GlobeNewswire by notified

NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022

Dela

Företagsmeddelande, Helsingfors 27 februari 2023 klockan 9.00 (EET)

NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022

NEXSTIM GÅR FÖR FÖRSTA GÅNGEN MED VINST FÖR RÄKENSKAPSÅRET

Sammanfattning av januari–december 2022

 • Bolagets omsättning ökade med 48,9 procent och uppgick till 9,5 miljoner euro (6,4)
 • Jämförbara omsättningen ökade med 9,2 procent och uppgick till 6,0 miljoner euro (5,5)
 • Bolaget gick för första gången med vinst för räkenskapsåret, med ett rörelseresultat om 0,8 miljoner euro (-1,5).
 • Räkenskapsperiodens resultat var 1,3 miljoner euro (-0,8)
 • Verksamhetens kassaflöde var 1,0 miljoner euro (-2,1)
 • Försäljningen av utrustning uppgick till 3,1 miljoner euro (3,7), minskning 17,4 procent. Omsättningen från fortlöpande verksamheter uppgick till 2,9 miljoner euro (2,7), ökning 9,1 procent.
 • Omsättningen för terapiverksamheten (NBT®) ökade med 126,8 procent och uppgick till 6,1 miljoner euro (2,7)
 • Omsättningen för diagnostikverksamheten (NBS) minskade med 7,7 procent till 3,4 miljoner euro (3,7)

Sammanfattning av juli–december 2022

 • Bolagets omsättning var 2,7 miljoner euro (3,4), minskning 20,5 procent.
 • Jämförbara omsättningen ökade med 8,0 procent och uppgick till 2,7 miljoner euro (2,5)
 • Verksamhetens kassaflöde var -1,4 miljoner euro (-0,2)
 • Försäljningen av utrustning uppgick till 1,3 miljoner euro (2,0), minskning 33,4 procent. Omsättningen från fortlöpande verksamheter var 1,4 miljoner euro (1,5), minskning 3,4 procent.
 • Rörelseresultatet var -1,5 miljoner euro (-0,5), förlustökning 171,8 procent
 • Rapportperiodens resultat var -1,9 miljoner euro (0,1).

Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden 2022

Den 9 januari 2023 meddelade bolaget om att det inleder omställningsförhandlingar vid övergången till en global processorganisation. Förändringsförhandlingarna avslutades 8.2.2023 och förhandlingarnas slutsats möjliggör övergången till en global processorganisation, som kommer att betjäna Nexstims kunder ännu bättre och mer effektivt i framtiden, och genererar långsiktig aktieägarvärdetillväxt för aktieägarna. Permitteringarna undveks.

Den 8 februari 2023 meddelade bolaget att de ansökt om avnotering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Sweden. Nasdaq Stockholm AB godkände ansökan 9.2.2023. Sista dagen för handel i Nexstims aktier på Nasdaq FN GM Sweden är 14.4.2023.

Om bolaget

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Bolaget har tagit fram en teknikplattform för neuronavigerad TMS (transkraniell magnetstimulering) som möjliggör individanpassad behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Nexstim tillhandahåller system som bygger på icke-invasiv hjärnstimulering för diagnostik (NBS) och terapi (NBT®). ´

Nyckeltal

(tusen euro)7–12/2022 6 mån.7–12/2021 6 mån.Förändring, %1–12 2022 12 mån.1–12 2021 12 mån.Förändring, %
Omsättning2 733,73 438,9-20,5 %9 526,76 397,548,9 %
Bruttomarginal2 145,72 870,2-25,2 %8 285,95 262,057,5 %
Bruttomarginal (%)78,5 %83,5 %87,0 %82,3 %
Justerad jämförbar bruttomarginal*2 145,72 038,25,3 %4 751,14 430,07,2 %
Justerad jämförbar bruttomarginal i procent*78,5%80,5 %79,3 %80,7 %
Personalkostnader- 2 333,4- 2 319,60,6 %-4 828,8-4 347,811,1 %
Övriga rörelsekostnader- 1 601,4- 1 528,34,8 %-3389,0-3 083,39,9 %
Rörelseresultat- 1 493,1- 549,4-171,8 %840,3-1 452,2
Rapportperiodens resultat- 1 902,6114,21 306,8-832,1
Vinst per aktie**- 0,280,020,20-0,14
Utspädd vinst per aktie (euro)**- 0,260,020,18-0,13
Verksamhetens kassaflöde- 1 411,9- 190,3-641,9 %1 002,2-2 109,0
Kassa och bank4 441,35 194,7-14,5 %4 441,35 194,7-14,5 %
Eget kapital4 068,93 202,727,0 %4 068,93 202,727,0 %
Soliditet (%)45,4 %34,7 %45,4 %34,7 %

*Bruttomarginalet för räkenskapsåret 2022 har justerats för Magnus Medicals licensavgift för licensavtal om cirka 3,5 MEUR och för jämförelseperioden 2021 har bruttomarginalen för utveckling av två prototyputrustning justerats till cirka 0,8 MEUR

**Antalet aktier som använts vid beräkning av nyckeltalet vinst per aktie har justerats för minskningen av aktier 17.5.2021, där antalet aktier dividerades med 100

Framtidsutsikter

Utifrån verksamhetsprognoserna förväntar sig bolaget att jämförbara omsättningen kommer att växa år 2023 och att räkenskapsperiodens rörelsevinst (rörelseresultat före avskrivningar) blir positivt.

VD Mikko Karvinens synpunkter på utvecklingen under rapportperioden

Nexstim hade ett rekordstarkt år 2022, mätt i omsättning, rörelseresultat och räkenskapsperiodens resultat. Under helåret 2022 nådde vi en total omsättning om 9,5 (6,4) miljoner euro genom en omsättningsökning på 48,9 procent. Den starka tillväxten gav oss vår första räkenskapsperiod på vinst, med ett rörelseresultat om 0,8 (-1,5) miljoner euro och ett resultat om 1,3 (-0,8) miljoner euro.

Omsättningstillväxten under helåret var starkt tack vare utlicensiering av vår teknik för NBT®-systemet till Magnus Medical, Inc, och den licensavgiften på cirka 3,5 miljoner euro för avtalet intäktsredovisades under första halvåret 2022. Under andra halvåret 2022 var försäljningen av utrustning mindre än under motsvarande period 2021, vilket berodde främst på att vi under andra halvåret 2021 levererade prototypsystem till ett värde om cirka 0,9 miljoner euro. Motsvarande leveranser förekom inte under 2022. Jag vill tacka Nexstims kunder, medarbetare samt samarbetspartner och investerare som möjliggjort detta rekordstarka år.

Utveckling av operativa verksamheten inom diagnostik- och terapiverksamheterna

Vi har fortsatt öka både diagnostikverksamheten (NBS) och terapiverksamheten (NBT®) genom försäljning av nya system på våra huvudmarknader, nämligen USA och Europa. Denna breddning av den installerade kapaciteten bidrar till en stadig ökning av de återkommande intäkterna, vilket ger oss stabilitet och förutsebarhet i verksamheten. Vårt mål är att bygga ut och utveckla verksamheten.

Diagnostikverksamheten gav Nexstim betydande intäkter under 2022, med en omsättning på 3,4 (3,7) miljoner euro. Under 2022 levererade vi totalt 14 nya NBS-system. Inom diagnostikverksamheten har vi hittills sålt över 210 NBS-system till forskningsuniversitet och ledande sjukhus runtom i världen. Det är glädjande att se att allt fler av våra kunder avser att använda Nexstims system för både diagnostik och terapi. De här framstegen åskådliggörs av att samtliga fjorton NBS-system som vi levererade under 2022 var konfigurerade för både diagnostik och behandling. Vi ser det kombinerade systemet som en uppenbar konkurrensfördel och ser fram emot att utveckla detta plattformkoncept till andra viktiga marknader världen över.

Omsättningen för terapiverksamheten ökade med 126,8 procent under 2022 och uppgick till 6,1 miljoner euro (2,7) miljoner euro. Tillväxten berodde på en intäktsredovisad licensförsäljning om cirka 3,5 miljoner euro till Magnus Medical, Inc. Under redovisningsperioden sålde vi sammanlagt åtta nya NBT®-system – fem i Nordamerika och tre i Europa – för behandling av egentlig depression. Inom behandlingsverksamheten hade vid utgången av helåret 2022 sammanlagt 62 Nexstims system med terapiegenskap installerats runt om i världen (21 i USA och 41 i Europa och andra delar av världen) för behandling av depression och kronisk neuropatisk smärta. I siffran ingår både NBT®-system och NBS-system med tillval för NBT.

Nexstims kassa per 31 december 2022 var sammanlagt 4,4 miljoner euro. Bolagets lönsamhet har under 2022 fortsatt att förbättras betydligt, vilket också har stärkt bolagets soliditet. Licensavgiften på cirka 3,5 miljoner euro som bolaget erhöll från Magnus Medical i februari 2022 har också bidragit till att stärka soliditeten och kassatillgångarna. Vår avsikt är att stärka bolagets lönsamma tillväxt och på så sätt minimera eventuella behov av nytt eget kapital. Bolaget har inga aktiva planer på nya finansieringsrundor.

Strategin fokuserar på tillväxt och lönsamhet

Enligt vår strategi som omspänner 2024 ska Nexstim även framöver möjliggöra individualiserad och effektiv behandling och diagnostik av patienter som drabbats av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Strategin vilar på stark tillväxt inom både diagnostik och behandling. Utvecklingen av tillväxten och lönsamheten inom bägge verksamheterna spelar en nyckelroll i våra aktioner för att minimera framtida kapitalbehov på vägen till fortsatt lönsamhet. För att trygga en positiv lönsamhetsutveckling genomförde vi omställningsförhandlingar i januari–februari 2023 som en del av övergången till en global processorganisation i bolaget. Den ska hjälpa bolaget att ge kunderna bättre och effektivare betjäning och öka det långsiktiga aktieägarvärdet. De valda terapeutiska indikationerna (egentlig och svår depression samt kronisk smärta) är sådana inom vilka våra kunder med vår unika teknik redan uppnår avsevärda kliniska resultat och lönsammare verksamhet. Vi kommer också att fortsätta förhandla om nya strategiska partnerskap för att ytterligare utvidga patientanvändningen av vår teknik.

Det största projektet inom produktutveckling under 2022 gällde utvecklingen av följande systemgeneration. NBS 6 som kommer att lanseras 2023 är Nexstims senaste systemgeneration som gör Nexstims ledande E-fältsnavigerade TMS-teknik även mer användarvänlig än tidigare. Den nya generationen har bland annat ett användargränssnitt med intuitiv workflowstyrning och en modulär produktkonfiguration som gör det möjligt att anpassa systemets egenskaper efter kundens behov och uppdatera tillvalsegenskaperna enligt de behov som framkommer vid undersökningarna och behandlingarna.

Som ett tecken på ett nytt, framgångsrikt partnerskap meddelade vi i början av året om att vi utlicensierat vår teknik för NBT®-systemet till Magnus Medical, Inc. Licensavtalets totala värde är cirka 17 miljoner euro. Tills den överenskomna royaltytiden på fem år börjar, vilket enligt Magnus uppskattning sker under 2023, kommer att gå vidare med verksamheten på normalt vis och fokusera på att genomföra vår strategi. Licensavtalet öppnar unika möjligheter för Nexstim att uppnå ekonomiska fördelar, utbreda patientanvändningen av vår teknik och rikta in våra resurser på andra affärsområden under royaltytiden.

Vårt andra viktiga strategiska mål för 2022 var att utvidga nätverket av Nexstims exklusiva partnerkliniker, särskilt i USA. Vi arbetar vidare på att Nexstim-system installeras på neurovetenskapliga vårdcentraler, i enlighet med vår förnyade strategi och genom samarbete med framstående samarbetspartner. Tyngdpunkten i nya partnerskap ligger på strategiska investeringar i servicebolag, främst på den stora marknaden i Nordamerika, men också genom valda insatser i nya partnerskap på marknaderna i Europa och i Asien.

Vi är mycket nöjda med det påbörjade samarbetet med doktor Kuluva och hans vårdcentral; vi är övertygade om att samarbetet erbjuder utmärkta förutsättningar för tillväxt i framtiden. Samriskföretaget PNC Management Services LLC är det första avtalet om en strategisk allians, och Nexstims förvärv av ett minoritetsintresse i företaget är det första konkreta steget på denna viktiga strategiska utvecklingsväg. Genom samarbetet kommer vi nära patienterna och får exaktare data från patientkontakterna. Dessutom undertecknade parterna i maj 2022 ett avtal i vars villkor det ingår att doktor Kuluva har ett minoritetsintresse på 10 procent i det privatkapitalbolag som Nexstim etablerat i USA. Syftet med bolaget är att utöka Nexstims nätverk av partnervårdcentraler i USA. Vi ser ivrigt fram emot det fortsatta samarbetet med doktor Kuluvas team av experter, som ger fler patienter i USA möjlighet att få behandling med Nexstims TMS-teknik. Vi förhandlar för tillfället med flera potentiella vårdcentraler om samarbete både i USA och i Europa och arbetar hårt för att utöka vårt nätverk med fler vårdcentraler.

Vi stakar ut riktningen mot tillväxt

I oktober 2022 rapporterade vi kliniska utfallsmått för de första 403 patienter som slutfört behandling för egentlig depression (MDD) med Nexstims NBT®-system. Nexstims NBT®-system är avsett för behandling av egentlig depression hos vuxna patienter som inte har fått tillfredsställande lindring av tidigare antidepressiv medicinering under den aktuella perioden. Utfallet för dessa 403 patienter var utmärkt, så att cirka 50 procent av dem hade uppnått remission då behandlingen avslutades medan 76 procent visade klinisk respons. Detta överträffar klart de normala utfallssiffrorna för depressionsbehandling med TMS-system. Jämförelsevis kan nämnas en väl genomförd multicenterprövning där remissionsutfallet var 26,5–28,7 procent och patienterna redovisade behandlingsrespons på 41,5–56,4 procent1. Patienternas redovisade remission och behandlingsrespons var också bättre än det redovisade utfallet i en omfattande serie med över 3 800 patienter som genomgått behandling med rTMS (remission 29,7–36,2 %, behandlingsrespons 62,7– 70,4 %)2. Vi fortsätter insamlingen av dessa värdefulla patientregisterdata under 2023.

Pilotprövningen på Kuopio universitetssjukhus fortsätter. I prövningen undersöks användningen av det kortare iTBS-protokollet vid behandling av svår depression med Nexstim NBT®-systemet. Med kortare iTBS-protokoll avses att behandling med transkraniell magnetstimulering (TMS) ges flera gånger per dag under en vecka, jämfört med konventionell TMS-behandling med en behandlingsgång per dag under flera veckor. Vi har tidigare meddelat om fortsättningen av pilotprövningen där effekten av iTBS ska testas på ytterligare 20 patienter. Behandlingarna i den fortsatta pilotprövningen avslutades i slutet av 2022 och studien har övergått till uppföljning av patienterna. Nexstim bevakar läget aktivt och redovisar resultat så fort som möjligt efter att uppföljningen och analysen av resultaten har avslutats.

Vårt system profilerar sig tydligt bland de icke-navigerande TMS-lösningar som för närvarande finns på marknaden. I framtiden kommer behovet av navigering sannolikt att framhävas än mer i teknik för behandling av patienter som intagits på sjukhus på grund av behandlingsresistent depression och eventuella suicidtankar. Det innebär för Nexstim en potentiell ny marknad för behandling med TMS, som är fristående från den nuvarande behandlingen av egentlig depression. Vi behöver bygga på med data om behandlingsutfallet för de kortare behandlingsprokollen för att kunna driva vår strategiska affärsutveckling.

För ett starkare ägarvärde under exceptionella omständigheter

Samtidigt som vi satsar på affärstillväxt bevakar vi också aktivt det förändrade världspolitiska läget med anledning av kriget i Ukraina. Vi fortsätter att entydigt fördöma Rysslands krigshandlingar i Ukraina och hoppas på en snar och fredlig lösning på konflikten. Trots det skärpta världspolitiska läget har vi positiva förväntningar för 2023. På Nexstim fortsätter vi att målmedvetet arbeta för personlig och effektiv behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Vi är övertygade om att våra insatser ökar det långsiktiga aktieägarvärdet genom starkare konkurrensfördelar, snabbare tillväxt och bättre finansiella resultat. Trots denna ihållande framtidsoptimism kommer vi att driva verksamheten medan vi håller ett öga på hur läget i Ukraina utvecklas.

1) Carpenter L. et al. Transcranial magnetic stimulation (TMS) for major depression: a multisite, naturalistic, observational study of acute treatment outcomes in clinical practice. Depress Anxiety. 2012 Jul;29(7):587-96. Epub 2012 Jun 11.

2) Sackheim, H. et al. Clinical outcomes in a large registry of patients with major depressive disorder treated with Transcranial Magnetic Stimulation. Journal of Affective Disorders 277 (2020) 65–74


Nexstims verksamheter

Diagnostikverksamhet (NBS)

 • Nexstims NBS-system är den enda CE-märkta och av USA:s läkemedelsmyndighet FDA godkända lösningen för icke-invasiv kartläggning av motoriska hjärnbarken före hjärncanceroperation. Kliniska data har visat värdet av Nexstims unika navigeringssystem vid prekirurgisk kartläggning före ingrepp i relation till utgången för patienterna.
 • Genom noggrann prekirurgisk kartläggning av talcentrum och motoriska hjärnbarken kan NBS-systemet hjälpa kirurger att förbereda sig bättre för ingreppet och ingripa aktivare i att avlägsna en hjärntumör. Den icke-invasiva lösningen har bevisats förlänga den progressionsfria överlevnaden med 46 procent vid låggradiga gliom, jämfört med gällande ”guldstandard”.
 • NBS-system har sålts till över 210 forskningsuniversitet och ledande sjukhus runtom i världen.

Terapiverksamhet (NBT®)

 • Nexstims NBT®-system bygger på en unik teknik för navigerad transkraniell magnetstimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS), som möjliggör individuellt anpassad, exakt, reproducerbar och icke-invasiv stimulering av hjärnan.
 • Nexstim lanserade systemet för navigerad hjärnterapi (NBT®) i USA för behandling av egentlig depression i maj 2018, efter att systemet godkänts av FDA i november 2017.
 • Egentlig depression drabbar mer än 300 miljoner människor världen över, och 20–40 procent av patienterna svarar inte på de behandlingsalternativ som hittills varit tillgängliga. Därför ligger Nexstims fokus för försäljningen och marknadsföringen av NBT®-systemet på behandling av egentlig depression.
 • NBT®-systemet har fått CE-märkning för behandling av depression och kronisk smärta.
 • Den aktiva basen omfattar 62 installerade NBT®-system för kommersiell användning på fyra kontinenter.

Publicering av finansiell information

Årsredovisningen för räkenskapsåret som slutade 31 december 2022 publiceras omkring 6 mars 2023. Tvärtemot vad som tidigare meddelats, kommer bolagets halvårsrapport for januari-juni 2023 (H1) att publiceras fredagen den 18 augusti 2023.

Resultatpublicering 27 februari 2023

Bolaget ordnar två webbsändningar för investerare, analytiker och medier måndagen den 27 februari 2023. Verkställande direktör Mikko Karvinen och ekonomidirektör Joonas Juokslahti presenterar det finansiella resultatet och rörelseresultatet varefter deltagarna ges möjlighet att ställa frågor.

Den första sändningen hålls på finska klockan 10.30 (EET). Den andra sändningen hålls på engelska klockan 15.00 (EET).

Anvisningar om deltagande i webbsändningarna:

Anmälan till webbsändningarna sker via länkarna nedan. Mer information skickas till deltagarna per e-post efter anmälan.

Webbsändning på finska måndagen den 27 februari 2023 kl. 10.30 (EET): Till anmälan >>
Webbsändning på engelska måndagen den 27 februari 2023 kl. 15.00 (EET): Till anmälan >>

Helsingfors 27 februari 2023

Nexstim Abp

Styrelsen

För mer information gå in på bolagets webbplats www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Bolagets Certified Advisor är Erik Penser Bank.

Sändlista:
Nasdaq Helsinki
De viktigaste medierna

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt tillväxtorienterat medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som bygger på transkraniell magnetstimulering (TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.
Affärsområdet diagnostik arbetar med kommersialisering av Nexstims NBS-system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal.

Affärsområdet terapi marknadsför och säljer Nexstims NBT®-system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy), som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Tenaris Files 2022 Annual Report / Annual Report on Form 20-F, and 2022 Sustainability Report, and Convenes Annual General Meeting of Shareholders31.3.2023 23:47:41 CEST | Press release

LUXEMBOURG, March 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE and Mexico: TS and EXM Italy: TEN) filed today its 2022 Annual Report / Annual Report on Form 20-F, and its 2022 Sustainability Report with the Luxembourg Stock Exchange, with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), and with the other securities regulators of the markets where its securities are listed. These reports (which contain the financial and non-financial information required by applicable Luxembourg law for the year ended December 31, 2022, including Tenaris’s consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2022, Tenaris’s annual accounts as at December 31, 2022, and their related external auditors’ reports and consolidated management report and certifications) may be downloaded from the Luxembourg Stock Exchange’s website at www.bourse.lu/regulated-information-oam, from the SEC’s website at www.sec.gov, and are available on Tenaris’s website at ir.tenaris.com. Holders of T

BALTIC HORIZON FUND CONSOLIDATED AUDITED RESULTS FOR 202231.3.2023 23:10:00 CEST | Press release

Management Board of Northern Horizon Capital AS has approved the audited financial results of Baltic Horizon Fund (the Fund) for the year 2022. The financial results remained unchanged compared to the preliminary disclosure on 15 February 2023. Net result and net rental income In 2022, the Group recorded a net profit of EUR 3.9 million against EUR 1.4 million for 2021. The net result was mainly driven by strong recovery of the Galerija Centrs operating performance as fewer COVID-19 rent reliefs were granted to tenants in 2022 and increased rent indexation. The net result in 2021 was significantly impacted by the one-off negative valuation result of EUR 7.1 million. In 2022, the valuation resulted in a net fair value loss of EUR 2.9 million (-1.8% of portfolio value). The positive impact of the increase in net rental income was partly offset by non-recovered property costs. Earnings per unit for 2022 were EUR 0.03 (2021: EUR 0.07). In 2022, the Group earned net rental income of EUR 17.4

Magna Posts 2022 Annual Report31.3.2023 22:43:18 CEST | Press release

AURORA, Ontario, March 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) today announced that its 2022 Annual Report, including Management’s Discussion and Analysis and Audited Consolidated Financial Statements, Annual Information Form (AIF) and Form 40-F, are now available on the company’s website, www.magna.com. Magna has also filed these documents with the Canadian Securities Administrators (accessible through its website at www.sedar.com) and the U.S. Securities and Exchange Commission (accessible through its website at www.sec.gov/edgar). Our 2023 Annual Meeting of Shareholders will be held on Thursday, May 11, 2023, commencing at 10:00 a.m. (Eastern Daylight Time). The meeting is being conducted as a virtual-only meeting accessible at www.virtualshareholdermeeting.com/MGA2023. Magna will provide a hard copy of its audited financial statements as contained in our 2022 Annual Report to Shareholders, free of charge, on request through our website or in writi

SFL - Sale of suexmax and chemical tankers31.3.2023 22:37:14 CEST | Press release

SFL Corporation Ltd. (NYSE: SFL) (“SFL” or the "Company") announces that it has agreed to sell the two 2008-built chemical tankers SFL Weser and SFL Elbe to an unrelated third party. The sales proceeds to SFL are approximately $19.5 million for the debt free vessels. Both vessels have been employed in the spot market the last two years and delivery of the vessels to the buyer is expected to take place in the second quarter. A book impairment of approximately $7 million is expected to be recorded in the first quarter relating to the sales. The 2009-built suezmax tanker Glorycrown, which was announced sold in February, has been delivered to its new owner in March. The final sales price of approximately $43.5 million is higher than previously disclosed, and a book gain of approximately $9 million is expected to be recorded in the first quarter relating to the sale. Divesting of older vessels is part of SFL’s strategy to continuously renew and diversify its fleet, and the net cash proceeds

Information on the Total Number of Voting Rights and Shares31.3.2023 22:30:00 CEST | Press release

REGULATED INFORMATION Information on the Total Number of Voting Rights and Shares Mont-Saint-Guibert (Belgium), March 31, 2023, 10:30 pm CET / 4:30 pm ET – In accordance with article 15 of the Law of 2 May 2007 on the disclosure of large shareholdings, Nyxoah SA(Euronext Brussels and Nasdaq: NYXH) publishes the below information following the issue of new shares. Share capital: EUR 4,859,382.45 Total number of securities carrying voting rights: 28,286,985 (all ordinary shares) Total number of voting rights (= denominator): 28,286,985 (all relating to ordinary shares) Number of rights to subscribe to securities carrying voting rights not yet issued: 55 “2016 ESOP Warrants” issued on November 3, 2016, entitling their holders to subscribe to a total number of 27,500 securities carrying voting rights (all ordinary shares); 100 “2018 ESOP Warrants” issued on December 12, 2018, entitling their holders to subscribe to a total number of 50,000 securities carrying voting rights (all ordinary sh