GlobeNewswire

NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1–30/6 2019 (OREVIDERAD)

Dela

Pressmeddelande, Helsingfors 16 augusti 2019 kl. 9.00

Viktiga händelser januari–juni 2019

 • Fokusering på terapistrategi för depressionsbehandling. God framgång genom åtta nya NBT®-system som tagits i bruk på kliniker i USA och Europa för behandling av egentlig depression (Major Depressive Disorder, MDD).
   
 • Omsättningen för terapiverksamheten ökade kraftigt (170 %) under första halvåret och uppgick till 0,6 miljoner euro (H1 2018: 0,2 mn euro).
   
 • I april 2019 arrangerade Nexstim en aktieemission genom vilken nya, betydande ankarinvesterare gav bolaget sitt stöd och bolaget hämtade in sammanlagt 3,5 miljoner euro nytt eget kapital.
   
 • Bolagets totala omsättning under första halvåret var 1,2 miljoner euro (H1 2018: 1,1 mn euro).

            
Om bolaget

     Nexstim är ett enskilt företag inom neuromodulering, som tagit fram och marknadsför banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet).
      
     Nexstim har tagit fram NBT®-systemet på samma teknikplattform som NBS-systemet. Kommersialisering av NBT®-systemet för behandling av egentlig depression är ett viktigt fokusområde i Nexstims gällande affärsstrategi.

 NBT ®

 • Nexstims NBT®-plattform (Navigated Brain Therapy) baserar sig på en unik teknik för navigerad transkraniell magnetstimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS), som möjliggör individuell, exakt, reproducerbar och icke-invasiv stimulering av hjärnan.
 • Nexstim började marknadsföringen av NBT®-systemet i USA för behandling av egentlig depression i maj 2018, efter att systemet godkänts av FDA i november 2017.
 • Egentlig depression drabbar mer än 300 miljoner människor världen över, och 20–40 procent av patienterna svarar inte på de behandlingsalternativ som hittills varit tillgängliga. Därför ligger Nexstims fokus vid försäljning och marknadsföring av NBT®-systemet på behandling av egentlig depression.
 • NBT®-systemet har fått CE-märkning för behandling av depression och kronisk smärta.
 • Globalt har arton NBT®-system installerats för behandling av depression.

NBS

 • Nexstims NBS-system (Navigated Brain Stimulation) är den enda CE-märkta och FDA-godkända lösningen för icke-invasiv kartläggning av motoriska barken före hjärncanceroperation. Kliniska data har visat värdet av Nexstims unika navigeringssystem vid prekirurgisk kartläggning före ingrepp i relation till utgången för patienterna.
   
 • Genom noggrann prekirurgisk kartläggning av talcentrum och motoriska hjärnbarken kan NBS-systemet hjälpa kirurger att förbereda sig bättre för ingreppet och ingripa aktivare i att avlägsna en hjärntumör. Den icke-invasiva lösningen har bevisats förlänga den progressionsfria överlevnaden med 46 procent vid låggradiga gliom, jämfört med gällande ”guldstandard”.
   
 • NBS-system har sålts till cirka 160 forskningsuniversitet och ledande sjukhus runtom i världen.

Verkställande direktör Martin Jamiesons översikt

Det är med tillfredsställelse som jag kan meddela att Nexstim har varit framgångsrik under första halvåret 2019 gällande sin strategiska inriktning att främja försäljningen av NBT®-system för behandling av egentlig depression.

Under rapportperioden har vi levererat och installerat totalt åtta nya NBT®-system – fyra i USA och fyra i Europa (Tyskland, Österrike, Sverige och Finland) – för behandling av egentlig depression. Det innebär att det runtom i världen finns arton NBT®-system för denna indikation.

Vi är övertygade om att vi genom att fortsätta fokusera på de unika navigeringsegenskaperna i NBT®-systemet kan öka vår marknadsandel även i framtiden. Vi kan lyckas med det genom att tydligt profilera systemet bland de icke-navigerande TMS-lösningar som för närvarande finns på marknaden. För närvarande har vi flera lovande säljmöjligheter för NBT®-systemet både i USA och inom EU, och under andra halvåret 2019 kommer vi att koncentrera oss på orderinhämtning.

Nettoförsäljningen inom terapiverksamheten ökade kraftigt med 170 procent och uppgick till 0,6 miljoner euro för första halvåret 2019, jämfört med 0,2 miljoner euro första halvåret 2018. Försäljningen av NBS-system var mindre första halvåret 2019, eftersom försäljningen av ett antal system sköts upp till andra halvåret 2019. Av denna anledning ökade bolagets nettoförsäljning med 13 procent och uppgick till 1,2 miljoner euro för första halvåret 2019, jämfört med 1,1 miljoner euro första halvåret 2018. Förutom den bättre försäljningen av NBT®-system ser vi också en fortsatt förbättring i försäljningens omfattning, som främjats av post-sales med god lönsamhet, inklusive intäkter från tjänster, supportfunktioner, reservdelar och engångsartiklar som säljs per vårdtillfälle.

Under första halvåret 2019 har vi stött tillväxten genom att satsa speciellt på säljteamen i USA och Europa. Till följd av dessa satsningar var kassaflödet från löpande verksamhet -3,7 miljoner euro första halvåret 2019, jämfört med -3,1 miljoner euro första halvåret 2018.

För att finansiera bolagets tillväxtstrategi tog vi in totalt 3,5 miljoner euro nytt eget kapital genom en aktieemission som avslutades i april 2019.

Jag vill tacka våra investerare som understödde emissionen. Det gläder mig att bolaget nu har nya betydande ankarinvesterare. Det stöd som bolaget erhållit åskådliggör investerarnas förtroende för och engagemang i Nexstims framgång.

Med kapitaltillskottet från emissionen samt med de tillgångar som bolaget kan få in genom teckningsoptioner (warranter) i kombination med sparåtgärder kommer Nexstim nu att fokusera på att främja den globala försäljningen av NBT®-system.  Denna strategi med tydligt fokus på behandlingsinriktningen innebär att vi fortsätter att leta efter en partner till verksamheten inom preoperativ kartläggning.

Under andra halvåret 2019 kommer vi att arbeta för att öka den aktiva basen med installerade NBT®-system för behandling av egentlig depression, med tonvikt på den stora marknaden i USA. Vår prioritet är att höja medvetenheten på marknaden om NBT®-systemet genom att öka antalet patienter med egentlig depression som fått behandling med NBT®. På detta sätt kan vi samla in kliniska data som bevis på den nytta som vårt unika system kan ge den stora skaran depressionspatienter.  Dessa data ska stödja vårt marknadsförande budskap och vi är övertygade om att de ska öka installationerna av NBT®-system i USA.

Vi planerar också att utnyttja vårt starka nätverk av ledande experter i USA samt registrerade patientdata som vi genererar till att publicera en serie bakgrundsdokument som lyfter fram fördelarna med NBT® vid behandling av egentlig depression. Vi tror på att vi genom dessa satsningar kan öka försäljningen inom terapiverksamheten genom att dra nytta av investeringarna i kommersiell försäljning, reklam och kliniska resurser.

Nexstims kassa per 30 juni 2019 var 6,4 miljoner euro, inklusive lånet från Kreos.

Vi fortsätter att analysera olika finansieringsalternativ och strategiska alternativ för verksamheterna. En potentiell finansieringskälla under oktober–november 2019 är omfattande teckning av de teckningsoptioner (warranter) som tilldelades vid aktieemissionen i april 2019.

Nyckeltal

Tusen euro 1–6/2019
6 mån.
1–6/2018
6 mån.
1–12/2018
12 mån.
Nettoomsättning 1 217,4 1 079,3 2 672,1
Personalkostnader -2 079,1 -1 523,8 -3 937,5
Avskrivningar och nedskrivningar -205,3 -154,4 -424,0
Övriga rörelsekostnader -1 968,2 -1 801,3 -3 985,9
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -3 664,9 -2 440,6 -6 154,3
Vinst per aktie (euro)* -0,29 -0,78 -1,93
Kassaflöde från löpande verksamhet -3 679,0 -3 123,0 -6 192,5
Kassa och bank 6 378,6 10 305,6 7 175,2
Summa eget kapital -495,2 3 680,8 -294,3
Soliditet (%) -3,94 31,23 -0,98
Antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)* 35 400 873 3 251 050 3 253 751
Antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)* 12 835 277 3 122 041 3 187 487
Utspätt antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)* 52 450 118 4 700 817 4 703 495
Utspätt antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)* 17 817 551 4 451 572 4 577 627

*Aktiernas antal har i tabellen justerats enligt minskningen av aktier 26 november 2018, varvid antalet aktier dividerades med 30.

Framtidsutsikter

Utifrån verksamhetsprognoserna förväntar sig bolaget att omsättningen från terapiverksamheten kommer att öka 2019 och att räkenskapsperiodens resultat blir negativt.

Helsingfors 16 augusti 2019

Nexstim Abp

Styrelsen

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Publicering av finansiell information

En telefonkonferens riktad till medier, investerare och analytiker ordnas fredag 16 augusti 2019 klockan 16.00 finsk tid. Styrelseordförande och verkställande direktör Martin Jamieson och ekonomichef Mikko Karvinen presenterar det finansiella resultatet och rörelseresultatet varefter deltagarna ges möjlighet att ställa frågor.

Uppringningsnummer för telefonkonferensen:

Finland:              +358 (0) 800 914672

Sverige:               +46 (0) 20 089 6377

Storbritannien:  +44 (0) 808 109 0700

USA:                   + 1 866 966 5335

Lösenord för samtalet: Nexstim

Bokslutskommunikén för räkenskapsåret som slutar 31 december 2019 publiceras omkring 28 februari 2020.

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocus® för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD). Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD.

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

NAXS Delårsrapport januari – september 201918.10.2019 17:45:00 CESTPressemelding

Nio månader 2019 Resultat efter skatt uppgick till 26,4 (22,2) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 2,29 (1,70) SEK. Substansvärdet uppgick till 717 MSEK (SEK 64,16 per aktie) per den 30 september 2019, jämfört med 736 MSEK (SEK 61,81 per aktie) per den 31 december 2018. De omfattande aktieåterköpen under delårsperioden samt betalning av utdelningen för 2018 var de två viktigaste orsakerna till det minskade substansvärdet. Nettokassan uppgick till 194 MSEK (17,40 SEK per aktie) per den 30 september 2019, jämfört med 261 MSEK (21,94 SEK per aktie) per den 31 december 2018. Årsstämman 2019 beslutade att lämna en utdelning om 2,78 SEK per aktie. Tredje kvartalet 2019 Resultat efter skatt uppgick till 11,7 (10,6) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,05 (0,86) SEK. VD-kommentar NAXS hade en fortsatt stabil utveckling under det tredje kvartalet med en tillväxt i substanse/aktie om 3% under kvartalet och 7,4% över en 12-månaders period, inklusive lämnad utdelning. NAXS har

Interim Report January-September 201918.10.2019 17:45:00 CESTPress release

Nine months 2019 Net profit/loss for the period amounted to MSEK 26.4 (22.2). Earnings per share amounted to SEK 2.29 (1.70). Net asset value amounted to MSEK 717 (SEK 64.16 per share) at September 30, 2019, compared to MSEK 736 (SEK 61.81 per share) at year-end 2018. The fact that the total net asset value decreased, while the net asset value per share increased is due to the shares repurchases made during the period. Net cash amounted to MSEK 194 (SEK 17.40 per share) at September 30, 2019, compared to MSEK 261 (SEK 21.94 per share) at year-end 2018. The 2019 Annual General Meeting resolved that a dividend of 2.78 SEK per share to the shareholders for FY 2018. Third quarter 2019 Net profit/loss for the quarter amounted to MSEK 11.7 (10.6). Earnings per share amounted to SEK 1.05 (0.86). Comments by the CEO NAXS delivered a steady performance during the third quarter of 2019, with the NAV/share growing by 3% during the quarter and by 7.4% over 12 months, including the dividend paid. N

DNO ASA: Mandatory Notification of Trade18.10.2019 16:47:00 CESTPress release

Oslo, 18 October 2019 - DNO ASA, the Norwegian oil and gas operator, has today purchased 1,200,000 own shares at an average price of NOK 12.4482 per share. Following this transaction, DNO holds 78,800,000 own shares. -- For further information, please contact: Media: media@dno.no Investors: investor.relations@dno.no -- DNO ASA is a Norwegian oil and gas operator focused on the Middle East and the North Sea. Founded in 1971 and listed on the Oslo Stock Exchange, the Company holds stakes in onshore and offshore licenses at various stages of exploration, development and production in the Kurdistan region of Iraq, Norway, the United Kingdom, Netherlands, Ireland and Yemen. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

PCI Biotech: Mandatory notification regarding trade of shares18.10.2019 14:59:00 CESTPress release

Stocken Invest AS, a wholly owned company by Lars Viksmoen, has on 18 October 2019 transferred 12,966 shares in PCI Biotech Holding ASA (“PCI Biotech”) to Lars Viksmoen, board member of PCI Biotech, at an average price of NOK 26.80 per share. After the transaction, Lars Viksmoen holds 12,966 shares in PCI Biotech and Stocken Invest AS holds 0 shares in PCI Biotech. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 4-2 of the Norwegian Securities Trading Act.

Announcement of the Management Board of joint stock company “Olainfarm”18.10.2019 14:23:00 CESTPress release

The joint stock company “Olainfarm” has received draft decisions prepared by the initiators of the November 1, 2019 Extraordinary General Meeting of Shareholders – limited liability company “OLMAFARM” and Andrejs Saveljevs who is authorized representative of Nika Saveljeva, which include, inter alia, a list of candidates for the Council and Auditing committee of joints stock company “Olainfarm”. The requirements laid down in the laws and regulations in force in Republic of Latvia and in related documents determines the specific requirements to be complied with by capital companies listed in regulated market regarding their management and disclosure of information. Legislation of the Republic of Latvia (including the Financial Instrument Market Law) sets requirements for capital companies, and the European Union and the OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) set out recommendations for the corporate governance of the capital companies. Nasdaq Riga, AS has develope

Nordic American Tankers Limited (NYSE:NAT) Announces the date for its 2019 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)18.10.2019 13:32:00 CESTPress release

Hamilton, Bermuda, October 18, 2019. Nordic American Tankers Limited today announced that its Board of Directors has scheduled the 2019 AGM, to be held on November 20, 2019 at 10:00 a.m., local time, at the LOM Building,27 Reid Street, Hamilton HM 11 Bermuda. The Board has set a record date of October 8, 2019 for the determination of the NAT shareholders entitled to receive notice of and to vote at the AGM or any adjournment thereof. The Notice of the Meeting and Proxy Statement will be furnished to the Securities and Exchange Commission (SEC) on October 18, 2019. CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS Matters discussed in this press release may constitute forward-looking statements. The Private Securities Litigation Reform Act of 1995 provides safe harbor protections for forward-looking statements in order to encourage companies to provide prospective information about their business. Forward-looking statements include statements concerning plans, objectives, goals,