GlobeNewswire

NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1–30/6 2019 (OREVIDERAD)

Dela

Pressmeddelande, Helsingfors 16 augusti 2019 kl. 9.00

Viktiga händelser januari–juni 2019

 • Fokusering på terapistrategi för depressionsbehandling. God framgång genom åtta nya NBT®-system som tagits i bruk på kliniker i USA och Europa för behandling av egentlig depression (Major Depressive Disorder, MDD).
   
 • Omsättningen för terapiverksamheten ökade kraftigt (170 %) under första halvåret och uppgick till 0,6 miljoner euro (H1 2018: 0,2 mn euro).
   
 • I april 2019 arrangerade Nexstim en aktieemission genom vilken nya, betydande ankarinvesterare gav bolaget sitt stöd och bolaget hämtade in sammanlagt 3,5 miljoner euro nytt eget kapital.
   
 • Bolagets totala omsättning under första halvåret var 1,2 miljoner euro (H1 2018: 1,1 mn euro).

            
Om bolaget

     Nexstim är ett enskilt företag inom neuromodulering, som tagit fram och marknadsför banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet).
      
     Nexstim har tagit fram NBT®-systemet på samma teknikplattform som NBS-systemet. Kommersialisering av NBT®-systemet för behandling av egentlig depression är ett viktigt fokusområde i Nexstims gällande affärsstrategi.

 NBT ®

 • Nexstims NBT®-plattform (Navigated Brain Therapy) baserar sig på en unik teknik för navigerad transkraniell magnetstimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS), som möjliggör individuell, exakt, reproducerbar och icke-invasiv stimulering av hjärnan.
 • Nexstim började marknadsföringen av NBT®-systemet i USA för behandling av egentlig depression i maj 2018, efter att systemet godkänts av FDA i november 2017.
 • Egentlig depression drabbar mer än 300 miljoner människor världen över, och 20–40 procent av patienterna svarar inte på de behandlingsalternativ som hittills varit tillgängliga. Därför ligger Nexstims fokus vid försäljning och marknadsföring av NBT®-systemet på behandling av egentlig depression.
 • NBT®-systemet har fått CE-märkning för behandling av depression och kronisk smärta.
 • Globalt har arton NBT®-system installerats för behandling av depression.

NBS

 • Nexstims NBS-system (Navigated Brain Stimulation) är den enda CE-märkta och FDA-godkända lösningen för icke-invasiv kartläggning av motoriska barken före hjärncanceroperation. Kliniska data har visat värdet av Nexstims unika navigeringssystem vid prekirurgisk kartläggning före ingrepp i relation till utgången för patienterna.
   
 • Genom noggrann prekirurgisk kartläggning av talcentrum och motoriska hjärnbarken kan NBS-systemet hjälpa kirurger att förbereda sig bättre för ingreppet och ingripa aktivare i att avlägsna en hjärntumör. Den icke-invasiva lösningen har bevisats förlänga den progressionsfria överlevnaden med 46 procent vid låggradiga gliom, jämfört med gällande ”guldstandard”.
   
 • NBS-system har sålts till cirka 160 forskningsuniversitet och ledande sjukhus runtom i världen.

Verkställande direktör Martin Jamiesons översikt

Det är med tillfredsställelse som jag kan meddela att Nexstim har varit framgångsrik under första halvåret 2019 gällande sin strategiska inriktning att främja försäljningen av NBT®-system för behandling av egentlig depression.

Under rapportperioden har vi levererat och installerat totalt åtta nya NBT®-system – fyra i USA och fyra i Europa (Tyskland, Österrike, Sverige och Finland) – för behandling av egentlig depression. Det innebär att det runtom i världen finns arton NBT®-system för denna indikation.

Vi är övertygade om att vi genom att fortsätta fokusera på de unika navigeringsegenskaperna i NBT®-systemet kan öka vår marknadsandel även i framtiden. Vi kan lyckas med det genom att tydligt profilera systemet bland de icke-navigerande TMS-lösningar som för närvarande finns på marknaden. För närvarande har vi flera lovande säljmöjligheter för NBT®-systemet både i USA och inom EU, och under andra halvåret 2019 kommer vi att koncentrera oss på orderinhämtning.

Nettoförsäljningen inom terapiverksamheten ökade kraftigt med 170 procent och uppgick till 0,6 miljoner euro för första halvåret 2019, jämfört med 0,2 miljoner euro första halvåret 2018. Försäljningen av NBS-system var mindre första halvåret 2019, eftersom försäljningen av ett antal system sköts upp till andra halvåret 2019. Av denna anledning ökade bolagets nettoförsäljning med 13 procent och uppgick till 1,2 miljoner euro för första halvåret 2019, jämfört med 1,1 miljoner euro första halvåret 2018. Förutom den bättre försäljningen av NBT®-system ser vi också en fortsatt förbättring i försäljningens omfattning, som främjats av post-sales med god lönsamhet, inklusive intäkter från tjänster, supportfunktioner, reservdelar och engångsartiklar som säljs per vårdtillfälle.

Under första halvåret 2019 har vi stött tillväxten genom att satsa speciellt på säljteamen i USA och Europa. Till följd av dessa satsningar var kassaflödet från löpande verksamhet -3,7 miljoner euro första halvåret 2019, jämfört med -3,1 miljoner euro första halvåret 2018.

För att finansiera bolagets tillväxtstrategi tog vi in totalt 3,5 miljoner euro nytt eget kapital genom en aktieemission som avslutades i april 2019.

Jag vill tacka våra investerare som understödde emissionen. Det gläder mig att bolaget nu har nya betydande ankarinvesterare. Det stöd som bolaget erhållit åskådliggör investerarnas förtroende för och engagemang i Nexstims framgång.

Med kapitaltillskottet från emissionen samt med de tillgångar som bolaget kan få in genom teckningsoptioner (warranter) i kombination med sparåtgärder kommer Nexstim nu att fokusera på att främja den globala försäljningen av NBT®-system.  Denna strategi med tydligt fokus på behandlingsinriktningen innebär att vi fortsätter att leta efter en partner till verksamheten inom preoperativ kartläggning.

Under andra halvåret 2019 kommer vi att arbeta för att öka den aktiva basen med installerade NBT®-system för behandling av egentlig depression, med tonvikt på den stora marknaden i USA. Vår prioritet är att höja medvetenheten på marknaden om NBT®-systemet genom att öka antalet patienter med egentlig depression som fått behandling med NBT®. På detta sätt kan vi samla in kliniska data som bevis på den nytta som vårt unika system kan ge den stora skaran depressionspatienter.  Dessa data ska stödja vårt marknadsförande budskap och vi är övertygade om att de ska öka installationerna av NBT®-system i USA.

Vi planerar också att utnyttja vårt starka nätverk av ledande experter i USA samt registrerade patientdata som vi genererar till att publicera en serie bakgrundsdokument som lyfter fram fördelarna med NBT® vid behandling av egentlig depression. Vi tror på att vi genom dessa satsningar kan öka försäljningen inom terapiverksamheten genom att dra nytta av investeringarna i kommersiell försäljning, reklam och kliniska resurser.

Nexstims kassa per 30 juni 2019 var 6,4 miljoner euro, inklusive lånet från Kreos.

Vi fortsätter att analysera olika finansieringsalternativ och strategiska alternativ för verksamheterna. En potentiell finansieringskälla under oktober–november 2019 är omfattande teckning av de teckningsoptioner (warranter) som tilldelades vid aktieemissionen i april 2019.

Nyckeltal

Tusen euro 1–6/2019
6 mån.
1–6/2018
6 mån.
1–12/2018
12 mån.
Nettoomsättning 1 217,4 1 079,3 2 672,1
Personalkostnader -2 079,1 -1 523,8 -3 937,5
Avskrivningar och nedskrivningar -205,3 -154,4 -424,0
Övriga rörelsekostnader -1 968,2 -1 801,3 -3 985,9
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -3 664,9 -2 440,6 -6 154,3
Vinst per aktie (euro)* -0,29 -0,78 -1,93
Kassaflöde från löpande verksamhet -3 679,0 -3 123,0 -6 192,5
Kassa och bank 6 378,6 10 305,6 7 175,2
Summa eget kapital -495,2 3 680,8 -294,3
Soliditet (%) -3,94 31,23 -0,98
Antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)* 35 400 873 3 251 050 3 253 751
Antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)* 12 835 277 3 122 041 3 187 487
Utspätt antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)* 52 450 118 4 700 817 4 703 495
Utspätt antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)* 17 817 551 4 451 572 4 577 627

*Aktiernas antal har i tabellen justerats enligt minskningen av aktier 26 november 2018, varvid antalet aktier dividerades med 30.

Framtidsutsikter

Utifrån verksamhetsprognoserna förväntar sig bolaget att omsättningen från terapiverksamheten kommer att öka 2019 och att räkenskapsperiodens resultat blir negativt.

Helsingfors 16 augusti 2019

Nexstim Abp

Styrelsen

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Martin Jamieson, styrelseordförande och vd
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Publicering av finansiell information

En telefonkonferens riktad till medier, investerare och analytiker ordnas fredag 16 augusti 2019 klockan 16.00 finsk tid. Styrelseordförande och verkställande direktör Martin Jamieson och ekonomichef Mikko Karvinen presenterar det finansiella resultatet och rörelseresultatet varefter deltagarna ges möjlighet att ställa frågor.

Uppringningsnummer för telefonkonferensen:

Finland:              +358 (0) 800 914672

Sverige:               +46 (0) 20 089 6377

Storbritannien:  +44 (0) 808 109 0700

USA:                   + 1 866 966 5335

Lösenord för samtalet: Nexstim

Bokslutskommunikén för räkenskapsåret som slutar 31 december 2019 publiceras omkring 28 februari 2020.

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocus® för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD). Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD.

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Ress Life Investments A/S: Ress Life Investments A/S publishes Net Asset Value (NAV)29.5.2020 20:50:00 CESTPress release

Ress Life Investments Holbergsgade 14, 2 tv DK-1057 Copenhagen K Denmark CVR nr. 33593163 www.resslifeinvestments.com To: Nasdaq Copenhagen Date: 29 May 2020 Corporate Announcement 22/2020 Ress Life Investments A/S publishes Net Asset Value (NAV). Ress Life Investments A/S publishes the Net Asset Value (NAV) per share and performance data as of 15 May 2020. NAV per share in USD: 1955.92 NAV per share in EUR: 1811.38 The performance during the first half of May was 0.01% in USD. The year-to-date net performance is -0.15% in USD. Assets under management (AUM) was 184.6 million US dollars. Questions related to this announcement can be made to the company's AIF-manager, Resscapital AB. Contact person: Gustaf Hagerud gustaf.hagerud@resscapital.com Tel + 46 8 545 282 27 Note: The terms for subscription of shares, minimum subscription amount and redemption of shares are provided in the Articles of Association, Information Brochure and in the Key Investment Information Document (KIID) availabl

Eastern Property Holdings Limited (EPH):First quarter 2020 Financial Update29.5.2020 19:45:23 CESTPress release

29 May 2020, Road Town, Tortola, BVI KEY EVENTS In March 2020, the Company received EUR 204.7 million by issuance of subordinated notes to its two largest shareholders at an interest rate of 3.5% p.a. The management intends to use the funds for the acquisition of properties in Western Europe in order to further strengthen the Group’s business and follow its strategy to invest in premium quality income producing commercial property assets in Europe.Arbat sales have been continued: a few more apartments and parking lots were sold in Q1 2020.Leases with the Company’s top tenants (Chanel and Richemont Group) have been extended.As a subsequent event, in April 2020 the Company acquired 89.9% of interest in the Nhow Hotel in Berlin, Germany. The property had been completed in 2010 and comprises approximately 20,160 sqm, including 304 rooms, 86 underground & 39 surface parking spaces, a spa, restaurant and two music studios. FINANCIAL HIGHLIGHTS The Company’s rental properties demonstrate stab

AB Linas Agro Group performance and financial results for 9-month period of FY 2019/2029.5.2020 16:30:07 CESTPress release

Consolidated revenue was 9.6 % less and totaled EUR 476 million. Sales volume reached 1.67 million tons of various products and was 3.2% less as compared to previous year. The gross profit reached EUR 27.1 million and was 11,8 % higher than a year before. Consolidated EBITDA was 74 % higher and amounted to EUR 11.8 million. The operating profit was EUR 2.9 million (last year there was an operating loss of EUR 1.2 million). Profit before taxes amounted to EUR 0.67 million (compared to a loss of EUR 3.6 million in the previous year). Net profit attributable to the Group amounted to EUR 0.64 million (previous year there was a loss of EUR 3.5 million). A brief comment by Finance Director Mažvydas Šileika: Trade in grains, oilseeds and feedstuffs has been affected by the pandemic as the borders of the countries were closed, and the value of some stocks that haven’t been sold before quarantine has declined during the quarantine. Sales fell 16% to EUR 305 million. However, the operating profi

Conditions for Riksbank Bid Procedures SEK Municipal Bonds29.5.2020 16:20:00 CESTPress release

Bid procedure on 2 June 2020, Municipalities and Regions Bonds:Fixed-rate Bonds issued in SEK by Municipalities or Regions with maturity in 2023. The following issuers are accepted for delivery: Borås Kommun Göteborgs Kommun Jönköpings Kommun Nacka Kommun Norrköpings Kommun Skåne Läns Landsting Stockholms Kommun Stockholms Läns Landsting Sundsvalls Kommun Vellinge Kommun Delivery may not be made in Bonds purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Specific terms, i.e. the purchase may not have been made after 22 May 2020.Bids:Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed in writing by a filled-in Bid form by e-mail to EOL@riksbank.se.Bid date:Tuesday 2 June 2020Bid time:1000-1100 hours (CEST) on the Bid dateRequested volume: (corresponding nominal amount)SEK 750 +/- 750 millionHighest permitted bid volume: (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed