Kliniska data har visat värdet av Nexstims unika navigeringssystem vid prekirurgisk kartläggning före ingrepp i relation till utgången för patienterna.
 • Genom noggrann prekirurgisk kartläggning av talcentrum och motoriska hjärnbarken kan NBS-systemet hjälpa kirurger att förbereda sig bättre för ingreppet och ingripa aktivare i att avlägsna en hjärntumör. Den icke-invasiva lösningen har bevisats förlänga den progressionsfria överlevnaden med 46 procent vid låggradiga gliom, jämfört med gällande ”guldstandard”.
 • NBS-system har sålts till cirka 170 forskningsuniversitet och ledande sjukhus runtom i världen.


VD Mikko Karvinen har ordet

Från och med mars 2020 fokuserade Nexstims ledning och medarbetare främst på att minimera covid-19 pandemins följder för affärsverksamheten genom att vidta nödvändiga anpassningsåtgärder och snabbt aktivera ett sparprogram. Åtgärderna gav gott resultat och vi kunde säkerställa kontinuiteten av kundrelationerna inom både NBS och NBT® och öka omsättningen inom bägge segmenten i en mycket svår affärsmiljö. Jag gläder mig över den positiva utvecklingen som enligt flera ekonomiska nyckeltal gav bolagets bästa halvår hittills. Samtidigt som vi förbättrat den ekonomiska prestandan har vi också lyckats se till medarbetarnas välbefinnande och hälsa, så att vi hittills inte har haft några säkerställda fall av covid-19 i något av bolagen inom koncernen.

Det gläder mig att Nexstims styrelse och ledningsgrupp under våren och sommaren, trots hälsokrisen och den ekonomiska krisen med covid-19, har lagt ner tid på att begrunda vår strategi för 2020–2024. Nexstim möjliggör även framöver individualiserad och effektiv behandling och diagnostik av patienter som drabbats av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Strategins fokus är fortsättningsvis på terapeutiska indikationer, och de nya kortare behandlingsprotokollen hör nu till kärnan i affärsutvecklingen. Enligt vår bedömning kan de radikalt förändra området för TMS-behandling där vi utför pilotstudier för att bevisa att behandlingen ger ännu bättre effekt än tidigare. De valda terapeutiska indikationerna (egentlig depression och kronisk smärta) är sådana inom vilka våra kunder med vår unika teknik redan uppnår avsevärda kliniska resultat och lönsammare verksamhet. I framtiden är det möjligt att fallen är svårare och kräver oftare vård på sjukhus. Vi fortsätter våra forskningsbaserade insatser för att utifrån de nya indikationerna främja användningen av Nexstims system för navigerad TMS i banbrytande behandlingsformer.

Under första halvåret gav NBS-verksamheten betydande inkomster för bolaget då omsättningen ökade med 47 procent och uppgick till 0,9 miljoner euro (H1 2019: 0,6 mn euro). Systemet sålde bra i USA där vi trots situationen med covid-19 lyckades sälja och leverera tre nya NBS-system under rapportperioden. Därigenom ökade bolagets totala omsättning under första halvåret 2020 med 33 procent och uppgick till 1,6 miljoner euro (H1 2019: 1,2 mn euro). Vi kunde också säkerställa kontinuiteten i vår NBS-serviceverksamhet i den svåra kundmiljön och vi förlorade inga av våra serviceavtalskunder då verksamheten neurokirurgi fortsatte på sjukhusen i stort sett som förut trots hälsokrisen. Under andra halvåret 2020 kommer vi att fortsätta satsa på tillväxt inom NBS-verksamheten bland annat genom att arbeta för försäkringsgodkännande i USA. Vi fortsätter också att leta efter en långsiktig strategisk partner för bredare kommersiellt utnyttjande av denna diagnostiska affärsverksamhet.

NBT-verksamheten blev svårare drabbad av covid-19-pandemin under första halvåret 2020. Kliniker och sjukhus bland våra NBT-kunder fick ställa in terapibehandlingar på grund av de lokala begränsningarna på rörligheten, vilket avspeglades som mindre försäljningsvolymer för utrustning, tjänster och engångsartiklar speciellt till terapikliniker i USA. Som en följd av sparåtgärderna tvingades vi till drastiska personalneddragningar i den kommersiella verksamheten i dotterbolagen. Detta drabbade i synnerhet NBT-säljarna, eftersom åtgärder med omedelbar effekt var nödvändiga för att trygga bolagets kassa. Trots dessa negativa effekter ökade omsättningen inom NBT-verksamheten under första halvåret 2020 med 18 procent och uppgick till 0,7 miljoner euro (H1 2019: 0,6 mn euro). Under första halvåret 2020 levererade och installerade vi totalt 5 nya NBT®-system – fyra i USA och ett i Europa (Italien) – för behandling av egentlig depression. Det innebär att det vid utgången av första halvåret runtom i världen fanns 28 NBT®-system för behandling av depression och kronisk neuropatisk smärta.

Vi är övertygade om att vi genom att fortsätta fokusera på de unika navigeringsegenskaperna i NBT®-systemet kan öka vår marknadsandel även i framtiden. Vi kan lyckas med det genom att tydligt profilera det bland de icke-navigerande TMS-lösningar som för närvarande finns på marknaden. I framtiden kommer navigeringsegenskaper sannolikt att få en större roll i metoder för behandling av patienter som vårdas på sjukhus på grund av svår behandlingsresistent depression (treatment resistant depression, TRD) och suicidrisk. Det kan öppna upp en ny marknad för Nexstim inom TMS-behandling som är separat från nuvarande behandling av egentlig depression. För att fördjupa vår förståelse för potentialen i Nexstims NBT®-system för behandling med kortare behandlingsprotokoll kommer vi att under andra halvåret inleda nya pilotstudier inom behandling av både svår depression och kronisk neuropatisk smärta. Nexstim vill ligga i framkant inom forskning och kommersiell utveckling av detta nya behandlingsprotokoll som kan vara revolutionerande för hela TMS-sektorn.

Förutom den bättre kommersiella utvecklingen av NBT®-system såg vi också en fortsatt expansion av försäljningen, som främjats av post-sales med god lönsamhet, inklusive intäkter från tjänster, supportfunktioner, reservdelar och engångsartiklar som säljs per vårdtillfälle. Genom att NBT®-verksamheten står för en större andel av den totala omsättningen kommer också andelen av omsättningen för fortlöpande verksamheter att öka. Under första halvåret 2020 härrörde 100 procent av behandlingsverksamhetens omsättning från fortlöpande verksamheter (den totala försäljningen inom behandlingsverksamheten exkl. försäljning av NBT®-utrustning). Den genomsnittliga omsättningen rullande 12 månader inom behandlingsverksamheten uppgick till 70 tusen euro per NBT®-utrustning.

Nexstims kassa per 30 juni 2020 var sammanlagt 4,8 miljoner euro, inklusive lånet från Kreos. Under första halvåret 2020 lyckades vi speciellt tack vare sparåtgärderna minska det negativa kassaflödet till -1,6 miljoner, jämfört med -3,7 miljoner euro första halvåret 2019. Lånebördan lättade i april 2020 då Innovationsfinansieringsverket Business Finland beslutade att efterskänka sammanlagt cirka 0,9 miljoner euro av lån som beviljats till tre av Nexstim Abp:s produktutvecklingsprojekt. För att finansiera affärsverksamheten och bolagets tillväxtstrategi tog vi in totalt 2,2 miljoner euro nytt kapital genom en företrädesemission våren 2020. Jag vill tacka alla aktieägare som tecknade emissionsaktier. Vi är mycket nöjda med emissionsutfallet i det synnerligen svåra investeringsläget under våren till följd av pandemin orsakad av covid-19. Det stöd som bolaget erhållit åskådliggör investerarnas förtroende för och engagemang i Nexstims framtid.

Vår fokus under andra halvåret kommer att vara, med beaktande av pandemiläget med covid-19, att fortsättningsvis säkerställa serviceverksamheten för våra befintliga NBS- och NBT-kunder och effektivisera utnyttjandet av den installerade kapaciteten. Vi arbetar också för att utöka antalet installerade NBT®-system för behandling av svår depression, främst tillsammans med uppskattade partners i enlighet med vår förnyade strategi. Vårt särskilda fokusområde är den stora marknaden i USA samt valda insatser inom EU.

Samtidigt vill vi fortsätta arbetet för att höja medvetenheten på marknaden om NBT®-systemet genom att öka antalet patienter med egentlig depression som fått behandling med NBT®. Med ett större antal patienter och genom pilotstudier med de nya kortare behandlingsprotokollen kan vi samla in kliniska data som bevis på den nytta som vårt unika system kan ge den stora skaran depressionspatienter.  Dessa data ska stödja vårt marknadsförande budskap och vi är övertygade om att de ska öka installationerna av NBT®-system på våra viktigaste marknadsområden i USA och inom EU. Vi planerar att fortsättningsvis dra nytta av vårt starka nätverk av ledande experter i USA samt registrerade patientdata. I april 2020 rapporterade vi om kliniska resultat om de första 55 patienterna som behandlats med NBT för egentlig depression (MDD) på kliniker i USA. Cirka 40 procent av de behandlade patienterna uppnådde klinisk remission och 71 procent gav ett kliniskt svar på slutet. Vi fortsätter att registrera dessa värdefulla patientdata och siktar på ett register med över 100 patienter vid utgången av 2020. I takt med att vi bygger upp en patientdatabas kommer vi att publicera en serie bakgrundsdokument som lyfter fram fördelarna med NBT® vid behandling av egentlig depression.

Jag är övertygad om att de åtgärder som fastställs i den förnyade strategin för 2020–2024 kommer att öka ägarvärdet på lång sikt genom en starkare konkurrensposition, snabbare tillväxt och bättre ekonomiskt resultat. Trots framtidsoptimismen följer vi noga med pandemin med covid-19 då vi fortsätter att genomföra strategin under andra halvåret 2020.

Nyckeltal

Tusen euro1–6/2020
6 mån.
1–6/2019
6 mån.
1–12/2019
12 mån.
Nettoomsättning1 614,51 217,43 348,1
Personalkostnader-1 597,3-2 079,1-4 713,0
Övriga rörelsekostnader-1 363,7-1 968,2-3 647,5
Avskrivningar och nedskrivningar-189,2-205,3-524,6
Rörelsevinst/-förlust-1 836,5-3 362,0-6 517,5
Räkenskapsperiodens vinst/förlust-1 169,1-3 664,9-6 782,6
Vinst per aktie (euro)-0,01-0,29-0,25
Kassaflöde från löpande verksamhet-1 560,6-3 679,0-6 681,5
Kassa och bank4 754,26 378,64 266,2
Summa eget kapital288,2-495,2-740,1
Soliditet (%)4,65-3,94-8,49
Antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)439 622 75635 400 87362 786 630
Antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)93 873 95912 835 27727 611 274
Utspätt antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)479 636 77652 450 11864 080 578
Utspätt antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)99 280 93417 817 55136 392 323

Framtidsutsikter

Utifrån affärsprognoserna förväntar sig bolaget att rörelseförlusten för 2020 är mindre än för 2019.

Helsingfors 14 augusti 2020

Nexstim Abp

Styrelsen

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se


Publicering av finansiell information

En webbsändning riktad till medier, investerare och analytiker ordnas fredagen den 14 augusti 2020 klockan 16.00 (EEST). Verkställande direktör Mikko Karvinen och ekonomichef Joonas Juokslahti presenterar det finansiella resultatet och rörelseresultatet varefter deltagarna ges möjlighet att ställa frågor. Den webbsändningen ordnas på engelska.

Uppgifter om webbsändningen:

Anmälning till webbsändningen sker via länken nedan. De deltagare som anmält sig får närmare anvisningar per e-post.

Webbsänt informationsmöte på engelska 14 Augusti 2020 klockan 16.00 (EEST): Till anmälan >>>


Bokslutskommunikén för räkenskapsåret som slutar 31 december 2020 publiceras omkring 26 februari 2021.


Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

SIKA CONTINUES TO EXPAND ITS MARKET SHARE IN THE COVID-19 CRISIS – STRATEGIC TARGETS FOR 2023 CONFIRMED AT CAPITAL MARKETS DAY IN ZURICH30.9.2020 07:00:00 CESTPress release

SIKA CONTINUESTO EXPAND ITS MARKET SHARE IN THE COVID-19 CRISIS – STRATEGIC TARGETS FOR 2023 CONFIRMED AT CAPITAL MARKETS DAY IN ZURICH At the Sika Capital Markets Day 2020 held in Zurich today, CEO Paul Schuler will confirm the strategic targets 2023. Under the motto: "Weathering the storm – emerging from the COVID-19 crisis as a stronger company," members of Group Management and Sika experts explain how important trends such as innovation and digitalization, renovation and sustainability are opening up the opportunity for the company to gain further market share during the crisis. Paul Schuler, CEO: "Practically all our national subsidiaries have been impacted by the coronavirus pandemic. In many countries, the lockdown phase ended in June, and restrictions have been significantly eased. Momentum is picking up again in the construction sector. Our local management structure has enabled us to adapt swiftly worldwide to changing market conditions. Thanks to our rapid implementation spe

EPH European Property Holdings Limited (EPH) announces Interim Unaudited Results for the Six Months Ended 30 June 202030.9.2020 07:00:00 CESTPress release

30 September 2020, Road Town, Tortola, BVI EPH European Property Holdings Ltd (EPH), the real estate investment company, today announces interim unaudited results for the first half of 2020. Net asset value of US$ 36.82 per share decreased from US$ 40.73 at YE2019. Net profit attributable to the shareholders is US$ 9.85 million vs US$ 27.41 million for the same period of the last year. The main factors influencing NAV and the financial result are: Net rental income declined from US$ 37.77 million for HY 2019 to US$ 29.05 for 6 months of 2020. Decrease is mainly attributable to Russian properties and caused mainly by compression of US$ values of RUR-denominated revenues resulting from RUR depreciation (by 14% during the reporting period), as well as by revision of certain leases. COVID-19 implications are well managed by the management – only short-term impact is expected.Newly acquired property STRAL 3 (nhow hotel building), acquired on 2 April 2020, contributed US$ 1.07 million to the

Media Release | MCH Group | First half result 202030.9.2020 07:00:00 CESTPress release

MCH Group: First half result 2020 amid COVID-19 Business activity brought almost to a standstill results in a pronounced decline in sales and a first-half loss. Required restructuring measures have a high priority. Transformation and implementation of the strategy being intensively pursued. Following the clear improvement in its operating business result in the 2019 financial year, the MCH Group started the 2020 financial year with a successful Swissbau and well-filled order books for the Live Marketing Solutions division. Progress was being made on the projects launched in autumn 2019 to transform the company and implement the strategy adopted. Unfortunately, business activity was brought to an abrupt halt by the COVID-19 pandemic and the restrictions and bans imposed by the authorities. As its top priority, the management took a series of immediate measures to ensure the stabilisation of the company. Fair solutions were then sought and found with the customers and suppliers affected

Verisk Elects General Vincent Brooks to Board of Directors29.9.2020 22:02:10 CESTPress release

Jersey City, NJ, Sept. 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verisk (Nasdaq:VRSK), a leading data analytics provider, announces the addition of Gen. Vincent Brooks to its board of directors, effective October 1. Brooks served in the U.S. Army for 42 years from his entry into West Point until his 2019 retirement as a four-star general. Most recently, Brooks was in command of all U.S. Forces in Korea, where he concurrently led the United Nations Command, and the Republic of Korea – U.S. Combined Forces Command, which was comprised of more than 650,000 Korean and American soldiers. Currently, he’s a principal with WestExec Advisors, a D.C.-based advisory firm that provides geopolitical expertise to businesses navigating high-risk and volatile international environments. Brooks is also a member of the Council on Foreign Relations. “General Brooks is a change-maker with more than four decades of leadership experience in some of the world’s most complex and challenging situations,” said Scott G. Step

Galapagos announces first dosing with Toledo compound GLPG3970 in psoriasis trial29.9.2020 22:01:00 CESTPress release

TOL2/3 inhibitor most advanced compound in novel target class with dual action in inflammatory diseasesPatient trials initiated with GLPG3970 in psoriasis, ulcerative colitis, and rheumatoid arthritisToledo class target to be disclosed at Toledo Roundtable on 27 October 2020 Mechelen, Belgium; 29 September 2020, 22.01 CET – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) announces dosing of a first patient in their psoriasis trial, one of three patient trials currently recruiting to evaluate efficacy and safety of Toledo compound GLPG3970. Furthermore, Galapagos plans to unveil the novel Toledo target class and share GLPG3970 Phase 1 data at its inaugural Toledo Roundtable to be held virtually on 27 October 2020. “We are excited by the rapid progress of GLPG3970 in the clinic,” said Dr. Piet Wigerinck, Chief Scientific Officer at Galapagos. “We now have multiple proof of concept studies running in parallel in several autoimmune diseases, and we aim to launch 2 additional Phase 2 studies, in Sjö

Kallelse till extra bolagsstämma i Saniona AB29.9.2020 18:00:00 CESTPressemelding

PRESSMEDDELANDE 29 september 2020 Aktieägarna i Saniona AB, org. nr 556962-5345, kallas härmed till extra bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Stortorget 23 i Malmö fredagen den 23 oktober 2020 kl. 16:00. Information med anledning av coronaviruset Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset, har styrelsen i Saniona AB (”Saniona”) beslutat att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer att serveras. Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke-aktieägare kommer att begränsas, med målsättningen att stämman blir kort och effektiv för att minska risken för smittspridning. För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att inte närvara personligen vid stämman utan att istället delta via ombud eller utnyttja möjligheten till förhandsröstning. Motsvarande möjlighet uppmanar Saniona aktieägare som ha