GlobeNewswire

Nexstim Abp:s företrädesemission av 6,6 miljoner euro

Dela

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors den 8 mars 2021 kl. 12.05 (EET)

Nexstim Abp:s företrädesemission av 6,6 miljoner euro

FÅR EJ PUBLICERAS ELLER SPRIDAS DIREKT ELLER INDIREKT I FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA , HONGKONG, JAPAN, CANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER NÅGON ANNAN STAT DÄR SPRIDNINGEN ELLER PUBLICERINGEN STRIDER MOT LAGEN

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolag”) meddelar att med bemyndigande av bolagets extra bolagsstämma den 1 mars 2021, har styrelsen idag fattat beslut om en företrädesemission av cirka 6,6 miljoner euro ("emissionen”).

Kort om emissionen

 • Nexstim:s nyemission av cirka 6,6 miljoner euro där rätten att teckna högst 219 811 378 aktier ("emissionaktierna") ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare.
 • Varje aktieägare i Nexstim tilldelas en (1) företrädesrätt som kontoförda värdepapper ("teckningsrätt"), per varje aktie i respektive ägares innehav på avstämningsdagen för emissionen den 10 mars 2021 ("avstämningsdagen").
 • Två (2) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) emissionaktie till teckningspriset 0,03 euro per emissionaktie ("teckningspriset"). Teckningspriset för de emissionaktier som registreras hos Euroclear Sweden och noteras på Nasdaq Stockholm AB:s marknadsplats First North Growth Market Sweden är 0,31 svenska kronor per emissionaktie.
 • Teckningstiden inleds den 15 mars 2021 kl. 9.30 finsk tid (8.30 svensk tid) och avslutas den 31 mars 2021 kl. 16.30 finsk tid (15.30 svensk tid) i Finland och den 29 mars 2021 kl. 16.30 finsk tid (15.30 svensk tid ) i Sverige.
 • Teckningsrätterna är fritt överlåtbara och de förväntas vara föremål för handel på Nasdaq Helsinki Oy:s marknadsplats First North Growth Market Finland ("First North Finland") (handelsnamn NXTMHU0121) och på Nasdaq Stockholm AB:s marknadsplats First North Growth Market Sweden ("First North Sweden") (handelsnamn NXTMS TR) mellan den 15 mars 2021 och den 24 mars 2021.

Villkor för emissionen

Bolaget kan genom emissionen ta in cirka 6,6 miljoner euro efter avdrag av kostnaderna för emissionen, förutsatt att emissionen fulltecknas.

Av bolagets största aktieägare har Ossi Haapaniemi med närstående bolag, Kyösti Kakkonen med närstående bolag och förvaltade värdeandelskonton, Leena Niemistö som representant för Kaikarhenni Oy samt vissa styrelseledamöter och medlemmar i ledningsgruppen tillsammans har åtagit sig att under specifika villkor teckna sammanlagt cirka 48,73 procent av emissionsaktierna till ett totalbelopp på 3 153 929,71 euro. Vid emissionen ger bolaget dem som tecknat emissionsaktier enligt sitt åtagande och emissionsvillkoren en provision som motsvarar 4 procent av den totala teckningsförbindelsen på högst 4 205 236 nya aktier i bolaget genom att tilldela de aktierna i garantprovisionen vederlagsfritt till dessa aktieägare.

Vid emissionen ger Nexstim Abp alla aktieägare som är registrerade i förteckningen över Nexstims aktieägare som upprätthålls av Euroclear Finland Oy ("Euroclear Finland") eller Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") en (1) företrädesrätt som kontoförda per varje (1) aktie i respektive ägares innehav på avstämningsdagen. Avstämningsdag för emissionen är 10 mars 2021. Enligt den normala clearingstiden för värdepapper ska handeln med bolagets aktier senast den 8 mars 2021 definiera aktieägarregistret på avstämningsdagen. Två (2) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) emissionsaktie. Endast hela aktier kan tecknas och varje teckningsrätt ska utnyttjas till fullo. Bolaget erbjuder därmed sina aktieägare sammanlagt högst 219 811 378 nya aktier d.v.s. emissionsaktier för teckning med aktieägarnas företrädesrätt. I det fall att alla emissionaktier inte tecknas med företrädesrätt ska Nexstims styrelse besluta om tilldelningen av emissionaktierna för teckning a) primärt till dem som har tecknat emissionaktier med företrädesrätt och b) sekundärt till dem som har tecknat emissionaktier utan företrädesrätt. (Vid överteckning ska tilldelningen bestämmas i proportion till antalet teckningsrätter/teckningar eller, om detta inte är möjligt, genom lottdragning.).

Teckningsställena är a) i Finland depåinstitut och kontoförande institut b) i Sverige depåinstitut och för direkt teckningen av emissionsaktier (inte med förvaltarregistrerade aktier), Aqurat Fondkommission AB:s webbplats på www.aqurat.se och med posten till Aqurat Fondkommission AB, P.O. Box 7461, SE-111 22 Stockholm, Sweden (info@aqurat.se, puh. +46 8-684 05 800).

Motiv för emissionen och användning av emissionslikvid

Aktieemissionen förväntas bidra till bolagets tillväxt och stödja dess strategi. Nexstim förväntar sig att använda nettolikviden från aktieemissionen huvudsakligen för att finansiera rörelsekapitalbehov d.v.s. marknadsföringen och kommersialiseringsinsatserna för att öka försäljningen av bolagets NBT-system för behandling av depression, att öka försäljningen av NBS-systemet för diagnostik och att tillsammans med medlen i kassa och bank betala de nuvarande lån för de ändamål som beskrivs nedan.

Nettolikviden från emissionen ska användas främst för följande ändamål:

 • Öka försäljningen av NBT-system speciellt genom samarbete med vårdpraktiker i USA
 • Utveckla och öka försäljningen av NBS-system i USA och inom EU
 • Genomföra fortsatta prövningar med större patientsavtal med användning av NBT-system för det kortare iTBS-protokollet vid behandling av egentlig depression
 • Belata av lån och tillgodose övriga finansieringsbehov
 • Utvärdera genomförandet av nya kliniska prövningar inom kronisk neuropatisk smärta
 • Finansiera FoU-behov


Tidsplanen för emissionen är följande:

10.3.2021Avstämningsdag för emissionen
15.3.-24.3.2021Handel med teckningsrätterna i Finland och Sverige
15.3.-29.3.2021Teckningstid för aktierna i Sverige
15.3.-31.3.2021Teckningstid för aktierna i Finland
15.3.2021Första handelsdag med de tillfälliga aktierna (BTA)
7.4.2021Utfallet av emissionen publiceras (uppskattningsvis)
12.4.2021Sista handelsdag med de tillfälliga aktierna (BTA) i Finland och Sverige (uppskattningsvis)
12.4.2021Registrering av emissionaktierna i Handelsregistret (uppskattningsvis)
13.4.2021Handel med emissionaktierna i Finland (uppskattningsvis)
13.4.2021Emissionsaktierna levereras i Euroclear Finlands värdeandelssystem (uppskattningsvis
14.4.2021Handel med emissionaktierna i Sverige (uppskattningsvis)
16.4.2021Emissionsaktierna levereras  i Euroclear Swedens depåsystem (uppskattningsvis)

Emissionsprospekt

Bolaget har upprättat ett emissionsprospekt som Finansinspektionen väntas att godkänna idag den 8 mars 2021. Dessa ska meddelas senare.

Virtualt investerarmöte

Bolaget ordnar två webbsända möten för analytiker, investerare och medier tisdagen den 16 mars 2021. Värd för mötena är verkställande direktören Mikko Karvinen som informerar om optionsemission 2021. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet för frågor.

Webbsänt informationsmöte på finska den 16 mars 2021 klockan 10.00 (EET): Till anmälan >>>

Webbsänt informationsmöte på engelska den 16 mars 2021 klockan 13.00 (EET): Till anmälan >>>

Rådgivare

Advokatbyrå Trust Oy är bolagets juridiska rådgivare i frågor gällande finsk lag och Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB i frågor gällande svensk lag

NEXSTIM ABP

Styrelsen


För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Leena Niemistö, styrelseordförande, Nexstim
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)                        
 +46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se


Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finskt medicintekniskt företag med global verksamhet. Vår mission är att möjliggöra individanpassad och effektiv behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en världsledande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering, kallad SmartFocus®. Tekniken som använder navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) med avancerade 3D-navigering gör det möjligt att individanpassa TMS och nå exakt rätt del av hjärnan.

SmartFocus® används i Nexstims proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®), som har beviljats tillstånd av FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression (MDD). I Europa har NBT®-systemet fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt SmartFocus®-baserade system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Viktig information

Informationen som ingår häri får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Sydafrika, Holgkong, Japan, Canada, Singapore, Nya Zeeland eller Förenta Staterna. Detta material utgör inte ett erbjudande av värdepapper till försäljning i Förenta Staterna. Värdepapper får inte säljas i Förenta Staterna ifall de inte är registrerade hos Förenta staternas värdepappersinspektion eller undantagna från registrering i enlighet med Förenta Staternas värdepapperslag från 1933, i dess nuvarande lydelse. Nexstim Abp ("Bolaget") ämnar inte registrera någon del av aktieemissionen i Förenta Staterna eller genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapper i Förenta Staterna.

Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit, bör informera sig själva och iaktta sådana restriktioner. Bolaget åtar sig inte något ansvar för eventuella överträdelser av sådana restriktioner.

Detta meddelande innehåller varken ett erbjudande att förvärva, sälja, emittera, eller teckna, eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva, sälja, emittera eller teckna några som helst värdepapper och ingen försäljning av värdepapper kommer att göras i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, en sådan inbjudan eller en sådan försäljning skulle vara lagstridigt innan registrering eller kvalificering som följer av värdepapperslagstiftningen i någon sådan jurisdiktion.
Vad gäller andra medlemsstater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förutom Sverige och Finland, är detta meddelande riktat mot endast sådana parter som nämnas av kvalificerade investerare som under Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (sk. prospektförordningen).

Denna kommunikation distribueras endast till och är endast riktad till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare i enlighet med artikel 19(5) i lagen om finansiella tjänster och marknader Föreskrift 2005 rörande finansiell marknadsföring ("Föreskriften") i Storbritannien (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) eller (iii) företag med högt nettovärde och andra personer som detta dokument lagligen får riktas till i enlighet med artikel 49(2) av Föreskriften (alla sådana personer kallas nedan "relevanta personer"). Eventuella investeringar som detta meddelande avser kommer endast att vara tillgängliga för och riktade till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Bilaga


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

GrandVision reports 1Q21 revenue of €899 million and adjusted EBITA of €79 million23.4.2021 07:00:00 CEST | Press release

GrandVision reports 1Q21 revenue of €899 million and adjusted EBITA of €79 million Schiphol, the Netherlands – 23 April 2021. GrandVision N.V. publishes its First Quarter 2021 trading update. Due to the exceptional nature of the year 2020, GrandVision will also include in the present press release comparisons versus 2019. Highlights • GrandVision continues to show resilience in the first quarter despite the most recent COVID-19 related government restrictions in Europe and Latam • At constant exchange rates, revenue declined by -0.7% compared with 1Q20 to €899 million from €926 million in 1Q20 (1Q19: €974m) • Comparable revenue declined by -1.5% versus 1Q20 and on a 2019 basis, -10.8% versus 1Q19 • Adj. EBITA increased by 98.1% at constant exchange rates to €79 million from €41 million in 1Q20 (1Q19: €107m). Continued cost discipline, structural improvements in certain territories and improved product and price mix contributed to the underlying performance • Adj. EBITA margin at 8.8%,

Corbion appoints Aurélie Dalbiez as Chief Human Resources Officer23.4.2021 07:00:00 CEST | Press release

Corbion announces the appointment of Aurélie Dalbiez as Chief Human Resources Officer and member of the Executive Committee as of 1 July 2021. Mrs. Dalbiez (a French national) currently is Head of HR for the Capsules and Health Ingredients business at Lonza, based in Basel, Switzerland. Prior to that, she worked for 12 years in various HR roles at Novartis. She started her career at Deutsche Bank before working for Capital International, a global investment company. CEO Olivier Rigaud commented: "I am really pleased to welcome Aurélie to the ExCo team as a seasoned HR leader who partners closely with the business to develop talent, drive culture, engagement, continuous improvement, and customer intimacy. Her appointment will also further enhance the diversity of our ExCo." Mrs. Dalbiez brings a multi-cultural background and perspective. She lived in the United States as a child, earned her university degree in International Business in Lyon, France and worked internationally throughout

Roche receives FDA approval for first companion diagnostic to identify endometrial cancer patients eligible for immunotherapy23.4.2021 07:00:00 CEST | Press release

About 90,000 women globally die from endometrial cancer each year1VENTANA MMR RxDx Panel is the first immunohistochemistry predictive test in endometrial cancer for treatment with the anti-PD1 immunotherapy JEMPERLI (dostarlimab-gxly)Roche/GSK collaboration represents an important step towards a personalised healthcare strategy that can help identify patients who are most likely to benefit from a specific therapy Basel, 23 April 2021 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) today announced U.S. Food and Drug Administration (FDA) approval of the VENTANA MMR RxDx Panel for advanced or recurrent endometrial cancer patients. MMR is a molecular mechanism that functions to correct certain errors that can spontaneously occur during DNA replication. Testing can identify patients eligible for treatment with JEMPERLI (dostarlimab-gxly) monotherapy, an anti-PD1 immunotherapy from GlaxoSmithKline (GSK) that was approved by the FDA on 22 April 2021. Endometrial cancer is the most common gynecologic can

Gilead Sciences submits new drug application in Japan for filgotinib for the treatment of ulcerative colitis with an inadequate response to conventional therapies23.4.2021 06:01:00 CEST | Press release

Application is based on Phase 2b/3 SELECTION study data with patients with moderately to severely active ulcerative colitis Mechelen, Belgium;23April 2021;06.01 CET; –Galapagos NV (Euronext & Nasdaq: GLPG) today report that their collaboration partnerGilead Sciences K.K. (“Gilead”) and Eisai Co., Ltd. (“Eisai”)today announced that Gilead submitted an application to Japan’s Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) for approval of filgotinib for an additional indication to treat patients with moderately to severely active ulcerative colitis (UC).Filgotinib is a new oral Janus kinase (JAK) inhibitor approved in Japan in September 2020 for the treatment of rheumatoid arthritis. This latest regulatory submission is based on data from the randomized, double-blind, placebo-controlled Phase 2b/3 SELECTION study evaluating the efficacy and safety of filgotinib for the induction and maintenance of remission in patients with moderately to severely active ulcerative colitis who have had a

Camposol Holding PLC Invitation to the Presentation of Fourth Quarter and Audited Full Year 2020 Financial Results23.4.2021 02:00:00 CEST | Press release

Camposol Holding PLC will announce the results for the full year 2020 on Thursday, April 29, 2021. In connection with the release, a telephone conference will be held at 9:30 a.m. (Lima) as described below. The presentation will be published at 8:30 a.m. (Lima) and will be available on the Company's website. In connection with the earnings release Samuel Dyer Coriat, CEO, and Andrés Colichón Sas, CFO, will host a conference call presentation and a Q&A session at 9:30 a.m. (Lima). To participate in the conference call, please use the following numbers: London, UK Local +0800 028 8438 US/Canada International +1 409 981 0728 Zurich, Switzerland, Local +044 580 1740 Oslo, Norway, Local +47 8001 6162 Colombia, National Free Phone +01 800 518 5094 Chile, National Free Phone +56 800 914 686 Peru, National Free Phone +51 0800 71470 Participants will be asked for their name and conference ID. The Camposol conference ID is: 2466977 Audio access for the meeting is available by dialing the above-m

CrossAmerica Partners LP Maintains Quarterly Distribution22.4.2021 22:30:00 CEST | Press release

•Quarterly distribution of $0.5250 per unit attributable to the first quarter of 2021 Allentown, PA, April 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CrossAmerica Partners LP Maintains Quarterly Distribution Quarterly distribution of $0.5250per unit attributable to the firstquarter of 2021 ALLENTOWN, PA (April 22, 2021) – CrossAmerica Partners LP (NYSE: CAPL) announced today that the Board of Directors of its general partner has approved a quarterly distribution of $0.5250 per unit attributable to the first quarter of 2021 (annualized $2.10 per unit). The distribution attributable to the first quarter is payable on May 11, 2021 to all unitholders of record on May 4, 2021. CrossAmerica will host a conference call on May 11th at 9:00 a.m. Eastern Time to discuss first quarter earnings results, which will be released after the market closes on Monday, May 10. About CrossAmerica Partners LP CrossAmerica Partners is a leading wholesale distributor of motor fuels, convenience store operator, and owner and